Əli Razi Şəmçizadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Əli Razi
Şəmçizadə Əli Razi Məşədi Yəhya oğlu
Doğum tarixi 1886-cı il
Doğum yeri Gəncə
Vəfat tarixi 1939-cu il
Milliyyəti Azərbaycanlı
Uşaqları Ziyəddin Şamçızadə, (1912) Ayaz Musayev (1935)
Anası Məsmə Əlbaba qızı
Fəaliyyəti şair
Əli Razi
Vikimənbənin loqosu Əli Razi Şəmçizadə Vikimənbədə

Əli Razi Şəmçizadə

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Şəmçizadə Əli Məşədi Yəhya oğlu 1886-cı ildə Azərbaycanın Yelizavetpol (indiki Gəncə) şəhərində anadan olub. Rus-tatar məktəbində təhsil alıb. Sovet hakimiyyəti illərində "Yeni Gəncə", "Qızıl talış" (Lənkəran), "Mədəni hücum (Bakı) qəzet və jurnallarında məsul katib, redaktor işləyib. Firdovsinin "Şahnamə"sindən tərcümələr edib. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Gəncə şöbəsinin məsul katibi seçilib (1934). "Dabanıçatdax xala və heyvərə" (1912), "Dabanıçatdax xala" (1936), "Seçilmiş əsərləri" (1936), "Nalələrin, fəqanların" (1992) kitablarının müəllifidir. Cəza tədbirləri illərində həbs olunub və ölüm hökmü verilib. Ar­tıq şai­ri həbs et­mək üçün 8 yan­var 1937-ci il ta­rixdə Ki­rova­bad (Gəncə) şə­hər Döv­lət təh­­l­ük­əsi­zlik müstən­ti­qi Məm­məd Məm­­mə­d­ov tə­rə­­fi­ndən ha­zır­la­nan qə­rar şə­hər təh­lü­kə­siz­lik ida­rə­si­nin rəi­si, baş ley­te­nant Qam­re­ke­liyə təs­di­qə təq­dim edi­lir. Əli Ra­zi­nin həb­si üçün or­der ya­zı­lır. Azər­baycan SSR pro­kuror kö­mək­çi­si, şö­bə rəi­si­nin müa­­v­ini Ya­ra­voy, Res­pub­li­ka pro­ku­ror əvə­zi Pin­kis ilə ra­zı­­la­ş­­dı­rı­laraq 2 mart 1937-ci il­də qə­ra­ra alı­r: "Əli Ra­zi Şəm­si­za­dənin Azər­baycan SSR 75-ci mad­­d­ə­s­inə əsa­sən işi day­an­dı­rıl­sın. 11251 say­lı işi ar­xi­vin VIII şö­bə­si­nə gön­də­ril­sin və həb­sdən azad edil­sin..." Əli Ra­zi­nin se­vinci uzun sürmür. Yal­nız həbs­dən azad edil­mə­sin­dən 3 ay 27 gün keç­dik­dən sonr­a ar­tıq Ə.Ra­zi­ni ev­dən apar­mağı məq­sə­də­­uy­ğun say­mır­lar, onu 29 iy­ul 1937-ci il ta­rix­də XDİK­-ya şa­hid qis­min­də də­vət edə­rək, həbs edib­lər. Hə­min gün də Əli Ra­zi­nin həb­si üçün 155-say­lı or­der ya­zı­lıb. Azər­baycan SSR pro­kuror kö­mək­çi­si, şö­bə rəi­si­nin müa­­v­ini Ya­ra­voy, Res­pub­li­ka pro­ku­ror əvə­zi Pin­kis ilə ra­zı­­la­ş­­dı­rı­laraq 2 mart 1937-ci il­də qə­ra­ra alı­b: "Əli Ra­zi Şəm­si­za­dənin Azər­baycan SSR 75-ci mad­­d­ə­s­inə əsa­sən işi day­an­dı­rıl­sın. 11251 say­lı işi ar­xi­vin YIII şö­bə­si­nə gön­də­ril­sin və həb­sdən azad edil­sin..." 7 yan­var 1938-ci il­də Şəm­si­za­də Əli Ra­zi Yəhya oğlu­nun Azər­baycan ci­nay­ət məcəl­lə­si­nin 64, 70, 73 mad­də­lə­ri ilə işi­nə ba­xı­lıb və aşağı­da­kı qə­rar çı­xa­rı­lıb: “1936-cı il­dən ək­sin­qi­la­bi fəa­liyyə­ti, ter­ror­­ç­u­luq, di­ver­siya (təx­ri­bat­çı­lıq) ilə bur­jua-mil­­lə­tçi təş­ki­la­tın üzvü ki­mi, həm­çi­nin si­lah­lı üsya­na ha­zır­lıq görü­l­­m­əsində So­vet hö­ku­mə­ti­nə qar­şı apar­dığı təb­liğa­ta gö­rə güllə­lən­məyə məh­kum edi­lir.” 1939-cu ildə vəfat edir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]