Hənifə Babayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Hənifə Babayev
Hənifə Məşədi Bayram oğlu Babayev
Hənifə Babayev.JPG
Doğum tarixi
Doğum yeri Lənkəran
Vəfat tarixi (73 yaşında)
Vəfat yeri Bakı
Elm sahəsi Biologiya
Elmi dərəcəsi Elmlər namizədi
Elmi adı Dosent


Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hənifə Məşədi Bayram oğlu Babayev 1937-ci il mart ayının 10-da Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1955-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlə bitirdikdən sonra, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Üniversitetinin Biologiya fakültəsinə daxil olmuş və oranı 1960-cı ildə bitirmişdir. Üniversiteti bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutuna göndərilmişdir. 1960-1970-ci illər arasında burada elmi işçi olaraq çalışmışdır. 1968-ci ildə “Orta və Cənubi Xəzərin fitoplanktonu” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1971-ci ildən Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Su Geologiyası İnstutunun Bakı filialında baş elmi işçi, 1992-1996-cı illərdə aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1996-cı ildə Lənkəran Dövlət Üniversitetinə dəvət olunaraq “Təbiət elmləri” fakültəsinə dekan vəzifəsinə təyin edilmiş, daha sonra 1999-cu ildən 2006-cı ilə qədər Coğrafiya-Ekologiya kafedrasının dosenti olmuşdur. 2006-cı ildən karyerasının sonuna kimi isə həmin üniversitetin Tibbi biliklər kafedrasının müdiri olaraq fəaliyyət göstərmişdir.


Elmi Fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Orta və Cənubi Xəzərin fitoplanktonunu ilk dəfə Hənifə Babayev öyrənmişdir. O, ilk dəfə olaraq Xəzərin tədqiq olunan hissələrində fitoplanktonun növ tərkibini, miqdarını öyrənmiş, onların yayılması qanunauyğunluqlarını müəyyən etmışdır. H. Babayev Orta və Cənubi Xəzərin fitoplanktonu üzrə əldə etdiyi nəticələri - növ və miqdar tərkibini həm Xəzərin hissələri arasında, həm də Qara və Azov dənizlərinin fitoplanktonu ilə müqayisə etmiş, müəyyən qanunauyğunluqlar əldə etmişdir. Belə ki onun Xəzər dənizinin ekologiyasına aid 40 ilə yaxın apardığı tədqiqatların nəticələrindən günümüzdə belə istifadə olunur. Bundan başqa Hənifə müəllim ekologiyanın əsas müddəaları və onun inkişaf mərhələləri, biosferin strukturu, tərkibi və funksiyası, eləcə də ekosistem, biosenoz, populasiya mühitin ekoloji amilləri, müxtəlif dərəcəli bioloji sistemlərin mürəkkəb və dinamik mühitlərdə əsas davamlı yaşama mexanizmləri və qanunauyğunluqların öyrənilməsi istiqamətində elmə bir sıra töhvələr vermişdir. H.Babayev azərbaycan, rus və ingilis dillərində 3 monoqrafiyanın, 100-dən artıq elmi, elmi-publisistik məqalə nəşr etdirmişdir.

Hənifə müəllimin 3 övladı, 6 nəvəsi var

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Çap olunmuş elmi əsər və məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Касымов А.Г. , Бабаев Г.Б. – Донная фауна нишнего бьефа Мингечаурского водохранилища // Докл. А.А Аз ССР, т.17, №2, 1961
 2. Бабаев Г.Б. – К изучению фитопланктона прибрежных зон островов Бакинского архипелага // Тезнеы докл.Объед.научн.сессии, посвящиселед. Каспия, берего в океанов и мореи-Изд.А.А Аз ССР, 1963
 3. Бабаев Г.Б. – К фитопланктону западного притрежья – Южного Каспия // Ст.”Гидробиол. и ихтиол.исслед.но Южном Каспии и внутренных водоемов Азербайджана. Изд. АА Аз ССР, 1965”
 4. Бабаев Г.Б. – Роль фитопланкта в питании некоторых донных бесспозвоночных Южного Каспия
 5. Бабаев Г.Б. - К фитопланктону прибрежных частей островов Бакинского архипелага // Матер-Закавказской конф. по споровым. раст . Изд. АА Аз ССР, 1965”
 6. Бабаев Г.Б. - О фитопланктоне западной части Средного и южного Каспия // Гидробиол.журн., т.1, №5, 1965
 7. Бабаев Г.Б. - К изучению расепределния фитопланктона западного потережья Спедного Каспия // Матер.научн. – теор.конф. моиодых ученых . Изд. АА Аз ССР, 1967
 8. Бабаев Г.Б. – Динамика численности и биомассы фитопланктона в западной части Средного Каспия // Ст.”Биолог. нрдуктив. Куринско-Каспийского рыболвного района. Изд. АА Аз ССР, 1967”
 9. Бабаев Г.Б. - Состов и распределение фитопланктона в Среднем и Южном Каспии // Ст. “Биология Средного и Южного Каспия”, “Наука”, 1968
 10. Бабаев Г.Б. - Характеристика систематического состава фитопланктона западной части Среднего и Южного Каспия // Известия АА Аз ССР, серия биол.наук ., №1, “Элм”, 1970
 11. Бабаев Г.Б. - Роль вселенца Rbirosolenia calcar axis M.Schultze в формировании фитопланктона Каспийского моря // Матер.научно-теор.конф. моиодых ученых. “Элм”, 1970
 12. Бабаев Г.Б. – Фитопланктон Азербайджанского побережъя Каспийского моря и его состояние в усковчях интенсивного загрязнения морской // Матер.II Всесоюзн. Конф. По вопросам токсикологии “Элм”, 1970
 13. Касымов А.Г. , Бабаев Г.Б. - Законамерности изменения ьиологической продуктивности Каспийского моря в связи с падением уровня воды и промышленным загрязненем // Информац. матер. по Междунар. Биологиг. Программе по иногам работ за 1969, “Элм”, 1970
 14. Гасанов М.В. , Мамедов Р.Г. , Бабаев Г.Б. – Предохранение морей отзагрязнения нефте содержащими сточными водами // Ст. Докл. I Междунар. Конгресса по защите морей и океанов от загрязн. США, Чикаго, 1973
 15. Гасанов М.В. , Мамедов Р.Г. , Бабаев Г.Б. – Условия вынуска сточных вод канализяции г.Баку в Каспийское море // Матер. Научно-теор. “Состоянис и перспективы использования и охраны водных ресурсов Азербайджанской ССР” , “АзНИИНТИ” , 1973
 16. Гасанов М.В. , Мамедов Р.Г. , Бабаев Г.Б. – Определение параметров выпуска сточных вод г, Баку в Каспийское море // Тр.Бф.ВАИИ "ВОДГЕО", 8, 1974
 17. Гасанов М.В. , Бабаев Г.Б. – Фитопланктон Апшеронского потережья Каспийского моря и его значение в самоочишении морской воды // Матер. научн. конф. по загрязн. и охране Каспийского моря "Элм", 1975
 18. Бабаев Г.Б. , Абдуллаева Х.А. – Экспериментальные работыпо изучению влияния Артемской нефти на некоторые виды фитопланктона Каспийского моря // Докл. АА Аз ССР, т.31, №3, "Элм", 1975
 19. Бабаев Г.Б. , Абдуллаева Х.А. – Действие ингибиторов на процессы коррозии и биологического обрастания в системах оборотного водоснатжения // Докл. АА Аз ССР, т.32, №6, "Элм", 1976
 20. Гасанов М.В. , Бабаев Г.Б. - Обследование воды Большого водазабора и пути предотвращения возможного появления биообрястания при использовании морской воды в прямоточной соспеле водоснабжения // Изв.АА Аз ССР, ССР ьиологич.наук., №4, 1976
 21. Абдуллаев А.Я. , Бабаев Г.Б. - Примененине ингибиторов для борьбы с биообрастанием и коррозией в системах промышленного оборотного водоснатжения // Журнал "За технический прогресс" №2, 1977
 22. Абдуллаев А.Я. , Бабаев Г.Б. -Биообрастания и коррозия в системах оборатного довоснабжения, воде и споссобы борьбы с нимы // Ст. "Биологические повреждения строительных и промышленных материалов" , "Наукова Душка" , 1978
 23. Babayev H.B. - Qeyri-adi bitkilər // Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1978
 24. Крупник М.Я. , Бабаев Г.Б., Баширов Ф.Б. - Прогноз кислородного режима водахринилищ в условиях ледостаза // Ст."Вопросы меторологии гидрохимических исследований в условиях антропогенного влияния" Новочеркасск, 1978
 25. Бабаев Г.Б. - Биообрастание в техническом водоснабжении и некоторые меры борьбы с ними // Журнал "Затехнический прогресс" , №4, 1979
 26. Бабаев Г.Б. , Исмаилова А.Т. - Формирование фитопланктона в Среднем и Южном Каспии // Матер. V конф.по низшим растениям Закавказбя. "Элм", 1979
 27. Бабаев Г.Б. - Фитопланктон Каспийского моря в изменившихся экологических условия // Тр.Бф ВНИИ "ВОДГЕО" вып.17, 1983
 28. Бабаев Г.Б. - Состояние фитопланктона северо - западной части Южного Каспия в условиях антропогенного влияния // Ст."Гидробиол. и ихтиол. исслед. в Азербайджане". "Элм", 1983
 29. Гасанов М.В. , Бабаев Г.Б. , Рагимов А.М. - О микро и альгофиоре Бакинской бухты и роль их в восстановлении естественного усолвия водной среды // Тр.Бф "ВОДГЕО" , вып. 19, 1984
 30. Babayev H.B. , Ağamalıyev F.Q. , Həsənov M.V. - Su, metal və bioloji örtüklər // Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1988
 31. Babayev H.B. , Babayev F.H. - Həyatın iksiri // Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1995
 32. Babayev H. , Talışlı S., Həmidov R. – Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ekoloji şəraitini fitoplanktonlara görə qiymətləndirilməsi // Toplu. “Ekologiyanın fəlsəfi problemləri”, buraxılış 15, hissə 2, “Qartal”, 1997
 33. Babayev H.B. – The influence of the ecological situation to the phitoplanctones in the Azerbaijan sector of Caspian sea // Ecological problems of Caspian sea and ecological education in Caspian countries “Tefekkur” , publishing house, 1999
 34. Babayev H.B. – Xəzər dənizinin Fitoplanktonu, tərkibi, yayılması və ekologiyası // Elmi-praktik konfransın materialları, 1999
 35. Babayev H.B. , Həsənov V.B. – Xəzər dənizinin ekologiyasında müasir deformasiyalar
 36. Babayev H.B. , Abdullayev A.Y. – Göy-yaşıl (Cyanophyta) yosunların əmələ gəlməsi, fitocoğrafiyası və ekologiyası // Toplu. “Coğrafiya və ekologiyanın konseptual məsələləri” 2, 2000
 37. Babayev H.B. , Təhməzov İ.X. – Hidrosferin kimyəvi çirklənməsi və təbii təmizlənmə imkanları // Toplu. “Qlobal və sosial ekologiyanın konseptual ekologiyanın fəlsəfi problemləri” buraxılış 26, “Elm” , 2000
 38. Babayev H.B. , Təhməzov H.X. - Bitki ekologiyası (Magistratura proqramı) // “Coğrafiya və ekologiya” ixtisası üzrə bakalavr və magistr pillələri üçün proqramlar toplusu, 2001
 39. Babayev H.B. - Tətbiqi ekologiya (Magistratura proqramı)
 40. Babayev H.B. – Ətraf mühitə nəzarət sistemi və onun idarə olunması
 41. Babayev H.B. - Hidroekosistemlər // Toplu. “Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri” buraxılış 28, “Elm” 2001
 42. Бабаев Г.Б., Крупник М.Я. , Гамидов Р.А. – Параметры, характеризующие качество воды и их изменения при антропогенном воздействии на прибрежную зону Каспийского моря
 43. Бабаев Г.Б. – Фитопланктон в экосистеме западной части Средного и Южного Каспия // Tətbiqi ekologiyanın problemləri. Elmi-metodika konfransın materialları, BDU, 2002
 44. Babayev H.B. – Xəzərin cənub şelfində (Kür-Astara zonası) bioloji strukturlardan yaranmış gərgin ekoloji situasiyalar // AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi, 36, Bakı, 2004
 45. Babayev H.B. – Xəzər dənizinin fərqli ekoloji zonalarında diafom yosunların (Bacillsriophyta) strukturun tərkibi, funksional fəaliyyəti və müqayisəli təhlili
 46. Бабаев Г.Б. – Диатомовые водороски планктона Каспия и их значение в самоочищении воды от антропогенных факторов // Association of universities of Caspian region states. Azerbaijan Technical University. Materials of international scientific-technical conference, 2004
 47. Babayev H.B. – Qeyri üzvi substraktlarda bioloji örtülmə biosenozunun əmələ gəlməsi və formalaşmasının bəzi xüsusiyyətləri // AMEA Fəlsəfə və siyasi –hüquqi tədqiqatlar institutu, Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət, Elmi məqalələr məcmuəsi, 36-cı buraxılış, 2004
 48. Babayev H.B. , Aliyev R.A. – The ecologic of the sea shore of the Lankaran-Astara aqua torizm of the Caspian sea out its intulcuce of biological structure // Eight Baku İnterational Counqress, Baku, Azerbaijan Rupublic in Assasiation with UNESCO, Urma-Iran, 2005
 49. Babayev H.B. – Ekologiya və müasir hidroterm // “Çaşıoğlu” , 2007