Vikipediya:Mövzulu ay/Coğrafiya ayı/Ülkər Ramazanova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yaratdığım məqalələr[əsas redaktə]

 1. Çalalı relyef 2
 2. Antesedent dərə 1
 3. Antiklinori 1
 4. Asılı dərə 1
 5. Aservolitlər 1
 6. Asimmetrik dağlar 1
 7. Atlantik tipli sahil 1
 8. Avtoxton çay 1
 9. Avtoxton 1
 10. Avanşelf 1
 11. Azimutal qeyri-uyğunluq 1
 12. coğrafi komponentlər 1
 13. Coğrafi qurşaq 4
 14. Coğrafi landşaft 4
 15. Coğrafi təbəqə, landşaft təbəqəsi 2
 16. Çaqılların səmtləşməsi 1
 17. Çalalı relyef 1
 18. Çökəklik karstı 1
 19. Çöküntülər(coğrafiya) 2
 20. Çökək 1
 21. Torpaq -
 22. Çöküntülər (coğrafiya) (təkrar)
 23. Çökmə süxurlar 1
 24. Çökək (təkrar)
 25. Dağ qurşağı 1
 26. Dağətəyi 1
 27. Delta düzənliyi 1
 28. Denudasiya amilləri 1
 29. Dərələrin təsnifatı 1
 30. Eol relyef 1
 31. Erezion dağlar 1
 32. Eroziya fazası 1
 33. Fiordlar 1
 34. Fundament 2
 35. Fiksizm 1
 36. Flüvioqlyasial proseslər 1
 37. Fliş 2
 38. Fiziki - Coğrafi əyalət 1
 39. Fasiya və Qalıq üsulu 2
 40. Firn hövzəsi 1
 41. Geoxronologiya 1
 42. Geomorfoloji anomaliya 1
 43. Geomorfoloji mərhələ 2
 44. Geoloji proseslər1
 45. Geomorfoloji amillər 1
 46. Gətirmə konusu 1
 47. Gilli səhra 1
 48. Göl çöküntüləri 1
 49. Göl çökəkliyi 1
 50. Geosferlər 1
 51. Genesiz 1
 52. Geomorfoloji səviyyələr 1
 53. Geomorfoloji Skil 2
 54. Geotektonik skil 1
 55. Hamarlanma 1
 56. Heterotip dərələr 1
 57. Həlqəvi morfostruktur 1
 58. Holesen 1
 59. Hologen süxurlar 1
 60. Holslar 1
 61. Horizont 1
 62. Hols relyef 1
 63. Humid iqlim 1
 64. Xəfif ləpə 1
 65. Xəritəçilik 1
 66. Xəritəsxem 1
 67. Xırda qum ləpələri 1
 68. Xionosfer 1
 69. İlkin denudasiya 1
 70. İlkin düzənlik 1
 71. İllik moren 1
 72. İllik tektonik relyef 1
 73. İnqression sahil 1
 74. İnflüvi 1
 75. İzoxazmlar 1
 76. İzostasiya 1
 77. İzostasiya fərziyyəsi 1
 78. İnversion moren konusları 1
 79. Kanyon 3
 80. Kanzas buzlaq epoxası 1
 81. Kar pilləsi 1
 82. Karanqat hövzəsi 1
 83. Karst quyusu 1
 84. Karrlar 1
 85. Karst landşaft 1
 86. Kaynozoy 3
 87. Katastrofizm 1
 88. Kimvr tipli sahil 1
 89. Kontinent (materik) 1
 90. Konstruktiv Geomorfologiya 1
 91. Kontinent Şelfi 1
 92. Kordilyer (sıra dağlar) 1
 93. Korrelyat çöküntülər 1
 94. Kosmoqonik fərziyələr 1
 95. Köndələn dərə 1
 96. Kristallik sipər 1
 97. Krip 1
 98. Kuest 1
 99. Krayj -
 100. Kurumlar 1
 101. Kuest relyef 1
 102. Köndələn dyunlar 1
 103. Konusvari vulkan 1
 104. Qayma 1
 105. Qaymalı dağlar 1
 106. Qayot 1
 107. Qədim buzlaşma 1
 108. Qırışıq vilayət 2
 109. Qırışıqlı dağlar 1
 110. Qırışıqlıq fəzası 1
 111. Qırışıqlıq vilayəti 1
 112. Qırışıqlıq epoxası 1
 113. Qliptogenez 1

Redaktə etdiyim məqalələr[əsas redaktə]

 1. Mustafa Əliyev 4
 2. Vüsət Əfəndiyev 5

Ümumi xal: xal