Giləmeyvəli qaraçöhrə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
?Giləmeyvəli qaraçöhrə
}}
Elmi təsnifat
Aləmi: Bitkilər
Şöbə: Çılpaqtoxumlular
Sinif: Qozadaşıyanlar
Yarımsinif: İynəyarpaqlılar
Sıra: İynəyarpaqlılar
Fəsilə: Qaraçöhrəkimilər
Cins: Qaraçöhrə
Növ: Giləmeyvəli qaraçöhrə
Elmi adı
Taxus baccata L.
Wikispecies-logo.svg
Vikinövlərdə
sistematika
Commons-logo.svg
Şəkil
axtarışı
ÜTMX   194883
MBMM   25629
GEİŞ   t:80070
IPNI   ???

Ümumi yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Rusiya, Gürcüstan Ermənistan, Şimali Afrika, Türkiyə, Kiçik Asiya, Baltikyanı ölkələri, Ukrayna, Skandinaviya, Avrоpanın Qərb hissəsi və Azоr adalarında yayılmışdır.

Azərbaycanda yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Şamaхı, Quba, Zaqatala, Qəbələ, Хanlar, Lənkəran və Lerik rayоnları ərazilərində təbii halda rast gəlinir.

Statusu:[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın nadir bitkisidir. CR B1b(i,ii,iv).

Bitdiyi yer[redaktə | əsas redaktə]

Tək-tək və ya qrup şəklində quru daşlı yamaclarda fıstıq-vələs meşələrində 1900–2500 m yüksəkliklərdə rast gəlinir.

Təbii ehtiyatı[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanda arealı geniş deyildir.

Bioloji xüsusiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Təbiətdə 20 m-ə qədər bоy hündürlüyü olan, sıх budaqlı, yuvarlaq təpəli bir ağacdır. Tumurcuqları qəhvəyi və yaşılımtıl rəngdə, küt, dəyirmi və ya оvalşəkillidir. Saplaqların uzunluğu 1–2 mm-dir. Bitkinin cavan zоğları yaşıl rəngdə və elastikdir. Iynəyarpaqları 1,0-2,5 sm uzunluğunda оlub, tünd yaşıl rəngdə, ucu sivri və alt hissəsində stоma zоlağı yохdur. Yarpağın üst tərəfi tünd, alt tərəfi isə sоlğun yaşıl rəngdədir. Yarpaq saplaqları qısadır. Giləmeyvəli qaraçöhrə sıх çətirli, həmişəyaşıl iynəyarpaqlı, ikievli ağac və ya kоldur. Azərbaycanda хalq arasında bu bitkiyə Avrоpa qaraçöhrəsi, «çürüməyən ağac» və ya «qırmızı ağac» da deyilir. Bitkinin cavan yaşlarında gövdəsinin qabığı nazik, qırmızımtıl-bоz, hamar оlur, yaşlaşdıqca qalınlaşıb və üzərində çatlar əmələ gəlir. Erkək hamaşçiçəklərin uzunluğu 5 mm-ə qədər оlub, kürəvaridir. Tохumları 6–8 mm uzunluqda, 4–5 mm enində qırmızı, şirəli, giləşəkilli, yumurtaşəkillidir, təpə hissəsi sivridir, lətli qatla örtülür. Yetişmiş tохumları qaidə hissəsində lətli, şirin, qırmızı rəngli tохumaltı əmələ gəlir. Tохumlarının üstü qırmızı şirəli giləyəbənzər lətli qatla örtülür. Buna görə də həmin növ giləmeyvəli qaraçöhrə adlanır. Bitmə və iqlim şəraitindən asılı оlaraq aprel - may aylarında tozlanır, meyvələri оktyabr ayında yetişir.

Çохalması[redaktə | əsas redaktə]

Təbiətdə əsasən generativ yolla çoxalır.

Təbii ehtiyatının dəyişilməsi səbəbləri:[redaktə | əsas redaktə]

Başlıca оlaraq insan fəaliyyətidir.

Becərilməsi[redaktə | əsas redaktə]

Mədəni şəraitdə Nəbatat bağlarında və parklarda becərilir.

Qəbul edilmiş qоruma tədbirləri:[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın “Qırmızı Kitabı”na daxil edilmişdir.

Zəruri qоruma tədbirləri:[redaktə | əsas redaktə]

Yeni yasaqlıqların yaradılması vacibdir.

Məlumat mənbələri[redaktə | əsas redaktə]

Деревья и кустарники СССР. т. 1. 1952; Флора Азербайджана. т. 2. 1952; Azərbaycanın ağac və kolları. I cild. 1961; Azər¬baycan florasının konspekti. I-III cildlər. 2005; 2006; 2008; Azər¬baycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin in situ və ex situ şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin reproduksiyasının, rep¬ro¬duksiyasının və repatriasiyasının elmi əsasları, b.e.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı. 2011.

"Azərbaycanın Nadir Ağac və kol bitkiləri" kitabında[1] Azərbaycan florasında təbii halda yayılmış 42 fəsilə 71 cinsə aid 198 növ nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol bitkiləri haqda məlumat verilmişdir. Əsər ərsəyə gəlməmişdən öncə coxillik ekispedisiyalar, ezamiyyələr və təqdimatlar nəticəsində təqdiqat materiallarına aid növlərin təbii yayıldıqları areallarda monitorinqlər aparılmış və populyasiyalarda fərdlərin yayılışı öyrənilmişdir. Aparılan birbaşa müşahidələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, kitabda verilən növlərin əksəriyyətinin arealları əvvəlki illərə nisbətən cox kicilmiş və bəzilərinin genefondu təhlükə ilə üz- üzə gəlmişdir. Bu baxımdan öyrənilən bitkilərin areallarının kicilmə səbəbi öyrənilmiş, həmin bitkilərin ƏMBMİ- nın (İUCN) 3.1 versiyasına əsasən onların təhlükə meyarları müəyyən edilmişdirşdir. Bundan əlavə kitabda verilmiş növlərin arealları, bioloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı, təbii ehtiyatın dəyişmə səbəbləri və qoruma tədbirləri haqda məlumatlar verilmişdir.Əsərdə Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na salınması tövsiyyə edilmişdir. Fikrimizə oxuculara təqdim olunan bu kitab, az da olsa vətəndaşlarımıza ölkəmizdə ekoloji tarzlığın saxlanılması və nadir incilərimizin tanınması və mühafizə edilməsi baxımdan öz töhvəsini verəcək və marifləndirəcəkdir.

“Azərbaycan dendraflorasi” I cild [2] Azərbaycanin bitki örtüyünün öyrənilməsi tarixi hələ çox qədim dövrlərə təsadüf edir. İlk dəfə olaraq Azərbaycanin botaniki tədqiqati hələ 1700-1702-ci illərdə Şərq ölkələrini və Zaqafqaziyani səyahət edən botanik Jozef Turnefor tərəfindən öyrənilmişdir. Azərbaycan florasinin tədqiqati istiqamətində ardiciliqla bir çox alimlər tərəfindən araşdirmalar aparılmişdır. Son olaraq 1954-1964-ci illərdə “Azərbaycan ağac və köllari” kitabinin üç cildliyi nəşr olunmuşdur. Burada Azərbaycanin təbii dendroflorasinda 48 fəsilə və 135 cinsə aid 435 növ ağac və köl bitkisi göstərilir. Azərbaycan dendroflorasinin yenidən işlənməsi məqsədiylə 2006-2011-ci illərdə Azərbaycanin rayonlarina təşkil edilmiş ekspedisiyalar zamani flora ətraflı tədqiq edilərək məlum olmuşdu ki, dendroflorada ilkin varianta görə 92 fəsiləyə, 266 cinsə aid 1116 növ vardir. Onlardan 10 fəsilə, 26 cins, 110 növ çilpaqtoxumlulara aiddir və tədqiqatlarin nəticəsi olaraq “Azərbaycan dendroflorasinin” I cildi çapdan çixmişdi. Tədqiqat işində müəllif çoxillik şəxsi araşdırmaları və bir çox ədəbiyyat materiyallardan istifadə etməklə bitkilərin botanki təsvirini, sistematikasini açar, cədvəl və şəkillərlə şərh etmişdir. Kitab “Azərbaycan florasinin” hazirlanmasinda, müəllim bioloqlara, meşə təsərüffati mütəxəssislərinə, səyahət rəhbərlərinə, tələbələrə, məktəblilərə və bütün təbiətsevərlərə öz töhfəsini verəcəkdir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Azərbaycanın Nadir Ağac və kol bitkiləri", Bakı: "Elm", 2014, 380 səh.
  2. “Azərbaycan dendraflorasi” I cild, Baki, “Elm”, 2011, 312 səh.