Nuridə Novruzova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nuridə Novruzova
Nuridə Səməd qızı Novruzova
Nuridə Novruzova.jpg
Doğum tarixi (63 yaş)
Doğum yeri Beyləqan, Azərbaycan
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Filoloq
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Nuridə Səməd qızı NovruzovaAzərbaycanlı alim, filoloq, Azərbaycan dilçisi, türkoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Nuridə Səməd qızı Novruzova 1957-ci il aprelin 2-də Azərbaycan Respublikasının Beyləqan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1974 -cü ildə Beyləqan rayonundakı Şahsevən kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1978-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1990-1994-cü illərdə Azərbaycan Pedaqoji Universitetində aspiranturada oxumuşdur. 15 sentyabr 1999-cu ildə “Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Bakı Böyükelçiliyi Təhsil müşavirliyi Türkiyə Türkçəsi tədris-təlim mərkəzinin sertifikatını əldə etmişdir. 2001-ci ildə “Mətn sintaksisi” adlı dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur. Beynəlxalq və yerli dərgilərdə 40-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. 1991-2001-ci illərdə Azərbaycan Universitetində Tədris hissəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2001-2002-ci illərdə Sumqayıt Dövlət UniversitetindəAzərbaycan dilçiliyi” kaferdasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2002-2009-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetinində Türkologiya kaferdasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2010-cu ilidən Ali və orta təhsilin koordinasiyası kafedrasının müdiridir, Türkologiya kafedrasının dosentidir. Bir çox beynəlxalq simpozium, qurultay və konfransların məruzəçisi və iştirakçısı olmuşdur.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • Mətn sintaksisi (monoqrafiya) .181 səhifə. Bakı, 2002.
 • Türkoloji dilçiliyə dair bibloqrafiya. Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 2005. 207 səhifə.
 • B. Cobanzadə “Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl” əsərinin ərəb əlifbasından çevrilməsi. Bakı, 2006. 279 səhifə.
 • Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər. (dərs vəsaiyti həmmüəllif) Bakı, 2012.

Bəzi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri. Aspirant və dissertantların 51-ci konfrans materalları. Bakı,1991.
 • Mürəkkəb sintaktik bütövlərin stuktur-semantik xüsusiyyətləri. AR Pedaqoji ali məktəblərin aspirantlarının elmi konfransı Bakı, 17-18 iyun 1994. s.79
 • Mürəkkəb sintaktik bütöv və abzas. Pedoqoji Universitet. Xəbərlər Humanitar elmlər seriyası.2.Bakı, 1994. s. 52-61.
 • “Və” bağlayıcısı mətn komponentlərini birləşdirən vasitə kimi. Dil məsələlərinə dair tematik toplu. Bakı, 1994. 2. s. 100-103.
 • Azərbaycan məhəbbət dastanlarında mürəkkəb sintaktik bütövlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri. EA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu filologiya məsələləri, IV buraxılış, 1995, s.84-87.
 • Mürəkkəb sintaktik bütövlərin semantikası. Gənc alim və aspirantların respublika konfransının tezisləri.Bakı, 1995. s. 57.
 • Mətn kateqoriyaları. Xarici dil tədrisinin nəzəri və praktiki məsələləri konfransı, Bakı, 20 may 1996, s.100-101.
 • Sintaktik səviyyədə mürəkkəbləşmə. Ali pedoqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi tədrisinə dair II respublika elmi konfransının tezsləri, Bakı, 28 aprel 1997.
 • Mətn sistemdir. Dil məsələlərinə dair tematik toplu. 1.Bakı, 1997. s.73-77.
 • Mətnin semantikası. AR Təhsil Nazirliyi N.Tusi ad. ADPU Dil məsələlərinə dair tematik toplu. 2.Bakı, 1998 .s.27-33.
 • Qapalı cümlələr. AR Təhsil Nazirliyi N.Tusi ad. ADPU Dil məsələlərinə dair tematik toplu. 2.Bakı, 1998 . s.33-38.
 • Diplomatik danışiqlarda nitq etiketlərinin rolu.”Upək yolu” jurnalı, Bakı,2000.
 • Mətn sintaksisi (monoqrafiya) .181 səhifə. Bakı, 2002.
 • Oğuz qrupu türk dillərində mətnin qurulma mexanizmi. “Vseqda puti” toplusu. Bakı, 2003
 • Oğuz qrupu türk dillərində mətni əlaqələndirən vasitələr. AR Təhsil Nazirliyi BSU Elmi əsərlər.1. 2004. s.64-67.
 • Türk dillərində metnin geneloji məsələləri.V Uluslararası Türk Dili Kurulrayı bildirileri ,II 20-26 eylül 2004. Ankara, s.2191-2196.
 • Türk dillərində mətnin inteqrasiyası. Müasir linqvistikanın aktual problemləri beynəlxalq konfransın materialları. BSU, Bakı, 2005.
 • B.Cobanzadə: həyatı, elmi və pedaqoji fəaliyyəti, “Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl” əsəri , Kitaba ön söz. Bakı , 2006. səh. 3-20.
 • Türk dillərində mətnin qurulmasının struktur və üslubi formaları. AR Təhsil Nazirliyi BSU Elmi əsərlər.2. 2006. s.77-83.
 • Türk dillərində mətn sintaksisi problemi. AMEA M.Füzulu ad. Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, Bakı, 2007.səh. 33-43.
 • Türkoloji dilçilikdə mətn sintaksisinin tədqiqi tarixi, Az.Respublikası TN, Bakı Slavyan Universiteti, Müasir dilçiliyin problemləri (dil əlaqələri) II Belnəlxalq Elmi Konfransın materialları,Bakı, 22-23 noyabr 2007, səh. 104-109.
 • Oğuz qrupu türk dillərində felın icbar növü” Azərb. Təhsil Nazirliyi, BSU Elmi əsərlər.2. 2008.
 • Türk dillərində mətn komponentlərinin əlaqə formaları” Beynəlxalq konfrans. Sumqayıt 14-15 may 2007 )
 • Azerbaycanın milli təhsil sistemi” «Ислам юлкяляриндя тящсил» конгреси вя Тцркийя. Истанбул (23-27 октйабр 2007)
 • M.Kaşğarlının Divanü lugat-it-türk metnlerinin sintaktik incelemeri.VI Uluslararas Türk Dili Kurultay. 20-25 Ekim. 2008.
 • Türk dillərində mətnin funksional-praqmatik özəlliyi” Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun Elmi Xəbərləri , 2009 (çapda).
 • Etnos və dilin qarşılıqlı əlaqəsi (Türk dillərinin materialları əsasında) AMEA Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər, 2009 (çapda)
 • Qohum dillərdə mətn sintaksisinin müqayisəli öyrənilməsi prespektivləri. BSU. İctimai Elmlər seriyası, 2009(çapda)

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]