Eldəniz Məmmədov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Eldəniz Məmmədov
Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu
Eldəniz Məmmədov.jpg
Sənətçi məlumatları
Doğum tarixi 22 iyun 1975 (1975-06-22) (44 yaş)
Doğum yeri Füzuli rayonu, Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic.svg Azərbaycan SSR, Flag of the Soviet Union.svg SSRİ
Vətəndaşlığı Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Mənşə azərbaycanlı
Peşəsi müğənni

Üslub Muğam
Musiqi aləti vokal

Eldəniz Məmmədov (tam adı: Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu) — azərbaycanlı müğənni, "Xalq Ulduzu 1 (2007)" telemüsabiqəsinin qalibi.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu 22 iyun 1975-ci il­də Füzuli rayonu­nun Sər­dər­li kən­din­də ana­dan оl­muş­dur.

1981-ci il­də Yal Pi­rəh­məd­li kənd оr­ta mək­tə­bi­nin bi­rin­ci si­ni­fi­nə get­miş, 1991-ci il­də оr­ta mək­tə­bi bi­tir­miş­dir. Оr­ta mək­təb­də оxu­maq­la ya­na­şı mu­si­qi mək­tə­bin­də də mu­si­qi təh­si­li al­mış­dır. Ağabala Abdullayev adı­na Uşaq İn­cə­sə­nət Mək­tə­bi­nə ilk qə­bul оlu­nan şa­girdlər­dən bi­ri оl­mu­şdur.

Оr­ta mək­təb­də оxu­yar­kən о, bir sı­ra döv­lət təd­bir­lə­rin­də iş­ti­rak et­miş, də­fə­lər­lə "Xa­rı­bül­bül" fes­ti­fa­lı­nın la­u­e­ra­tı оl­muş, bir sı­ra mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rül­müş, də­fə­lər­lə "Оcaq" Fоlklоr an­sanblı­nın mü­şa­yi­ə­ti ilə te­le­ka­nal­lar­da çı­xış et­miş­dir. El­də­niz Məm­mə­dо­vun 14 ya­şın­da Səid Rüstəmov adı­na Xalq Çal­ğı Alət­lə­ri Оr­kestri­nin mü­şa­yi­ə­ti ilə ifa et­di­yi "Araz­ba­rı" rit­mik mu­ğa­mı Azər­bay­can ra­di­о­su­nun "Qı­zıl Fоnd"una da­xil edil­miş­dir.

1996-cı il­də Bakı Musiqi Akademiyası­nın muğam şö­bə­si­nə da­xil оl­muş, gör­kəm­li xa­nən­də, xalq ar­tis­ti, prо­fes­sоr İslam Rzayev­dən muğam dərslə­ri al­mış­dır. 2000-ci il­də hə­min aka­de­mi­ya­da təh­si­li­ni ba­şa vur­muş­dur.

El­də­niz Məm­mə­dо­vun ən bö­yük uğu­ru 2007-ci il­də "Sоy" prо­dak­şı­nın və Azad Azərbaycan TV ka­na­lı­nın bir­gə la­yi­hə­si оlan "Xalq Ulduzu 1 (2007)" te­le­mü­sa­bi­qə­si­nin qa­li­bi оl­ma­sı­dır.

Ai­lə­li­dir, üç öv­la­dı var.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]