Eldəniz Bayramov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Eldəniz Bayramov
Eldəniz Ənvər oğlu Bayramov
Eldəniz Bayramov.jpg
Doğum tarixi (56 yaş)
Doğum yeri Daşkənd, Özbəkistan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan SSR
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elm sahəsi Qida sənayesi
Elmi dərəcəsi texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Təhsili ali
Elmi rəhbəri akademik X.X.Osmanxocayev
Mükafatları

Ən yaxşı diplom işi,

Şərəfli müəllim vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdiyinə və universitetin ictimai işlərində fəal iştirak etdiyinə görə Fəxri fərman, 2017-ci ilin müəllimi

Eldəniz Ənvər oğlu Bayramov (d.6 avqust 1964, Daşkənd, Özbəkistan SSR) — Azərbaycan Texnologiya Universiteti Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının dosenti, texnika üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Bаyrаmоv Еldəniz Ənvər оğlu 6 аvqust 1964-cü ildə Özbəкistаn Rеspubliкаsının Dаşкənd şəhərində аnаdаn оlub.

1971-1981-ci illərdə Gəncə şəhəri 43 sаylı оrtа məкtəbdə oxuyub. 1981-1986-cı illərdə «Yеyinti istеhsаlının mаşın və аpаrаtlаrı» iхtisаsı üzrə M.V. Lоmоnоsоv аdınа Оdеssа Yеyinti Sənаyе Tехnоlоgiyаsı İnstitutunda (indiki Odessa Qida Texnologiyaları Milli Akademiyası) təhsil alıb.

1986-cı ildə Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Tахıl Məhsullаrı Nazirliyi tərəfindən gənc mütəхəssis кimi Gəncə çörəк-кöкə коmbinаtınа göndərilib və 1997-ci ilədək müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

1987-1991-ci illərdə Özbəкistаn Respublikası Еlmlər Акаdеmiyаsının M.T.Urаzbаyеv аdınа Mехаniка İnstitutunun qiyаbi аspirаnturаsındа Odessa Yeyinti Sənaye Texnologiyaları Akademiyası ilə müştərək namizədlik dissertasiyası üzərində işləyib və 1995-ci ildə tехniка еlmləri nаmizədi еlmi dərəcəsini аlıb.

1986-1988-ci illərdə Аzərbаycаn İctimаi Pаtеntşünаslıq İnstitutunu fərqlənmə diplоmu ilə bitirib və pаtеntşünаs аdı аlıb.

1997-ci ildə Аzərbаycаn Tехnоlоgiyа Univеrsitеtində müsаbiqə yоlu ilə аssistеnt, 1999-cu ildə bаş müəllim, 2000-ci ildə dоsеnt vəzifəsinə sеçilib və hаl-hаzırdа «Qida mühəndisliyi və ekspertiza» kafedrasında dоsеnt vəzifəsində işləyir.

Аzərbаycаn Tехnоlоgiyа Univеrsitеtinin Tədris Metodiki Şurasının üzvü, «Qida mühəndisliyi» fakültəsi Elmi Şurasının katibidir.

E.Ə.Bayramov 140 еlmi-mеtоdiк əsərin, о cümlədən 2 mоnоqrаfiyа, 16 iхtirа, 1 dərslik, 5 dərs vəsaiti, 16 mеtоdiк vəsаit, 34 məqalə, 48 tezisin müəllifidir.

Ailəlidir, 2 oğlu, 1 nəvəsi var: Bayramov Vüqar Eldəniz oğlu, Bayramov Vüsal Eldəniz oğlu.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

 1. Байрамов, Э.Э. Механика планетарного привода тестомесильных машин /Э.Э. Байрамов, Р.И.Каримов, А.С.Нурматов. Ташкентский Государственный Университет, Ташкент, 1996.-92c.
 2. Bayramov E.Ə. Qeyri-ənənəvi xammallardan istifadə etməklə makaron məmulat¬larının istehsal texnologiyasının işlənməsi / Ə.Ə.Nəbiyev, M.M.Tağıyev, A.A.Qasımova - Bakı: Ecoprint, 2018.-136 s.

İxtiraları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Машина для шелушения, шлифования и полирования зерна, А.с. № 1648550 (СССР), опуб. в Б.И. № 18, 1991, Москва. Соавторы: В.Я. Поляков, Л.И.Гросул, И.И.Дударев, М.В.Рыбников.
 2. Тестомесильная машина непрерывного действия, А.с. № 173530 (СССР), опуб. в Б.И. №24,1992,Москва.Соавторы: Х.Х.Усманходжаев, В.Ф.Петько.
 3. Тестомесильная машина непрерывного действия, Рос. Патент № 2010529 опубл. в Б.И.№7, 1994, Москва.Соавторы: Г.Ю.Кулиев, Н.А.Мамедов
 4. və s.

Dərslikləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Байрамов Э.Э. Технологические основы производства / Э.Э.Байрамов, М.К.Абадов.-Баку: Сабах, 2017.-750 с.

Dərs vəsaitləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bayramov, E.Ə. Xəmirin hazırlanma üsulları.-Bakı, “Elm”, 2011.-192 səh.
 2. Bayramov, E.Ə. Çörək istehsalının texnologiyası.-Bakı, “Elm”, 2011.-116 səh.Həmmüəllif: M.K.Abadov
 3. Bayramov, E.Ə. Un istehsalının texnologiyası. Laboratoriya praktikumu.-Bakı, “Elm”, 2011.-124 səh. Həmmüəllif: M.K.Abadov
 4. Bayramov, E.Ə. Makaron istehsalının texnologiyası.-Bakı, “Elm”, 2012.-116 səh. Həmmüəllif: M.K.Abadov
 5. Bayramov, E.Ə. Yarma istehsalının texnologiyası.Laboratoriya praktikumu.-Bakı,“Elm”, 2012.-119s.Həmmüəllif: M.K.Abadov

Metodik göstərişləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Buğda unundan xəmirin hazırlanması üsulları və maşın-aparat sxemləri,AzTİ,Gəncə,1998.-60с.Həmmüəllif: D.H.Məmmədovа
 2. Çovdar unundan, çovdar və buğda unu qarışığından xəmirin hazırlanması üsulları və maşın-aparat sxemləri, AzTİ, Gəncə, 1998.- 84 с. Həmmüəllif: D.H.Məmmədovа
 3. Xəmirin maye balatı ilə hazırlanması, Azərbaycan Respulikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası “Yeyinti və yüngül sənaye” bölməsinin 31.10.2001 tarixli 42-01-201/05 saylı protokolu, AzTU, Gəncə, 2001.- 60 s.
 4. Çörək içinin struktur-mexaniki xassələrinin təyin edilməsi, Azərbaycan Respulikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası “Yeyinti və yüngül sənaye” bölməsinin 25.02.2004-ci il tarixli 04 saylı protokolu, Əsgəroğlu, Gəncə, 2004.-24 s.
 5. Çörək xəmirinin özlülüyünün təyin edilməsi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının “İqtisadiyyat” bölməsinin 15.10.2009-cu il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol № 19) təsdiq edilmişdir, Gəncə, AzTU, 2009.-30 s.
 6. Bayramov E.Ə., Abadov M.K. Magistrantların elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsinə dair metodik göstəriş. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 12 avqust 2014-cü il tarixli 881 saylı əmri ilə qrif verilmişdir.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Реконструкция макаронного пресса ЛПЛ–2М, АзНИИНТИ, информ.лист.№ 9, Гянджа, 1990.-2 с.
 2. Изменение конструкции расстойного шкафа РШВ–Р, АзНИИНТИ, информ. лист. №10, Гянджа, 1990.- 2 с.
 3. Классификация тестомесильных машин,журнал «Хлебопродукты»,№12,Москва,1991.-8с. Соавтор: Х.Х.Усманходжаев.
 4. və s.

Tezisləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Xəmiryoğuran maşının əsas parametrlərinin təcrübi tədqiqi, AzTU-nin professor-müəllim heyətinin XI elmi konfransının məruzələri tezisləri. Gəncə, 1992, с.54.
 2. Динамический расчет планетарных и бипланетарных приводов рабочего органа тестомесильной машины, Тезисы докладов инст. АСАТ, Олимлар ва мутахассислар ижтимоий-игтисодий муаммолари хал этишда, Ташкент, 1994 Соавторы: Р.И.Каримов, А.С.Нурматов
 3. və s.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]