Əliş Ağamirzəyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Əliş Ağamirzəyev
Əliş Çoban oğlu Ağamirzəyev
Əliş Ağamirzəyev.jpeg
Doğum tarixi (48 yaş)
Doğum yeri Köryədi, Yardımlı rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Mükafatları Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı

Ağamirzəyev Əliş Çoban oğlu — filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universitetinin sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektoru, Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrasının dosenti.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əliş Ağamirzəyev 15 mart 1973-cü ildə Yardımlı rayonunun Köryədi kəndində dünyaya gəlib. 1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olub. 1994-1998-ci illərdə hərbi xidmət keçib. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini kitabşünas-nəşriyyat redaktoru ixtisası üzrə (bakalavr), 2004-cü ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasını fərqlənmə diplomu ili bitirib. 2004-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyat işi və redaktəetmə kafedrasında müəllim, 2007-2019-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetində Jurnalistika kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb. Eyni zamanda 1998-2014-cü illərdə "Mütərcim" Tərcümə, Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzində redaktor, icraçı direktor, 2014-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun informasiya təminatı sektorunun məsləhətçisi vəzifəsində işləyib. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektoru, Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrasının dosentidir.

2010-cu ildə dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 2018-ci ildən filologiya üzrə elmlər doktoru proqramı üzrə BSU-nun dissertantıdır.

Ali məktəblər üçün 1 dərs vəsaitinin, 3 fənn proqramının, 50-dək elmi məqalənin müəllifi, 2 kitabın tərtibçisidir. Bir sıra beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmiş, əsərləri Rusiya, QazaxıstanUkraynada çap olunmuşdur.

"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" və "Kitabşünaslıq və redaktor sənəti" elmi məcmuələrinin redaksiya heyətinin üzvüdür.


Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Qəzetlərdə yol verilən dil qüsur­ları // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri (ali mək­­təblərarası elmi məqa­lə­lər məcmuəsi), Bakı, 1/1999. S. 7-1
 • Uşaq ədəbiyyatının redaktə xüsusiyyətləri / Humanitar elmlərin öyrənil­mə­sinin aktual problemləri (res­pub­lika ali məktəblərarası konfran­sının materialları). Bakı, 1999. S. 60-61.
 • Müasir dövrdə nəşriyyat fəaliyyətinin problemləri / Humanitar elmlərin öyrə­nil­mə­si­nin aktual problemləri (res­pub­lika ali məktəblər arası konfran­sının materialları) (T.H.Cəfərovla birgə). Bakı,2000. S. 108-110.
 • Müasir dövrdə nəşriyyatlar və kitabxanalar arasında qarşılıqlı münasibətlərin problemləri /Gənc alimlərin ali məktəblər arası elmi konfran­sının materialları. Bakı, 2001.S. 64-65.
 • Nəşriyyat fəaliyyətinin təşkilində kitabxanaların rolu // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri (ali mək­­təblərarası elmi məqa­lə­lər məcmuəsi), Bakı, 1/2002. S.228-229.
 • Dünya ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan dilində nəşri prob­lem­ləri / Dünya azərbaycanlılarının həm­rəylik gününə həsr olunmuş «Mü­asir tərcüməşünaslıq və mədə­niy­yətşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda tələbə elmi-praktik k konfran­sının materialları. Bakı, 2003. S. 11-12.
 • İnformasiya tələbatının ödənil­məsi işində məcburi nüsxələrin yeri. Məcburi nüsxələr sahəsində beynəlxalq təcrübə (Fransa) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri (ali mək­­təblərarası elmi məqa­lə­lər məcmuəsi),  Bakı, 3/2004, S.263-266.
 • Postsovet dövrü Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri: öyrənilməsi və perspektivləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri (ali mək­­təblərarası elmi məqa­lə­lər məcmuəsi), Bakı, 3/ 2006. S.74-77.
 • Müasir dövr rus postmodernist ədəbiyyatı Azərbaycanda // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 5/ 2007. S.261-265.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri (V.Bəhmənli, H.İsaxanlı və Anarın tərcümələri əsasında) // Mütərcim, Bakı, 1-2/2007. S.146-150.
 • Rus ədəbiyyatı ilə yeni bir tanışlıq // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri (ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) (T.H.Cəfərov, R.K.Rəsulov ilə birgə), Bakı, 2/2008. S.126-129
 • Издание русской литературы в современном Азербайджане: принципы подхода // Вопросы филологических наук, Moskva, 6/2008. S. 7-9.
 • Müstəqillik dövründə rus ədəbiyyatına münasibətin yeni çalarları //ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 1/2009. S. 257-26.
 • Русская литература в виртуаль­ных изданиях Азербайджана // Наука и жизнь Казаxстана, Alamata, 2/2009. S. 179-183
 • Klassik rus ədəbiyyatı postsovet dövrü Azərbaycan mətbuatında // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 4/2009. S. 311-319.
 • Русская литература «сере­бря­ного века» в азербайджанских литературных из­да­ни­ях постсоветского периода // Актуалные проблемы гуманитарных и есте­ствен­ных наук, Moskva, 1/2010. S. 120-124.
 • Rus ədəbiyyatı Azərbaycanın yeni media orqanlarında // Mütərcim, Bakı, 1/2010. S. 148-154.
 • Postsovet dövründə Azərbay­can­da rus ədəbiyyatının tərcüməsi və nəşri istiqamətləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/ 2010. S. 85-91.
 • Издание русской литературы в постсоветском Азер­бай­джа­не // Филоло­гичес­кие науки, Astana, 8/2010. S. 44-45.
 • Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri perspektivləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2010. S.106-110.
 • Azərbaycan Respublikası Prezi­den­tinin sərəncamları ilə nəşr olu­nan latın qrafikalı kitablar ara­sında rus ədəbiyyatı nümu­nələri  / Azər­bay­canşünaslığın aktual prob­lemləri (Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il­dönümünə həsr olunmuş I Bey­nəl­xalq elmi konfran­sın materialları). Bakı, 2010. S. 33-38.
 • Постсоветская русская литература в Азербайджане / «Россия и Восток: язык – куль­ту­ра – ментальность» (Материалы Международной научной кон­ференции сту­ден­тов, аспирантов и молодых ученых). Vladimir, 2010. S. 324-328.
 • Müstəqillik dövründə  Azər­bay­canda rus ədəbiyyatının nəşri isti­qamətləri / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri  (III res­pub­lika elmi konfran­sının materialları). Bakı, 2010. S. 244-246.
 • Издание русской литературы в постсоветском Азербайджане / Основные тенденции развития русского языка: лингво­фило­соф­ский аспект (Материалы Международной научной кон­ференции). Vladimir, 2010. S. 169-171.
 • Postsovet dövründə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri məsələləri / Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfran­sının materialları. Bakı, 2010. S. 500-502.
 • Azərbaycan mətbuatında rus ədəbiyyatı (1991-2010-cu ullər) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 1/2012. S. 69-73
 • Литературный период Геббеля_Вагнера – эпоха мифотворчества // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 2/2012. S. 100-102
 • Postsovet dövrü Azərbaycanda rus ədəbiyyatının yenidən dəyərləndirilməsini şərtləndirən amillər // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 4/2014. S. 240-246.
 • Rus mühacirət ədəbiyyatı postsovet Azərbaycan mətbuatında (1991-2010) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 4/2014. S. 92-96
 • Biz niyə oxuyuruq? // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 3/2015, S. 178-184.
 • Mütaliənin təbliğində KİV-nin imkanlarından istifadə // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 6/2015. S. 233-236
 • Müasir dünyada nəşriyyat işinin əsas inkişaf meyilləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 1/2016. S.322-328
 • Bakı Slavyan Universitetinin bədii tərcümə nəşrləri // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 5/ 2016. S.279-282
 • Prezident sərəncamı ilə nəşr olunan kütləvi nəşrlərin ölkənin mədəni həyatında rolu / “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfran­sın materialları. Bakı, 2016. S.309-311.
 • Publisistikanın təşəkkülü və əsas inkişaf mərhələləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 2/2017. S. 98-109
 • Publisistika sosial fəaliyyət növü kimi // Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri, Bakı, 3/2018. S.49-54
 • Rus mühacirət ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası problemi // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 4/2018. S. 148-152
 • Rus mühacirət ədəbiyyatının tədqiqi tarixindən // BSU, Elmi əsərlər: Dil və ədəbiyyat seriyası, Bakı, 2/2018. S. 215-219
 • Birinci dalğa rus mühacirət ədəbiyyatında ədəbi polemikalar // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilmə­sinin aktual problemləri, Bakı, 3/2019. S. 120-124
 • Birinci dalğa rus mühacirət ədəbiyyatının parlaq siması – İ.Bunin yaradıcılığı // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2/2019. S.80-85.
 • Nəşriyyat işinin təşkili və idarə olunması. Fənn proqramı. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2008.
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi – I. Fənn proqramı, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2016.
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi – II. Fənn proqramı, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2016.
 • Publisistikanın nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti, Bakı: Mütərcim, 2018.


Tərcümələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Dmitri Butorin. Bestselleri necə yazmalı //“Mütərcim” jurnalı
 • Marina Çerkaşina. Yazıçının qəribə vəsiyyətnaməsi // “Mütərcim” jurnalı
 • Lyudmila Petruşevskaya. Sakolnikidə əhvalat; Əl; Şopen və Mendelson; Arvad (hekayələr) /“Ən yeni rus ədəbiyyatı” 1-ci cild. Nəsr. Bakı: Mütərcim, 2014
 • Kiril Medvedyev. Şeirlər /“Ən yeni rus ədəbiyyatı” 2-ci cild. Poeziya.Bakı: Mütərcim, 2014, S.158-184