Nadir Qəhrəmanov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nadir Qəhrəmanov
Nadir Fərrux oğlu Qəhrəmanov
Nadir Qəhrəmanov.jpg
Doğum tarixi (76 yaş)
Doğum yeri Urud, Sisian rayonu, Ermənistan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi fizika
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Alma-mater Azərbaycan Texniki Universiteti
Təhsili
Mükafatları "Şöhrət" ordeni

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu —Azərbaycanın tanınmış alimi,Sumqayıt Dövlət Universitetinin sabiq rektoru(2000[1]-2013).BDU-nun „Ümumi fizika“ kafedrasının professoru.fizika-riyaziyyat elmləri doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Nadir Qəhrəmanov 1945-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Sisyan rayonunun Urud kəndində anadan olub.1967 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU fizika fakültəsini bitirmişdir.1968 -2000-BDU-nun „Ümumi fizika“ kafedrasında, laborant, müəllim, dosent, professor, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.1976-cı ildə - “İnS - monokristalının alınması və bəzi fiziki xassələri” - mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edərək, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.1985-ci ildə - Moskva, SSRİ Elmlər Akademiyasının Radioelektronika İnstitutunda “ AI3 BIII5 CVI9- tipli yeni üçqat yarımkeçirici birləşmələrin alınması” – mövzusunda doktorluq dissertasiyası mudafiə edərək, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.2003-ci ildən Avroaziya İnzibati Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.325 - elmi əsərin müəllifidir,10-monoqrafiyanın müəllifidir, 16-dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir,54-müəlliflik şəhadətnaməsinin və ixtiranın müəllifidir.Nadir Qəhrəmanovun əsas tədqiqat sahəsi Qeyri-adi fiziki xassələrə malik - tipli yeni üçqat yarımkeçirici birləşmələrin alınması, onların fundamental fiziki xassələrinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsidir.Bu günə kimi 35-magistrə elmi rəhbər olub və 11-elmlər namizədinə elmi rəhbər olub.2000-2013-cü illərdə Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində olmuşdur.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Seçilmiş əsərlər

 • 1. Электронографические исследования тонких пленок Cu3Ga5Sе9, полученных вакуумным осаждением, Доклады АН Аз.ССР,

1988, том 44, № 10, с.11-13.

 • 2. Полиморфози леотропной жидкокристаллической системы анфифил вода-спирт, ДАН Аз.Респ. 1992, том 49, №1, с. 34-38.
 • 3. Спектр коэффициента поглощения монокристаллов Аu3Ga5Se9, Известия ВУЗов, Нефть и газ, 1997, № 3-4, с.108.
 • 4. Теплоемкость соединения Аu3Ga5Se9, Известия БГУ (сер. физ.-мат. наук), 1998, №3, с.28-31.
 • 5. Некоторые электрические и оптические свойства Аu3Ga5Se9, В сб.: «Актуальные пробл. физики». Баку, БГУ, 1999, с.76-77.
 • 6. Фазовый анализ квазибинарных систем АuGaSe2 – Ga2Se3, ДАН АН АзССР, (сер. физ.-мат. наук), 1999, том V, №1-2, с.90-94.
 • 7. Synthesis and growth of new compounds Аu3 In5 Se9 and Аu3Ga5Se9, Infrared millimeter and Waves (USA), vol. 20, №4, April 1999,

p.635- 644.

 • 8. Photoconductivity of Аu3In5Se9 Single crystals, МЕА, Fizika, 1999, v. 5, №3, p. 53-54.
 • 9. Preparing and X-ray Investigations of Аu3In5Se9 and Аu3Ga5Se9 Compounds, Twelfth Inter. Conference on Terrnary and Multinary

Compounds. Taiwan, Mart 13-17, 2000, p.151.

 • 10. Photoconductivity of the Аu3In5Se9 Single crystals, Twelfth Inter. Conference on Terrnary and Multinary Compounds. Taiwan, Mart

13-17, 2000, p.120.

 • 11. Preparation of Аu3In5Se9 and Аu3In5Se9 Compounds and investigation of their electrical properties, Истанбул Бейнялхалг

Симпозиум, 2000, s.88.

 • 12. Рентгенографическое исследование и ВАХ соединений Аu3In5Se9 и Аu3Ga5Se9 . Известия БГУ (сер. физ.-мат. наук), 2000,

№3, с.17-20.

 • 13. Photoelectric phenomena in Аu3In5Se9 and Аu3Ga5Se9 compounds. Infrared millimeter and Waves (USA), Vol. 22, №6, 2001,

p.871-885.

 • 14. Управление закономерностью распределения состава бинарных твердых растворов при выращивании монокристаллов

вытя¬гиванием из расплава. «Научные известия» СГУ, раздел естественных и технических наук, 2002, т.2, №2, с.3-9.

 • 15. Binar bərk məhlullarda Çoxralski üsulu ilə qidalandırıcı xəlitənin tətbiqi ilə monokristal göyərdildikdə kristall boyunca tərkibin

paylanması. II variant (Puta kəsik konus olan halda). AR «MEA məruzələri», 2002, LVIII c., №5-6, s.72-85.

 • 16. Термоэлектрические свойства твердых растворов Tl In1-xYbxTe2. Тезисы докл. 4-ой международной НПК «Современные

инфор¬ма¬ционные и электронные технологии». Одесса, 19-21мая 2003, с.309.

 • 17. Выращивание монокристаллов, структурные и магнитные свойства CuFeTe2. «Кристаллография», 2004, том.49, №6,

с.1149-1152.

 • 18. Получение монокристаллов бинарных твердых растворов со ступенчатым распределением состава и примеси. Тез.докл.

XVIII Междунар.конф. по фотоэлектронике и приборам ночного виден. Москва, 25-28 мая 2004, с.166.

 • 19. Binar bərk məhlulların monokristallarını alarkən k>1 olduqda xəlitənin başlanğıcının qidalandırıcının başlanğıcı kimi istifadə

edilməsi halı. AMEA «Məruzələr», Bakı, 2005, №1, s.61.

 • 20. Получение монокристаллов, бинарных твердых растворов со ступенчатым распределением состава и примеси. Прикладная

физика, 2006, №2, с.91-95.

 • 21. Pilləli tərkibli binar məhlul kristallarının alınmasının altıncı mərhələdə sona yetirilməsi. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2006.
 • 22. Получение подпитывающих слитков бинарных твёрдых растворов с различным распределением состава. ФТП, 2008, с.8.

23. Получение подпитывающих слитков бинарных твёрдых растворов с различным распределением состава. Журнал «Кристаллография», Россия, 2007, т. 52, №5, с. 923-926,

 • 24. Current oscillations in Ag3In5Se9 stimulated by electric field and irradiation // Fizika, 13 №1-2, 2007, p.87-90.
 • 25. Binar bərk məhlulların monokristallarının əlverişli həndəsi quruluşda zona əritməklə alınması AMEA-nın Məruzələri. Elm, Bakı,

2011, №1, s.74-86.

 • 26. Yeni üsulla binar bərk məhlulların böyük ölçülü monokristallarının zona əritməklə alınması. AMEA-nın Məruzələri. Elm, Bakı, 2011,

№2, s.51-66.

 • 27. Paylanma əmsalı vahiddən böyük olduqda ilkin əridilmiş zonanın xəlitənin başlanğıcında yaradılması, BDU Xəbərləri, Bakı, 2011,

№ 1, s.131-138.

 • 28. Əlverişli həndəsi quruluşda binar bərk məhlulların monokristallarını zona əritməklə alarkən keçir oblastında xəlitənin tərkib

paylanmasının təyini, SDU Еlmi xəbərləri, Sumqayıt, 2011, cild 11, №, 1, s.3-7.

 • 29. Gp-Si monokritallarının aşqarlanması, SDU Еlmi xəbərləri, Sum¬qayıt, 2011, cild 11, № 3, s.3-7.
 • 30. Özək monokristal və xəlitə silindr şəkildə olduqda zona əritməklə binar bərk məhlulların monokristallarının alınması, AMEA

Мə¬ru¬zələr, Bakı, 2011, cild LXVII, №5, s.66 -75.

 • 31. Au3In5Se9 monokristalında fotokeçiriciliyi, Fizikanın Мüasir Рroblemləri Respublika konfrans materialları, «Opto-nanoelektronika

və kondensə olunmuş mühit fizikası», Bakı, 2011, cild V, s.53-57.

 • 32. Concerning the Energy Levels of Silver in Ge-Si Alloys, Semiconductors, elektronic pro¬perties of semiconductors, vol. 46, № 3,

2012, pp. 289-292.

 • 33. Об энергетических уровнях серебра в твердых растворах Ge-Si, Физика и техника полупроводников. 2012, том 46, вып. 3,

с.304-307.

 • 34. Binar bərk məhlulların monokristal¬larının alınmasında həndəsi quruluşlarının seçilməsi, SDU Elmi Хəbərlər, Sumqayıt, 2012, cild

12, № 1, s.3-10.

 • 35. Экологически чистый метод активации и сополимеризации целлюлозы, Актуальные вопросы химической технологии и

защиты окружающей среды, сборник материалов Всероссийской конференции, Новочебоксарск, 2012, с.61-62.

 • 36. Особенности ик гашения собственной фотопрово¬димос¬ти в монокристаллах InSe и GaSe, XV-той Международной конф.

«Опто-, нано¬электроника, нанотехнологии и микросистемы», Ульяновск, 2012, с.285-286.

 • 37. Binar bərk məhlul xəlitələrində tərkib paylanmasının dəyişdirilməsi və onun tətbiq sahələri, BDU Хəbərləri, (fizika-riyaziyyat

bölməsi), № 3, Bakı, 2012, s.133-139.

 • 38. Müasir dövrün ən mühüm qlobal ekoloji problemləri, Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. VII Beynəlxalq elmi konfransının

Materialları, Sumqayıt, 2012, s.5-8.

 • 39. Monokristal özəyin hazır¬lanması. AMEA Məruzələr, Bakı, 2012, cild LXVIII, №3. s.33-38.
 • 40. İstiqamətlənmiş kristalizasiyadan alınmış binar bərk məhlul xəlitəsində tərkibin zona ərtiməklə yenidən paylanması. AMEA

Məruzələr, Bakı, 2012, cild LXVIII, № 5, s.32-41.

 • 41. Экологически чистый метод активации и сополимеризации целлюлозы. Neft kimyası və neft emalı prosesləri. Bakı, 2012, 13.4

(52), с.400-405.

 • 42.Yeni üsulla alınmış binar bərk məhlul xəlitələrində k1 halı üçün tərkibin paylanma qanunu. SDU Elmi xəbərləri (təbiət və texniki

elmlər bölməsi), Sumqayıt, 2013, cild, 13, №1, s.3-7.

 • 43. Ge-Si - bərk məhlullarında termik aşqar mərkəzləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika

elmi konfransının materialları. SDU, Sumqayıt, 2013, s.98.

 • 44. Tlİn1-xEuxS2 - sistem ərintilərinin sintezi və monokristalların yetişdirilməsi (x=0,01; 0,03; 0,05). Fizikanın müsair problemləri,

VI Respublika konfransının materialları, Bakı, 2013, s.59-61.

 • 45. Исследование современного состояния процесса активации и сополимеризации цел¬люлозы. «Ekoloji problemlər və ekoloji

təhsil», Respublika elmi konfransı, ADRU, Bakı, 2013, с.117-122.

 • 46. Исследование целлюлозосодержащих материалов при получении сополимеров. АМЕА Neft kimyası və neft emalı prosesləri,

Bakı, 2013, cild 14, № 2 (54), s.152-157.

 • 47. Оптическое гашение собственной фотопроводимости монокристаллов AgInSe2. XVII Международная Кон¬фе¬ренция. Опто-,

на¬ но¬электроника, нанотех¬но¬логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.

 • 48. Спектры диффузного отражения Cu3Ga5Se9. XVII Международная Кон¬фе¬ренция. Опто-, на¬но¬электроника, нанотех¬но¬логии и

микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.

 • 49. Preparation by new zone meltinq method Ge1-x Six solid solutions and electrical properties. Journal of Qafqaz University (Fhysics),

Baku, 2016, v.4, № 1, pp.9-12.

 • 50. Электрические свойства кристаллов твердых растворов Ge1-x Six , полученных новым способом зонной плавки. “Наука,

Техника и Образование”, Научно-методический журнал. Москва, 2016, № 5 (23), с.5-8. Monoqrafiyaları

 • 1. «Новый класс тройных полупроводниковых соединений типа  », БГУ, Баку, 2001, 304 c.
 • 2. «Dayaq nöqtəsi», Təknur Nəşriyyatı, Bakı, 2004, 196 s.
 • 3. «Sumqayıt Dövlət Universiteti 45 ildə», Nurlan Nəşriyyatı, Bakı, 2005, 239 s.
 • 4. «Məni bir səs çağırır», MSV Nəşriyyatı, Bakı, 2006, 184 s.
 • 5. «Методы исследования и физических свойств соединения элементов III и IV групп», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 367 s.
 • 6. «Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika», Elm Nəşriyyatı, Bakı, 2007, 248 s.
 • 7. «Radiasiya və həyat fəaliyyəti», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2012, 151 s.,
 • 8. «Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı işğalçılıq və soyqırım siyasəti», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2012, 190 с.
 • 9. «Sumqayıt Dövlət Universiteti – 50 il», Elm və təhsil Nəşriyyatı, Bakı, 2012, 300 s.
 • 10. «Təbii-elmi biliyin fəlsəfi əsasları», Elm Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 584 с.

Dərslik və Dərs vəsaitləri

 • 1. «Методические указания по физическому практикуму», metodik göstəriş, Bakı, 1988, 50 s.
 • 2. «Fizika məsələləri», (Mexanika və molekulyar fizika), metodik vəsait, Bakı, 1993, 80 s.
 • 3. «Ümumi fizika praktiikumu», (Mexanika və molekulyar fizika), I cild, SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2001, 216 s.
 • 4. «Kristallofizikaya giriş», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2002, 128 s.
 • 5. «Fizika praktikumu», (Elektromaqnetizm), II hissə. "Sumqayıt Universiteti" nəşriyyatı, Sumqayıt, 2002, 134 s.
 • 6. «Rəqslər və dalğalar», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2003, 170 s.
 • 7. «Optika və atom fizikası», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2004, 130 s.
 • 8. «Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər (həlli ilə), Elektrik və maqnit hadisələri», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2005, 267 s.
 • 9. «Ümumi fizika kursu» (optika məsələləri həlli ilə). SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2006, 390 s.
 • 10. «Molekul fizikası», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2006, 490 s.
 • 11. «Yarımkeçiricilər fizikası», (dərs vəsaiti), SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2006, 320 s.
 • 12. «Fizikadan məsələlər və onların həlli üsulları», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 155 s.
 • 13. «Физика полупроводников», dərs vəsaiti, SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 311 s.
 • 14. «İdarəetmədə ədədi hesablama üsulları», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 151 s.
 • 15. «İdarəetmədə ədədi hesablama üsulları», dərs vəsaiti, SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 151 s.
 • 16. «Ümumi fizika praktiikumu», dərs vəsaiti, BDU, Bakı, 2015, 484 s.

Müəlliflik Şəhadətnamələri və İxtiraları

 • 1. Кондуктометрический датчик влажности, АС №1297594, от 15 ноября 1986 г., Yerdəyişmə çeviricisi, AC № 2002 0060 от 09.04.2002.
 • 2. Monokristalın alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2004 0135, № 2002 0172, 26.09.2002 tarixdən, DR qeydi 03.08.2004.
 • 3. Zona əritmə yolu ilə qidalandırıcı xəlitənin hazırlanması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2005 0077, № 2003 0078, 22.04.2003 tarixdən, DR qeydi

12.05.2005.

 • 4. Monokristal yetişdirilməsi prosesinin idarəedilməsi, MŞ Patent SDU İ 2005 0078, № 2003 0220, 04.11.2003 tarixdən, DR qeydi 12.05.2005.
 • 5. Qidalandırıcı xəlitənin hazırlanması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2005 0079, № 2003 0223, 04.11.2003 tarixdən, DR qeydi 12.05.2005.
 • 6. Monokristalın alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2005 0084, № 2003 0222, 04.11.2003 tarixdən, DR qeydi 17.05.2005.
 • 7. Aromatik qətranların alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2006 0076, № 2004 0272, 23.12.2004 tarixdən, DR qeydi 08.08.2006.
 • 8. Sürtkü yağlarına özlülük aşqarı, MŞ Patent SDU İ 2006 0058, № 2004 0044, 22.03.2004 tarixdən, DR qeydi 07.06.2006.
 • 9. Propilenqlikol istehsalat tullantılarının təmizlənməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2006 0057, № 2004 0057, 08.04.2004 tarixdən, DR qeydi

07.06.2006.

 • 10. Civə tərkibli şlamların emalı üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0193, № 2005 0251, 08.11.2005 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 11. Mikroelementli superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0053, № 2005 0133, 30.05.2005 tarixdən, DR qeydi 03.04.2007.
 • 12. Sellülozanın sadə efirlərinin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0191, № 2006 0139, 11.07.2006 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 13. Əyləc mayesi, MŞ Patent SDU İ 2007 0192, № 2005 0098, 18.04.2005 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 14. Neftpolimer qətranının alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0194, № 2005 0244, 21.10.2005 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 15. Neftpolimer qətranının alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0115, № 2007 0102, 04.05.2007 tarixdən, DR qeydi 07.07.2007.
 • 16. Binar bərk məhlullardan həmcins xəlitənin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0210, № 2005 0025, 04.02.2005 tarixdən, DR qeydi

12.11.2007.

 • 17. Bor və molibden əlavələri ilə ikiqat dənəvər superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0054, № 2005, 0134, 30.05.2005 tarixdən,

DR qeydi 03.04.2007.

 • 18. Sikkativlərin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0111, № 2005 0072, 24.03.2005 tarixdən, DR qeydi 19.06.2007.
 • 19. Sadə superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0084, № 2006 0142, 14.07.2006 tarixdən, DR qeydi 02.05.2008.
 • 20. Monokristalın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0100, № 2005 0183, 18.07.2005 tarixdən, DR qeydi 10.06..2008.
 • 21. Üçlü sopolimerlərin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0180, № 2007 0005, 11.01.2007 tarixdən, DR qeydi 23.10.2008.
 • 22. Çirkab suların ağır metalların ionlarından təmizlənməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0178, № 2006 0184, 04.10.2006 tarixdən DR qeydi,
 • 23.10.2008.
 • 23. Sintetik yuyucu vasitələrin sintetik seolit tərkibli komponentinin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0179, № 2006 0246, 25.12.2006

ta¬rix¬dən, DR qeydi 23.10.2008.

 • 24. Monokristalın yetişdirilməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0101, № 2004 0173, 27.07.2004 tarixdən, DR qeydi 10.06.2008.
 • 25. Dəniz suyundan mikrogübrə alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0013, № 2006 0253, 25.12.2006 tarixdən, DR qeydi 14.01.2008.
 • 26. Fosfor-kaliumlu gübrənin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0167, № 2007 0066, 29.03.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 27. Superfosfatın dənəvərləşdirilməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0168, № 2007 0067, 29.03.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 28. Fosforlu gübrənin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0170, № 2007 0168, 05.07.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 29. Sellilozanın suda həll olan sopolimerlərinin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0114, № 2007 0020, 05.02.2007 tarixdən, DR qeydi

07.07.2009.

 • 30. Sadə superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0169, № 2007 0167, 05.07.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 31. Dənəvər superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0011, № 2006 0251, 25.12.2006 tarixdən, DR qeydi 14.01.2009.
 • 32. Mineral gübrənin yaprıxmasının aradan qaldırılması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0012, № 2006 0252, 25.12.2006 tarixdən DR qeydi,

14.01.2009.

 • 33. Sellilozanın suda həll olan sopolimerinin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0211, № 2008 0003, 14.01.2008 tarixdən DR qeydi,

15.12.2009.

 • 34. Neftpolimer qətranının alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0115, № 2007 0102, 04.05.2007 tarixdən, DR qeydi 07.07.2009.
 • 35. Neftpolimer qətranının alınma üsulu. MŞ Patent SDU İ 2009 0116, № 2007 0139, 14.06.2007 tarixdən, DR qeydi 07.07.2009.
 • 36. Способ получения пластификатора для поливинилхлоридных смол, АС Евразийский патент № 013124, заявка № 200702503 от

17.05.2007, дата выдачи 26.02.2010.

 • 37. Sabit en kəsikli monokristalın yetişdirilmə üsulu, MŞ Patent SDU İ 2010 0093, № 2006 0144, 14.07.2006 tarixdən, DR qeydi, 07.10.2010.
 • 38. Ərintidən monokristal alınması prosesinin idarə edilməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2010 0091, № 2004 0159, 19.07.2004 tarixdən, DR qeydi

07.10.2010.

 • 39. Çirkab suların təmizlənməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0109, № 2008 0093, 07.05.2008 tarixdən, DR qeydi 22.11.2011.
 • 40. Tiodiallilərin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0110, № 2008 0168, 12.09.2008 tarixdən, DR qeydi 22.11.2011.
 • 41. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 015856, Заявка № 2001000342 от 17.03.2009, Дата выдачи 30.12.2011.
 • 42. Sopolimerlərin sulu dispersiyalarının alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0108, № 2008 0013, 12.02.2008 tarixdən, DR qeydi

22.11.2011.

 • 43. Sellilozanın peyvənd sopolimerlərinin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0075, № 2007 0239 26.10.2007 tarixdən, DR qeydi

25.07.2011.

 • 44. Sellilozanın peyvənd sopolimerlərinin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0076, № 2007 0256, 13.11.2007 tarixdən, DR qeydi

25.07.2011

 • 45. Sellülozanın tiol törəmələrinin alıması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2012 0006, № 2008 0133, 02.07.2008 tarixdən, DR qeydi 31.01.2012.
 • 46. Polimer kompozisiyası, MŞ Patent SDU İ 2012 0007, № 2008 0139, 08.07.2008 tarixdən, DR qeydi 31.01.2012.
 • 47. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 018854, заявка № 201100989 от 15.03.2011, дата выдачи 29.11.2013.
 • 48. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 019859, заявка № 201200706 от 03.04.2012, дата выдачи 30.06.2014.
 • 49. Способ получения водного раствора хлористого алюминия, АС Евразийский патент № 019264, заявка № 201001650 от 4.05.2010,

дата выдачи 28.02.2014.

 • 50. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 019931, заявка № 201200065 от 18.07.2011, дата выдачи 30.07.2014.
 • 51. Способ получения активированной целлюлозы, АС Евразийский патент № 020941, заявка № 201201461 от 10.07.2012, дата выдачи

27.02.2015.

 • 52. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 022464, заявка № 201300355 от 23.11.2012, дата выдачи 29.01.2016.

Beynəlxalq seminar simpozium və konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 • 2014 - XVII Международная Кон¬фе¬ренция. Опто-, на¬но¬электроника, нанотех¬но¬логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября.
 • 2012 - XV Международной конф. «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микро¬системы», Ульяновск.
 • 2008 – İnternational Conference Physical Problems. Baku, Azerbaijan.
 • 2006 - Science-technical international conference on fotoelectronics and night-see equipment. Moscow, Russia, 2006 – May.
 • 2005 - «Современные информационные и электронные технологии». Труды V Между¬на¬родной конф. Одесса, 23-27 мая.
 • 2004 - XVIII Межд.конф. по фотоэлектронике и приборам ночного виден. Москва, 25-28 мая.
 • 2003 - 2005 - IV Международная НПК «Современные информационные и электронные технологии». Одесса, 23-27 мая.
 • 2001-2003-2005-2007 – Mikroelektron çevricilər və onlar əsasında hazırlanan cihazlar. Beynəlxalq konfrans, Sumqayıt şəhəri.
 • 2000 - Twelfth Inter. Conference on Ternary and Multinary Compounds, Taiwan, 13-17 Marta.
 • 2000 - Beynəlxalq Simposium, İstanbul.
 • 2000-2002-2004-2005-2008 - Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Beynəlxalq elmi konfrans, Sumqayıt şəhəri.
 • 1982 - II Всесоюз. конф. по росту кристаллов. Харьков, 8-10 сентября.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "N. F. Qəhrəmanovun Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 iyun 2000-ci il tarixli, 456 nömrəli Sərəncamı.[ölü keçid]  (azərb.)