Əli Quşçu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Əli Quşçu.jpg

Əli Quşçu (Osmanlı Türkçəsi: Ebu’l-Kasım Alaaddin Ali b. Muhammed el-Kuşçu; d. Səmərqənd, 1403 – ö. İstanbul, 16 Dekabr 1474) görkəmli Türk astronomu, riyaziyyatçısı və dilşünası.

Həyatı[redaktə]

Ali Kuşçu, Uluğ Bəy rəsədxanasına müdir olub

Əsl adı, Əli bin Məhəməddir. Türk – İslam dünyasının böyük riyaziyyat, astronomiya, mexanika, dil, bəlağət və kəlam alimi olan Əli Quşçu, XV əsrin əvvəllərində 1403-cü ildə Səmərqənddə anadan olmuşdur. Atası Muhammed (Mahmud, Məhəmməd), məşhur türk sultanı və astronomu Uluq Bəyin quşçusu olduğu üçün, ailəsi "Quşçu" ləqəbi ilə məşhur oldu.

1436-cı ildə Uluq Bəy Rəsədxanasına müdir olmuşdur.

1449-cu ildə Həcca getmək istədi. Təbrizdə Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən ona böyük ehtiram göstərdi və Fateh ilə sülhməramlı görüşmələrində yardımını istədi. Əli Quşçu, Uzun Həsənin elçiliyini etdikdən sonra Fatehin dəvəti ilə İstanbula gəldi. OsmanlıAğqoyunlu sərhədboyunda II Mehmedin əmri ilə böyük bir mərasimlə qarşılanan Əli Quşçu, Ayasofya Mədrəsəsində müdərris oldu.

1473-cü il mart ayında Sahn-ı Seman Mədrəsəsindən (Fateh Mədrəsəsi) təqaüd olub.

16 dekabr 1474-cü ildə İstanbulda vəfat etmişdir. Məzarı Eyyub Sultandadır.

Təhsili[redaktə]

Kiçik yaşlarından etibarən riyaziyyat və astronomiyaya maraq göstərən Əli Quşçu, dövrünün ən böyük elm adamları olan Bursalı Qadızadə Rumi, Qıyasəddin Cəmşid (Qiyas əl Kaşi) və Muinuddin Kaşidən riyaziyyat və astronomiya elmlərini öyrəndi.

Daha sonra təhsilini artırmaq üçün Uluq Bəydən icazəsiz Kirmana getdi. Burada "Hall-ü Eşkal-i Qəmər (Ay səhifələrinin açıqlanması) adlı risalə ilə "Şərhi-Təcrid" adlı əsərini yazdı. Kirmanda təhsilini tamamlayıb Səmərqəndə döndü və Uluq Bəyə Kirmanda dərc etdiyi risalələri təqdim edərək ona yardımçı olmuşdur.

Elm tarixi üçün əhəmiyyəti[redaktə]

Riyaziyyat üçün; Hermetik-Pitaqorasçı mistisizmi

Astronomiya və optik üçün; Aristotelçi fizika və metafizik prinsipləri aydınlaşdırmağa çalışdı. Əl-Fəthiyyə


Kopernik (1473 – 1543)


Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi və Əli Quşçunun oğlu Mirim Çələbi (Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Qadızadə), Takiyüddin kimi alimlər onun dərslərində yetişmişdilər.

Osmanlı mədəniyyəti üçün əhəmiyyəti[redaktə]

Osmanlı İmperiyası padşahı Fatih Sultan Məhəmməd (II Mehmed) adına qurulan ilk Osmanlı universiteti olan Fatih Mədrəsəsinin tədris planını qələmə aldı.

Əli Quşçu nəslindən olanlar XVIII əsrin sonlarına qədər Osmanlı İmperiyasında mühüm vəzifələr gördü. Əbussuud Əfəndi və uşaqları şeyxülislam, kazasker, müdərris kimi vəzifələr.

Əli Quşçudan sonra Osmanlı dili bütün islam aləmi üçün elm dili olub. Farsərəb dilləri öz əhəmiyyətini itirdi.

Risalə Fi-Hey-ə: (1457-ci ildə Səmərqənddə, fars dilində yazmışdır) Osmanlı İstanbul Mühəndisxanasında (İstanbul Texniki Universiteti) XIX əsrin əvvəllərində dərs kitabı olaraq istifadə edilirdi.

Mədsrəsələrdə riyaziyyat və s. elm dərslərinin oxudulmasında önəmli rolu olmuşdur.

Əsərləri[redaktə]

Əməklerinden bir səhifə, aslı İstanbul – Süleymaniye Kitabxanasında mövcud

Astronomiya əsərləri[redaktə]

 • Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey
 • Risalə fî Halli Eşkâli Muaddili'l-Kamer li'l-Mesîr
 • Risalə fî Asli'l-Hâric Yumkin fî's-Sufliyyeyn
 • Şerh ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e
 • Risalə der İlm-i Hey'e
 • Risalə fî Halli Eşkâli'l-Kamer.
 • Riselet-ül fi'l hey'et (Farsça)
 • Risalə el-Fethiyye fî ilmi’l-hey (el-Fethiyye)

Riyaziyyat əsərləri[redaktə]

 • Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb
 • Risalə der İlm-i Hisâb: Süleymaniye

Kəlam ve Usûl-i Fıkıh əsərləri[redaktə]

 • Eş-Şerhu'l-Cedîd ale't-Tecrîd
 • Hâşiye ale't-Telvîh

Kimya və Fizika əsərləri[redaktə]

 • Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Mexanik Alətləri Haqqında əsəri[redaktə]

 • Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye (Kültür Bakanlığı, Ankara 2001)

Dil və Bəlağət əsərləri[redaktə]

 • Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye
 • El-İfsâh
 • El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir
 • Şerhu'ş-Şâfiye
 • Risalə fî Beyâni Vadi'l-Mufredât
 • Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf
 • Risâle mâ Ene Kultu
 • Risalə fî'l-Hamd
 • Risalə fî İlmi'l-Me'ânî
 • Risalə fî Bahsi'l-Mufred
 • Risalə fî'l-Fenni's-Sânî min İlmihal-Beyân
 • Tefsîru'l-Bakara ve Âli İmrân
 • Risalə fî'l-İstişâre
 • Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail
 • Tecrid-ül-Kelam (Tecrid’ül Kelam – Sözün Tecridi)

Həmçinin bax[redaktə]

Mənbə[redaktə]

 • İ. Hakkı Uzunçarşılı – Büyük Osmanlı Tarihi Cilt 2 Sh. 653

Xarici keçidlər[redaktə]