Modul:Languages

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bu moduldan {{l6e}} şablonunda dil keçidləri yaradarkən istifadə olunur: {{#invoke:Languages|list|müxtəlif dillər}}.

Moduldan müxtəlif dil kodlarının mübadiləsində də istifadə olunur.

Sınaqlar[mənbəni redaktə et]

2 testdə xəta baş verdi.

test_getRefHtml:

Mətn Gözlənilən Aktual
HəY {{#invoke:Languages | getRefHtmlFrame | }}
HəY {{#invoke:Languages | getRefHtmlFrame | QNNN }}
YoxN {{#invoke:Languages | getRefHtmlFrame | Q1860 }} (ing.) (ing.)
YoxN {{#invoke:Languages | getRefHtmlFrame | Q7737 }} (rus.) (rus.)
-- Модуль для работы с языками ISO 639

local languages = mw.loadData('Module:Languages/data')
local p = {}

local function isEmpty(s)
	return s == nil or s == ''
end

local function trimstr(s)
 return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

local function get_lang_data(code)
  local l = languages[code];
  if l ~= nil then
    return "[[" .. l[2] .. "|" .. l[1] .. "]]", code
  elseif code ~= "" then
    return code, ""
  else
    return "", ""
  end
end

function p.getRefHtmlFrame( frame )
	return p.getRefHtml( trimstr( frame.args[1] ) )
end

function p.getRefHtml( wikidataItemId )
	local codeByItemId = mw.loadData( "Module:Wikidata/Language-codes" )
	local code = codeByItemId[ wikidataItemId ];
	if code == nil then
		mw.log( 'Language code not found for ' .. wikidataItemId )
		return ""
	else
  	local l = languages[code];
		if l == nil then
			mw.log( 'Language description for code ' .. code .. ' not found' )
	    return ""
	  else
	    return '<span class="ref-info" title="' .. l[ 2 ] .. '" style="cursor:help">(' .. l[ 1 ] .. ')</span>'
	  end
	end
end

function p.abbr(frame)
	local code = trimstr( frame.args[1] )
	if not isEmpty(code) then
		return (languages[code] and languages[code][1] or '')
	end
end

function p.name(frame)
	local code = trimstr( frame.args[1] )
	if code ~= nil and code ~= '' then
		return (languages[code] and languages[code][2] or '')
	end
end

function p.list(frame)
  local curr_lang = nil
  local result = nil

  for n, v in frame:argumentPairs() do
		local trimmed = trimstr(v)
		if curr_lang == nil then
		if trimmed ~= '' then
			-- если язык пропущен, оставим прошлый
			curr_lang = trimstr(v)
		end
		else
		if trimmed ~= '' then
			local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
			local list_item
			if lang_code ~= '' then
				list_item = link .. "&nbsp;<span dir='auto' lang='" .. lang_code .. "'>" .. trimmed .. "</span>"
			else
				list_item = link .. " <span class='unknown-foreign-lang'>" .. trimmed .. "</span>".."[[Category:Vikipediya:Tanınmayan dil istifadə edilən səhifələr]]"
			end
			
			if result == nil then
				result = list_item
			else
				result = result .. ", " .. list_item
			end
		else

		local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
		if result == nil then
			result = link
		else
			result = result .. ", " .. link
		end
		end
		
		curr_lang = nil
   end
  end
  
  if curr_lang ~= nil then
    local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
    if result ~= nil then
      result = result .. ", " .. link
    else
      result = link
    end
  end
  return result
end

function p.list_ref(frame)
  local result = ''
  local v = frame.args['в'] or nil
	local ref = nil

	if v then
		ref = '&nbsp;<span class="ref-info" style="cursor:help;" title="%2%">&#091;%1%&#093;</span>'
	else
		ref = '&nbsp;<span class="ref-info" style="cursor:help;" title="%2%">(%1%)</span>'
	end

  for x, lg in pairs( frame.args ) do
		local code = trimstr(lg)
		if code ~= '' and code ~= 'в' then
			local l = languages[code]
			if l and l ~= nil then
				result = result .. mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(ref, '%%2%%', p._transform_lang(code)), '%%1%%', l[1])
			else
				result = result .. frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. code } .. '[[Category:Vikipediya:Tanınmayan dil istifadə edilən səhifələr (ref)]]'
			end
		end
  end

  return result
end

function p._transform_lang(code)
	if isEmpty(languages[code]) then return '&lt;tanınmayan kod ' .. code .. '&gt;' end
  if languages[code][3] then return languages[code][3] end
  local ln = mw.ustring.lower(
    languages[code] and languages[code][2]
    or mw.language.fetchLanguageName(code,'az')
   ):gsub('%s+dili%s+', ' '):gsub('%s*%(?dili%)?%s*', '')
  if not ln then return 'ISO kodlu dil '..code..' (?)' end
  if ln:match('.*лингва$') then return ln:gsub('а$','е') end
  if mw.ustring.match(ln,'[сц]кий$') or ln:match('ный$') or mw.ustring.match(ln,'[сц]кий%s%b()$') or ln:match('ный%s%b()$')
  then
    ln = mw.ustring.gsub(
      mw.ustring.gsub(ln, 'н([ыи])й(%A)', function(y,s) return (y=='ы' and 'ном' or 'нем')..s end)
        :gsub('ный$', 'ном'),
      '([сц]к)ий(%A)', '%1ом%2'
    ):gsub('ский$', 'ском'):gsub('цкий$', 'цком');
    if ln:match('%)$') and not (ln:match('ом%)$') or ln:match('нем%)$')) -- «языке» перед уточнением, если оно не склоняется
    then 
      local r,s=ln:gsub('(%s)(%b())$','%1 %1%2');
      if s==1 then return r end
    end
    return ln..' dilində'
  else
    return ln..' dilində'
  end
end

function p.transform_lang(frame)
	return p._transform_lang(trimstr(frame.args[1]))
end

return p