Müzakirə:Nuxa qəzası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mümkünsə, yeni müzakirə mövzusunu
buradan əlavə edin.
ARXİV
Müzakirələrin arxivi:

Qəzanın adı[əsas redaktə]

Öncəki müzakirələrdə qəzanın bir müddət "Şəki qəzası" şəklində adlandmasına dair iddia var.

  • İddianın təsdiqi üçün göstərilən üç mənbədən biri Şəki qəzetinin bir səhifəsinin skrin edilmiş bir qismidir ki, orda "Şəki qəzası" ifadəsi yoxdur.
  • İkinci mənbə 2014-cü ildə rusca Bakıda nəşr edilmiş "Şəki şəhərinin tarixi (iyun, 1920-1941)" kitabıdır. Onun 47, 120, 142 və 149-cu səhifələrində "Şəki qəzası" ifadəsinin işləndiyi iddia edilir. Kitab elektron (PDF) olduğu üçün həmin səhifələri gözdən keçirib sitatlara baxaq:
47-ci səhifə: В июле 1920 г. Шекинский уездный ревком отпустил из своих ... Нухинский районный Совет народного хозяйства, центром которого был город Нуха, состоял из Нухинского уезда и Закатальского округа. (bu son cümlə üçün müəllif istinad kimi kitabın 184-ci səhifəsində siyahıda 253-cü mənbənin (Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сборник документов. Баку, Азернешр, 1988, 519 с.) 83-84-cü səhifələrini göstərib)
120-ci səhifə: 20 октября 1920 года были выпущены местными педагогическими курсами до 150 курсантов-учителей, из которых многие являлись преподавателями старых расформированных школ города и уезда. Помимо этого, для подготовки кадров новых учителей были открыты краткосрочные педагогические курсы. Также по постановлению коллегии отдела и с разрешения Школьного Отдела Наркомпроса организуется в городе в том же году женская и мужская учительские семинарии с интернатами, которые должны были обеспечить на будущее учителями Шекинский уезд. (bu son cümlə üçün iki istinad göstərilib kitabın 171-ci səhifəsində siyahıda 28-ci istinad: Hüseynov S. Mübariz pedaqoqlar hazırlayırıq. «Nuxa işçisi» qəz., 1935, 15 noyabr, №254 (1538). + kitabın 182-ci səhifəsində siyahıda 190-cı istinad: ГААР (Государственный Архив Азербайджанской Республики), ф. 57, оп. 1, д.139.)
142-ci səhifə: В декабре 1923 г. Шекинский уездный исполком ставит вопрос о превращении фельдшерских пунктов во врачебные и об обеспечении их врачебным персоналом. ... В 1925 г. еще 5 фельдшерских пунктов Шекинского уезда были преобразованы во врачебные. (son cümlə üçün kitabın 171-ci səhifəsində siyahıda 27-ci olaraq bu istinad göstərilib: Həmidzadə F. Şəkidə xalq səhiyyəsi. «Şəki fəhləsi» qəz., 1970, 26 fevral, №24 (7511).)
149-cu səhifə: В 20-е годы Шекинский уездный исполнительный комитет начал подготовительные работы по строительству водопровода, который был жизненно необходим. ... Однако Президиум Шекинского уездного исполнительного комитета на заседании от 11 января 1925 г. указал на недостаточность для снабжения населения водой сети гончарного водопровода в 30 верст, охватывавшего лишь 74 из 471 родника, и постановил расширить сеть еще на 30 верст.
  • Üçüncü mənbə: Prezident Kitabxanasının inzibati-ərazi vahidləri haqqında elektron arayışıdı (PDF):
4-cü səhifə: 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı. Cavanşir, Qubadlı, Şuşa və Tovuz qəzaları ləğv edildi, yeni Ağdam və Kürdüstan qəzaları təşkil edildi. Naxçıvan vilayətində hər iki qəza ləğv olundu. Bu dəyişikliklər nəticəsində respublikanın tərkibinə 15 qəza (Ağdam, Ağdaş, Bakı, Gəncə, Göyçay, Cəbrayıl, Zaqatala, Qazax, Kürdüstan, Quba, Lənkəran, Nuxa, Salyan, Şamxor, Şamaxı) Naxçıvan vilayəti və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti daxil oldu. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 9 fevral 1924-cü il qərarı ilə Naxçıvan vilayəti Naxçıvan Muxtar Respublikasına çevrildi. 1926-cı ildə qəzaları möhkəmləndirmək məqsədi ilə Şamxor və Ağdaş qəzaları ləğv edildi. VI Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayının (8 aprel 1929-cu il) qərarı ilə respublika ərazisində dairələr (Bakı, Quba, Lənkəran, Şirvan, Gəncə, Qarabağ, Zaqatala-Nuxa, Muğan) təşkil edildi.

"Şəki qəzası" rəsmi adının müəyyən bir dövrdə olduğunu iddia edən tərəfin göstərdiyi istinadlar bunlar idi: birinci və üçüncü mənbənin təhrif edildiyi aydın göründü; ikinci mənbədə isə kitab müəllifinin arxiv sənədlərinə istinad edərkən Nuxa qəzası, qəzetə istinad edərkən isə Şəki qəzası yazdığı görünür, yəni Şəki qəzası ifadəsi kitabın müəllifi Afaq Tahirovaya aiddir. Məqalənin girişində iki fərqli ilkin mənbədən (rusca), bir arxiv sənədlərini əks etdirən yeni nəşrdən, iki ensiklopediyadan toplamda altı istinad göstərdim ki, qəzanın rəsmi sənədlərdəki adı Nuxa qəzasıdır.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 19:35, 28 fevral 2016 (UTC)

  • 1."Şəki fəhləsi" qəzetinin 1928-ci il sayında, qəzetin başlığından solda, "Şəki qəza komitəsi" yazılmışdır.

2. Mənbədəkilər artıq göstərdiniz.

  • 3. Mənbədə "Şəki qəzası" sözü üç dəfə işlənir. Onlardan biri budur: "1840-cı ildə Kaspi vilayətinin tərkibində Şəki qəzası yaradıldı. Qəza 1846-cı ildən Şamaxı quberniyasının

tərkibinə daxil oldu və Nuxa qəzası adlandırıldı".

Hörmətli Asparux Xan Bulqar. Görürsünüzmü Aydın müəllimin redaktələri doğru, sizinkilər isə səhvdir. Amma buna baxmayaraq, məqalənin müzakirə səhifəsində onu təhqir edirsiniz, vandal adlandırırsınız. Olarmı belə şey?! Nə isə, etirazınız yoxdursa, məqalənin 02:04, 26 iyul 2015-ci iltarixli versiyasını bərpa edək. Erirazınız varmı? Varsa zəhmət olmasa məqalənin müzakirə səhifəsinə yazın. --Nijat Alibayli 20:26, 28 fevral 2016 (UTC)
Мəhəммəд Һəсəн Вəлиjев (Баhарлы). "Азәрбајҹан" (Физики–ҹоғрафи, етнографик вə игтисади очерк). Русҹадан тəрҹүмə едəни Васиф Гулиjев. Бакы: "Азәрбајҹан" нəшриjjаты, 1993, 192 сəh. (əsli 1921-ci ildə rusca nəşr edilib, bu eynən tərcümədir; bütün kitab üzrə; məs. səh. 40, 43...)--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 20:29, 28 fevral 2016 (UTC)
Əlavə olaraq, Şəki qəzası yaradılması barədə Qafqaz aktlarının II səhifəsini də oxuya bilərsiniz. http://www.runivers.ru/bookreader/book9495/#page/1/mode/1up -- Hörmətlə, --Nijat Alibayli 20:31, 28 fevral 2016 (UTC)
Sizinlə danışan şəxs hər şeyi axıra qədər danışmır: həmin Şəki qəzası bu Nuxa qəzası deyil. Məsələ də elə bundadır (daha öncəki müzakirədə yazmışam; əlavə olaraq yazım ki, o məlumatlar uyğun şəkildə məqalənin daxilində verilib və mübahisə mövzumuz deyil). Əlavə sizin redaktələr səhvdir yazmısız: isbat edə bilərsiz ki, az öncə yuxarıda etdiyim kimi mən göstərdiyim mənbələri təhrif etmişəm ? Sizə müzakirələrimiz gedişatında dəfələrlə demişəm ki, etiket və nəzakət normalarını qorumalısız. Bu (rayonların təşkilinədək 1917-1930 arası qəza adının rəsmən Nuxa olduğunu göstərən) mənbələr siyahısına 1920-1921-ci il və 1926-cı il siyahıyalınmaları yekunlarını da əlavə edə bilərəm + AzSSR-in 1928-ci ildə nəşr edilmiş rəsmi inzibati xəritəsi. Bizim mübahisəli hesab etdiyimiz qəza adının 1917-ci ildə Rusiya İmperiyası dağıldıqdan sonra rayonlaşdırma dövrünə yəni 1930-cu ilədək qəzanın hansı tarixdə rəsmi olaraq "Şəki qəzası" adlanması məsələsidir.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 20:34, 28 fevral 2016 (UTC)
Asparux Xan Bulqar, Siz vikipediya qaydalarını yaxşı bilirsiz. Qəzanın 2 adı olub. Onlardan ən məşhuru Huxa qəzası, 2-ci adı isə Şəki qəzasıdır. Məşhur ad məqalənin adı olmalıdır. İkincisi isə sadəcə qeyd edilməlidir. Sizə mənbə təqdim edildi ki, qəza Şəki qəzası olaraq yaradılıb. 1846-cı ildən Nuxa qəzası adlanır. Sonra isə göstərildi ki, 20-ci əsrin 20-ci illərində qəza gah Nuxa, gah da Şəki adlanırdı. Kifayət qədər etibarlı mənbələr təqdim etməklə, 2-ci adın olduğu sübut edilib. Qaldı ki etika və nəzakət qaydalarını pozmağa, nə zaman pozdum etiket nəzakət qaydaları? Nə səhvdir? "Şəki fəhləsi"ndə Şəki qəzası sözünün olduğunu deyəndə nəzakət qaydasını pozuram? Axı orada Şəki qəza komitəsi yazılıb. Hansı Şəki qəzasıdır? Sizcə "Şəki fəhləsi" qəzeti hansı qəzada çıxa bilərdi? Siz bunu niyə inkar etmək istəyirsiniz? Və bunun nə əhəmiyyəti var? Məqalənin adını ki dəyişmək istəyən yoxdur. Sadəcə məqalədə qəzanın 2-ci adı da göstərilməlidir. -- Hörmətlə, --Nijat Alibayli 21:05, 28 fevral 2016 (UTC)
Görürsünüzmü Aydın müəllimin redaktələri doğru, sizinkilər isə səhvdir. bunu az öncə yazmışdız. Cavabında soruşdum: mənim daxil etdiyim mənbələrdə məlumatı təhrif etdiyimi (mənbədə yazılanı səhv yazdığımı) isbat edə bilərsiz ?.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 21:09, 28 fevral 2016 (UTC)
1819-cu ildə Şəki xanlığı ləğv edildi, onun sərhədləri dəyişdirilmədən yerində Şəki əyaləti yaradıldı, 1840-da əyalətin sərhədləri dəyişdirilmədən Şəki qəzası adlandırlıdı, 1846-cı ildə Şəki qəzası sərhədləri dəyişdirilmədən Nuxa qəzası adlandırıldı, Nuxa qəzası torpaqlarının bir qismi hesabına 1873-cü ildə Ərəş qəzası təşkil edildi. Rəsmi ad yəni Nuxa qəzası qəza ləğv edilənə qədər rəsmən heç vaxt dəyişdirilməyib. 1845-1917-ci illərdə Tiflisdə nəşr edilən bütün "Qafqaz təqvim"lərindən bir-bir sitat gətirməliyəm ki, siz "qəzanın iki adı olub" israrından əl çəkəsiz. Rəsmi heç bir nəşr göstərə bilmir iddiaçı tərəf, amma düşünür ki, inadkarlıqla nəsə etmək olar. Belə davranış doğru deyil: ... 20-ci əsrin 20-ci illərində qəza gah Nuxa, gah da Şəki adlanırdı. Kifayət qədər etibarlı mənbələr təqdim etməklə... yazmısınız: mənbə axı bircə dənədir ("Şəki fəhləsi" qəzeti). Amma əlavə izah kimi Şəki şəhərində nəşr edilən "Şəki fəhləsi" qəzetinin 1928-ci il nəşrində qəza adı üçün Şəki qəzası ifadəsinin istifadə edildiyini qeyd etmək olar.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 21:19, 28 fevral 2016 (UTC)
Siz özünüz yazırsınız ki 1840-46-cı illərdə qəza Şəki adlanıb. Yalnız bu kifayətdir ki, məqalədə Şəki qəzası adı 2-ci ad kimi göstərilsin. Qaldı ki, 20-ci illərdə qəzanın adının rəsmən dəyişməməsinə, bunu siz rusca statistik materiallara əsasən təyin edə bilməzsiniz. Qəzanın rəsmi adı Şəki qəazası olmasaydaı, qəzanın orqanı olan "Şəki fəhləsi" Şəki qəza komitəsi yazardımı? Siz savadlı adamsınız. Sizcə bu ola bilərdimi? Rus dilində mənbələr üçün isə məcburi deyil. Onlar onlara daha çox tanış olan köhnə ada üstünlük verə bilərdilər. 26, 28, 29-cu illərdəki qəzetlərdə qəzanın adı Şəki qəzası olaraq göstərilir. 23-cü ilin Şəki fəhləsində isə Nuxa qəzası yazılıb. Nəzakət qaydalarını pozmağa gəlincə isə aydındır. Mən ki buna sübut təqdim etmişəm artıq. Qəzanın adının "Şəki qəzası" olması ilə bağlı qeydləri məqalədən siz çıxartmısınız. Burada 4-cü 5-ci və altıncı mənbələri silməklə siz yenə də səhv etmədiyinizi düşünürsünüz? Beləliklə, keçək 02:04, 26 iyul 2015-ci il tarixli versiyanın bərpasına. Etirazınız varmı? Hörmətlə, --Nijat Alibayli 21:36, 28 fevral 2016 (UTC)
Sual verdim ki, daxil etdiyim istinadları təhrif etmişəmmi ? Etməmişəmsə niyə redaktəmə iftira atılır ? (ona görə qaydaları xatırlatdım) 1840-1846-cı illərdə ərazisi və sərhədləri daha böyük olan Şəki adlı qəzanın rəsmən mövcud olması, qəzanın rəsmən 1846-cı ildən Rus İmperiyasının 1917-ci ildə dağıldığı tarixədək bu adla mövcud olduğuna dəlalət etmir. Bunu təsdiq edən rəsmi heç bir nəşr yoxdur. Amma həmin tarixlərdə rəsmi adın Nuxa qəzası olduğunu təsdiq edən yüzlərlə rəsmi sənəd və nəşr var. AKAK-dan adın dəyişdirildiyini göstərən link atmışdız mənə nə tez unutduz. Məqalədə elə göstərilmişdi ki, guya 1846-1929 arası qəzanın iki rəsmi adı olub: onu mən sildim. İmperiya dövründə adı Nuxa qəzası olub (1846-1917), AXC dövründə Nuxa qəzası (Адресь – Календарь Азербайджанской Республики на 1920–й годь (1–й годь изданiя). Подь редакцiей А. И. Ставровскаго; Изданiе Министерства Призрѣнiя. Баку: Правительственная типографія ГАЗ «Азербайджань», 1920, 340 стр. — Репринтное издание. Ответственный за выпуск редактор: В. Бахманлы; Редактор: А. Асадзаде; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Национальная Библиотека Азербайджана имени М. Ф. Ахундова. Баку: издательство «Нагыл еви», 2011, 336 стр. ISBN 9789952210736 + Realities of Azerbaijan 1917–1920. Author: Isgenderli Anar; Foreword by Justin McCarthy; Translated from the azerbaijani to the english by Yusif Axundov. Bloomington: Xlibris Corporation, 2011, 234 pages. ISBN 9781456879556 + Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə. Məsul katib akademik T. M. Nağıyev. "Azərbaycan" cildi. Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007, səh. 290. ISBN 9789952441017) O ki qaldı "Şəki qəza komitəsi"nə: Afaq Tahirovanın kitabının 47-ci səhifəsində yazdığı cümləyə və istinada baxın yuxarıda göstərmişəm. 1920-ci ildən bəhs edərkən Afaq xanım Nuxa qəzası ifadəsini işlətdiyi cümlə üçün "Азербайджанский революционный комитет (Азревком)" yəni Azərbaycan İnqilab Komitəsinin rəsmi sənədlərinə istinad edib, eyni şeyi Baharlının 1921-ci il nəşrində də görürük. Rusca nəşr edilmiş bütün rəsmi sənədlər düz 1929-cu ilədək qəzanın adını Nuxa yazıb (Azərbaycan hökumətinin 1928-də nəşr etdirdiyi Azərbaycanın inzibati xəritəsində belə Nuxa qəzası yazılıb). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında və Milli Ensiklopediyamızda (səh. 301) qəzanın ləğvinədək adının Nuxa qəzası olduğu yazılıb. Siz isə israr edirsiniz ki, qəzetdən bir skrinə (1928-ci ilə aid "Şəki fəhləsi" qəzeti) dövlətin rəsmi sənədiymiş kimi istinad edək ? Nuxa qəzası sözü qarşısında şərh kimi əlavə etmək olar: "Şəki fəhləsi" qəzetinin 1928-ci il nəşrində "Şəki qəza komitəsi" ifadəsi istifadə edilib. (1926, 1927, ... 1929 yazmaq üçün gərək həmin skrinlər olsun) Hərçənd qəza komitəsi yox o qurumun adı qəza inqilab komitəsi (rəsmən Nuxa QİK)dir, ola bilər qəzet naşiri adı sadələşdirib. (Azərbaycan Milli Kitabxansının rəsmi saytında kitabxanadakı kitabların kataloqunda bir rəsmi nəşrin adına diqqətlə fikir verin: Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin 6-cı və 7-ci qəza şuralar qurultayı arasında görmüş olduğu işlərə dair müxtəsər "Haqq-hesab" [Mətn: mart 1929.- Nuxa: [s.n.], 1929.- 31 s.])--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 22:33, 28 fevral 2016 (UTC)
Deyirsiniz "Sual verdim ki, daxil etdiyim istinadları təhrif etmişəmmi ? Etməmişəmsə niyə redaktəmə iftira atılır ?" Zəhmət olmasa, göstərin, kim sizə belə şey deyib? Mən yazmışam ki siz etibarlı mənbələri və həmin etibarlı mənbələrə əsaslanan informasiyanı silmisiniz. Başqa bir şey dedimmi? Sonra keçirsiniz birbaşa 1846-cı ilə. Niyə? 1840-cı ildə qəzanın "Şəki qəzası" adlanması barədə mənbələri və informasiyanın üstündən sükutla keçmək istəyirsiniz? 1846-cı ildən sonra 1818-ci ilə qədər aydındır ki qəza Nuxa qəzası adlanıb. Bunu kim inkar edir ki? Bunun üstündə 100 dənə mənbəyə ehtiyac varmı? Afaq xanım nə yazıb, yazıb. Bunu kim inkar etmək istəyir ki? Siz sildiyiniz informasiyanı və mənbələri hansı əsasla sildiyinizi göstərin zəhmət olmasa. Afaq xanımın istinad etdiyi mənbənin adı "Нухинский уездный исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов" deyil, bu arxivdəki fondun adıdır. Bu fond 10 illik sənədlər toplosu da ola bilər. Heç kim deyə bilməz ki, bu fonddakı sənədlərdə Şəki yazılmayıb. Birdə ki vikipediya üçün Afaq xanımın yazdıqları etibarlı mənbədir, fond etibarlı mənbə deyil, ilkin mənbədir bilirsinizmi? Biz etibarlı mənbəyə - Afaq xanımın yazdığına istinad etməliyik, fonda yox. Nəisə, müzakirə səhifəsində sizə ünvanlanmış digər iradlar da var. Onlara da cavab vermək istəyirsiniz, ya birbaşa bu versiyanı bərpa edək? Həmin versiyada sizin indi dediyiniz kimi yazılıbdır. (Bir çox mənbələrdə Nuxa qəzasının 1920-ci ildən sonra yenidən Şəki qəzası adlanması qeyd olunur[4][5]. Lakin 1926-cı ilə aid mənbədə Nuxa qəzasının adı göstərilir[2]. 1929-cu ilə aid mənbələrdə isə qəzanın adı "Şəki qəzası" kimi göstərilmişdir[6])". Bu məqalədə var idi, bunu siz pozmusunuz. Axırda özünüz də bunu təklif edirsiniz.Hörmətlə, --Nijat Alibayli 23:30, 28 fevral 2016 (UTC)
Hörmətli həmkar mən viki-də ömürlük bloklanmış istifadəçinin dəsti xəttini yaxşı tanıyıram. Onun cümlələrini bura kopyalayıb altına imza atmayın. Bu sizin də bloklanmağınıza bir addım atmaqdır (özünüz demişdiz ki, vəkil deyilsiz; amma bu dediyinizə zidd hərəkətdir). Bundan isə haqqını qoruduğunuzu zənn etdiyiniz şəxs heç nə itirməyəcək. O, sadəcə yoldaş axtarır. ))) Kənd meydanında sizlə danışırdım: amma burda hiss edirəm ki, siz yox həmin şəxs yazır siz isə imzalayırsız. Sizə həm ilkin həm də akademik mənbələrdən sitatlar gətirdim. Afaq xanımın yazdıqlarını izah etdim. Siz isə hələ də bir etibarlı qaynaq göstərmirsiz: qəzetdən başqa. Mənim təklif etdiyim bu idi: Şəki fəhləsi" qəzetinin 1928-ci il nəşrində "Şəki qəza komitəsi" ifadəsi istifadə edilib. Yazdığım şərhi oxumursuzsa nəyi müzakirə edirik ?--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 23:42, 28 fevral 2016 (UTC)
Bir-iki şərh daha yazım: 1928-ci ildə nəşr edilmiş "Şəki fəhləsi" qəzetindən edilmiş skrindəkini ərəb qrafikasını oxuyan yoldaşlara oxutdum. Yazılıb: Şəki qəza kommunist firqəsi. Bundan dolayı Nuxa qəzası başlığı qarşısına (şərh kimi) əlavə edilməsi mümkün olan cümlənin bu şəklə gəlməsi münasibdir: "Şəki fəhləsi" qəzetinin 1928-ci il nəşrində "Şəki qəza kommunist firqəsi" ifadəsi istifadə edilib. Bir də Həbibulla Manaflının 2005-ci ildə nəşr edilmiş "Şəki üsyanları" adlı kitabını da bütün daha əvvəllər göstərdiyim mənbələr siyahısına əlavə edib ordan bəzi sitatları göstərim: Zaqatala-Nuxa qəzası (səh. 9, 20, 32, 33), Nuxa qəzası (səh. 35, 66), 1921-ci ildə Şəki kəndlərindəki vəziyyətdən bəhs edən «Qafqaz» kommunası qəzeti» yazırdı. «Nuxa Qəza revkomun sədri ... (səh. 17), «Nuxa fəhləsi» qəzeti (səh. 21, 44, 46, 86) ifadələri yazılıb və nədənsə Şəki qəzası sözü işlədilmir, hətta dairə dövründə (1929-1930) də adı Nuxa yazılıb (bütün kitab boyu; qəza adı ilə əlaqəli deyil deyə səhifələri göstərmirəm).--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 09:32, 29 fevral 2016 (UTC)
Hörmətli, Asparux Xan Bulqar dəst-xətt mənə aiddir. Bu məsləni öz xahişimlə araşdırmaq istəmişəm. Niyə? Səbəbi zatən bəllidir. Az sonra sizə başqa məqalə linki də dəgöndərəcəm. İnşallah onu da belə ətraflı müzakirə edərik. Amma buraya yazılan şərhləri siz mütləq mənim adıma düşünün. Mümkün deyil kimsə məni nəyəsə məcbur etsin! İşlərim var deyə hal-hazırda davam edə ilmirəm. Hötmətlə,--Nijat Alibayli (müzakirə) 09:47, 29 fevral 2016 (UTC)
Biz (köhnə istifadəçilər; çünki o istifadəçinin hamımızla problemi və yazışması olub) o dəsti xətti çox yaxşı tanıyırıq. Təftiş üçün müraciət etməyim kifayətdir ki, hər şey aydınlaşsın bu bloklanmağınızla yekunlaşsın. Mən hələ kənd meydanından bilirəm ki, sizlə danışmıram. Amma mənbə məsələsində akademik mənbə məsələsini ortaya atmağınızla səbr kəsam daşdı: baxmayarq ki, göstərdiyim nəşrlərin az qala yarısı akademik mənbələrdir. Sizin o biri məqalənin silinməsi zamanı yazılarınız da yadımdadır: ordan bilirəm ki, burdakı şərhlərə sadəcə imza qoyursuz. Amma normal müzakirə ilə qarşı tərəfi özündən çıxartmağı məqsəd qoymuş müzakirə arasında fərq var: ikinci hal viki-nin normal fəaliyyətinə mane olaraq "vandalizm" kateqoriyasına girdiyi üçün bloklanma ilə yekunlaşır.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 10:08, 29 fevral 2016 (UTC)
Hörmətli Asparux Xan Bulqar. Mən sizin yazdıqlarınızı çox diqqətlə oxudum. Yazdınız "Şəki fəhləsi" qəzetində "Şəki qəzası" yox. Amma faktiki var. İndi yazdınız guya Şəki qəza kommunist firqəsi, bu doğru deyl. Orda yazılıb: "Şəki qəza kommunist (b) firqəsi, İcraiyyə komitəsi və həmkarlar ittifaqının nəşri". Göz qabağında ki, qəzanın rəsmi adı Şəki qəzası. Şəki qəza kommunist firqəsi, Şəki qəza icraiyyə komitəsi və Şəki qəza həmkarlar təşkilatı. NəDİR sizi narahat edən? O vaxt Şəki adlı şəhər olmamış. Şəki qəzan adı olmuş... Sonra demişdiz guya nəzakət qaydasını və etikanı pozdum, amma sübut göstərmədiniz. Sonra dediiz, Şəki qəzası həmin Şəki qəzası deyil, buna da arqumentiniz olmadı. Oxumasam, bunları haradan bilirəm? Cavabsız qalan bir sualınız qamadı fikrimcə? İndi dediniz, məni bloklatdıracaqsınız. Hədə-qorxu gəldiniz. Niyə Asparux Xan Bulqar? Mən nə pis iş etdim? Amma mən heç vaxt demədim, siz məlum şəxsin yazdığını kopyə edib, altından imza qoyursunuz. Siz də belə şeylərdən çəkinsəniz əla olar. Qardaş, biz burada məqaləni müzakirə edək, ya bir birimizi? Mən heç vaxt buna getməyəcəm. Vikipediya qaydalarına görə qəzanın 2-ci "Şəki qəzası" adı əsas addan sonra göstərilməlidir. Mübahisə etmək mənasız. Qayda belə. Belə olmalı və inşallah ki, belə də olacaq. Məqaləni müzakirə etmək istəmirsinizsə, etməyin. Amma imkan verin başqaları məqaləni daha da təkmilləşdirsin və zənginləşdirsin. Gəlin biz bir-birimizə mane olmaqla yox, məqalələri nə qədər zənginləşdirməklə bəhsə gedək. Ümidvaram ki, məni doğru başa düşəcəksiniz. Bu gün kimsə ömürlük blok olubsa bu heç də o demək deyil ki, həmən adımın işini kimsə davam etdirməsin. Yenə də deyirəm ki, həmən şəxsi heç tanımıram belə. Müzakirəyə qoşulma səbəbim isə yuxarıda bəllidir. Mən sizə güvənərək çıxmışam bu yola. Ama deyəsən siz də yarı yolda qoyacqsız məni. Hələ qarşıda Səfər Azərinin qeyri-esniklopedik yaratığı məqalə var. Sizin köməkliyiniz ilə o məqaləni də siləcəyik inşallah. Xahişim budur ki məni növbəti dəfə həvəsdən salmayın. Hörmətlə,--Nijat Alibayli 10:53, 29 fevral 2016 (UTC)
Həmkar məni özümdən çıxartmağa yönəlmiş mesajlar yazmağa davam edirsiz. Səbr kasam dolur. Mənim əlimdə "Şəki fəhləsi" adlı kommunist qəzetinin bütün əvvəlki nəşrləri yoxdur ki, mən onun ayrı-ayrı nəşrlərinə (1920-1930 arası) baxıb deyim ki, o kommunist qəzetinin filan nəşrində bu yazılıb o biri nəşrində başqa şey. O, şəxs 1928 nəşrindən bir skrin yükləyib commonsa. Orda da yazılanı siz də yazdız mən də: "Şəki qəza kommunist firqəsi ...." (bəlkə yalvarım ki, bağışlayasız ki, üç nöqtə qoymamışam). Mən dəfələrlə yazdım ki, adın qarşısında yaza bilərik şərh kimi, ....... (az öncəki mesajda yazdım cümləni). Elə bu qədər. Bax nə vaxt başqa illəri də göstərən və qəzet olmayan düzəməlli rəsmi bir nəşr mənbə təqdim etsəz gözüm üstə qəza adı filan ildən filan ilə "Şəki ..." olub yazmaq olar. Mənim nə artıq sinirlərim nə də vaxtım var ki, onu mənasız yerə sərf edim. Düzəməlli mənbə təqdim edin: ya da məqbul olan təklifimlə razılaşın. Mənbələri təhrif etməkdən hədsiz xoşum gəlmir: siz isə mənə elə onu təklif edirsiz. 20-yədək mənbə var hamısı bir şey deyir siz isə deyirsiz yox "Şəki qəzeti" bax budur əsl mənbə, qalanlarını görməzlikdən gələk: bu tip müzakirəni yalnız "ömürlük bloklanmış" keçmiş istifadəçi aparıb.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 11:18, 29 fevral 2016 (UTC)
Qardaş, xahiş edirəm heç də özünüzdən çıxmayın. Sakit olaq. Müzakirə edirik. Əsəbləşmiyək. Sizə görə söhv olan mənə görə doğru ola bilər. Hörmət edək bir - birimizə. "Şəki fəhləsi" mövzu üçün ən ciddi və akademik mənbədir. Bu siz dediyiniz kimi kommunist qəzet deyil, qəza icrayə komitəsinin, yəni qəzanın rəsmi hökumət qəzetidir. Sizə artıq birinci və akademik mənbə təqdim edilib ki, qəza 1840-1846-cı illərdə Şəki qəzası adlanıb. 1918-29-cu illərdə isə qəzanın 2 adı olub. Azərbaycanca Şəki qəzası adlananda, rusca Nuxa qəzası yazılırdı. Məqalədə bu əvvəl göstərilirdi, lakin siz silmisiniz. Akademik mənbə, sidiyiniz versiyada 4-cü qeyd. https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuxa_q%C9%99zas%C4%B1&oldid=3330105 Əlavə olaraq bura da baxın. https://www.google.az/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%22&tbm=bks&start=0 Mən hələ də sizi tam başadüşə bilmədim.Bu sbəbdən müzakirədən çıxıram. Elmlər Akademiyasında nə qədər tarixçi vardısa demək olar ki hər biri ilə məsləhətləşdim. Hər birinin fikrlərin dinlədim..Əfsuslar olsun ki sizinlə razılaşanı olmadı.. Daha heç nə yazmıram. İdarəçilər tədbir görsünlər. Hörmətlə,--Nijat Alibayli (müzakirə) 08:12, 1 mart 2016 (UTC)
"Şəki fəhləsi" kommunist hökumətin buraxdığı qəzetdir. Kommunizm (sovet) dövründə demokratiya deyildi ki, kommunist olmayan başqa nəşr çıxa. Sadəcə elə bil məni ələ salırsız (Sizə görə söhv olan mənə görə doğru ola bilər. yazmısız: mən öz fikrimi yazmıram mənbələrdəki sitatları göstərirəm; 1918-29-cu illərdə isə qəzanın 2 adı olub yazmısız: bunu 1928-ə aid bir qəzet skrini ilə isbat edirsiz yəqin ?). Söhbət 1928-ci ildən gedirsə və siz mənə 1928-ci ildəki nəşrdən iqtibas gətirisinizsə demək mənbəniz akademik yox ilkindir: nala-mıxa vurmaq lazım deyil: mən də bütün müzakirə gedişində yazdım ki, qəzanın fərqli sərhədlər daxilində 1840-1846 arası adı Şəki qəzası olub. Linki atırsız indi amma ordakı sitatların üstündən keçirsiz: hamısı 1840-1846 arasından bəhs edir. Zəhmət olmasa idarəçilərə təftiş üçün müraciət edin: sonra istəmirəm deyəsiz ki, bloklanmağınız üçün mən müraciət etmişəm.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 08:41, 1 mart 2016 (UTC)

Asparux Xan Bulqar, sən istifadəçilərlə məzələniursən deyəsən? Nala-mıxa vurmaq və başqa şeylər nə deməkdir? Sən özün nal-mıxa vurursan, deyirsən qəzanın adı 1840-1846-cı illərdə "Şəki qəzası" olub, amma bu adı məqalədən silirsən. Niyə silirsən? Get qaydaları öyrən, 2-ci ad məqalədə əsas addan sonra mütləq qeyd edilməli. "Şəki fəhləsi" demoktatik qəzet deyil deyirsən? Sənə demokratik qəzet lazımdır? Həmkar, söhbət qəzanın adından gedir, həmin qəzet qəzanın rəsmi qəzetidir. Bunu bilmirsən? Akademik mənbə istəyirsən, sənə göstərildi https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuxa_q%C9%99zas%C4%B1&oldid=3330105 sildiyin versiyada 4-cü mənbə, niyə nala-mıxa vurursan? Xoşuna gəlir, özün dediyin sözləri sənə deyəndə? Həmin versiya daha təkmil və vandallığa uğramamış versiyadır. Onu bərpa etmək istəyirəm, etirazınız yoxdursa, bərpa edim?

Sizə sizin kimi cavab vermək viki qaydaları kobud şəkildə pozmaq olar: o səbəbdən yazmıram. Bir-neçə ildir cavabını bildiyiniz sualı təkrar verməyinizə də ehtiyyac yoxdur.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 16:36, 1 mart 2016 (UTC)
Hənkar mən sən yazdığın sözlərlə sənə cavab verdim. Sinirlərimlə oynama, bu da sənin sözün. Qaydanı pozmaqdı, birinci sən pozdun mən yox. Bundan əlavə bir neçə il mənim nə sualım olub. Nə cavabım. Söhbəti fırlatma. İsərsən cavab ver, bacarmazsan vermə. Mən bunu qaydaya salaram. Soruşdum səndən, etirazını. Cavab vermədin. Onda mən məqalədə dəyişiklik etsəm, sonra heç nə demə. Oldumu?
Hörmətli Nijat Alibayli siz aradan çəkildiz ki, kimin sözünü bura yazırdız: özü kukla hesabla müzakirəyə qoşulsun. Amma mən həmin istifadəçi ilə nəyisə müzakirə etmək fikrində deyiləm: ilk öncə ona görə ki, bu hüquq həmin istifadəçi üçün qeyri-müəyyən müddətə bağlıdır. İdarəçilərə öz fəaliyyətinizin və bu müzakirənin təftişi üçün müraciət etməniz üçün 48 saat gözləyəcəm. Əgər ehtiyyac görməsəniz: mən həmin vəzifəni öz üzərimə götürürəm. Kukla hesab yaratmaqla hesabının kukla kimi istifadəsi üçün icazə vermək arasında heç bir fərq yoxdur: qaydalar ikisini də bir adla tanıyır. Artıq həmsöhbət (həmkar) olaraq ikitərəfli müzakirəmiz mümkün deyil.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 18:38, 1 mart 2016 (UTC)