İslam terrorizmi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Hal-hazırdı beynəlxalq aləmdə islamla bağlı yanlış bir fikir formalaşmışdır. Guya islam insanları qeyri-demokratikliyə və qeyri-sabitliyə çağırır. ABŞ-da təhsil almış və ABŞ ideologiyasını öz yaradıcılığında davam etdirən, özünü islamla xristianlıq arasında vəhdət yaratmaq istəyən kimi göstərən Yapon əsilli Frensis Fukuyama özünün "Sivilizasiyaların toqquşması" məqaləsində yazır ki, əslində, müsəlman ölkələrinin qeyri-demokratik olmalarının əsas səbəbi məhz elə islam mədəniyyətinin özüdür. Demokratiyanın bərqərar edilməsi üçün ideal varyant məhz qərb mədəniyyətidir.

Bu fikrin nə qədər doğru, nə qədər yalan olması haqda mənasız mülahizələr irəli sürmək əvəznə islam aləminin müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimə nəzər salmaq yetərlidir. Quranda bütün bəşəriyyətə bir-birilərinə əzab verilməməsini, yetimin malına əl dəyilməməsini, böyüyə, kiçiyə, ana-ataya hörmət və onlara əvəzsiz xidmət edilməsini, ayrı seçkiliyin salınmamasını, kiminsə şəxsi düşüncələrinə hörməti buyurur.

"Allah Quranda yetim haqqı üstündə xüsusilə durmuşdur: Həqiqətən, yetimlərin mallarını zülm edərək yeyenlər, qarınlarına ancaq atəş doldurmuş olurlar. Onlar, çılğın bir atəşə girəcəklər." [1]

Rəsulullah Əfəndimiz də yetimlərin haqqının qorunmasında xüsusi diqqət göstərmiş və yetim haqqı yeyənlərin dünya, axirətdə acı bir əzabla qarşılaşacaqlarını söyləmişdir:

"Müsəlmanlar arasında bir yetimi alıb, yedirən, içirən bir insan bağışlanmayacaq bir günah etməmişsə əlbəttə Allah onu cənnətə salacaqdır."[2]

"Müsəlman cəmiyyətində evlərinin ən xeyirlisi, evde yaxşılıq edilən bir yetimin olduğu evdir. Ən şərlisi isə, yetimin pisliyə məruz qaldığı evdir." [3]

"Allahım, men bu iki zəifin haqqının zay edilməsindən insanları çəkindirirəm: Qadınlar və yetimlər .[4]

Cəmiyyətimizdə yetimlər olduğu qədər, yoxsul və yaşlılar da yardıma möhtacdır. Bütün müsəlmanların ətrafında bele vəziyyətdə olanlarla maraqlanmağı Rəsulullahın sunnətinin gərəyidir:

"Kimsəsizlər üçün çalışan insan, Allah yolunda cihad edən və ya gündüzləri oruc tutub gecələri ibadətlə keçirən biri kimidir." [5]

"Bir gənc bir qocaya yaşlı olduğuna görə hörmət edərsə, Cənabi Haqq, o gəncə yaşlandığı vaxt kömək edənləri mütləq bəxş edər." [6]"Yaşlılara hörmət göstərmək Allahu Təalaya təzimdəndir." [7]

Allahın ata-ana və uşaqlar arasında yaratdığı sevgi və hörmətdən qaynaqlanan bu haqq-vəzifə münasibətləri, insan nəslinin sağlam bir şəkildə davam edə bilməsinin vaz keçilməz bir şərtidir.

Qurani Kərimdə Allah Təala buyurur:

Biz insana ata-anasına (yaxşılıq etməyi, valideyninə yaxşı baxmağı, onlarla gözəl davranmağı) tövsiyə etdik. Anası onu (bətnində) çox zəif bir halda daşımışdı. (Uşağın süddən) kəsilməsi isə iki il ərzində olur. (Biz insana buyurduq: "Mənə və ata-anana şükür et. Axır dönüş Mənədir!" (Loğman surəsi, 14)

Peyğəmbər (s) kimə yaxşılıq edim? deyə soruşan əshabəyə üç dəfə anana cavabını verdikdən sonra dördüncü dəfə soruşulduqda atana yaxşılıq et demişdir. (Buxari Ədəb, 2, Müslim Birr,1)

Əbu Səid (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: "Cəhənnəmdən bir neçə dəvə çıxıb danışacaq və deyəcəkdir: bu gün mənə üç nəfər tapşırılıb. Onlar: hər bir təkəbbürlü, başqa ilahı Allaha şərik qoşanlar və başqasını haqsız yerə qətlə yetirənlərdir. Sonra dəvə onların üzərinə atılacaq və onları cəhənnəmin dərinliklərinə tullayacaqdır" ƏhmədTəbərani rəvayət etmişdir.

Hədislərdən nümunələr[redaktə | əsas redaktə]

Terrorçu, cahiliyyət ölümü ilə ölür[redaktə | əsas redaktə]

Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir: "Kim itaətdən çıxıb, camaatdan ayrılarsa cahiliyyət ölümü ilə ölər. Kim başçısı bilinməyən bir bayraq altında döyüşər, öz nəfsinə görə qəzəblənər, yaxud ona dəvət edər və ya onun müdafiəsində dayanarsa onun ölümü cahiliyyət ölümü kimi olar. Kim ümmətimə qarşı çıxıb onların yaxşısını və günahkarını (fərq qoymadan) öldürərsə, möminlərə görə ehtiyat etməzsə, əhd bağlayanın əhdini qorumazsa, o məndən, mən isə ondan deyiləm"[8].

Terrorçu, Allah qarşısında olarkən onun heç bir üzrü olmayacaq[redaktə | əsas redaktə]

Abdullah ibn Ömər Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir: "Kim itaətdən əlini üzərsə qiyamət günü Allahın hüzurunda onun heç bir üzrü olmaz. Kim boynunda beyət olmadan ölərsə onun ölümü cahiliyyət ölümü kimi olar" [9]

Qiyamət günü terrorçu birinci mühakimə olunacaqdır[redaktə | əsas redaktə]

İbn Məsud Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir: "Qiyamət günü insanların ilk sorğu-sual olunacaqları əməl, qan haqqı olacaqdır" [10].

Allah, terrorçunun nə fərz, nə də nafilə ibadətlərini qəbul etmir[redaktə | əsas redaktə]

Ubadə ibn Əs-Samit Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir: "Kim bir mömini öldürər və özünün bu qətldə dögru iş tutduğunu düşünərsə, Allah ondan nə fərz, nə də nafilə ibadət qəbul etməz" [11].

Terrorçunun terroru, onun Cənnətə daxil olmasına mane olacaq[redaktə | əsas redaktə]

Cundub ibn Abdullah (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: "Kim özü ilə cənnət arasında bir maneə olmamasına çalışırsa, sanki bir toyuq kəsirmiş kimi (günahsız insanı öldürüb) əlini bir ovuc qana bulamasın. O, hər dəfə cənnətin qapısına yaxınlaşdıqca, bu qan onun cənnətə daxil olmasına mane olacaqdır. Həmçinin, kim bacarsa qarnına yaxşı qidadan başqa bir şey aparmasın. Həqiqətən insanın birinci iylənən bədən hissəsi, onun qarnıdır" TəbəraniBeyhəqi rəvayət etmişdir.

Terrorçu, Cənnətin iyini duyan deyil[redaktə | əsas redaktə]

Abdullah ibn Amr Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət etmişdir: "Kim əhd bağlayan kafiri öldürərsə cənnətin iyini duymaz. Halbuki cənnətin iyi qırx illik məsafədən hiss olunur"[12]

Allah, terrorçunun Cəhənnəmə aAtacaqdır[redaktə | əsas redaktə]

Əbu SəidƏbu Hureyrə Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edirlər: "Əgər göy və yer əhli bir nəfər möminin qətlində əlbir olsalar, Allah onların hamısını cəhənnəmə salar"[13].

İntihar edib terror törədənə Cənnət haramdır[redaktə | əsas redaktə]

Cundub Peyğəmbərdən (s) belə rəvayət edir: "Sizdən əvvəlki ümmətlərdə bir nəfər kişi yaralanmışdı. Ağrıya dözməyib bir bıçaq götürdü və əlini kəsdi. Qan axıb dayanmadığı üçün öldü. Uca Allah isə buyurdu: Bəndəm öz nəfsini mənə tez təslim etdi, Mən isə cənnəti ona haram etdim" [14]

İntihar edib terror törədən kimsə, Cəhənnəmdə diyirlənəcəkdir[redaktə | əsas redaktə]

Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir: "Kim özünü dağdan atıb intihar edərsə o, əbədi olaraq cəhənnəm odunda diyirlənəcəkdir. Kim zəhər içib özünü qətlə yetirərsə, zəhər əlində ola-ola əbədi olaraq cəhənnəmdə onu içəcəkdir. Kim özünü dəmir parçası ilə öldürərsə, cəhənnəm odunda əbədi qalaraq əlindəki dəmir parçası ilə qarnına batıracaqdır" [15].

Digər hədisdə isə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət etmişdir: "Kim özünü asarsa, cəhənnəmdə də özünü asar, kim də özünü yaralayıb öldürərsə, cəhənnəmdə də özünü yaralayar" Buxari rəvayət etmişdir.

Deyilən bu şiddətli əzab vədi: nahaq qan axıdan, insanları öldürən, evləri dağıdan, diyarları xaraba qoyan, öz nəfsini partladıb intihar edən, bir çox cəmiyyətlərdə bəlalara, fitnələrə və çəkişmələrə səbəb olan, başqalarını İslamdan ürküdən, Rəhmanın mərhəmət yolunu kəsən terrorçulara aiddir. Yalnız tövbə edib, iman gətirən və yaxşı işlər görənlər istisna oluna bilərlər!!!

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nisə surəsi, 10
 2. Tirmizi
 3. İbni Macə
 4. İbni Macə
 5. Müslim
 6. Tirmizi
 7. Əbu Davud
 8. Müslim
 9. Müslim
 10. BuxariMüslim
 11. Əbu Davud
 12. Buxari rəvayət etmişdir və tərtibat ona məxsusdur. Nəsainin rəvayətində isə deyilir: "Kim zimmilərdən bir nəfəri öldürərsə...".
 13. Tirmizi
 14. BuxariMüslim
 15. Buxari və Müslim

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

www.İslamEvi.az