İstifadəçi:Eminn

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search


 Əsas səhifə   Mükafatlar   Müzakirə   İstifadəçi qutuları   Bütün fəaliyyətlər   Statistika   Azerbaijan   Qarabağ VİKİMƏNBƏ


Flag-map of Azerbaijan.svg
Xocalı 26.02.1992
Şuşa 08.05.1992
Laçın 18.05.1992
Xocavənd 02.10.1992
Kəlbəcər 02.04.1992
Ağdərə 17.06.1993
Ağdam 23.07.1993
Cəbrayıl 23.08.1993
Füzuli 23.08.1993
Qubadlı 31.08.1993
Zəngilan 30.10.1993

Erməni təcavüzkarları tərəfindən işğal edilib.


Qara Yanvar
31 mart soyqırımı
Xocalı soyqırımı


Azərbaycanca

Xocalı soyqırımı.jpg

Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsindəki XOCALI şəhərində 26 Fevral 1992-ci il tarixdə Ermənistan ordusu qadın, uşaq, yaşlı demədən 613 nəfər dinc sakini ən ağır işgəncələr tətbiq edərək soyqırıma məruz qoymuşdur. Qətl edilənlərin 83-ü uşaq, 106-ı qadın və 70-i isə yaşlı idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Bu qırğından cəmi 487 nəfər ağır yaralı olaraq xilas olmuşdur. 1275 nəfər girov alınmış, 150 adam isə itmişdir. Cəsədlər üzərində aparılan araşdırmalarda cəsədlərin yandırıldığı, bir çoxunun baş dərilərinin üzüldüyü, gözlərinin oyulduğu, qulaqları, burunları və başları ilə bədənlərinin müxtəlif üzvlərinin kəsildiyi görülmüşdür. Bu vəhşilikdən hamilə qadınlar və uşaqlar da kənarda qalmamışdır. Ermənilər tərəfindən XOCALI-da həyata keçirilən bu vəhşilik, beynəlxalq ictimaiyyətin cinayət kimi qəbul etdiyi soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər çərçivəsindəki hərəkətlərlə tam üst-üstə düşməkdədir.

Xocalı Soyqırımı001.jpg

XOCALI SOYQIRIMI-nda iştirak etmiş Ermənilərin hərəkətləri beynəlxalq hüququn, əlaqədar müqavilələrin - Cenevrə Müqaviləsi, İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, Vətəndaş və Siyasi Hüquqlar Mövzusunda Beynəlxalq Müqavilə, Atəşkəs Zamanında və Hərbi Qarşıdurmalar Zamanı Qadın və Uşaqların Qorunması Bəyannaməsi və BMT-nin 'Soyqırım Cinayətinin Önlənməsinə və Cəzalandırılmasına Dair Müqavilə'nin 2-ci maddəsindəki "milli, etnik, irqi və ya dini bir qrupu qismən və ya tamamilə məhv etmə" formasında müəyyən olunan Genosid/Soyqırım anlayışı ilə tamamilə üst-üstə düşməkdədir. Ermənilərin XOCALI-da törətdikləri qətliam BMT-nin Soyqırım Razılaşmasında "soyqırımı" açıqlayan 2-ci maddənin a) bəndindəki "bir qrupun üzvlərinin qətl edilməsi" və b) bəndindəki "qrup üzvlərinin bədəni və ağılı baxımdan ciddi şəkildə zərər verilməsi" şərtləri ilə tam şəkildə üst-üstə düşür.

Yuxarıdakı səbəblərlə biz aşağıda imzası olanlar, böyük bir vicdanı məsuliyyətlə Ermənilərin XOCALI-da həyata keçirdiyi qırğını Soyqırım olaraq xarakterizə edir və bütün insanlığı XOCALI-dakı vəhşiliyi Soyqırım kimi tanımağa dəvət edirik.

English

Xocalı soyqırımı014.jpg

In the Hocali town of the Upper Karabakh region in Azerbaijan, 613 people were brutally tortured and faced genocide by Armenian Armed Forces without distinguishing civilians, women, children and elderly. Among the murdered, there are 83 children, 106 women and more than 70 elderly. Eight families were completely murdered. From this massacre a total of 487 seriously injured people were survived. 1275 people were taken as hostages and 150 people were lost. Examination of the bodies proved that most of the bodies were burnt, their eyes were cut out, and their body parts including the ears, noses and heads were cut off. Even the pregnant women and children faced the same violence. This brutal massacre by Armenians can be defined completely with the definitions of genocide and crimes against humanity accepted by the international community.

Azeri man with stripped by armenians skin of face from Hocali.jpg

The actions of the Armenians who participated in the Hocali genocide are equivalent with the definition of genocide in the international law agreements including Geneva Convention, Agreement on Human Rights Declaration, Citizen and Political Rights, Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict and the Article 2 of the ‘United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide’ stating the “intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial o religious group”. Furthermore, the Hocali genocide matches with the related articles a clause which states “killing member of the group” and b clause which states “causing serious bodily or mental harm to members of the group”.

Русский

Xocali 1992.jpg

В поселке Ходжалы Верхнего Карабаха Азербайджана 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении не взирая на гражданских лиц, женщин, детей, людей преклонного возраста подвергли геноциду 613 человек, применив против них самые тяжелые и беспощадные пытки. 83 человек из убитых были детьми, 106 – женщины и 70 человек – люди преклонного возраста. Из этой бойни 487 человек выжили с тяжелыми ранениями. 1275 человек же были взяты в заложники, 150 человек пропали без вести. При изучении трупов стало ясно, что трупы были сожжены, со многих сняты скальпы, выколоты глаз, уши, носы и головы и различные органы были вырезаны. Такая участь постигла даже беременных женщин и детей. Это акт вандализма совершенный в Ходжалы армянами, полностью совпадает с принятыми мировым сообществом определениями касательно геноцида и преступлений совершенных против человечества.

Xocalı soyqırımı008.jpg

Варварство учиненное армянами в Ходжалы полностью совпадают с условиями международных правовых соглашений: Женевской конвенцией, Декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, Конвенцией по предупреждению и наказанию преступления геноцида во 2-й статье которой «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Массовые убийства, совершенные в армянами в Ходжалы, полностью совпадают с пунктом а) «убийство членов такой группы» и пунктом b) «причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы» 2-й статьи Конвенции ООН о геноциде, в которых дано определение геноциду.

Deutsch

Die Armenische Armee hat am 26. Februar 1992 im Dorf Hocalı der Region Yukarı Karabağ in Aserbaidschan 613 Personen ohne jeglichen Unterschied zwischen Zivilpersonen, Frauen, Kindern, Alten zu machen durch schwerstes Foltern einem Völkermord unterworfen. Unter den Opfern waren 83 Kinder, 106 Frauen und 70 Alte. 8 Familien wurden vollständig zerstört. 487 Personen konnten diesen Massenmord nur schwer verletzt überleben. 1275 Personen wurden als Geisel genommen, wobei 150 Personen verschwanden. Bei der Untersuchung der Leichen wurde gesehen, dass die Leichen verbrannt worden sind, dass die eine überwiegende Anzahl der Leichen skalpiert worden ist, dass die Augen der Opfer ausgekratzt worden sind und dass die Ohren, Nasen und Köpfe sowie verschieden andere Körperteile der Opfer abgeschnitten worden sind. Auch schwangere Frauen und Kinder konnten sich nicht von dieser Schreckenstat retten. Diese durch die Armenier in Hocalı verwirklichte Schreckenstat entspricht genau den Begriffsbestimmungen für Genozid, welcher auf internationaler Ebene als eine Straftat anerkannt wird, sowie den im Rahmen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgelegten Definitionen.

Azeri children killed by arnenian troops in Hocali.jpg

Die Taten der Armenier, die sich an dem Genozid in Hocalı beteiligten, entspricht genau dem Begriff für Genozid / Völkermord, der in internationalen rechtlichen Abkommen – wie das Genfer Abkommen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das İnternationale Abkommen über bürgerliche und politische Rechte, die Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Zeiten eines Waffenstillstands und im bewaffneten Konflikt sowie das durch die Vereinten Nationen abgeschlossene Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung von Genozid – und insbesondere im 2. Artikel des Letzteren wie folgt definiert wird: „… Völkermord bedeutet … eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Der durch die Armenier in Hocalı begangene Massenmord stimmt mit den im 2. Artikel des zwischen den Vereinten Nationen geschlossenen Übereinkommens über Genozid festgelegten Voraussetzungen genau überein: a) „Tötung von Mitgliedern der Gruppe“ und b) „Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe“.

Türkçe

Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında Ermenistan ordusu sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan 613 kişiyi en ağır işkenceler uygulayarak soykırıma tabi tutmuştur. Katledilenlerin 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i ise yaşlıydı. 8 Aile tamamen yok edilmiştir. Bu katliamdan toplam 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştur. 1275 kişi ise rehin alınmış, 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin yakıldığı, birçoğunun kafa derilerinin yüzüldüğü, gözlerinin oyulduğu, kulakları, burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği görülmüştür. Aynı vahşetten hamile kadınlar ve çocuklar bile nasibini almıştır. Ermeniler tarafından Hocalı’da gerçekleştirilen bu vahşet, uluslararası camianın suç olarak kabul ettiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamındaki tanımlamalarla birebir örtüşmektedir.

Xocali 004.jpg

Hocalı soykırımına katılmış Ermenilerin yaptıkları uluslararası hukuki antlaşmaların - Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi ve BM’nin 'Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi' 2. Maddesinde yer alan “milli, etnik, ırkı veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan Jenosit/Soykırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları toplu katliam BM Soykırım Anlaşmasında Soykırımı düzenleyen 2. maddenin a) bendinde yer alan “bir grubun üyelerinin katledilmesi” ve b) bendinde yer alan “grup üyelerinin bedeni ve akli açıdan ciddi biçimde zarar verilmesi” koşulları ile birebir uyuşmaktadır.

Ελληνικά

O Στρατός της Αρμενίας στις 26 Φεβρουαρίου 1922 έκανε γενοκτονία με βασανιστήρια στη πόλη Χότζαλι του Άνω Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα να πέσουν μάρτυρες 613 άτομα που ήταν άμαχοι ,γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Τα 83 άτομα που έγινε σφαγή ήταν παιδιά, τα 106 γυναίκες και πάνω από 70 ήταν ηλικιωμένοι. Εντελώς οχτώ οικογένεια εξαφαωίστηκε. Από την σφαγή γλίτωσαν 487 άτομα βαριά τραυματισμένοι. Τα 1275 άτομα ήταν αιχμάλωτοι ενώ 150 άτομα αγνοούνται. Μετά από τις έρευνες που έγιναν σε πτώματα, εντοπίστηκαν ότι τα πτώματα έχουν καεί , σε περισσότερα πτώματα είχαν βγάλει το τριχωτό του κεφαλιού, τα μάτια και είχαν κόψει τα αρκετά μέρη του σώματος όπως τα αυτιά, οι μύτες, τα κεφάλια επίσης διάφορα μέρη του σώματος. Από την θηριωδία αυτήν επηρεάστηκαν οι έγκυες και παιδιά. Η θηριωδία που πραγματοποιήθηκε στη πόλη Χότζαλι από τους Αρμενίους συμπίπτει με την ταυτοποίηση της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που είναι αποδεκτή από διεθνή κοινότητα.

Azeri people killed by arnenian troops in Hocali.jpg

Η γενοκτονία των Αρμενίων στο Χότζαλι συμπίπτει με διεθνές συμφωνίες όπως η Σύμβαση της Γενεύης, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πολιτικών Δικαιωμάτων των Πολιτών και Διεθνής Σύμβαση για τη Στρατιωτική Εκεχειρία και σε περίοδο εκεχειρίας η προστασία των γυναικών και των παιδιών και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών «πρόληψη της γενοκτονίας και των εγκλημάτων που πρέπει να τιμωρηθεί για τη σύμβαση του 2ου άρθρου της "εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας να καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως" σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται “γενοκτονία”.