Ethernet

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ethernetlatın dilindən tərcümədə efir (lat. aether) deməkdir. Lokal kompüter şəbəkələrinin paket texnologiyasıdır. Bu texnologiya şin topologiyası ilə işləyir. Ethernetdə kabelin uzunluğu 500 m-dir.

Ethernet lokal şəbəkələrinin əsas xarakteristikaları

  • 10 BASE 2 Nazik Koaksial (RG-58 om) kabel
  • 10 BASE 5 Qalın Koaksial (RG-11 om) kabel
  • 100 Base T Burulmuş cütlük UTP 5
  • 100 BASE F Optik kabel
Qalın Ethernet — yoğun koaksial kabel vasitəsilə qurulmuş yerli Ethernet şəbəkəsi.
Yoğun naqil — koaksial kabelin qalın növü.
İncə Ethernet — nazik koaksial kabel vasitəsilə qurulmuş lokal Ethernet şəbəkəsi.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

1973-cü ildә Xerox şirkәtindә işlәyәn Bob Metcalfe tәrәfindәn PARC (Palo Alto Research Center) mәrkәzindә inkişaf etdirilәrәk ilk dәfә sınaqdan keçirildi. Ethernet o tarixdәn etibarәn geniş yayılmağa başladı vә sürәtә inkişaf etdirildi. Ethernet standartı inkişaf etdirilәrәk kompüter şәbәkәsi sahәsindә yerini aldı, ancaq hәr nә qәdәr inkişaf etdirilsә dә, ilk çıxan Ethernet standartının әsası hәlә dә istifadә edilmәkdәdir. Ethernet әsas olaraq şәbәkә üzәrindә paylaşdırılan qurğuların kabel vasitәsilә bir-birilәri ilә әlaqәsini tәmin edir. Bu kabelә birlәşdirilәn hәr qurğu, digәr qurğulara mәnbәlәrini paylaşmağa hazırdır. Ethernet bir lokal sahә şәbәkәsi texnologiyasıdır. Әsasәn bir bina daxilindә kompüterlәr arasında qurulan, xәrci azaltma vә iş mәhsuldarlığını artırmağa istiqamәtlәnmiş şәbәkәlәrdә istifadә edilir, lakin hazırda inkişaf edәn texnologiya ilә birlikdә, onlarca kilometr uzaqlıqdakı kompüterlәr arasında da Ethernet standartına әsaslanan bir şәbәkә qurmaq mümkündür.

  • Hazırda istifadә olunan müasir Ethernet şәbәkәsi, qədim nәsil Ethernet şәbәkәsinә çox bәnzәyir . Uzun müddәt istifadә edilәn qədim nәsil Ethernet strukturları yüksәk tezlikdәki siqnalları daşıya bilәn koaksial (coaxial) kabel istifadә edәrkәn, hazırda istifadә edilәn Ethernet strukturlarında naqil cütlüyü (twisted pair) vә ya fiber-optik (fiber-optic) kabellәr istifadә edilir. Yeni әlaqә Texnologiyası sayәsindә әlaqә sürәti 10 Mbps-dәn 100-1000 Mbps-ә çatmışdır.
  • Ethernet çeviricilәrinin işlәmәsi körpüyә bәnzәyir, ancaq Ethernet çeviricilәri, eyni zamanda bütün qovşaq qurğularının bir-biri ilә әlaqә qurmasını da tәmin edirlәr. Hazırda istifadә edilәn bir çox çeviricilәr yüzlәrlә qovşaq qurğularının әlaqәlәndirilmәsinә imkan verirlәr. Ethernet çeviricilәrindә tam-dupleks (Full-Duplex) vә yarımdupleks (Half-Duplex) kәlmәlәri çox eşidilәn vә maraq doğuran terminlәrdir. Tam-dupleks eyni anda mәlumat alınması, hәm dә mәlumat göndәrilmәsini ifadә edәn bir әlaqә terminidir. Yarım-dupleks әlaqәsindә isә, mәlumat alma vә ya göndәrmә әmәliyyatlarından eyni anda sadәcә biri hәyata keçirilә bilir. Hazırda istifadә edilәn Ethernet çeviricilәri, naqil cütlüyü vә ya fiber-optik kabellәrini istifadә edirlәr. Bu kabellәrdә mәlumat alma vә göndәrmә әmәliyyatları müxtәlif kanallar vasitәsilә aparılır. Belәcә, göndәrilәn vә alınan mәlumatın toqquşma ehtimalı ortadan qalxmış vә bu әmәliyyatlar prosesindә meydana gәlәn zaman vә mәlumat itkisinin qarşısı alınmışdır. 802.3 adı Ethernet kәlmәsinin yerinә vә ya çox zaman onunla birlikdә istifadә edilir.
  • Ethernet Digital, Intel vә Xerox şirkәtlәrinin inkişaf etdirmiş olduğu bir şәbәkә standartıdır. Ethernet standartı bәzәn DIX (Digital, Intel vә Xerox-un baş hәrflәri) qısaltması ilә adlandırılır. 1980-ci ildә Electrical and Electronics Engineers (IEEE) adlı bir quruluş tәrәfindәn şәbәkә standartlarını tәyin etmәk üçün bir komitә toplandı. Bu komitәyә 802 adı verildi. Şәbәkәnin müxtәlif nöqtәlәrindә vәzifәsi olan alt qruplara da 802.X şәklindә adlar verildi. 802.3 adlı alt qrup tәrәfindәn CSMA/CD şәbәkәsi, DIX şәbәkәsi ilә eyni mәhsuldarlığı verәcәk hala gәtirilәrәk standartlaşdırıldı. Mәlumatın format vә göndәrmә şәkillәrinin müxtәlif olmasına baxmayaraq bir çox әmәliyyatlarda eyni xüsusiyyәtlәri göstәrәn bu iki Standart, çox zaman eyni mәnalarda istifadә edilir. Ethernet kәlmәsi әsasәn DIX Ethernet vә IEEE 802.3 standartlarının yerinә istifadә edilir.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov). İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Bakı nəşriyyatı, 2017, 996 s.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Lokal şəbəkələr (mühazirə) İ.M.ƏLIYEV, t.e.n., AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]