Ağarza Rüstəmov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu 1952-ci ildə Şərur rayonunun Qıvraq kəndində (indiki Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində) dünyaya göz açmış. 1969-cu ildə orta məktəbini bitirmiş, həmin kənddə təsərrüfat fəaliyyətinə başlamışdır. 1970 -ci ildə sənədlərini D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki ADİU) vermiş, “Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasma qəbul olunmuşdur. A.A.Rüstəmovun bir semestr ərzində təhsilə olan marağmı və müvəffəqiyyətlə oxuduğunu görən institut rəhbərliyi, onu 1971-ci ilin yanvar ayında “Siyasi iqtisad müəllimliyi” ixtisasına keçirmiş və o 1975-ci ildə institutu həmin ixtisas üzrə bitirmiş, ona yeni yaranmış Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitututuna təyinat verilmişdir.

Ağarza müəllim həm də qayğıkeş ailə başçısıdır. Onun 2 övladı və 6 nəvəsi var.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Hərbi xidmətdən sonra, yenidən siyasi iqtisad müəllimliyinə qayıtmış. Bir an da belə elmi fəaliyyəti yadmdan çıxarmayan A.A.Rüstəmov, onu maraqlandıran məsələlər haqda artıq respublikada keçirilən elmi konfranslarda öz məqalələri ilə çıxış etməyə başlamışdır. Belə ki, o 1981-ci ildə “Texniki tərəqqi və kənd təsərrüfatında əsas istehsal fondlanndan istifadənin yaxşılaşdınlması yollan”, 1982-ci ildə “Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında əsas istehsal fondlanndan istifadənin xüsusiyyətləri” və s. məqalələrini nəşr etdirmişdir.

İş fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

A.A.Rüstəmov 1986-1987- ci illərdə Naxçıvan Pedoqoji İnstitutunda bir çox vəzifələrdə çalışmış və “Ümumi texniki fənnlər” fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına qəbul olunmuş, aspiranturanı müvəffəqiyyətlə bitirərək, 1990-cı ildə “Elmi-texniki tərəqqi şəraitində əsas istehsal fondlannın təkrar istehsalınm iqtisadi problemləri” mövzusunda dissertasiya müdafıyə etmiş, siyasi iqtisad üzrə- 08.00.01 şifri ilə iqtisad elmləri namizədi (iqtisad üzrə fəlsəfə doktom) alimlik dərəcəsi almışdır. Aspiranturada oxuduğu müddətdə “Naxçıvan MSSR-də kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşu və əsas istehsal fondlannm təkrar istehsalı”, “Əsas fondlarm təkrar istehsalında kreditin rolu”, “Kənd təsərrüfatmda əsas fondlann mahiyyəti” və s. sanballı elmi məqalələrini çap etdirmişdir. 1991-ci ildə “Siyasi iqtisad kursunun tədrisində yerli materiallardan istifadənin bəzi məsələləri” və 1992-ci ildə isə “İqtisadi nəzəriyyə kursunun tədrisində Azərbaycan ədəbiyyatından istifadənin bəzi məsələləri” adlı dərs vəsaitlərini çap etdirmişdir. 1994- cü ildə “İqtisad” fakültəsinə dekan seçilmişdir. Sonra həmin fakültə hüquqşünaslıq ixtisası ilə birləşdirilmiş və o 2004 -cü ilədək iqtisad-hüqüq fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. Onun 2001-2003- cü illərdə ”Kənd yerlərində aztəminatlı əhalinin sosial müdafıəsinin yaxşılaşdmlması istiqamətləri”, “Əhalinin maddi rifah halının yaxşılaş- dmlmasında sosial-iqtisadi inkişafın istiqamətləri”, “Respublikada əhalinin maddi rifahınm yüksəldilməsinin iqtisadi problemləri” və “Kənd əhalisinin maddi və mədəni-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması problemləri” adlı kitabları və “Bazar və bazar mexanizmi” adlı dərs vəsaiti capdan çıxmışdır. Bu kitabların adından məlum olduğu kimi Prof. A.A.Rüstəmov onu maraqlandıran əsas məsələləri - bazar iqtisadiyyatı şəraitində az təminatlı əhalinin, şəhər əhalisinə nisbətən daha çox problemlərlə üzləşən, ehtiyacları tələbatlarına nisbətən daha az ödənilən kənd əhalisinin mədəni-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların maddi-rifah halının yüksəldilməsində qiymət, əsaslı vəsait qoyuluşu, vergi və kredit mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin rolunu, və eləcə də digər sosialiqtisadi məsələləri tədqiq etmişdir.

Elmi naliyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

2004-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatınm İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda “Yeni münasibətlər şəraitində əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin iqtisadi problemləri” mövzusunda dissertasiya müdafıyə edərək, xalq təsərrüfatmm iqtisadiyyatı və idarə edilməsi-08.00.05 -şifri ilə iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 1993-cü ildən dosent və 2009-cu ildən professor vəzifəsində çalışan A.A.Rüstəmov 2004-cü ildən bu günədək “İqtisadiyyat” kafedrasına rəhbərlik edir. Professor A.A.Rüstəmovun elmi kadrlarm yetişdirilməsində də əməyi böyükdür. Rəhbərliyi ilə 10-nəfər aspirant və dissertant müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafıə edərək elmi dərəcə almışlar. Ümumilikdə, 100 -dən çox elmi əsərin, o cümlədən, kitabın, dərs vəsaiti, dərs proqramları, məqalə və tezislərin müəllifı olan Ağarza müəllimin tədqiqat obyekti genişdir. Alim iqtisadi nəzəriyyənin bir sıra problemlərinin-kənd təsərrüfatında əsas istehsal fondlarından istifadənin yaxşı- laşdırılması, müasir dövrdə kənd təsərrüfatmda əsas istehsal fondlarından istifadənin xüsusiyyətləri, istehsal fondlarmm təkrar istehsalınm iqtisadi problemləri, bazar və bazar mexanizmi, kəndli təsərrüfatlarmm səmərəliliyi məsələləri və s. tədqiqi yönümündə elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyətli mövzuların tədrisi ilə bağlı metodik vəsaitlərin müəllifıdir.

Konfraslarda çıxışlar[redaktə | əsas redaktə]

O, Respublikada və xarici ölkələrdə keçirilən yerli və beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda və seminarlarda iştirak etmiş, dəyərli elmi məqalələri ilə çıxış etmişdir. Bir sıra nüfuzlu komissiyaların və elmi qurumların, o cümlədən, AMEA Naxçıvan bölməsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasınm sədr müavini, NDU - Elmi Şurasmın, universitetdə nəşr olunan "Elmi əsərlər" jurnalının redaksiya heyətinin, eyni zamanda Rusiyanın Moskva şəhərində çıxan Beynəlxalq elmi jumalın, Beynəlxalq texniki-iqtisadi jurnalın və Azərbaycan ElmiTədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

İqtisad elmləri doktoru, professor A.A.Rüstəmovun səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövlətimiz tərəfındən layiqincə qiymətləndirilmişdir. O, 2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40-illik yubileyi ilə əlaqədar, universitetin bir qrup əməkdaşları ilə bərabər, hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Tərəqqi medalı ” ilə təltif edilmişdir. Medalı şəxsən hörmətli cənab prezidentimiz İ.H.Əliyev professor A.A.Rüstəmova özü təqdim etmişdir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]