İstifadəçi:Sabuhi from Baku

Vikipediya, azad ensiklopediya
(İstifadəçi:Asparuh səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
"Tanrı" sözü – əski türk yazısı ilə
Nuvola apps file-manager.png Sabuhi from Baku hal-hazırda məşğul olduğu üçün suallarınıza gec cavab verə bilər.


Bu günkü tarix 25 iyul 2021-ci il, bazar


  • Məqalələrin sayı: 179.300
  • İstifadəçilərin sayı: 227860
  • Mövcud olan səhifələrin sayı -- 476.926
  • Yüklənmış faylların sayı -- 23.892

Stat–navi[redaktə | əsas redaktə]

Xocalı soyqırımı[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanca[redaktə | əsas redaktə]

Xocalı soyqırımı.jpg

Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsindəki XOCALI şəhərində 26 Fevral 1992-ci il tarixdə Ermənistan ordusu qadın, uşaq, yaşlı demədən 613 nəfər dinc sakini ən ağır işgəncələr tətbiq edərək soyqırıma məruz qoymuşdur. Qətl edilənlərin 83-ü uşaq, 106-ı qadın və 70-i isə yaşlı idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Bu qırğından cəmi 487 nəfər ağır yaralı olaraq xilas olmuşdur. 1275 nəfər girov alınmış, 150 adam isə itmişdir. Cəsədlər üzərində aparılan araşdırmalarda cəsədlərin yandırıldığı, bir çoxunun baş dərilərinin üzüldüyü, gözlərinin oyulduğu, qulaqları, burunları və başları ilə bədənlərinin müxtəlif üzvlərinin kəsildiyi görülmüşdür. Bu vəhşilikdən hamilə qadınlar və uşaqlar da kənarda qalmamışdır. Ermənilər tərəfindən XOCALI-da həyata keçirilən bu vəhşilik, beynəlxalq ictimaiyyətin cinayət kimi qəbul etdiyi soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər çərçivəsindəki hərəkətlərlə tam üst-üstə düşməkdədir.

Xocalı Soyqırımı001.jpg

XOCALI SOYQIRIMI-nda iştirak etmiş Ermənilərin hərəkətləri beynəlxalq hüququn, əlaqədar müqavilələrin - Cenevrə Müqaviləsi, İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, Vətəndaş və Siyasi Hüquqlar Mövzusunda Beynəlxalq Müqavilə, Atəşkəs Zamanında və Hərbi Qarşıdurmalar Zamanı Qadın və Uşaqların Qorunması Bəyannaməsi və BMT-nin 'Soyqırım Cinayətinin Önlənməsinə və Cəzalandırılmasına Dair Müqavilə'nin 2-ci maddəsindəki "milli, etnik, irqi və ya dini bir qrupu qismən və ya tamamilə məhv etmə" formasında müəyyən olunan Genosid/Soyqırım anlayışı ilə tamamilə üst-üstə düşməkdədir. Ermənilərin XOCALI-da törətdikləri qətliam BMT-nin Soyqırım Razılaşmasında "soyqırımı" açıqlayan 2-ci maddənin a) bəndindəki "bir qrupun üzvlərinin qətl edilməsi" və b) bəndindəki "qrup üzvlərinin bədəni və ağılı baxımdan ciddi şəkildə zərər verilməsi" şərtləri ilə tam şəkildə üst-üstə düşür.

Yuxarıdakı səbəblərlə biz aşağıda imzası olanlar, böyük bir vicdanı məsuliyyətlə Ermənilərin XOCALI-da həyata keçirdiyi qırğını Soyqırım olaraq xarakterizə edir və bütün insanlığı XOCALI-dakı vəhşiliyi Soyqırım kimi tanımağa dəvət edirik.

English[redaktə | əsas redaktə]

Xocalı soyqırımı014.jpg

In the Hocali town of the Upper Karabakh region in Azerbaijan, 613 people were brutally tortured and faced genocide by Armenian Armed Forces without distinguishing civilians, women, children and elderly. Among the murdered, there are 83 children, 106 women and more than 70 elderly. Eight families were completely murdered. From this massacre a total of 487 seriously injured people were survived. 1275 people were taken as hostages and 150 people were lost. Examination of the bodies proved that most of the bodies were burnt, their eyes were cut out, and their body parts including the ears, noses and heads were cut off. Even the pregnant women and children faced the same violence. This brutal massacre by Armenians can be defined completely with the definitions of genocide and crimes against humanity accepted by the international community.

Azeri man with stripped by armenians skin of face from Hocali.jpg

The actions of the Armenians who participated in the Hocali genocide are equivalent with the definition of genocide in the international law agreements including Geneva Convention, Agreement on Human Rights Declaration, Citizen and Political Rights, Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict and the Article 2 of the ‘United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide’ stating the “intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial o religious group”. Furthermore, the Hocali genocide matches with the related articles a clause which states “killing member of the group” and b clause which states “causing serious bodily or mental harm to members of the group”.

Русский[redaktə | əsas redaktə]

Xocali 1992.jpg

В поселке Ходжалы Верхнего Карабаха Азербайджана 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении не взирая на гражданских лиц, женщин, детей, людей преклонного возраста подвергли геноциду 613 человек, применив против них самые тяжелые и беспощадные пытки. 83 человек из убитых были детьми, 106 – женщины и 70 человек – люди преклонного возраста. Из этой бойни 487 человек выжили с тяжелыми ранениями. 1275 человек же были взяты в заложники, 150 человек пропали без вести. При изучении трупов стало ясно, что трупы были сожжены, со многих сняты скальпы, выколоты глаз, уши, носы и головы и различные органы были вырезаны. Такая участь постигла даже беременных женщин и детей. Это акт вандализма совершенный в Ходжалы армянами, полностью совпадает с принятыми мировым сообществом определениями касательно геноцида и преступлений совершенных против человечества.

Xocalı soyqırımı008.jpg

Варварство учиненное армянами в Ходжалы полностью совпадают с условиями международных правовых соглашений: Женевской конвенцией, Декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, Конвенцией по предупреждению и наказанию преступления геноцида во 2-й статье которой «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Массовые убийства, совершенные в армянами в Ходжалы, полностью совпадают с пунктом а) «убийство членов такой группы» и пунктом b) «причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы» 2-й статьи Конвенции ООН о геноциде, в которых дано определение геноциду.

Deutsch[redaktə | əsas redaktə]

Die Armenische Armee hat am 26. Februar 1992 im Dorf Hocalı der Region Yukarı Karabağ in Aserbaidschan 613 Personen ohne jeglichen Unterschied zwischen Zivilpersonen, Frauen, Kindern, Alten zu machen durch schwerstes Foltern einem Völkermord unterworfen. Unter den Opfern waren 83 Kinder, 106 Frauen und 70 Alte. 8 Familien wurden vollständig zerstört. 487 Personen konnten diesen Massenmord nur schwer verletzt überleben. 1275 Personen wurden als Geisel genommen, wobei 150 Personen verschwanden. Bei der Untersuchung der Leichen wurde gesehen, dass die Leichen verbrannt worden sind, dass die eine überwiegende Anzahl der Leichen skalpiert worden ist, dass die Augen der Opfer ausgekratzt worden sind und dass die Ohren, Nasen und Köpfe sowie verschieden andere Körperteile der Opfer abgeschnitten worden sind. Auch schwangere Frauen und Kinder konnten sich nicht von dieser Schreckenstat retten. Diese durch die Armenier in Hocalı verwirklichte Schreckenstat entspricht genau den Begriffsbestimmungen für Genozid, welcher auf internationaler Ebene als eine Straftat anerkannt wird, sowie den im Rahmen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgelegten Definitionen.

Azeri children killed by arnenian troops in Hocali.jpg

Die Taten der Armenier, die sich an dem Genozid in Hocalı beteiligten, entspricht genau dem Begriff für Genozid / Völkermord, der in internationalen rechtlichen Abkommen – wie das Genfer Abkommen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das İnternationale Abkommen über bürgerliche und politische Rechte, die Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Zeiten eines Waffenstillstands und im bewaffneten Konflikt sowie das durch die Vereinten Nationen abgeschlossene Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung von Genozid – und insbesondere im 2. Artikel des Letzteren wie folgt definiert wird: „… Völkermord bedeutet … eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Der durch die Armenier in Hocalı begangene Massenmord stimmt mit den im 2. Artikel des zwischen den Vereinten Nationen geschlossenen Übereinkommens über Genozid festgelegten Voraussetzungen genau überein: a) „Tötung von Mitgliedern der Gruppe“ und b) „Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe“.

Türkçe[redaktə | əsas redaktə]

Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında Ermenistan ordusu sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan 613 kişiyi en ağır işkenceler uygulayarak soykırıma tabi tutmuştur. Katledilenlerin 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i ise yaşlıydı. 8 Aile tamamen yok edilmiştir. Bu katliamdan toplam 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştur. 1275 kişi ise rehin alınmış, 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin yakıldığı, birçoğunun kafa derilerinin yüzüldüğü, gözlerinin oyulduğu, kulakları, burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği görülmüştür. Aynı vahşetten hamile kadınlar ve çocuklar bile nasibini almıştır. Ermeniler tarafından Hocalı’da gerçekleştirilen bu vahşet, uluslararası camianın suç olarak kabul ettiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamındaki tanımlamalarla birebir örtüşmektedir.

Xocali 004.jpg

Hocalı soykırımına katılmış Ermenilerin yaptıkları uluslararası hukuki antlaşmaların - Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi ve BM’nin 'Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi' 2. Maddesinde yer alan “milli, etnik, ırkı veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan Jenosit/Soykırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları toplu katliam BM Soykırım Anlaşmasında Soykırımı düzenleyen 2. maddenin a) bendinde yer alan “bir grubun üyelerinin katledilmesi” ve b) bendinde yer alan “grup üyelerinin bedeni ve akli açıdan ciddi biçimde zarar verilmesi” koşulları ile birebir uyuşmaktadır.

Ελληνικά[redaktə | əsas redaktə]

O Στρατός της Αρμενίας στις 26 Φεβρουαρίου 1922 έκανε γενοκτονία με βασανιστήρια στη πόλη Χότζαλι του Άνω Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα να πέσουν μάρτυρες 613 άτομα που ήταν άμαχοι ,γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Τα 83 άτομα που έγινε σφαγή ήταν παιδιά, τα 106 γυναίκες και πάνω από 70 ήταν ηλικιωμένοι. Εντελώς οχτώ οικογένεια εξαφαωίστηκε. Από την σφαγή γλίτωσαν 487 άτομα βαριά τραυματισμένοι. Τα 1275 άτομα ήταν αιχμάλωτοι ενώ 150 άτομα αγνοούνται. Μετά από τις έρευνες που έγιναν σε πτώματα, εντοπίστηκαν ότι τα πτώματα έχουν καεί , σε περισσότερα πτώματα είχαν βγάλει το τριχωτό του κεφαλιού, τα μάτια και είχαν κόψει τα αρκετά μέρη του σώματος όπως τα αυτιά, οι μύτες, τα κεφάλια επίσης διάφορα μέρη του σώματος. Από την θηριωδία αυτήν επηρεάστηκαν οι έγκυες και παιδιά. Η θηριωδία που πραγματοποιήθηκε στη πόλη Χότζαλι από τους Αρμενίους συμπίπτει με την ταυτοποίηση της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που είναι αποδεκτή από διεθνή κοινότητα.

Azeri people killed by arnenian troops in Hocali.jpg

Η γενοκτονία των Αρμενίων στο Χότζαλι συμπίπτει με διεθνές συμφωνίες όπως η Σύμβαση της Γενεύης, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πολιτικών Δικαιωμάτων των Πολιτών και Διεθνής Σύμβαση για τη Στρατιωτική Εκεχειρία και σε περίοδο εκεχειρίας η προστασία των γυναικών και των παιδιών και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών «πρόληψη της γενοκτονίας και των εγκλημάτων που πρέπει να τιμωρηθεί για τη σύμβαση του 2ου άρθρου της "εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας να καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως" σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται “γενοκτονία”.


Önəmli səhifələr[redaktə | əsas redaktə]

Kateqoriyalar[redaktə | əsas redaktə]

Fəaliyyətim[redaktə | əsas redaktə]

  • 30.03.2009 — 13.03.2011 tarixləri intervalında Asparuh istifadəçi adıyla (6183 redaktə; parolu unutdu);
  • 20 aprel 2011-ci il tarixi etibarı ilə təkrar qeydiyyatdan keçərək Asparux Xan Bulqar (19 dekabr 2015–ci ildən Sabuhi from Baku) istifadəçi adıyla fəaliyyət göstərməkdədir .

Mükafatlarım[redaktə | əsas redaktə]

Yaratdığım məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

Seçilmiş[redaktə | əsas redaktə]

Kommonsa yüklədiyim fayllar[redaktə | əsas redaktə]

Yaratdığım şablonlar[redaktə | əsas redaktə]

Haqqımda[redaktə | əsas redaktə]

Flag of Azerbaijan.svg Bu istifadəçi Azərbaycan türküdür.
Azeris in georgia 2002 census.png Bu istifadəçi Borçalıdandır
Flag of Azerbaijan.svg Bu istifadəçi azərbaycanlıdır.
Flag of Azerbaijan.svg Bu istifadəçi azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edir.
Flag of Azerbaijan.svg Bu istifadəçi Azərbaycanda yaşayır
Coat of arms of Baku.svg Bu istifadəçi Bakılıdır
Male.svg Kişi istifadəçi
Noia 64 apps karm.svg İstifadəçinin Vikipediyada fəaliyyət göstərmə müddəti — 12 il, 3 ay və 25 gün.
33 Bu istifadəçinin bugünkü yaşı
33 il, 10 ay və 27 gündür.
Orkhon.svg Bu istifadəçi Tenqriçilik inancına inanır
L Bu istifadəçi Latın qrafikasını başa düşür.
Я Bu istifadəçi kiril qrafikasını başa düşür.
az Azərbaycan dili bu istifadəçinin
ana dilidir.
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
ru-4 Этот участник владеет русским языком почти как родным
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English
Marshal Mustafa Kemal Pasha.jpg Bu istifadəçi Atatürkçüdür
Bozkurt.jpg Bu istifadəçi bir Bozqurddur‎‏
Flag of South Azerbaijan.svg
Bu istifadəçi Cənubi Azərbaycana azadlıq tələb edir!
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg
Bu istifadəçi Şimali Kipr Türk Respublikasının müstəqilliyini tanınmasının tərəfdarıdır
Nuvola Turkey and Azerbaijan flags.png
Bu istifadəçi Azərbaycan ilə Türkiyənin hər zaman çiyin-çiyinə olmasını istəyir
Ismail Gaspirali 2.jpg Dildə, fikirdə, işdə birlik!               İsmayıl Qaspıralı


Neftçi Bu istifadəçi Neftçi azarkeşidir
Bu istifadəçi Traktor azarkeşidir.
Flag of the Turkic Council.svg
Bu istifadəçi Türk dövlətlərinin konfederativ formada birləşməsini dəstəkləyir
Ana Dili.JPG
Bu istifadəçi İranda Türk dilinin rəsmi dil olmasını istəyir
Flag-map of the Crimean People's Republic.svg
Bu istifadəçi Krım yarımadasını Ukraynanın ərazisi hesab edir
Unification flag of Korea (pre 2006).svg
Bu istifadəçi Koreyanın birləşməsinə tərəfdardır
GünAz TV.png Bu istifadəçi Günaz Tvyə baxmaqdan zövq alır.
Icono Normativa.png Bu istifadəçi kitab oxumağı sevir.
No smoking symbol.svg Bu istifadəçi siqaret çəkmir.
No drink alcohol 520px.png Bu istifadəçi spirtli içki içmir.
58.000+
Bu istifadəçi Azərbaycandilli Vikipediyada 58.000-dən çox dəyişiklik etmişdir.
Nuvola apps korganizer.svg Bu istifadəçi düşünür ki, yalnız hesab açmaq yoluyla Vikipediyaya töhfə vermək olar.
Wikipedia-logo-v2.svg Azərbaycanca Vikipediyadakı istifadəçilərin sayı: 227.860
Wikipedia-logo-v2.svg Azərbaycanca Vikipediyadakı məqalələrin sayı: 179.300
Fuzûlî.jpg Bu istifadəçi Məhəmməd Füzulinin əsərlərini oxumaqdan zövq alır.
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar.jpg Bu istifadəçi Şəhriyarın şeirlərini oxumaqdan zövq alır
Bəxtiyar Vahabzadə.jpg Bu istifadəçi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxumaqdan zövq alır.
Jalil Mammadguluzadeh, c. 1920.jpg Bu istifadəçi Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərini oxumaqdan zövq alır.
Mark Twain young2.JPG Bu istifadəçi Mark Tvenin əsərlərini oxumaqdan zövq alır.
Ernest Hemingway 1923 passport photo.TIF.jpg Bu istifadəçi Ernest Heminqueyin əsərlərini oxumaqdan zövq alır.
Üzeyir Hacıbəyov5.gif Bu istifadəçi Üzeyir Hacıbəyovun musiqilərini dinləməkdən zövq alır
Beethoven.jpg Bu istifadəçi Lüdviq van Bethovenin bəstələrini dinləməkdən zövq alır.
Yeget-1.jpg Bu istifadəçi türk xalqları ilə maraqlanır
P religion world.svg Bu istifadəçi tenqriçilik ilə maraqlanır
Darvazeh sangi khoy.jpg Bu istifadəçi
Azərbaycan tarixi
ilə maraqlanır.
ReligijneSymbole.svg Bu istifadəçi din tarixi ilə maraqlanır
Square compasses.svg Bu istifadəçi masonluq ilə maraqlanır.
Globe stub.svg Bu istifadəçi coğrafiya ilə maraqlanır
Flag of Turkey.svg Bu istifadəçi Türkiyə ilə maraqlanır.
Flag of Iran.svg Bu istifadəçi İran ilə maraqlanır
Türkdilli vikipediyalar   (Məqalələrin ümumi sayı: 1.733.559)
Emblem of Turkey.svg
Emblem of Iran.svg
Coat of arms of Kazakhstan.svg
Coat of arms of Azerbaijan.svg
Coat of Arms of Tatarstan.svg
Coat of Arms of Uzbekistan.svg
National emblem of Kyrgyzstan.svg
Coat of Arms of Bashkortostan.svg
Coat of Arms of Chuvashia.svg
Türkcə Cənubi Azərbaycanca Qazaxca Azərbaycanca Tatarca Özbəkcə Qırğızca Başqırdca Çuvaşca
417.142 240.554 228.618 179.300 299.735 138.106 80.855 57.613 46.265
Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg
Emblem of Crimea.svg
Coat of Arms of Turkmenistan.svg
Cneast-turkestan.png
Coat of arms of Gagauzia.svg
Coat of arms of Tuva.svg
Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg
Coat of arms of Karakalpakstan.svg
Incubator-logo.svg
Saxaca Krım-tatarca Türkməncə Uyğurca Qaqauzca Tuvaca Qaraçay-balkarca Qaraqalpaqca İnkubatorda
13.237 11.162 5.935 5.071 2.799 3.220 2.043 1.904 9.515 +