Aynel Məşədiyeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aynel Məşədiyeva
Aynel Məşədiyeva.jpg
Doğum tarixi 28 iyul 1977 (1977-07-28) (42 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan
İxtisası

türkologiya, nəzəri dilçilik, fonetika, etimologiya,

müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
Fəaliyyəti

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Elmi katib

Elmi dərəcəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi vəzifəsi: dosent


Aynel Məşədiyeva — Azərbaycanın dilçi alimi, Şərqşünas-türkoloq - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi katibi.


Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva 1977-ci il iyul ayının 28-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti şərqşünas¬lıq fakültəsinin türk filologiyası bölməsinin bakalavr pilləsini fərqlənmə dip¬lo¬mu ilə bitirmişdir. Həmin ildə də türk dili ixtisası üzrə BDU-nun magistraturasına qəbul olmuş, 2000-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olmuşdur. Həmin ildən türk dilləri şöbəsinin əyani aspirantı kimi elmi fəaliyyətə başlayıb dissertasiya işini vaxtından əvvəl başa çatdıraraq, 2004-cü ilin sentyabrında “Türk dillərində ahəng qanununun formal təsviri” adlı namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edib Türk dilləri və Dil nəzəriyyəsi ixtisasları üzrə filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

AMEA - da elmi fəaliyyətə 2000-ci ildən başlamışdır.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsində 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər kiçik elmi işçi, 2005-2008-ci ilə qədər elmi işçi, 2008-ci ildən indiyədək böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2011-ci il­də Türk dilləri ixtisası üzrə dosent elmi adını al­mışdır. 2013-cü ilin noyabr ayından AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi katibi vəzifəsində çalışır.

    A. Ə. Məşədiyeva 2011-ci ildə elmlər doktoru hazırlığı ilə 5710.01 – Türk

dilləri ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul edilmişdir.

  Doktorluq dissertasiyası Türk dillərində felin şəxssiz formalarının müqayi- səli-tarixi tədqiqinə, onların türk dillərinin dialekt və şivələrində, qədim türk yazılı abidələrində təsvirinə və bu formaların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin müəy- yənləşdirilməsinə həsr olun­muşdur.

          Prof. R. Rüstəmovun “Türk dilinin morfologiyası” (Bakı, “Nurlan”, 2007) adlı monoqrafiyasının və Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası kafedrasının 2014-cü ildə “Türk dil­i” və “Türk ədəbiyyatının tarixi” fənləri üzrə 2 dərs proqramlarının rəyçisi ol­muşdur.

          İnstitutun “Dilçilik İnstitutunun əsərləri” və “Tədqiqlər” jurnallarının Redaksiya Heyətinin üzvüdür.

          Bir çox müxtəlif Beynəlxalq və respub­lika miqyaslı elmi konfrans və simpoziumlarda çıxışlar etmişdir. Həmçinin, Avropa ölkələrində (İtaliyada, İspani-yada, Türkiyədə və Şimali Kiprdə) keçirilən Beynəlxalq konfranslarda tərcüməçi kimi iştirak etmişdir.

      İnstitutda işlədiyi müddətdə nüfuzlu Beynəlxalq və respub­lika miqyaslı türkoloji elmi konfrans və simpoziumlarda yüksək səviyyədə çıxışlar etmişdi. 2008-ci il oktyabr ayı­nın 20-25-dək Ankarada keçirilən VI Uluslararası Türk Dil Qurultayında, 2017-ci il sentyabr ayının 25-28-dək Rumıniyanın Buxarest şəhərində keçirilən XII Böyük Türk Dil Qurultayında və  2018-ci il sentyabr ayının 25-28-dək Polşanın Varşava şəhərində keçirilən XIII Böyük Türk Dil Qurultayında iştirak etmişdir.

       Moskvada keçirilmişМатериалы II международной научно-практи-ческой конференции «Наука в современном мире», 30 июля, 2010konfransda, Niderland krallığının Kranendonk şəhərinə keçirilmiş “İnternational scientific journal “Global Science Communications”, Matters of international scientific internet conference: “Current scientific problems 2011”- 24-31 January 1(7) 2011, Cranendonck, Netherlands” konfransda, Almaniyada keçirilmişEuropean Science and Technology: 7th International scientific conference”, Germany, Munich, Vol. II, Munich, April 23th – 24th, 2014, publishing office Vela Verlag Waldkraiburg” konfransda və İngiltərədə keçirilmiş “2nd International scientific-practical conference «Innovations in science, technology and the integration of knowledge» 27 February — 2 March 2015, London, Belfort’s Information Press Ltd, UK” və başqa nüfuzlu konfranslarda iştirakına görə Beynəlxalq dərəcəli Sertifikat almışdır.

          110 elmi və elmi-publisistik məqalələrin, o cümlədən 6 kitabın müəllifidir: 4 monoqrafiyanın ( 2004-­cü ildə “Türk dillərində ahəng qanununun formal təsviri”, 2016-cı ildə “Türk dilllərində feilin feili bağlama formaları sistemi (müqayisəli-tarixi аspektdə)”, 2017-ci ildə “Türk dilllərində feili sifətlərin qrammatik statusu və semantikası”, 2018-ci ildə “Türk dillərində məsdərlər və feili isimlər” adlı monoqrafiyalar çap­dan çıxmışdır) müəllifi, “Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası” (II cild, Bakı, 2008) və Rusiyanın Moskva şəhərində çap olunmuş «Избранные вопросы современной науки» (часть 4, 31 октября, 2011 г., г.Москва, издательство «Перо») kimi fundamental kollektiv əsərlərin həmmüəllifidir.

          Elmi əsərlərinin 35 - i xarici beynəlxalq elmi jurnallarda nəşr edilmişdir (Rusiya, Niderlandın Kranendonk şəhəri, Türkiyə, Almaniya, Qazaxıstan, İngiltərə, İtaliya, İran, Hindistan, Fələstin, ABŞ, Çexiya, Polşa və Kanadada).

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

2000-2001-ci və 2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filo­lo­gi­yası bölməsində türk dili və ədəbiyyatından, 2006-2007-ci illərdə isə həmin universitetin Tarix fakültəsində türk dili fənnindən dərs demişdir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

1. Понятие лексической системы в современном турецком литературном языке// Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik jurnal 3(28), Bakı-2000, səh. 64-65

2. Лексико-семантическое развитие глаголов зрительного восприятия в турецком языке // Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik jurnal 3(28), Bakı-2000, səh. 64-65

3. Türk dilində fellərin leksik-semantik qrupları anlayışı barədə // Professor Məmməd Mübariz Əlizadənin Anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə elmi konfransın materialları, Bakı-2001, səh. 283-292

4. Сингармонизм в тюркских языках // Elmi axtarışlar, 5 toplu, Bakı, ”Elm”, 2001, səh. 169-173

5. Некоторые причины десингармонизации в узбекском языке// Tədqiqlər-2, Bakı, “Elm”, 2001, səh. 103-109

6. Ассимиляция как одно из проявлений закона гармонии гласных // Təd-qiqlər-1, Bakı, “Elm”, 2002, səh. 87-93

7. Особенности губного сингармонизма в тюркских языках // Bakı Universi-tetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası №1, Bakı, Bakı universiteti nəşriyyatı, 2002, səh. 28-36

8. Cходные и отличительные черты закона гармонии согласных в тюркских языках огузской группы// “Bilgi”, Elmi-nəzəri və metodik jurnal, №3(11), Bakı, “Təhsil”, 2002, səh. 89-92

9. Особенности губной гармонии гласных в тюркских языках киргизско-кыпчакской группы// Şərqşünaslığın aktual problemləri, Bakı, Bakı univer-siteti nəşriyyatı, 2002, səh. 270-272

10. Сходства и отличия в проявлении закона губной гармонии гласных в тюркских языках кыпчакской группы // Azərbaycan Milli Elmlər Akade- miyası Gənc Alimlərin(Aspirantların) Materialları, Bakı, “Elm”,2003, səh. 294- 296

11. Формальное описание случаев нарушения закона гармонии гласных в диалектах и говорах тюркских языков киргизско-кыпчакской группы // Tədqiqlər-4, Bakı, “Elm”, 2003, səh. 226-229

12. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках (монография) Bakı, “Elm”, 2004, 244 səh.

13. Общность в проявлении закона гармонии согласных в каракалпакском, тувинском, хакасском и киргизском языках // Tədqiqlər-1, Bakı, “Elm”, 2004, səh. 227-230

14. Сходство при осуществлении закона губной гармонии гласных в языке орхоно-енисейских памятников и в современных тюркских языках // Tədqiqlər-2, Bakı, 2004, səh. 176-178

15. О факторах, способствующих нарушению закона гармонии гласных в не-которых диалектах тюркских языков // Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət, 2(18), Bakı, 2004, səh. 104-110

16. Bitişik, yoxsa ayrı? // Bakı qəzeti, 19-25 noyabr, 2004-cü il, №7/10822

17. Vətənpərvərlik // Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti qəzeti, 13 noyabr, 2005-ci il, №19(69)

18. Формальный способ описания случаев нарушения гармонии гласных в диалектах и говорах современного турецкого и гагаузского языков // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, № 4, 2005, səh. 296-299

19. Случаи нарушения закона гармонии гласных в некоторых диалектах и го-ворах башкирского языка // Tədqiqlər-2, Bakı, 2006, səh. 69-73

20. Десингармонизация в диалектах и говорах узбекского языка // Tədqiqlər-3, Bakı, 2006, səh. 101-105

21. Müasir qazax və tatar dillərində sinonimlərin işlənmə sahəsində əsas oxşarlıq- lar və onların növləri // Tədqiqlər-1, Bakı, 2007, səh. 97-100

22. Antonimiya problemi dilçi və filosofların şərhində // Tədqiqlər-1, Bakı, 2008, səh. 14-17

23. Процесс развития словообразовательных аффиксов в современных тюркских языках (на основе узбекского, уйгурского, саларского языков) // “Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri”, 2-ci cild, Bakı, 2008 (kollektiv kitab), səh. 249-292 24. Azerbaycan ve Türk dilleri ağızlarında ünlü uyumunun bozulma halleri // 6-cı Uluslararası Türk Dil Kurultayı dergisi, Ankara, 2008, səh. 3147-3152

25. Türk dillərinin inkişaf dövrü ( 6-cı Beynəlxalq Türk Dil Qurultayından zəngin təəssüratla) // Bakı qəzeti, 6-12 noyabr, 2008-ci il, №10863

26. Türkdilli alimlərin zirvə toplantısı // Respublika qəzeti, 27 noyabr, 2008-ci il, 266(3401)

27. Möhtəşəm məclisdən zəngin təəssüratla // Filologiya məsələləri, №7, Bakı- 2008, səh. 424-429

28. Azərbaycan gənc türkoloqların ilk elmi uğuru // Tədqiqlər-2, Bakı, 2008, səh. 146-154

29. Qədim türk və müasir türk dillərində hal sisteminin oxşar cəhətləri // Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN 1023-7186, İran-Tehran, 2009, səh. 75-82

30. Azerbaycan ve türk dilleri ağızlarında ünlü uyumunun bozulması zaman olan değişiklikler// Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN, 1023-7186, İran-Tehran, 2009, səh. 85-91

31. Əsl alim, saf insan// Bakı qəzeti, 7-13 oktyabr, 2009-cu il

32. Təmiz qəlbli insan // Tədqiqlər-2, Bakı, 2010, səh. 101-103

33. Böyük alim, fədakar ziyalı // Tədqiqlər-2, Bakı, 2010, səh. 69-73

34. Особенности деепричастия на - а,- е,- й, в тюркских языках огузской группы // Международная заочная научно- практическая конференция «Инновации гуманитарных и естественных наук», сборник научных трудов, Россия, г. Екатеринбург, 21 июня 2010 г., səh. 48-50 35. Сходные и отличительные черты деепричастной формы на - ып,- ип,- уп,- юп,- п в тюркских языках кыпчакской группы // Материалы междуна-родной научно-теоретической конференции «Гуманитарное измерение современного мира», Казахстан, г. Караганда, 02.08.2010, səh. 89-94

36. Деепричастия на - ып,- ип,- уп,- юп,- п в тюркских языках огузской группы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, №7,июль, 2010, Россия, г. Москва, səh. 217-223

37. Сравнительный анализ деепричастий на -а, - е, - й в тюркских языках кыпчакской группы // Материалы II международной научно-практической конференции «Наука в современном мире», 30 июля, 2010, г. Москва, səh. 319-324

38. К вопросу о принятии деепричастиями аффиксов морфологических ка-тегорий в тюркских языках // IV международная научно-практическая конференция «Современные проблемы гуманитарных и естествен- ных наук», том 2, 18-20 октября, 2010 г., г. Москва, səh.127-130

39. О некоторых фонетических и морфологических особенностях дееприча-стия на -ынджа, -индже, -унджа, -юндже в тюркских языках // Материалы Х-ой (юбилейной) Международной научно-практической конфереции «Актуальные вопросы современной науки» (30 декабря 2010 г.), г. Москва, səh. 319-327

40. О некоторых особенностях деепричастия на - арак / -ерек в тюркских языках огузской группы // İnternational scientific journal “Global Science Communications”, Matters of international scientific internet conference: “Cur-rent scientific problems 2011”- 24-31 January 1(7) 2011, Cranen- donck, Netherlands, səh. 4-9

41. Морфолого-семантические особенности деепричастия на -alı/ -eli в тюркских языках // Материалы III Международной научно-практической конференции «Лингвистика в современном мире» (1 марта, 2011 г.), г. Москва, səh. 94-104

42. К вопросу о деепричастии на –madan/-meden в тюркских языках // Акту-альные проблемы изучения гуманитарных наук, сентябрь, №3, 2011, г.Баку, səh. 105-112

43. О сходных и отличительных особенностях причастной формы на –ar2; ır4 в тюркских языках // Материалы IV Международной научно-практичес-кой конференции «Лингвистика в современном мире» (31 августа, 2011 г.), г. Москва, səh. 88-101

44. Сравнительно-исторический анализ причастной формы на –gan/-an в тюркских языках (Коллективная монография) // «Избранные вопросы современной науки» (часть 4), (31 октября, 2011 г.), г. Москва, изда-тельство «Перо», səh. 210-240

45. Cavad heyət yaradıcılığının işığınında // “Bakı” qəzeti, 16-22 noyabr 2011-ci il, Bakı

46. Əsl insanlıq nümunəsi, ziyalılıq təcəssümü // “Bakı” qəzeti, yanvar, Bakı, 2012-ci il

47. Görkəmli alim, həmişə sevilən insan // “Azərbaycan dilçiliyi: Sələflər və Xələflər” konfransı, Bakı, 2012, səh. 32-37

48. Türk dillərində feli bağlamaların dəyişməzliyi məsələsinə dair // Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN, 1023-7186, İran-Tehran, 2012, səh. 84-92

49. Сравнительно-этимологический анализ причастия будущего времени на –асак/-есек в тюркских языках // Актуальные проблемы изучения гумани-тарных наук, сентябрь, №2, 2012, г.Баку, səh. 36-45

50. Dəyərli alim, gözəl insan // “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, №39(171) 14-20 noyabr, 2012, Bakı

51. К вопросу о сравнительно-историческом анализе причастия будущего времени на –ası/-esi в тюркских языках // «Ученые записки. Серия Язык и литература» Бакинского Славянского Университета, 2012, №1, г.Баку, səh. 42-49

52. Сравнительно-исторический анализ инфинитива на –ма/-ме в тюркских языках // «Мир науки, культуры, образования» международ- ный научный журнал, №6 (37), декабрь, 2012, г. Горно-Алтайск, ISSN 1991-5497, səh. 39-43

53. О сходных и отличительных особенностях деепричастной формы на –iken/-ken в тюркских языках: синхронический и диахронический аспекты // Bakı Universitetinin Xəbərlər, humanitar elmlər seriyası, № 4, 2012, səh. 13-20

54. Türkologiya elminə böyük bir töhfə // Türkologiya, № 3-4, 2012, Bakı, səh. 90-92

55. Мехтиева Севиль Гаджи кызы// Türkologiya, № 3-4, 2012, Bakı, səh. 100-101

56. К вопросу о сравнительно-историческом исследовании семантико-морфологических особенностей причастной формы на –dık4 в современных тюркских языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, 2013, № 3. Ч. 2., ISSN 1997-2911, səh. 133-138

57. İstedadlı ziyalı, heyrətli alim // “Bakı” qəzeti, 13 may, 2013-cü il, Bakı

58. Синхронно-диахронический анализ инфинитива на –мак/-мек в тюркских языках // Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, №1/2013, səh. 82-99

59. О некоторых общих и дифференциальных признаках инфинитивной формы на –arga/-erge в тюркских языках // VI Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследо-вания: проблемы и результаты» 30 августа 2013 г., г. Новосибирск, səh. 177-185

60. Dilçiliyə dair dəyərli monoqrafiya // “Bakı” qəzeti, 26 sentyabr 2013-cü il, Bakı

61. Структурно семантические и синтаксические особенности деепричастной формы на –dıkça4 в современных тюркских языках // Вестник Иркутского Государственного Лингвистического Университета, 2013 № 2 (23) , г. Иркутск, səh. 161-168

62. Elmə sadiq ömürdən səhifələr // Tədqiqlər -1, Bakı, 2013, səh. 169-172

63. Elmi-publisistik, tarixi-bioqrafik əsər // “Bakı küçələri: adlar və talelər” kitabı haqqında düşüncələr // Bakı qəzeti, 13 noyabr, 2013

64. К вопросу о деепричастной форме на –galı/-geli в тюркских языках // Вестник Пятигорского государственного лингвистического универ-ситета, 2014, №1, г. Пятигорск, səh. 71-75

65. К вопросу о категориальном статусе причастия в тюркских языках // “Eu-ropean Science and Technology: 7th International scientific conference”, Germany, Munich, Vol. II, Munich, April 23th – 24th, 2014, publishing office Vela Verlag Waldkraiburg, səh. 209-213

66. К проблеме сравнительного анализа причастия на –mış4 в тюркских языках // Ученые записки Петрозаводского Государственного универ-ситета, №7(144), Серия: Общественные и гуманитарные науки), на-учный журнал (ISSN 1998-5053), Республика Карелия, г. Петрозаводск, ноябрь, 2014, Səh. 52-56

67. On comparative analysis of the adverbial participle form ending in -gach/-gech in the Turkic languages // 2nd International scientific-practical conference «Innovations in science, technology and the integration of knowledge» 27 February — 2 March 2015, London, Belfort’s Information Press Ltd, UK, Səh. 184-194

68. On some specific non-finite forms of verbs in the Turkic languages // Interna-tional Journal of Science and Research (IJSR), ISSN (Online): 2319-7064, Volume 4, Issue 7, July 2015, India, (impact factor), səh. 500-505

69. Comparative-historical analysis of the infinitive form in –oov in the Turkic lan-guages // Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online), Vol. 6, No 6 S2, November (2015), MCSER Pub-lishing, Rome-Italy (Scopus Indexed journal), səh. 203-209

70. On some future tense participles in modern Turkic languages // International Humanities Studies, ISSN 2311-7796 (online), Vol. 3 No.1; March 2016 (Global Impact Factor indexed), Palestine, səh. 27-39

71. Participles in the Turkic languages and dialects // Researchers World – Journal of Arts, Science & Commerce (Online ISSN: 2229-4686, Print ISSN: 2231- 4172, Impact Factor (GIF): 0.685), April 2016, Volume VII, Issue – 2, India, səh. 39-47

72. Сравнительный анализ нестандартных инфинитных форм глагола в тюркских языках и диалектах // Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, №1/2016, Bakı, səh. 199-214

73. Elmin Zirvələrinə doğru // (Möhsün Nağısoylu-70), Bakı, 2016, səh.101-105

74. Müasir türk dillərində və dialektlərində feli bağlamaların şəxs və hal şəkilçiləri ilə işlənməsinə dair // I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, Bakı, 14-15 noyabr, 2016, səh.43-48

75. Müasir türk dillərində feilin şəxssiz formalarının öyrənilməsinə dair // Müasir dilçiliyin aktual problemləri // Beynəlxalq elmi konfransın materialları (24-25 noyabr, 2016), Sumqayıt, 2016, səh. 88-87

76. Zəhmətkeş alim // Dilimizin keşikçisi (prof. İsmayıl Məmmədli-70) səh. 85-87

77. Система деепричастных форм глагола в тюркских языках (в сравнительно-историческом освещении) (монография), Баку, 2016, Язычы, 234 с.

78. The problem of knowledge of the non-finite forms of the verb in the Turkic languages // Terminologiya məsələləri, Bakı, 2017, səh. 90-96

79. Теоретические аспекты изучения инфинитива в тюркских языках // Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, №1/2017, Bakı, səh. 240-248

80. Zirvələri fəth edən elm fədaisi // Ağamusa Axundov xatirələrdə, Bakı, CBS, 2017, 240 s. (kollektiv kitab), səh. 192-198

81. Древнетюркские причастные формы и их эквиваленты в современных тюркских языках // XXIX Международная научно-практическая конфе-ренция «Язык и культура», Россия, г.Новосибирск, 23 мая 2017 г., s.117-125

82. Eski Türkçedeki sifat-fiil eklerinin çağdaş Türk lehçelerinde eşdeğerleri // XII Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş-Romanya, 25-28 Eylül, 2017

83. Грамматический статус и семантика причастий в тюркских языках, Изда-тельство «Шуша», Баку, 2017, 236 s.

84. Проблемы становления и классификации причастий в тюркологии // Terminologiya, №2/2017, Bakı

85. Alınma terminlərin və sözlərin qarşılığının verilməsinə ehtiyac varmı? // Terminologiya, №2/2017, Bakı

86. Основные аспекты изучения категории деепричастия в тюркологии // Tədqiqlər, №3/2017, Bakı