Gecəgörmə cihazı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
25-ci piyada diviziyasının amerikan pulemyotçusunun gecə görmə cihazından görüntüsü (M249 Para pulemyotunda ) - Elcan optik nişangahı, döyüşçünün gecəgörmə cihazı dəbilqəyə bərkidilmiş və qatlanmışdır).

Gecəgörmə cihazı — obyektlәri onların mәxsusi vә ya әks etdirdiyi istilik (infraqırmızı – İQ) şüalanmasına görә qaranlıqda, yaxud zәif işıqlandırılmış şәraitdә tapmaq vә müşahidә etmәk üçün cihaz. İş prinsipi obyektin İQ şüalardakı tәsvirinin görünәn tәsvirә çevrilmәsinә әsaslanır. Gecəgörmə cihazlarının әsasını İQ şüaların qәbuledicisi, güclәndirici vә tәsvirin vizuallaşdırılma qurğusu funksiyalarını yerinә yetirәn fotoelektron cihaz tәşkil edir. Mәnbәdәn (işıqlanan gecә sәması, ulduzlar, ay vә s.) gәlәn şüalar obyektdәn әks olunaraq gecəgörmə cihazının obyektivinә düşür vә obyektin gözlә görünmәyәn tәsvirini (“portretini”) yaradır; bu “portret” qәbuledicidә görünәn tәsvirә çevrilir. Passiv (tәbii gecә işığında işlәyir) vә aktiv (adәtәn, İQ diapazona yaxın işıqlandırma ilә işlәyir) gecəgörmə cihazları olur. Elektron-optik çevirici vә ya onun analoqu – fotohәssas inteqral sxem әsasında hazırlanan gecəgörmə cihazları daha geniş yayılmışdır. Konstruktiv cәhәtdәn gecəgörmə cihazları monokl, binokl, müxtәlif silahların nişangahı, eynәklәr, hәmçinin fotokameravideokamera şәklindә hazırlanır; enerji mәnbәyi kimi akkumulyatorlar işlәdilir. Bütün gecəgörmə cihazları tozdan vә nәmdәn qoruyan hermetik zәrbәyәdavamlı gövdәyә malikdir. Gecəgörmə cihazları, әsasәn, hәrbi vә kәşfiyyat aparatlarında, hәmçinin ov, xilasetmә әmәliyyatları, gecә foto vә video çәkilişlәri, görünmә dәrәcәsi aşağı olan şәraitlәrdә gәmi vә avtomobillәrin idarә olunması zamanı tәtbiq edilir.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IX CİLD