Fazil Baxşəliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Fazil Baxşəliyev
Fazil Baxşəliyev

Baxşəliyev Fazil Eynulla oğluTarixçi alim , Tarix elmlər namizədi, dosent

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu 1955-ci il 24 apreldə Ağdam şəhərində anadan olub.1972-ci ildə Ağdam şəhərində orta məktəbi bitirib.Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə 1972-ci ildə daxil olub.Universiteti 1977-ci ildə bitirib. Namizədlik dissertasiyasını 1987-ci ildə müdafiə edib. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Elmin nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübənin kənd təçsərrüfatına tətbiqi» olmuşdur . Doktorluq dissertasiyasının mövzusu isə «Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndi XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində»dir. Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etməyə hazırlaşır. 1977-1981-ci illərdə Ağdam şəhər 3 № li orta məktəbdə işləyib.

Təhsili, elmi dərəcə və adları[redaktə | əsas redaktə]

Namizədlik dissertasiyasını 1987-ci ildə müdafiə edib. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Elmin nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübənin kənd təçsərrüfatına tətbiqi» olmuşdurDoktorluq dissertasiyasının mövzusu isə «Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndi XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində»dir. Doktorluq dissertasiyasını 21 may 2016-cı ildə müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1977-1981-ci illərdə Ağdam şəhər 3 № li orta məktəbdə işləyib. 1981-88-ci illərdə Xankəndi Dövlət Pedoqoji İnstitutunda fəaliyyət göstərib.1988-ci ildən 1990-cı ilə qədər isə Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetində işləyib. 1990-1999- cu illərdə öz fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində davam etdirib. 1999-2005-ci illərdə Bakı şəhər 160№li orta məktəbdə fəaliyyət göstərib. 2005-ci ildən bəri isə Bakı Dövlət Universitetində işləyir. İşlədiyi kafedra "Slavyan ölkələri tarixi"dir. Dərsləri də slavyan ölkələri tarixi fənnindən aparır. 70 məqalə, 1 monoqrafiya , 3 kitab və 8 dərsliyin müəllifidir. Bundan başqa Ukrayna , Gürcüstan , Rusiya , ABŞ, ingiltərə, İsveç və başqa ölkələrin elmi jurnal və nəşrlərində çoxsaylı məqalələrlə çıxış etmişdir. Dəfələrlə Respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslarda məruzəçi və iştirakçı kimi çıxış etmişdir.

Tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

Tədqiqat sahəsi «Rusiyanın yeni dövr tarixi» dir. Bundan başqa Fazil Baxşəliyev Qarabağ münaqişəsi başlayandan bu günədək Qarabağ həqiqətlərinin ictimayətə çatdırılması üzrə fəaliyyətlə də yaxından məşğul olmuşdur.

1.1870-ci il 14 may Kəndli İslahatına hazırlıq haqqında bəzi qeydlər. Bakı, 2005. 1912-ci il 20 dekabr qanunu və ya Cənubi Qafqazda yeni kəndli islahatı. Bakı, 2007 XX əsrin əvvəllərində çarizmin Şimali Azərbaycanda aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri. Bakı, 2008 Slavyan ölkələri tarixi magistr kursunun proqramı. Bakı, 2008

Kitablar: 1.«Qarabağın el-obaları» Bakı, 2007[redaktə | əsas redaktə]

2.

3.Azərbaycanın sahibkar kəndliləri Rusiya işğalından sonrakı dövrdə(1820-1890-cı illər).Bakı 2015

.

.SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1.XIX əsrdə çarizmin müstəmləkə siyasətində kəndli məsələ¬sinin rolu və yeri haqqında. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri.№2. Bakı, 2002., s.270-275

2.Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı idarəçilik sistemində Ali mü¬səl¬man silkinə münasibət məsələsi haqqında. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. №3. Bakı, 2002., s.143-148 əbərləri. s.143-148

3.1870-ci il 14 may kəndli islahatından sonra Şimali Azərbay¬canda kəndli asılı münasibətlərinin təkamülü haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2002., s.22-28

4.Rusiya işğalından sonra Şimali Azərbaycanda torpaq mülkiy¬yəti formaları haqqında bəzi qeydlər. Tarix və onun problemləri. №3. Bakı, 2002.,s.41-46

5.1870-ci il 14 may islahatından sonra Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndlilərinin vəziyyəti problemi haqqında. Azərbaycan Döv¬lət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). №1, Bakı, 2006., s.339-344

6.1870-ci il 14 may kəndli islahatına hazırlıq haqqında bəzi qeyd¬lər. SDU-nun Elmi Xəbərləri. c.2., №3.2006. Sumqayıt, 2006., s.31-35

7.Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may Kəndli Əsasnamə¬si¬nin həyata keçirilməsində Nizamnamə fərmanlarının əhəmiyyəti. Tarix və onun problemləri. №1. Bakı, 2007., s.76-83

8.XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda çarizmin aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri və ya yeni kəndli islahatına hazırlıq. Tarix və onun problemləri. №3, Bakı, 2007., s.44-50

9.1912-ci il 20 dekabr qanunu və ya Cənubi Qafqazda yeni kəndli islahatının həyata keçirilməsi. Tarix və onun problemləri. №4, Bakı, 2007., s.76-82

10.Cənubi Qafqaz quberniyaları üzrə bəy komissiyalarının təş¬kili və 1870-ci il 14 may kəndli islahatına hazırlıq işində onların rolu. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) №1, Bakı, 2008.s,70-76

11.Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndi XX əsrin əvvəllərində və ya yeni aqrar islahatın zəruriliyi. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları (humanitar elmlər). 30-31 oktyabr Bakı, 2009., s.68-69

12.Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndi 1870-ci il 14 may kənd¬li islahatına hazırlıq ərəfəsində və ondan sonrakı ilk dövrdə. Ta¬rix fakültəsi əməkdaşlarının BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olun¬muş elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, 2009., s.242-246

13.Şimali Azərbaycanda1870-ci il kəndli islahatından sonra sahibkar kəndli torpaq sahibliyi və torpaq icarə edilməsi haqqın¬da. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), №2, Bakı, 2010., s.108-113.

14.Azərbaycan sahibkar kəndinin vəziyyəti 1870-ci il 14 may isla¬hatından sonra. //Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası. №2. Bakı, 2010., s.177-182

15.Şimali Azərbaycanda1870-ci il kəndli islahatının həyata keçirilməində 2 əsas mərhələ haqqında. Bakı Universitetinin Xəbər¬ləri (humanitar elmlər seriyası), №3.,Bakı, 2010., s.87-93

16.Аграрный закон от 20 декабря 1912 года и завершениe крестьянской реформы на Северном Азербайджане. Кавказ и Мир. №10. Тбилиси. 2011., сс.64-67

17.XX yuzyılın Başlarında Rus Çarlığın Güney Kafkasya′da Yürütdüğü Tarım Politikasın Gelişimi. Uluslararası Sosial Bilimlər dergisi. Ankara. 2011. №4., s.145-152

18.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Yelizavetpol quber¬niyasında mülkədar torpaq sahibliyinin təkamülü. Bakı Universite¬ti¬nin Xəbərləri(humanitar elmlər seriyası). №1, Bakı, 2011., s.109-115

19.XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda mülkədar tor¬paq sahibliyinin durumunda yeni xüsusiyyətlər. «Türk dünyası: Dü¬nəni və bu günü» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın tezisləri. Bakı 2011., s.358-362

20.XIX əsrin sonlarında Şimali Azərbaycan sahibkar kəndində əmtəə-kapitalist münasibətlərinin yaranması. Azərbaycan Respubli¬kası. Uğurlar və perspektivlər. 16 noyabr 2011-ci il. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı.2012., s.60-65

21.XIX əsrin sonlarında Şimali Azərbaycanda sahibkar kən¬dində əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişaf xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri(humanitar elmlər seriyası). №3, Bakı, 2011.,s.64-72

22.Sahibkar kəndində muzdlu əməkdən istifadə edilməsi. «Türk dünyası:dünəni və bu günü».23-24 may 2011. Beynəlxalq elmi kon¬fransın materialları. Bakı 2012., s.275-286

23.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycan sa¬hibkar kəndində bank-kredit təşkilatlarının xidmətlərindən istifadə haqda.Bakı Universitetinin Xəbərləri(humanitar elmlər seriyası). №1, 2012.s.83-91

24.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndində təsərrüfatçılığın yeni formalarından istifadə haq¬qında. Tarix və onun problemləri. №1. Bakı, 2012., s.34-39

25.XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan sahibkar kəndində əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafının əsas yekunları. Pedaqoji Universitet Xəbərləri.№1. Bakı,2012., s.184-188

26.Подготовка аграрной реформы в Закатальском округе Северного Азербайджана в нача- ле XX века и ее принятие. Народы Северного Кавказа. История и современность. Мате¬риалы Всероссийской научно-практической конференции. Ха¬савюрт.2012 г., сс.23-29

27.XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndində ipəkçilikdə əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Azərbaycanın Dövlətçilik tarixi. Respublika Elmi Konfransının materialları. Sum¬qayıt. 2012., s.105-109

28.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndində üzümçülükdə əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). №4, Bakı, 2012., s.44-51

29.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanda sa¬hibkar kəndində taxılçılıqda əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Tarix və onun problemləri. №4, Bakı, 2012., s.50-56

30.XIX əsrin 70-90-cı illərində Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndində kəndli təsərrüfatlarının təbəqələşməsi. Tarix və onun prob¬lemləri. №2, Bakı, 2013., s.250-255

31.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanda sa¬hibkar kəndində təsərrüfatçılığın yeni sahələrinin yaranması və geniş¬lənməsi. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). №3, Bakı, 2013., s.56-61

32.XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndində maldarlıqda əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Tarix və onun problemləri. №3, Bakı, 2013., s.52-56

33.Участие представителей торгово-промышленных кругов в сельскохозяйственной жизни Северного Азербайджана в конце ХIХ- начале XX веков.«Гилея: научный вестник».Выпуск №83. Киев 2013., сс.136-139

34.Аграрная политика Российской империи в Закавказье в конце XIX - начале ХХ веков. КАВКАЗ и ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. Выпуск 3–4. 2013. CA&CC Press®. ШВЕЦИЯ. Журнал со¬циально-политических и экономических исследований. Том 7., сс. 183-192

35.THE RUSSIAN EMPIRE IN TRANSCAUCASIA: AG¬RAR¬IAN POLICY OF THE LATE 19TH-EARLY 20TH CENTURIES. INSTITUTE OF STRATEGIC STUDIES OF THE CAUCASUS T H E C A U C A S U S.& G L O B A L I Z A T I O N..Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 7.Issue 3-4.2013.CA&CC Press®. SWEDENTHE CAUCASUS & GLOBA¬LIZATION 2.Vol., p. 157-164

36.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndində pambıqçılıqda əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Bakı Universitetinin Xəbərləri(humanitar elmlər seriyası). №4, Bakı, 2013., s.53-59

37.Azərbaycan sahibkar kəndi 1870-ci il kəndli islahatından son¬ra. Elm. Bakı., 2014., 270 s.

38.XX əsrin əvvəlində Bakı quberniyasında mülkədar torpaq sahibliyinin təkamülü. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası)., №1, Bakı. 2014., s.50-55

39.XX əsrin əvvəlində Bakı quberniyasında mülkədar torpaq sahibliyinin təkamülü. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası)., №3, Bakı. 2014., s.68-74

40.1870-ci il Kəndli islahatının elanı və çarizmin Ali müsəlman silkinə münasibətində yeni mərhələnin başlanması. Tarix və onun problemləri. №4, Bakı, 2014., s.250-255

41. Establishment of Russian settlements in Azerbaijan village and their further situation. Inter-national scientific journal LAW AND POLITOLOGY. № 29. 2015. March. Chisinau. p. 50-55.

42. Köçürülmə ruslar Azərbaycan kəndində. Jurnal of Qafqaz uni¬versity. An International Jurnal. Volum 3. Number 1., 2015., s.44-59

43. Azərbaycan sovet və milli tarixşünaslığında sahibkar kən¬dində əmtəə-kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi problemi haqqında. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummillilider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə. 5-7 may 2015. Bakı 2015. s.143-145

44.Azərbaycan sahibkar kəndliləri Rusiya işğalından sonra (1820-1890-cu illər). Elm-tədris nəşriyyatı. Бакы., 2015.

45.Establishment of Russian settlements in Azerbaijan village and their further situation. Inter-national scientific journal LAW AND POLITOLOGY. № 29. 2015. March. Chisinau. p. 50-55.

46.Трудовые отношения в сельскохозяйственном произ¬во¬дс¬тве Северного Азербайджана в конце ХIХ - начале XX веков. Соцiология працi та зайнятости: Шляхи институцiонализацii. Перспективи розвитку. Збiник наукових праць VI Мiжнародноi науково – практибнoi конференциii. Киiв 2015., сс.343-349

47. THE RUSSIAN EMPIRE IN TRANSCAUCASIA: AG¬RARIAN POLICY OF THE LATE 19TH-EARLY 20TH CEN¬TURIES (SOCIOLOGY OF HISTORICALLY PROSES). The Ame¬rican Society of International Law. Novembr 2015. Volum 109. number 6. pp. 131–141

48. Azərbaycan sahibkar kəndi yeni dövrün son mərhələsində. Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası)., №4, Bakı., 2015., s.84-90

49. “Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndlilərinin “müvəqqəti mükəlləfiyyətli” vəziyyəti məsələsi haqqında”. Tarix və onun prob¬lemləri. №4, Bakı, 2015., s.114-120

50.Значение деятельности Наместника Кавказа графа Во¬ронцов-Дашкова по урегурилирования крестьянского вопро¬са в Закавказье в начале XX века. Международная научно-практи¬ческая конференция посвященная в память З.П.Загуровой. Сборник трудов.Выпуск 13., сс.75-79

51.Русские переселенцы В Азербайджане и их дальнейшая судьба. Вопросы истории. 2016.№ 1., сс..76-81