Modal sözlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Modal sözlər — danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirən köməkçi nitq hissəsinə modal sözlər deyilir. Məs: Ehtimal ki, sabah o buraya gələcəkdir. Xülasə, qonaq ayağa qalxaraq getməyə hazırlaşdı. Əli, nəhayət, arzusuna çatdı və s.əlbəttə, toplantıya gedecəyəm .; təəssüf ki onun ömrünün bitməsinə az qalıb ; bəlkə də o gəlməyəcək .

Məna növləri[redaktə | əsas redaktə]

Modal sözlərin mənaca aşağıdakı növləri vardır:

 • Təsdiq (əminlik) bildirən modal sözlər: əlbəttə (əlbəttə ki), doğrudan (doğrudan da), təbii (ki), həqiqətən,sözsüz, şəksiz, şübhəsiz (şübhəsiz ki), doğrusu, düzü, düzdür, doğrudur və s. Məsələn: Əlbəttə ki, düz sözə zaval yoxdur. Doğrudan da, insan gücü tükənməzdir. Sözsüz, qələbə gec-tez bizim olacaqdır və s.
 • Güman və şübhə bildirən modal sözlər: gərək (gərək ki), yəqin (yəqin ki), görünür, deyəsən,yoxsa,olmaya, ehtimal ki, bəlkə, güman ki, olsun ki, və s. Məsələn: Görünür, düşmən bizim zəif yerimizi bilir. Gərək ki, sən onu tanıyırsan. Deyəsən, yağış yağacaq. Ola bilsin ki, görüşümüz sabah baş tutmadı və s.
 • Nəticə, ümumiləşdirmə bildirən modal sözlər: deməli, yaxşı, demək, xülasə,qərəz(əl qərəz), beləliklə, ümumiyyətlə, bir sözlə, nəhayət və s. Məsələn: Deməli, qərarımız qətidir. Beləliklə, biz həmin yeri tərk etməli olduq. Nəhayət, gözlədiyimiz gün gəlib çatdı və s.
 • Fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər: məncə, səncə, bizcə, fikrimizcə,zənnimcə və s. Məsələn: Məncə, o, yalan danışmır. Fikrimizcə, bu məsələnin həlli asandır və s.
 • Sıra və ardıcıllıq bildirən modal sözlər: birincisi, əvvəla, ikincisi və s. Məsələn: Birincisi, o, hələ uşaqdır, ikincisi də, günahkar özünsən.
 • Təəssüf bildirən modal sözlər: təəssüf ki, heyf ki, əfsus ki və s. Məsələn: Təəssüf ki, biz mənəviyyata az əhəmiyyət veririk və s.
 • Bənzətmə və ya müqayisə bildirən modal sözlər: sanki, elə bil, elə bil ki, güya, və s. Məsələn: Sanki ona dünyanı bağışladılar. Elə danışır, elə bil ki, uşaqdır və s.

Quruluşu[redaktə | əsas redaktə]

Modal sözlər quruluşca sadə və tərkibi olur.

 • Sadə modal sözlər bir sözdən ibarət olur: bəlkə, deyəsən, xülasə, yaxşı və s.
 • Tərkibi modal sözlər ayrı yazılır: əlbəttə ki, ehtimal ki, yəqin ki və s.

Yazılışı[redaktə | əsas redaktə]

Modal sözlər cümlə üzvlərindən vergüllə ayrılır və cümlənin əvvəlində, ortasında, sonunda işlənə bilir. Məsələn: Doğrusu, mən yorulmuşam. Mən, düzü, bu yerləri tanımıram. Sən öz istəyinə çatacaqsan, əlbəttə.

Bütün modal sözlər ayrı yazılır. Görünür, deyəsən, demək, deməli, olmaya, demə, görəsən sözləri həm feil, həm də modal söz kimi işlənə bilir. Xülasə sözü isə həm isim (məsələn, qəzetlərin xülasəsi) həm də modal söz kimi işlənə bilir.

Modal sözlərdə durğu işarələri[redaktə | əsas redaktə]

Modal sözlər cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda gələ bilər. Cümlənin əvvəlində gəldikdə modal sözlərdən sonra, ortada işlənəndə hər iki tərəfdən, sonda gələndə ondan əvvəl vergül qoyulur. Bu baxımdan xitabla oxşardır. Cümlənin sonunda işlənərkən cümlənin intonasiyasından asılı olaraq nöqtə, sual, nida işarəsi qoyula bilər. Məs.:

 1. Tutaq ki, sən kitabı almamısan…
 2. Əgər dərviş olmasa idi, şəksiz, Müsyö Jordan Şahbazı aparacaqdı
 3. Elin malına xor baxanlar məğlub olacaqdır, əlbəttə.

Tələffüz[redaktə | əsas redaktə]

 • əlbəttə [əlbətdə]
 • təbii [təbi:]
 • beləliklə [beləlix'lə]
 • demək [deməx']

Qeyd[redaktə | əsas redaktə]

Modal sözlər sintaksisdə cüzi dəyişərək ara sözlər adlanır.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]