Təmraz Təmrazov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Təmraz Təmrazov
Təmraz Hacıəli oğlu Təmrazov
Tamraz Tamrazov.jpg
Doğum tarixi 3 mart 1971 (1971-03-03) (49 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Yardımlı, Odraqaran
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri namizədi
Elmi adı dosent
İş yeri Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin şöbə rəisi
Təhsili ali

Təmraz Təmrazov - biologiya elmləri namizədi, dosent[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Təmraz Hacıəli oğlu Təmrazov 3 mart 1971-ci ildə Yardımlı rayonunun Odraqaran kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Alçabulaq kəndində aldıqdan sonra 1989-1991 illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. O, 1992-1997 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində kimyaçı və kimya müəllimi ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.

Təmraz Təmrazov 1997-ci ildə universiteti qurtardıqdan sonra təyinatla Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutuna göndərilmiş, aspiranturada oxumuşdur. Aspiranturada təhsil aldığı illərdə böyük zəhməti, çalışqanlığı sayəsində elmi biliklərə yiyələnmişdir. O, 2004-cü ildə AMEA Botanika İnstitutunda fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında dünya şöhrətli alim akademik Cəlal Əliyevin rəhbərliyi ilə "Quraqlığa davamlılığına və məhsuldarlığına görə fərqlənən xarakterik buğda genotiplərinin fotosintetik funksiyası və əlamətləri" adlı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Təmraz Təmrazovun tədqiqatına görə buğdanın quraqlığa davamlılığı müxtəlif istiqamətlərdə dünya elmi ədəbiyyatında geniş müzakirə olunsa da, alınan nəticələr seleksiyada istifadə olunması üçün tam yararlı deyildir. O, məhz Azərbaycanda buğda bitkisinin quraqlığa davamlılığının həm nəzəri, həm də təcrübi əsaslarının öyrənilməsi istiqamətində elmi tədqiqat işi aparmışdır.

Təmraz Təmrazov araşdırma apardığı müddətdə məqsədi məhsuldarlığına və quraqlığa davamlılığına görə fərqlənən bərk və yumşaq buğda sortlarının fotosintez intensivliyinə, məhsuldarlıq elementlərinə və digər morfofizioloji göstəricilərin qurqalığın təsirini müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. Bunun üçün o,as-kı məsələlərin öyrənilməsini qarşıya məqsəd qoymuşdur.

- Buğda sortlarının yarpaqlarında, fotosintez və tənəffüsü intensivliyinin, gündəlik və ontogenezdə müxtəlif su təminatı şəraitində dinamikasının öyrənilməsi.

- Əkində müxtəlif buğda sortlarının antogenezdə fotosintetik göstəricilərinin öyrənilməsi

- Torpaqda su qıtlığı zamanı payızlıq buğda sortlarının suya qarşı kritik dövrlərini təyin etməsi

- Yarpaq və digər assimiləedici orqanların səthi sahəsinin və yerüstü quru biokütlənin toplanması dinamikasına quraqlığın təsirinin öyrənilməsi

- Müxtəlif qrup buğda genotiplərində məhsuldarlığa və onun strukturu elementlərinə quraqlığın təsirini aydınlaşdırır.

Təmraz Təmrazov ilk dəfə quraqlığa davamlılığına və məhsuldarlığına görə fərqlənən bərk və yumşaq buğda sortlarının müxtəlif yarus yarpaqlarında karbon qazı mübadiləsinin gündəlik gedişi və ontogenezdə dinamikasını müqayisəli şəkildə tarla şəraitində öyrənmişdir. Eyni zamanda su ilə təminatından asılı olaraq intensiv və ekstensiv tipli buğda sortlarının fotosintetik göstəriciləri və digər morfofizioloji əlamətləri məhsuldarlıqla əlaqəli şəkildə öyrənilmiş və bunun əsasında seleksiyada quraqlığa davamlı sortların yaradılması üçün tövsiyələr vermişdir.

Təmraz Təmrazovun apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müxtəlif illərdə xarici ölkələrdə və Bakıda keçirilən beynəlxalq konfranslarda və seminarlarda müzakirə olunmuşdur. O, dəfələrlə Beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki кonfrans, seminar, мüşavirə və s.. tədbirlərdə iştirak etmişdir. Hal-hazırda 60-a yaxın elmi əsərin müəllifidir. О, Beynəlxalq Seleksiya mərkəzi olan CİMMYT və İCARDA təşkilatı ilə birgə aparılan tədqiqat işlərində yaxından iştirak edir.

Elmi əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Quraqlığın buğda genotiplərində fotosintezin gündəlik dinamikasına təsiri / Həsən Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş toplu. Bakı, 2002 s.284 -285
 2. Quraqlıq şəraitində buğdanın müxtəlif assimiləedici orqanların sahələrinin formalaşmasının xüsusiyyətləri, s. 291-292
 3. Buğdanın müxtəlif assimiləedici orqanlarında quru bioloji kütlənin toplanmasına quraqlığın təsiri, s. 264-265
 4. Tarla şəraitində bərk buğda genotiplərinin karbon qaz mübadiləsinə quraqlığın təsiri / Depozitə qoyulmuş elmi işlər. Bakı, 2002
 5. Quraqlıq şəraitində müxtəlif payızlıq buğda sortlarında dənin keyfiyyətinə donor-aksessor nisbətinin təsiri
 6. Müxtəlif buğda sortlarının əsas fotosintetik göstəricilərinin quraqlıq şəraitində dəyişməsi // Azərbaycan aqrar elmi. Bakı, 2002. № 1-6 s. 48-54
 7. Tarla şəraitində bərk buğda sortlarının məhsuldarlığına quraqlığın təsiri
 8. Müxtəlif buğda sortlarında karbon qaz mübadiləsinin quraqlığın təsirindən asılı olaraq dəyişməsi / «Biokimya bu gün və sabah» mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, 2003
 9. Ontogenezdə müxtəlif buğda sortlarında xlorofil (a+b) miqdarının dəyişməsinə quraqlığın təsiri
 10. Buğda bitkisində quraqlığa davamlılığın turqorometrik üsulla qiymətləndirilməsi // Azərbaycan aqrar elmi. Bakı, 2003. № 1-3 Səh. 57-59
 11. Оценка и использование морфофизиологических признаков пшеницы в селек // 1-я Центрально-Азиатскал Конференция по пшеницы, 10-13 июня, 2003 // с.213
 12. Изучение физиологических параметров засухоустойчивости сортов пшеницы и их роли в селекции
 13. Онтогенетический ход газооблина сортов пшеницы отличающихсыпо архитектонике в условиях засухи // Современние проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений: Сборник тезисов ЫЫ международной конференции молодых ученых. Харков, 2003 // с. 56-57
 14. Вклад колоса в фотосинтез растений пшеницы // с. 39-40
 15. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность сортов пшеницы, отличающихся по архитектонике // Международная Кафказской Конференции. по зерновым и зернобабовым культурам. Тбилиси, 2004 // с. 85-86
 16. Формирование ассимилирующих органов у сортов пшеницы, отличающихся по засухоустойчивости
 17. Особенности суточного хода газооблина в листьях различных сортов пшеницы в условиях засухи // с.88
 18. Buğda bitkisinin morfofizioloji əlamətlərinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadə edilməsi // «AKTA-75» Beynəlxalq simpoziumun külliyyatı. Gəncə, 2004 // s. 282-287
 19. Buğda bitkisinin müxtəlif orqanlarında fotosintezin intensivliyinə quraqlığın təsiri // Azərbaycan elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun elmi əsərləri məcmuəsi. Bakı, 2005 // s. 75-79
 20. Quraqlıq şəraitində donor-aksessor nisbətləri müxtəlif olan buğda sortlarının bəzi fotosintetik əlamətləri
 21. Müxtəlif suvarma rejimində payızlıq buğda sortlarında karbon qaz mübadiləsinə donor-aksessor nisbətinin təsiri
 22. Payızlıq buğda sortlarında donor-akseptor nisbətinin dəyişməsinin quraqlıq şəraitində dənin keyfiyyətinə təsiri
 23. Müxtəlf buğda sortlarında fotosintez intensivliyinin dəyişməsi dinamikasına quraqlığın təsiri // Respublikada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin elm sahələri üzrə inkişaf tendensiyası» elmi-praktiki seminarın materialları. Bakı: Elm, 2006 // s. 117-119
 24. Elmi-Tədqiqat Təcrübi-Konstruktor İşlərinin və Müdafiə Olunmuş Dissertasiyaların Dövlət Qeydiyyatı Mərkəzinə biologiya sahəsi üzrə daxil olmuş elmi-tədqiq və təcrübi-konstruktor işlərinin təhlili //
 25. Изучение засухойстойчивости сортов пшеницы в размыных экологических зонах Азербайджани // ВЫЫ International symposium novel and non-conventional plants and prospects of their utilitation/ Moskov- Puchino, June,18-22 // с. 23
 26. Влияние засухина интенсивность фотосинтеза листьев различных ярусов пшеницы в полевых условиях // Развитие инновации: проблемы и рещения и материам 2-3 ноября. 2007 г.Баку // с. 46-47
 27. Изучение днамики формирования листовой площади и накопления сухой биомассы у различных сортов пшеницы в условиях засухи // «ETİ–50» Ölkə iqtisadtiyyatının inkişafında elmi-texniki informasiya sisteminin rolu» beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 28-30 oktyabr, 2008 // s.41-44
 28. Müxtəlif buğda genotiplərində fotosintez intensivliyinin quraqlığın təsirindən asılı olaraq dəyişməsi // «IV elmi-praktiki seminar. Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin informasiya təminatına tətbiqi. Bakı. 5 may 2009.// s.103-105
 29. Buğda genotiplərinin quraqlıq şəraitində fotosintez intensivliyinin ontogenezdə dinamikası // Az ET Bitki Mühafizəsi İnstitutunun elmi əsərlərinin məcmuəsi. Gəncə, 2009 // s. 205-209
 30. Payızlıq buğda sortlarında xlorofil (a+b) miqdarının dəyişməsi dinamikası // Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu. III beynəlxalq, elmi-praktiki konfrans materialları. Bakı,2009, 23 oktyabr // S. 217-220
 31. Quraqlıq şəraitində buğda sortlarında müxtəlif assimiləldici orqanlarının assimilyasiya səthi sahələrinin formalaşması və fotosintetik potensialı // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun elmi əsərlərinin məcmuəsi. Bakı, 2009 //
 32. Aqrar sektorun inkişafının başlıca meylləri // Azərb. Resp. regionlarınin 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının Zərdab rayonunda həyata keçirilməsinə həsr edilmiş Elmi-praktik konfransın materiallari // S.61-70
 33. Elmin inkişafı istiqamətində informasiya resurslarının toplanması // Azərb. müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Elmi İnnovsasiyanın rolu beynəlxalq elmi –praktiki konf. mat 24-25 noyabr 2011-ci il // S.7-10
 34. Universal onluq təsnifatin istifadə qaydalari və rubrikatorla əlaqələndirilməsi // Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları 31 mart 2011-ci il,bBakı şəh. // S.34-43
 35. Respublikada aparılan elmi-tədqiqat və təcrübi –konstruktor işlərinin qeydiyyatı, elmi hesabatları və yeni qaydaların tətbiqi // Elmi-Tədqiqat,Təcrübi-konstruktor işlərinin və müdafiə olunmuş Dissertasiyaların Dövlət Qeydiyyatı Mərkəzinə biologiya sahəsi üzrə daxil olmuş elmi-tədqiqat,təcrübi-konstruktor işlərinin (ETTK)təhlili // S17-20
 36. Elmin inkişafı istiqamətində informasiya resurslarının toplanması // Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş Ölkəiqtisadiyyatının inkisafında elmi innovasiyanın rolu Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları 24- 25 noyabr 2011ci il // S.7-10
 37. Qloballaşmaşəraitində informasiyatəminatininelmin inkişafinda rolu // Gəncədə türk dövlətləri universitetlərinin zirvə toplantısı
 38. Oрганизация деятельности специализированных предпринимательских хозяйств по производству продуктов растениеводства // Шестого выпуска международного информационно-аналитического сборника «Инновационные процессы в Сообществе МЦНТИ. Проблемы агропромышленного комплекса (АПК) в странах Сообщества МЦНТИ и инновационные пути их решения»
 39. Суточное изменение интенсивности газообмена под влиянием засухи // Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы».

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Vikikitabda Təmraz Təmrazov ilə əlaqəli kitablar var.