İstifadəçi:Məhərrəmov Zakir

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Zakir Məhərrəmov – Texnika elmləri namizədi, AzTU-nun “Tətbiqi informatika” kafedrasının dosenti

Həyatı

Zakir Tülü oğlu Məhərrəmov 14 fevral 1954-cü ildə Gürcüstan SSR-nin Bolnisi rayonunun Mığırlı kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

1961-71-ci illərdə Qazax rayonunun 1-ci Şıxlı kənd orta məktəbində oxumuşdur.

1976-cı ildə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti) “Tətbiqi riyaziyyat” ixtisasını bitirmişdir.

1976-88-ci illərdə Sumqayıt şəhərində yerləşən “Neftkimyaavtomat” Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunda böyük texnik, mühəndis və böyük mühəndis vəzifələrində işləmişdir. Həmin illərdə keçmiş SSRİ-nin bir sıra şəhərlərində kimya sənayesi zavodlarının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yaradılmasında məsul icraçı olmuş, informasiya-təminat sisteminin yaradılması ilə məşğul olmuşdur.

1980-84-cü illərdə aspiranturada təhsilimi davam etdirmişdir. 1988-ci ildə Moskva Kimya Maşınqayırma İnstitutunda (indiki Moskva Mühəndislik Ekologiyası Dövlət Universiteti) namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Texnika elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almışdır.

1988-ci ildən təhsil sistemində işləməyə başlayaraq Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Sumqayıt Dövlət Universiteti) “İdarəetmənin avtomatlaşdırılması” kafedrasında assistent, dosent vəzifələrində çalışmışdir. 1992-95-ci illərdə həmin institutun tədris hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir. Bu illərdə yeni müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasının özünün Təhsil sisteminin yaradılması ilə əlaqədar olaraq, bütün tədris planlarının yenidən işlənməsinə zərurət yarandığı üçün, bilavasitə onun rəhbərliyi və iştirakı ilə 20-dən çox ixtisas üzrə yeni tədris planları işlənmişdir.

1996-2007-ci illərdə illərdə “Təfəkkür” universitetinin “Riyaziyyat və İnformatika” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir.

2000-2007-ci illərdə illərdə “Odlar Yurdu” universitetinin “Riyaziyyat və İnformatika” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir.

2004-2015-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin “İnformatika” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. Silahlı qüvvələrimiz üçün proqramçı-zabit kadrların hazırlanmasında əsas aparıcı mütəxəssislərdən biri olmuşdur.

Hazırda Azərbaycan Texniki Universitetinin “Tətbiqi informatika” kafedrasında və Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və informatika” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK tərəfindən “Dosent” elmi adına layiq görülmüşdür.

5 dərs vəsaiti, 3 metodiki göstərişin, 1 ixtira və 40-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. O, Odlar Yurdu Universitetində işlədiyi illərdə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Delphi proqramlaşdırma dilini tədris etməyə başlamışdır. Onun müəllifi olduğu “Delphi: nəzəriyyə və təcrübə” (Bakı, Çaşıoğlu, 2004), “Pascal-dan Delphi-yə” (Bakı, Təhsil NPM, 2009-2014) və “Verilənlər bazası” (Baki, 2015) adlı dərs vəsaitləri bu sahədə yazılmış yeganə dərsliklərdir və Delphi üzrə proqramçıların hazırlanmasında yeganə vasitələr olmuşdur. Bir neçə dərs vəsaitinin elmi redaktoru olmuşdur. Elmi konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış edir.

Elmi fəaliyyəti

Магеррамов З. Т., Булатов С.Н., Мамедов М.И., Адамов А.П. Исследование распределения капель в межтарельчатом пространстве колонного экстрактора с ситчатыми тарелками. «Теоретические основы химической технологии» Т.XXII №2, 1988.

Нагиев А.Г., Магеррамов З. Т. Математическое моделирование диффузионного переноса вещества в процессах химического превращения на поверхности высокопористых катализаторов. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Fizika, riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri seriyası, №16, 2006.

Нагиев А.Г., Магеррамов З. Т. Учет уплотнений потоков траекторий в фазовом пространстве динамических систем в задачах контроля. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 6, №2, 2006.

Магеррамов З. Т. Стохастическая модель дисперсного состава процесса экстракции в системах жидкость-жидкость. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Fizika, riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri seriyası, №17, 2006.

Məhərrəmov Z.T., Tahirova K.M., Fərəməzov R.Ə., Məmmədov C.İ. Hərbi təhsil müəssisələrində menecmentin təhlili və avtomatlaşdırılması. Heydər Əliyev adına AAHM. Elmi əsərlər məcmuəsi, №2(7), 2006.

Piriyev H.K., Məhərrəmov Z.T., Məmmədov C.İ. Riyazi modelləşdirmə metodu ilə hərbi məktəblərdə kadr hazırlığının optimal planlaşdırılması. Heydər Əliyev adına AAHM. Elmi əsərlər məcmuəsi, №2(11), 2008.

Məhərrəmov Z.T., Axundov R.R. Çoxmeyarlı hərbi-siyasi məsələlərin həlli metodologiyası. Dirçəliş – XXI əsr, 2011, № 153-154, s. 334-344.

Ali Nagiev, Zakir Maharramov, Matlab Salmanov. Computer Experiment for the Spray Drying Process Considering Concomitant Coalescence. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), volume III. September 12-14, 2012. Baku, Azerbaijan.

Məhərrəmov Z.T. Əməliyyat sisteminin optimal seçilməsi. Heydər Əliyev adına AAHM. Elmi əsərlər məcmuəsi, №1(20), 2013. Məmmədov C.İ., Məhərrəmov Z.T. Silahlı qüvvələrin kadr hazırlığının riyazi modeli. Hərbi bilik, №2(128), 2014.

Dərs vəsaitləri

Vəliyev Ə.A., Məhərrəmov Z.T., Əbilov Y.Ə. Delphi: nəzəriyyə və təcrübə. Dərs vəsaiti. Bakı, Çaşıoğlu, 2004. -336 s.

Məhərrəmov Z.T. Alqoritm və onun təsvir üsulları. Metodik göstərişlər. Bakı, 2006. -30 s.

Məhərrəmov Z.T. Pascal-dan Delphi-yə. Dərs vəsaiti. Bakı, “Təhsil” NPM, 2009; Təkrar nəşr – 2010, 2014 - 412 s.

Məhərrəmov Z.T., Ağayeva Ü.H. Delphi-də Windows əlavələrinin yaradılması. Metodik göstərişlər. Bakı, 2009.

Məhərrəmov Z.T. Turbo Pascal. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-nəşriyyat, 2013. -212 s.

Məhərrəmov Z.T., Məmmədov C.İ. Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti. Bakı, AAHM mətbəəsi, 2013.-277 s.

Məhərrəmov Z.T. Verilənlər bazası. Dərs vəsaiti. Bakı, 2015.- 436 s.