Polivanov sistemi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Polivanov sistemi — rusiyalı şərqşünas Yevgeni Polivanov tərəfindən yapon sözlərinin kiril əlifbasına transkripsiyası üçün 1917-ci ildə tərtib etdiyi sistem. 1930-cu oldə dərc olunub. Polivanov sistemi yapon sözlərinin kiril əlifbası ilə yazılan ən geniş yayılmış variantıdır[1], lakin digər variantlardan da istifadə olunur. Bu sistemi bəzən romaci ilə analoji olaraq «rosiyadzi»[2], «rossiyadzi» və ya «kiridzi» adlandırırlar[3][4].

Sistemin qaydaları[redaktə | əsas redaktə]

Sistem Tokio ləhcəsi əsasında qurulub[5]. Yazıda baş hərflərdən istifadə olunmur, halı bildirən sözlərdən öncə və sözün kökü ilə son şəkilçinin arasında defisdən istifadə oluna bilər[5].

Siradaki cədvəldə əvvəl hiraqana, ondan sağda katakana əlifbası və mötərizədə Hepbörn sistemi ilə latın transliterasiyası yazılıb.

А И У Э О Я Ю Ё
あ / ア   а (a) い / イ   и (i) う / ウ   у (u) え / エ   э (e) お / オ   о (o) や / ヤ   я (ya) ゆ / ユ   ю (yu) よ / ヨ   ё (yo)
К か / カ   ка (ka) き / キ   ки (ki) く / ク   ку (ku) け / ケ   кэ (ke) こ / コ   ко (ko) きゃ / キャ   кя (kya) きゅ / キュ   кю (kyu) きょ / キョ   кё (kyo)
С さ / サ   са (sa) し / シ   си (shi) す / ス   су (su) せ / セ   сэ (se) そ / ソ   со (so) しゃ / シャ   ся (sha) しゅ / シュ   сю (shu) しょ / ショ   сё (sho)
Т た / タ   та (ta) ち / チ   ти (chi) つ / ツ   цу (tsu) て / テ   тэ (te) と / ト   то (to) ちゃ / チャ   тя (cha) ちゅ / チュ   тю (chu) ちょ / チョ   тё (cho)
Н な / ナ   на (na) に / ニ   ни (ni) ぬ / ヌ   ну (nu) ね / ネ   нэ (ne) の / ノ   но (no) にゃ / ニャ   ня (nya) にゅ / ニュ   ню (nyu) にょ / ニョ   нё (nyo)
Х は / ハ   ха (ha) ひ / ヒ   хи (hi) ふ / フ   фу (fu) へ / ヘ   хэ (he) ほ / ホ   хо (ho) ひゃ / ヒャ   хя (hya) ひゅ / ヒュ   хю (hyu) ひょ / ヒョ   хё (hyo)
М ま / マ   ма (ma) み / ミ   ми (mi) む / ム   му (mu) め / メ   мэ (me) も / モ   мо (mo) みゃ / ミャ   мя (mya) みゅ / ミュ   мю (myu) みょ / ミョ   мё (myo)
Р ら / ラ   ра (ra) り / リ   ри (ri) る / ル   ру (ru) れ / レ   рэ (re) ろ / ロ   ро (ro) りゃ / リャ   ря (rya) りゅ / リュ   рю (ryu) りょ / リョ   рё (ryo)
В わ / ワ   ва (wa)   を / ヲ   о (wo)  
ん / ン   н (n)    
Г が / ガ   га (ga) ぎ / ギ   ги (gi) ぐ / グ   гу (gu) げ / ゲ   гэ (ge) ご / ゴ   го (go) ぎゃ / ギャ   гя (gya) ぎゅ / ギュ   гю (gyu) ぎょ / ギョ   гё (gyo)
ДЗ ざ / ザ   дза (za) じ / ジ   дзи (ji) ず / ズ   дзу (zu) ぜ / ゼ   дзэ (ze) ぞ / ゾ   дзо (zo) じゃ / ジャ   дзя (ja) じゅ / ジュ   дзю (ju) じょ / ジョ   дзё (jo)
Д だ / ダ   да (da) ぢ / ヂ   дзи (ji) づ / ヅ   дзу (zu) で / デ   дэ (de) ど / ド   до (do) ぢゃ / ヂャ   дзя (ja) ぢゅ / ヂュ   дзю (ju) ぢょ / ヂョ   дзё (jo)
Б ば / バ   ба (ba) び / ビ   би (bi) ぶ / ブ   бу (bu) べ / ベ   бэ (be) ぼ / ボ   бо (bo) びゃ / ビャ   бя (bya) びゅ / ビュ   бю (byu) びょ / ビョ   бё (byo)
П ぱ / パ   па (pa) ぴ / ピ   пи (pi) ぷ / プ   пу (pu) ぺ / ペ   пэ (pe) ぽ / ポ   по (po) ぴゃ / ピャ   пя (pya) ぴゅ / ピュ   пю (pyu) ぴょ / ピョ   пё (pyo)

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Kitab|автор = Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлесская В. И.|заглавие = Теоретическая грамматика японского языка|место = М.|издательство = Наталис|год = 2008|том = 1|страницы = 37|страниц = 559|isbn = 9785806202919|тираж = 1000
  2. Н. Дупленский, Союз переводчиков России. Письменный перевод — Рекомендации переводчику и заказчику. Приложение 5 Написание китайских и японских имен и географических названий по-русски — 14 мая 2004 года
  3. Аминева С. М. и др. Практическая транскрипция фамильно-именных групп, 2-е изд., доп. М.: Наука, 2006. ISBN 5-02-033718-8
  4. Иванов, Борис Андреевич. "Киридзи и ромадзи: как писать по-японски кириллицей". Аниме и манга в России. 2011-08-22 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 декабря 2006.
  5. 1 2 Поливанов, 1968