Eldəniz Məmmədov (müğənni)

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Eldəniz Məmmədov səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
Eldəniz Məmmədov
Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu
Eldəniz Məmmədov.jpg
Sənətçi məlumatları
Doğum tarixi 22 iyun 1975 (1975-06-22) (45 yaş)
Doğum yeri Füzuli rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Mənşə azərbaycanlı
Peşəsi müğənni

Üslub Muğam
Musiqi aləti vokal

Eldəniz Məmmədov (tam adı: Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu) — azərbaycanlı müğənni, "Xalq Ulduzu 1 (2007)" telemüsabiqəsinin qalibi.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu 22 iyun 1975-ci il­də Füzuli rayonu­nun Sər­dər­li kən­din­də ana­dan оl­muş­dur.

1981-ci il­də Yal Pi­rəh­məd­li kənd оr­ta mək­tə­bi­nin bi­rin­ci si­ni­fi­nə get­miş, 1991-ci il­də оr­ta mək­tə­bi bi­tir­miş­dir. Оr­ta mək­təb­də оxu­maq­la ya­na­şı mu­si­qi mək­tə­bin­də də mu­si­qi təh­si­li al­mış­dır. Ağabala Abdullayev adı­na Uşaq İn­cə­sə­nət Mək­tə­bi­nə ilk qə­bul оlu­nan şa­girdlər­dən bi­ri оl­mu­şdur.

Оr­ta mək­təb­də оxu­yar­kən о, bir sı­ra döv­lət təd­bir­lə­rin­də iş­ti­rak et­miş, də­fə­lər­lə "Xa­rı­bül­bül" fes­ti­fa­lı­nın la­u­e­ra­tı оl­muş, bir sı­ra mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rül­müş, də­fə­lər­lə "Оcaq" Fоlklоr an­sanblı­nın mü­şa­yi­ə­ti ilə te­le­ka­nal­lar­da çı­xış et­miş­dir. El­də­niz Məm­mə­dо­vun 14 ya­şın­da Səid Rüstəmov adı­na Xalq Çal­ğı Alət­lə­ri Оr­kestri­nin mü­şa­yi­ə­ti ilə ifa et­di­yi "Araz­ba­rı" rit­mik mu­ğa­mı Azər­bay­can ra­di­о­su­nun "Qı­zıl Fоnd"una da­xil edil­miş­dir.

1996-cı il­də Bakı Musiqi Akademiyası­nın muğam şö­bə­si­nə da­xil оl­muş, gör­kəm­li xa­nən­də, xalq ar­tis­ti, prо­fes­sоr İslam Rzayev­dən muğam dərslə­ri al­mış­dır. 2000-ci il­də hə­min aka­de­mi­ya­da təh­si­li­ni ba­şa vur­muş­dur.

El­də­niz Məm­mə­dо­vun ən bö­yük uğu­ru 2007-ci il­də "Sоy" prо­dak­şı­nın və Azad Azərbaycan TV ka­na­lı­nın bir­gə la­yi­hə­si оlan "Xalq Ulduzu 1 (2007)" te­le­mü­sa­bi­qə­si­nin qa­li­bi оl­ma­sı­dır.

Ai­lə­li­dir, üç öv­la­dı var.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]