Könül Bunyatova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Könül Bunyatova
Könül İbad qızı Bunyatova
Könül Bunyatova.png
Doğum tarixi 1954(1954-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, parazitologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi adı böyük elmi işçi
İş yeri AMEA Zoologiya İnstitutu
Təhsili ali

Könül İbad qızı BunyatovaAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya elmləri doktoru, böyük elmi işçi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Könül İbad qızı Bunyatova 1954-cü ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Atası İ.M.Bunyatov S.M.Kirov adına ADU bitki anatomiyası kafedrasının dosenti, anası evdar qadın olmuşdur. Könül Bunyatova 1970-ci ildə Bakı şəhəri 114 saylı orta məktəbi, 1978-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. Könül Bunyatova 1978-ci ildən Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutununSu heyvanların parazitləri” laboratoriyasında calışmışdır. 1991-ci ildə “Xəzər dənizi nərəkimiləri və onların parazitlərlə qarşıqlı münasibətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Hal-hazırda AMEA Zoologiya İnstitutundaParazitologiya” laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

K.İ.Bunyatova 6 tematik mövzusunun iştirakçisı olub. Hal-hazirda “Trematod və tikanlıbaşlı qurtların təsirindən ev su quşlarının orqan və toxumalarında baş verən patomorfoloji dəyişiklərin öyrənilməsi” adlı elmi-tədqiqat işinin iştirakçısıdır. K.İ.Bunyatova 35 elmi məqalənin müəlifidir. Onlardan son 5 ildə 5 məqalə və 1 tezis çapdan çıxmışdır. Hazırda dissertasiya şurası nəzrində olan seminarın üzvüdür və onun işində aktiv iştirak edir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. К.И.Бунятова. Перспективы изучения паразитов рыб Каспийского моря. / Ш.Р.Ибрагимов, Т.К.Микаилов // Мат-лы. 3 Закавказ. конф. по паразитологии Баку, 1987
 2. К.И.Бунятова. Сравнительный электрофоретический анализ белков сыворотки крови севрюги Каспийского моря и её паразитов. // III Закавказ. конф. по морской биологии: Тез.докл. Севасто-поль, 1988
 3. К.И.Бунятова. Электрофоретический спектр белков сыворотки крови, печени севрюги и её паразита Amphilinafoliacea. / Я.Я.Елчиев // Известия АН Азерб. Баку, Элм, 1989, № 1
 4. К.И.Бунятова. Особенности белкового спектра сыво-ротки севрюги заражённой цестодой Bothrimonusfallax. // IХ Всесоюз. совщ. по паразитам и болезням рыб.: тез.докл. Лен. 1990
 5. К.И.Бунятова. Взаимоотношение осетровых рыб Каспийского моря и их паразитов. // Автореферат, Баку, 1991
 6. К.И.Бунятова. Изменение заражённости осетровых азербайджанского прибрежья Каспийского моря паразитами за последнее десятилетие. // 1-Междунар. конф. по проблемам Каспийского моря, Баку, 1991
 7. К.И.Бунятова. Вариабельность морфологических признаков и значение её в систематике трематод рода SkrjabinopsolusIvanov, 1934 (Fasciolida, Acanthocolpidae). / Т.К.Микаилов // Известие АН Азерб. № 5-6, 1991
 8. К.И.Бунятова. Изучение белкового спектра тканей осетровых при инвазии Pseudotra-chellcastesstellatus. // Третий Всесоюз. съезд парази-тологов, Киев, 1991
 9. К.И.Бунятова. О находке яиц у нематоды Eustron-gylidesexcisusу осетровых Каспийского моря. / Т.К.Микаилов, А.М.Насиров // Паразитология, т. 26, вып. 5, 1992
 10. К.И.Бунятова. Сравнительное исследование белков тканей осетровых рыб и их паразитов. / Т.К.Микаилов, Ш.Р.Ибрагимов // Депонир. 1992
 11. К.И.Бунятова Влияние паразитов на организм осетровых рыб. / Т.К.Микаилов, Ш.Р.Ибрагимов. // Депонир. 1992
 12. К.И.Бунятова. Экологические особенности заражённости осетровых Каспия скребнем Corynosomacaspicum. // Соврем. проблемы экологии методы и пер. их решений. Баку, 1994.
 13. К.И.Бунятова. Основные результаты исследования паразитов рыб Каспийского моря. / Ш.Р.Ибрагимов, Т.К.Микаилов, Я.М.Сеидли // Изучение и охрана животного мира. Мат-лы науной конф. посв. 75-летию, 1997
 14. K.İ.Bunyatova. Balıqların apizakidozu insanlar üçün təhlükəlidir. / T.K.Mikyılov, Y.M.Seyidli // Beynəlxalq Konfrans
 15. К.И.Бунятова. Особенности заражённости осетровых Каспийского моря цестодой Bothrimonus fallax Linne, 1900. / Т.К.Микаилов, // Известия АН Азерб. 2001, 1-3
 16. К.И.Бунятова. Микроморфология покровных тканей скребняLeptorhynchoides plagicephalus. / А.М.Насиров // ХХ ясринсонундащейванлараля-мининюйрянилмясивягорунмасы. Елмиконф. мат. Бакы. 2001
 17. К.И.Бунятова. Материалы к изучению паразитофауны Каспийского тюленя (Phocacaspica). / Т.К.Микаилов, А.М.Насиров, Н.Э.Ибрагимова // Мат-лы 1 Междун. научно-практ. конф. «Животные в антропогенном ландшафте» Астрахань, 2003
 18. К.И.Бунятова. Сравнительный электрофоретический анализ белков осетровых рыб и их строго специфичных паразитов. // «Современные проблемы биологич. ресурсов Каспийского моря» посвящ. 90-летию Азерб. науч. исслед. Ин-та рыбного хоз-ва. Баку-Астрахань, 2003
 19. К.И.Бунятова. Микроморфология покровных тканей нематоды Cucullanussphaerocephalus (Rudolphi, 1805). / А.М.Насиров // «Современные проблемы биологич. ресурсов Каспийского моря» посвящ. 90-летию Азерб. науч. исслед. Ин-та рыбного хоз-ва. Баку-Астрахань, 2003
 20. К.И.Бунятова. Микроморфология тканей нематоды Eustrongy lidesexcisus Jagerskiold, 1909 / А.М.Насиров, // Международная конференция посвящ. 125-летию К.И.Скрябина «Основные достижения и перспективы паразитологии». Москва, 2004
 21. К.И.Бунятова. Микроморфология покровных тканей скребня Corynosomastrumosum (Rudolphi. 1802). / А.М.Насиров, Т.К.Микаилов // Известия НАН, Баку, 2004, № 1-2
 22. K.İ.Bunyatova. Botrhimonus fallaxses todunin nərəkimilərində bəzi morfofunksional qarşılıqlı münasibətləri. / Ə.M.Nəsirov // AMEA Zoologiya İnstitutunun 80-illiyinnə və akad. М.Ə.Мusayevin 85 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2006
 23. K.İ.Bunyatova. Abşeronun fərdi təsərrüfatlarında tədqiq edilmiş qaz və ördəklərin helmint faunasına dair. / Ə.M.Nəsirov, N.Ş.Kaziyeva, F.H.Rzayev // Акаd. H.Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Təşkilat Komitəsi, Bakı, 2007
 24. К.И.Бунятова. Микроморфология тканей нематоды Gangyleterakisdispar (Schurank, 1790). / А.М.Насиров, Н.Ш.Казиева // Материалы ЫВ съезда Паразитологического общества РАН. Санкт-Петербург, 2009
 25. К.И.Бунятова. К изучению биохимических аспектов взаимоотношений паразита и хозяина. / Т.К.Микаилов // Конференция посвящ. 130-летию К.И.Скрябина. Москва, 2009
 26. K.İ.Bunyatova. Abşeronun fərdi təsərrüfatlarında tədqiq edilmiş qaz və ördəklərin helmint faunasına dair. / Ə.M.Nəsirov, N.Ş.Kaziyeva // Акаd. H.Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2007
 27. К.И.Бунятова. Микроморфология тканей нематоды gonguleterakis dispar (Schrank, 1790) /А.М.Насиров, Н.Ш.Казиева, Ф.Г.Рзаев // Мат-лы Всерос. съезда Паразитолог.об-ва РАН «Парази-тология в ХХIвеке проблемы, методы, решения» т.2 Санкт-Петербург. 2008
 28. K.İ.Bunyatova. Abşeronda ev su quşlarının helmint faunasının dəyişkənliyi. / Ə.M.Nəsirov, N.Ş.Kaziyeva // BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş "Biologiyada elmi nailiyyətlər mövzusunda Respublika Elmi konfrans. materialları. Bakı, 2009

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]