Əhməd Verdiyev

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Əhməd Çoban oğlu Verdiyev — Professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Əhməd Verdiyev 1940-cı ildə Tovuz rayonunun İsakənd kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Ali təhsilini S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda almışdır. 1970-ci ildə “İqtisadiyyat” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, təyinatla Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatınm İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutuna işə göndərilmişdir. O, burada aspiranturanın əyani şöbəsini bitirdikdən sonra kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini işləmişdir. 1993-cü ildən 2001-ci ilin mart ayınadək həmin institutun direktoru vəzifəsində çalışmışdır. Ə. Verdiyev 1974-cü ildə elmlər namizədi, 1989-cu ildə elmlər doktoru və 1992-ci ildə professor adma layiq görülmüş, 1999-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatınm Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının akademiki seçilmişdir.

Elmi fəaliyyət[redaktə | əsas redaktə]

Professor Ə.Verdiyevin elmi-tədqiqat miqyası geniş və rəngarəngdir. Azərbaycan milli aqrar iqtisad elminin nəzərimetodoloji məsələlərinin öyrənilməsi, kənd təsərrüfatmın inkişaf konsepsiyası, sahə strukturunun formalaşdınlması, məhsulun kapital, fond və material tutumunun müəyyənləşdirilməsi, təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizminin yaradılması, sahələrarası kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri, sahibkarlığın inkişafı, rəqabət qabiliyyətli təsərrüfatlann inkişaf parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi, aqrar bazarın formalaşdırılmasınm iqtisadi mexanizmi və sairə Ə.Verdiyevin elmi araşdırmalannm başlıca istiqamətləri olmuşdur.

İş fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Professor Ə.Verdiyevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə "Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar-sənaye kompleksi sistemində təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizminin formalaşdınlmasınm elmi əsasları" işlənib başa çatdırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullan istehsalınm stimullaşdmlmasma, kənddə sahibkarlığın "Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahatı Komissiyasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası, rayon və yerli aqrar islahatı komissiyalannın əsasnamələrinin layihələri" və "Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əmlakm bölünməsi və onun bir hissəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi qaydalan" hazırlanmış, bu çox mühüm sənədlərdən aqrar islahat prosesində respublikanm bütün kənd təsərrüfatı müəssisələrində istifadə edilmiş və edilir. Professor Ə.Verdiyevin hazırladığı "Ölkənin təbii-iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla ayn-ayn bölgələrdə aqrar sahənin inkişaf perspektivlərinə dair elmi tövsiyələr"i Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahatı Komissiyasınm iclasında müzakirə edilərək bəyənilmişdir.

Professor Ə.Verdiyev "1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatlann dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatmda sahibkarlığın inkişafına kömək göstərilməsinə dair" və "Azərbaycan Respublikasının Ərzaq təhlükəsizliyinə dair" Dövlət proqramlannm layihələrini hazırlayan hökumət işçi qrupunun üzvü kimi həmin layihələrin icraçı müəlliflərindən biri olmuşdur.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Ə.Verdiyev 130-dan çox elmi əsərin müəllifıdir. Onun ölkədə və xaricdə nüfuzlu elmi nəşrlərdə əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlar üzrə normativlər, bazar iqtisadiyyatı və qiymət, aqrar-sənaye kompleksi sistemində bazar münasibətlərinin formalaşması, mülkiyyət və yeni təsərrüfatçılıq formalarmm inkişafı, qiymətlərin yaranması və kənddə sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi barədə əsərləri dərc edilmişdir. Ə.Verdiyevin nüfuzlu elmi nəşrlərdə dərc edilmiş inkişafma, aqrar-sənaye kompleksinin idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsinə, maliyyə-kredit münasibətləri və investisiya siyasətinə, müəssisələrarası yeni kooperasiya və inteqrasiya əlaqələrinin formalaşdmlmasma, yeni torpaq münasibətlərinə və maddi-texniki resurslar bazarı və aqroservis xidmətinin təşkilinə dair elmi cəhətdən əsaslandmlmış təkliflər və tövsiyələr hazırlanmışdır. Həmin təklif və tövsiyələrdən aqrar-sənaye kompleksinin inkişafım tənzimləyən qanunçuluq bazasmm yaradılmasında, hökumət tərəfındən müvafıq normativ-hüquqi aktlarm qəbulunda və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafıq struktur bölmələrinin idarəçilik fəaliyyətində istifadə edilmiş və edilir.

Professor Ə.Verdiyevin beynəlxalq layihələrlə birgə apardığı tədqiqatlar onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri olmuşdur, O, Avropa Birliyi Şurasmın TASİS proqramı üzrə "Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində ümumi aqrar bazann yaradılması" layihəsinin Azərbaycan Respublikası üzrə məsləhətçi qrupuna rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərliyi altında "Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ticarətinin möhkəmləndirilməsi prosesinin müdafıəsi" mövzusunda elmi-tədqiqat işi apanlmış, hazırlanmış təkliflər həmin layihənin rəhbərliyi tərəfmdən yüksək qiymətləndirilmişdir. Ə.Verdiyev Almaniyanm Texniki Yardım Cəmiyyətinin "Kənd təsərrüfatında özəl təşəbbüslərin dəstəklənməsi" beynəlxalq layihəsi ilə birgə tədqiqat aparmışdır. Layihə Zaqatalada aqrar islahatın aparılmasma texniki yardım göstərir. Aparılan aqrar islahatın nəticələri professor Ə.Verdiyevin rəhbərliyi altmda araşdmlmış, sahibkarlarm fəaliyyətləri təhlil edilmiş, qiymətləndirilmiş və təkliflər hazırlanmışdır. Həmin təkliflərin Şəki-Zaqatala zonasınm digər rayonlarında istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Professor Ə.Verdiyev elmi fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi, müvafıq elmi-tədqiqat müəssisələri ilə də sıx əməkdaşlıq etmişdir. O, respublikanm apancı iqtisadçı alimləri ilə birgə həmin komitənin sədri görkəmli alim, akademik Azad Mirzəcanzadənin tapşmğı ilə "Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatm inkişafı və iqtisadi islahatlarm dərinləş- dirilməsinin əsas istiqamətləri", "Günəş aktivliyi dövrlərinin kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığma təsirinin öyrənilməsi, torpağın məhsuldarlığmın dövriliyinin araşdınlması" mövzularmda elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirmişdir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahat Komissiyasınm üzvü kimi professor Ə.Verdiyevin elmi fəaliyyəti də diqqətə layiqdir. Onun bilavasitə iştirakı ilə əsərlərinə ölkənin iqtisadçı alimləri, aspirantlar, dissertantlar və başqalan öz tədqiqatlannda istinad edirlər. Professor Ə.Verdiyev yüksək elmi təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik idi. O, 30 illik elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövründə, sözün həqiqi mənasında, ölkədə aqrar iqtisadçılar məktəbi yaratmışdır. Ə. Verdiyevin elmi kadrlar hazırlanması sahəsində də xidmətləri böyükdür. Onun rəhbərliyi altmda 28 nəfər elmlər namizədi adını almışdır. O, pedaqoji sahədə də az əmək sərf etməmişdir. 1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində "Dünya bazar qiymətləri" fənnindən mühazirələr oxumuşdur. Bir neçə xarici dövlətlərdə, o cümlədən, Almaniyada, Belçikada, Hollandiyada və Albaniyada xidməti ezamiyyətlərdə olmuş və qabaqcıl təcrübəni öyrənmişdir.

Professor Ə.Verdiyev həmçinin respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak etmişdir.

Naliyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

O, Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar islahatı Komissiyasınm və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasımn üzvü olmuşdur. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri üzrə ümumi aqrar bazann yaradılması işçi qrupunda ekspert kimi respublikanı təmsil etmişdir. Eləcə də o, institutun nəzdində fəaliyyət göstərən elmlər namizədi elmi dərəcəsi verən ixtisaslaşdınlmış müdafıə şurasmın sədri olmuşdur. Professor Ə.Verdiyev Rusiya Akademiyasınm "Cəmiyyət və iqtisadiyyat" beynəlxalq jumalının redaksiya kollegiyasmın, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının "İqtisadiyyat-xəbərlər" jumalının və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin "Aqrar elm" jumalının, "Azərbaycan Respublikası nümunəvi özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fermerbri üçün məlumat bülleteni"nin və "Fermerin kitabçası" seriyasmm redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Professor Ə.Verdiyev təşəbbüskar, yenilikçi, yüksək elmi təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik, səmimi, obyektiv, prinsipial insan kimi respublika və yaxın xarici ölkələrin iqtisadçılan arasmda hörmət qazanmışdır. O, 30 illik elmi və pedaqoji fəaliyyəti müddətində həmişə radio və televiziyada, həmçinin respublika dövri mətbuatında dövlətin aqrar siyasətini təbliğ etmişdir.

2001-ci ilin mart ayında vəfat etmişdir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]