Həsən Bayramoğlu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Həsən Bayramoğlu
Həsən Bayram oğlu Bayramov
Doğum tarixi 1 may 1953 (1953-05-01) (66 yaş)
Doğum yeri Toxluca, Göyçə mahalı
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elm sahəsi Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi, Təhsil menecmenti
Təhsili Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Həsən Bayramoğlu — pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru[1], Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti, Rusiya Pedoqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının akademiki. Binəqədi rayon 9 saylı ikinci seçki dairəsinin sədri.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Həsən Bayram oğlu Bayramov (Bayramoğlu) 1 may 1953-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Krasnoselo rayonunun Toxluca kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur[2]. 1961-1970-ci illərdə Toxluca kənd orta məktəbində oxumuş, həmin məktəbi əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.

1971-1975-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla doğulduğu kəndə qayıtmış,burada müəllim, direktor müavini, raykom hüquqlu sovxoz komsomol komitə katibi, qəsəbə sovetinin sədri vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasında oxumuş,1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1986-1990-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim işləmişdir.

1990-cı ildən ADPU-nun "Ümumi pedaqogika" kafedrasının müəllimi, 1995-ci ildən isə həmin kafedranın dosentidir[3].

2007-2012-ci illərdə YAP Binəqədi Rayon Təşkilatında şura üzvü olmuşdur.

2008-ci ildən Rusiya Pedoqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının akademikidr.

2012-ci ildən Binəqdi rayon 9 saylı ikinci seçki dairəsi, Dairə Seçki komissiyasının sədridir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

Yaradıcılığı[redaktə | əsas redaktə]

İlk kitabını 1989-cu ildə nəşr etdirən H.Bayramov 5 dərsliyin, 10-dan artıq tədris metodik vəsaitin, Ali məktəblər üçün 12 tədris proqramının, 100-dən çox elmi-pedaqoji məqalə və tezisin, eləcə də publisistik yazının müəllifidir. 4 kitabın tərtibçisidir. 10-a yaxın kitabın elmi redaktoru olub. Təhsil menecmenti üzrə tədris metodik bazanın hazırlığına məsul işçi qrupunun üzvüdür.

Dosent H.Bayramov akademik Hüseyn Əhmədovun əsərlərinin biblioqarfik göstəricisinin (1990), " Müəllimlər müəllimi haqqında pedoqoji etüdlər" əsərinin,həm də akademik Hüseyn Əhmədovun 14 cildlik "Seçilmiş pedaqoji əsərləri"nin tərtibçilərindən biridir.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Prof.H.Əhmədovun əsərlərinin izahlı biblioqrafiyası.Bakı, API, 1990. Biblioqrafik əsər
 2. Pedaqogika tariхi.Bakı, 1992.Proqram
 3. Pedaqogikanın tədrisi metodikası. Bakı, APU, 1996. Proqram
 4. Pedaqogikanın nəzəriyyəsi, Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tariхi və ümumi pedaqogika tariхindən bakalavr pilləsində buraхılış imtahanının proqramı. Bakı, APU, 1997. Proqram
 5. Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasının pedaqoji-ictimai mahiyyətinin öyrədilməsi. Bakı, API, 1997. Metodik vəsait
 6. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununun öyrədilməsi. Bakı, API, 1997. Metodik vəsait
 7. Təhsili idarəetmənin əsasları (magistratura). Bakı, ADPU, 1998. Dərslik və Proqram ( ortaqlı )
 8. İdarəetmənin pedaqogikası və psiхologiyası (Azərbaycan və rus dillərində). Dərslik. Bakı, ABU, 2000. ( ortaqlı )
 9. Dildə, fikirdə, işdə birlik (Ismayıl bəy Qaspiralı (1851-1914). Bakı, Qartal, 2002. ( ortaqlı )
 10. rus. Управленческая педагогика и психология. Bakı, ABU, 2003. Dərslik ( ortaqlı )
 11. Psiхologiya və pedaqogikadan kurs işi. Bakı, ABU, 2006. Metodik vəsait
 12. Nitq mədəniyyətindən mühazirələr. Bakı, ABU, 2006. Dərs vəsaiti.
 13. Ana dilinin tədrisi metodikası . Bakı, ABU, 2006. Proqram
 14. Uşaq ədəbiyyatı. Bakı, ABU, 2006. Proqram
 15. Nitq mədəniyyəti. Bakı, ABU, 2008. Dərslik
 16. Təhsili idarəetmənin əsasları (bakalaviatura). Bakı, ADPU, 2010. Dərslik və Proqram

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Sovet pedaqogikasının metodoloji məsələlərinə dair (1920-1931). Bakı, APU, 1987
 2. Müəllim kadrları hazırlığında mühüm mərhələ (1961-1987-ci illər).Yenidənqurma və pedaqogikanın aktual problemləri, Bakı, 1988, səh.74-78
 3. Pedaqoji fikir yeni münasibət tələb edir: vaхt gözləmir. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 1990, №7, səh.1-4
 4. М.Ф.Ахундов – Видающийся гуманист и просветитель народов Закавказья. Москва, 1991.
 5. Şagirdlərin pedaqoji peşəyönümü - vacib sosial-pedaqoji problemdir. «Fasiləsiz milli təhsil konsepsiyası və şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemləri» (tematik məcmuə). Bakı, 1992, səh.55-57
 6. Azərbaycanda teхniki peşə təhsili pedaqogikasının inkişafına dair. «Fasiləsiz milli təhsil konsepsiyası və şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemləri» (tematik məcmuə). Bakı, 1992, səh.58-64
 7. Азербайджанские ашуги – озаны – народные просветители. Народная педагогика и современные проблемы воспитания. c 87-88 Чевоксары,1994
 8. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tələbələrin elmi yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi. Bakı, ADPU, 1996.
 9. Çağdaş Milli müstəqillik prosesi və professor H.Əhmədovun «ХIХ əsr Azərbaycan məktəbi» əsəri. Akademik Hüseyn Əhmədovun elmi-pedaqoji fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, Bakı, API, 1996, səh.124-126
 10. Yeni respublika quruculuğunun təşəkkülü prosesi və ictimai-humanitar fənlərin nəzəri-praktik istiqamətləri. Bakı, ADPU, 1997.
 11. Çarizmin Azərbaycanda yüritdiyi təhsil siyasətində Qafqaz tədris dairəsinin rolu. Pedaqoji tədqiqatlar, (Elmi məqalələr məcmuəsi) II buraхılış, Bakı, API, 1997, səh.66-71
 12. Вопросы исследования, преподавания и пропаганды педагогической мысли и школы кавказских народов на современном историческом этапе. Тбилиси, 1997.  (rus.)
 13. Pedaqoji fənlərin tədrisi prosesində tələbələrə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının pedaqoji-ictimai mahiyyətinin öyrədilməsi. «Pedaqoji tədqiqatlar, aхtarışlar, tapıntılar» (Elmi əsərlər məcmuəsi) Bakı, ADPU, 1997. Səh.59-63
 14. Толерантность – высшее достижение человеческой цивилизации. Известия академии педагогических и социальных наук. Х. Москва 2006  (rus.)
 15. Çar Rusiyasının Azərbaycandakı təhsil siyasəti: problemə müqayisəli tariхi-pedaqoji kontekstdə baхış. Azərbaycan məktəbi. Bakı, №2, 2006 səh. 98-105.
 16. Rus dilini və təhsilini yayan yeni ocaqların təşəkkülü və inkişafı. Dil və ədəbiyyat, Beynəlхalq elmi-nəzəri jurnal, 6(54), Bakı-2006, səh.118-121
 17. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazdakı yeni inzibati idarə forması və məktəbin inkişafında onun rolu. AMEA-nın Folklor Institutu. Elmi aхtarışlar. ХХIХ. Bakı, «Səda»-2006, səh.198-201
 18. Çar Rusiyası dövründə təhsili idarəetmənin ümumi imperiya modelinə keçid: unifikasiya prosesləri. Bakı, №6, 2007.
 19. Неутомимый исследователь истории школы и педагогической мысли. Москва, 2007.  (rus.)
 20. Yeni məktəb ənənəvi müsəlman məktəbləri səltənətində: qarşılıqlı rəqabət.AMEA-nın M.Füzuli adına əlyazmalar institutu. Filologiya məsələləri. Bakı, №3, 2007, səh.259-269
 21. Heydər Əliyev və yeni vətəndaş cəmiyyəti qupruculuğunda təhsilin modenləşməsi məsələsi. Bakı: ADPU, 2008.
 22. Təhsildə qloballaşma modernləşmə tələb edir. Bakı: ADPU, 2008.
 23. H.Əliyev və yeni vətəndaş cəmiyyəti. Bakı: ADPU, 2008
 24. "Türk xalqlarının məktəb tarixinə dair qiymətli əsər", Xalq qəzeti.- 2012.- 24 iyun.- S. 6. (Fərrux RüstəmovŞamil Vəliyev ilə ortaqlı)[1]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Fərrux Rüstəmov. Pedaqogika kafedrasının tarixi: sələflər və xələflər (1999). 136 s.
 • Fərrux Rüstəmov. Akademik Hüseyn Əhmədov və onun yetirmələri (2004). 248 s.
 • Fərrux Rüstəmov. Pedaqoji qeydlər, resenziyalar, müsahibələr. Bakı(2010) 320 s.
 • "Həsən Bayramoğlu necə varsa...". Fərrux Rüstəmov. Pedaqoji oçerklər: Sələflərim və müasirlərim. Bakı: Elm və təhsil, 2010. - səh. 251.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]