Musa Nuriyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Musa Abduləli oğlu Nuriyev — Azərbaycan alimi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent [1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Musa Abduləli oğlu Nuriyev 10 aprel 1954-cü ildə Balakən rayonunun Hənifə kəndində anadan olmuşdur. 1961-1971-ci illərdə Balakən rayonunun Nizami adına orta məktəbində, 1973-1979-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində təhsil almışdır və 1979-1981-ci illərdə elə bu təhsil müəssisəsində çalışmışdır.

M.A. Nuriyev 1981-ci ildən AMEA Fizika İnstitutunda,  1991-ci ildən bu günə qədər isə Radiasiya Problemləri İnstitutunun «Polimer və elektroaktiv  kompozit  materialların radiasiya  fizikası»  laboratoriyasında calışır. 2005-ci ildə «Akustoelektrik çeviricilər üçün bimorf pyezokompozitlər yaradılmasının fiziki-texnoloji xüsusiyyətləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika -riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır və 2015-ci ildən dosent elmi adina layiq görülmüşdür. 2011-ci ildən Radiasiya Problemləri İnstitutunun elmi katibi vəzifəsində çalışır.

Əsas elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Musa Abduləli oğlu Nuriyev polimer kompozit materialların elektrofiziki və elektroaktiv (elektret halı, pyezo, piroelektrik) xassələrini tədqiq etmiş və bu xassələrə ionlaşdırıcı radiasiyanın təsirini araşdırmışdır. O, ionlaşdırıcı radiasiyanın  köməyi ilə bu xassələrin modifikasiyasının mümkünlüyünü göstərmişdir. Çeviricilər texnikası üçün bimorf pyezokompozitlər yaradılmasının elmi əsaslarının işlənilməsi üzərində çalışmışdır. Hal-hazırda polimer əsaslı nanokompozit materialların alınması, onların elektrofiziki və elektroaktiv xassələrində ionlaşdırıcı radiasiyanın təsirindən baş verən proseslərinin öyrənilməsi və bu xassələrin radiasiya ilə modifikasiyası problemləri istiqamətində tədqiqatlar aparır.

Aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticəsi çap etdirdiyi 145-ə qədər patent, məqalə və tezisdə öz əksini tapmışdır.

Əsas elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

1. Курбанов М.А., Нуриев М.А., Магеррамов А.М., Исмаилова Р.С., Ибрагимов А.Б., Особенности создания биморфных пьезоэлементов из монолитных полимерных композитов, Проблем энергетики, №4, 2004, с.27-32.           

2. Магеррамов, А.М.Гамидов, Э.М., М.А. Нуриев,  Гаджиева Н.Н., Роль поверхности при получении тонких полимерных пленок ПВД (Ф-ТэФЭ)      Поверхность, №7, 2005, с.83-87

3. М.Б.Мурадов, М.А. Нуриев, Г.М.Эйвазова, Электропроводность нанокомпозиций на основе полимера и халкогенидных полупроводников СdS Cu2S, Электронная обработка материалов  №5, 2007, стр. 102-105  

4. М.Б.Мурадов, М.А. Нуриев,  Г.М.Эйвазова, Чувствительность композитов на основе желатина и наночастиц Сu2S и CdS к парам некоторых органических соединений, Электронная обработка материалов 2007, №6, стр.119-123.

5. Мурадов М.Б., Нуриев М.А., Эйвазова Г.М., Гаджимамедов Р.Г., Диэлектрическая релаксация в нанокомпозитах  CdS/ПВС. Жур. «Прикладная физика»,  №4, 2008, с.135-137.

6. Магеррамов А.М., Нуриев М.А., Ахмедов Ф.И., Исмаилов И.М., Радиотермолюминесценция гамма облученных композиций полипропилена с дисперсными оксидами, Электронная обработка материалов, 2009,  №5, с.105-108.

7.  A.M.Magerramov, M.A.Nuriev, I.A.Veliev, and S.I.Safarova, Coronoelectrets Based on Polypropylene Composites Dispersed by a TlInxCe1–xSe2 Semiconductor Filler, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010, Vol. 46, No. 2, pp. 169–172.

8. M.A.Ramazanov, P.B.Agakishiyeva, Sh.Sh.Amirov,  Magnetoresistance effect in a PE+Fe3O4 based polymer nanocomposite system, Optoelectronics and advanced materials Rapid communications,  v.4, №9, 2010, p.1387-1390.

9. А.М. Магеррамов, А.А. Шукюрова, М.А. Нуриев, Электретные свойства наноструктурированных пленок политетрафторэтилена,  Пластические массы, 2012, №10, с.7-9               

10. A.Sh.Gasanov, A.M Magerramov, I.A. Orudzhev, Relaxation of the Electret Charges of PET Films after the Action of Aerosol Particles, Surface Engeneering and Applied Electrochemistry,  2012, Vol.48, No.4, pp.343-347.

11. A. M. Magerramov, Kh. V. Bagirbekov, M. A. Nuriev, D. F. Rustamova, Dielectric properties and radiothermo luminescent features of polypropylene/αAl2O3 highly filled compositions, Surface Engeneering and Applied Electrochemistry,  2013, Vol.49, No.2, pp.176-179.         

12. Магеррамова А.М., Нуриев М.А.,  Ахмедов Ф.И., Садыгов Х.А., Oсобенности зарядового состояния композитов полипропилен - оксиды металлов, Физика и химия обработки материалов, 2013, № 1, с.57-60

13. A.M.Maharramov, M.A.Nuriyev,  A.A.Shukurova, I.M.Nuruyev, Influence of heat treatment on the conductivity and radiothermoluminescence of nanocomposites LDPE – CDS obtained by the method of crazing in liquid media International Journal of Materials Science and Applications,  2014;  3(6-1):  7-10, doi: 10.11648/j.ijmsa.s.2014030601.12

14. А.М.Магеррамов, М.А.Нуриев,  А.А.Шукюрова, И.М.Нуруев, Электрические свойства нанокомпозитов ПЭНП-CdS  на основе предварительно облученного полимера, Azerbajcan Journal of Physics, 2014,  vol.XX, № 4, p.31-33

15. А.М. Магеррамов, М.А. Нуриев, А.А.Шукюрова,  Об ориентации облученных пленок полиэтилена низкой плотности и электропроводность его композиций с нано - Cu2S, Журнал Перспективные материалы,  2015, №5,с.62-68

16. А.М. Мagerramov, I.М. Nuruyev,  R.N. Меhdiyeva. M.A. Nuriyev, The influence of gamma irradiation on electric properties of polyvinylidene fluoride composites with silicon, Azerbajcan Journal of Physics,2015,  vol. XXI, №2, p.43-46.

17. Ramazanov M.A., Maharramov A.M.,, Nuriyev M.A.,  Garibli A.A. Electrical Properties of Nano-Si/U3O8  Compocites, Nanomedicine Nanotechnology, 2015, vol.6, pp. 1-3.

18. A.M.Maharramov, M.A.Nuriyev,  A.A.Shukurova, S.M.Nuruyev, Effect of - radiation on the charge state of PTFE/CdS nanocomposites, Journal  of Radiation Research, vol.2, No1, 2015,  p.18-25         

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]