Vikipediya:Mövzulu ay/Coğrafiya ayı/A.Aida88

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tam təkmilləşdirib redaktə etdiyim məqalələr[əsas redaktə]

 1. Eol relyef formaları - 25 xal
 2. Acınohur-Ceyrançöl öndağlığı fiziki-coğrafi rayonu - 6 xal
 3. Sellər - 6 xal
 4. Hidrosfer - 5 xal
 5. Antropogen landşaft - 10 xal
 6. Acınohur kadastr rayonu - 5 xal
 7. Kür-Araz ovalığı - 5 xal
 8. Dünya okeanı - 6 xal
 9. Geoloji kəsiliş - 35 xal
 10. Naxçıvançay - 9 xal
 11. Geomorfoloji rayonlaşdırma - 15 xal
 12. Böyük Qafqaz - 8 xal
 13. Arid-denudasion relyef - 23 xal
 14. Azərbaycan relyefi - 19 xal
 15. Kür çökəkliyi fiziki-coğrafi vilayəti - 5 xal
 16. Naxçıvanın oroqrafiyası - 9 xal
 17. Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması - 38 xal ••
 18. Böyük Qafqaz fiziki-coğrafi vilayəti - 35 xal
 19. Böyük Qafqaz təbii vilayətinin fiziki-coğrafi səciyyəsi - 6 xal
 20. Azərbaycanın landşaftları - 35 xal
 21. AMEA Coğrafiya İnstitutu - 45 xal


- Yaxşı vikiləşdirilməyib.
•• - Yalnız oktyabr ayında edilmiş redaktələr nəzərə alınıb.

Redaktə etdiyim qoruq məqalələri[əsas redaktə]

 1. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu - 5 xal
 2. Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu - 8 xal
 3. Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu - 3
 4. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu - 3
 5. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu - 8


- Yaxşı vikiləşdirilməyib.

Yaratdığım kateqoriyalar[əsas redaktə]

 1. Kateqoriya:Geomorfoloji terminlər 1
 2. Kateqoriya:Qlyasiologiya 1

Redaktə etdiyim Geomorfoloji terminlərin məqalələri[əsas redaktə]

Geomorfoloji terminlərin məqaləsi[əsas redaktə]

 • Geomorfoloji terminlər məqaləsində Dünyaya aid olan terminlərin hamısının intervikisi olan məqalələrdi.
 • Azərbaycana aid olan terminlərin isə digər dil keçidləri yoxdu.
 1. Ladi 1
 2. Lakkolit 1
 3. Landlar 1
 4. Landşaft sferası 1
 5. Landşaft, geomorfoloji Landşaft 1
 6. Laqunlu sahil 1
 7. Laxar 1
 8. Laxar brekçiyaları 1
 9. Lapilli 1
 10. Lateral krater 1
 11. Lava gölü 1
 12. Lava brekçiyaları 1
 13. Lava konusu 1
 14. Lava qovuqcuqları 1
 15. Lava moreni 1
 16. Lava örtüyü 1
 17. Lava stalaktiti 1
 18. Lava stalaqmiti 1
 19. Lava tunelləri 1
 20. Lava vulkanı 1
 21. Lavaka 1
 22. Lavrasiya 1
 23. Lay düzənliyi 1
 24. Layda 1
 25. Layın başı 1
 26. Layın dabanı 1
 27. Makrorelyef 1
 28. Maqmatizm 1
 29. Maqnit anomaliyası 1
 30. Mari 1
 31. Marşlar 1
 32. Marşrut planalma 1
 33. Materik dyunları 1
 34. Nano morfostrukturlar 1
 35. Nanorelyef 1
 36. Neptunizm 1
 37. Nivelirləmə 1
 38. Nivasiya (qar eroziyası) 1
 39. Nəhəng çala 1
 40. Obduksiya 1
 41. Obsekvent çay 1
 42. Obo 5
 43. Okean adaları 1
 44. Okean çökəkliyi
 45. Okean platosu 1
 46. Okean tirəsi1
 47. Okean yatağı 4
 48. Ortadağlıq relyef 2
 49. Osovlar 2
 50. Ossillyasion-fərziyyə 2
 51. Oyuq 3
 52. Ozlar 2
 53. Ovuntu konusu 1
 54. Ölü dərə 1
 55. Örtük 1
 56. Örtülü karst 1
 57. Örtük buzlaşmasının mərkəzi 2
 58. Erozion terras 1
 59. Pad 1
 60. Palçıq konusu 1
 61. Palçıq qrifonu 1
 62. Palçıq sopkası 1
 63. Paleocoğrafi xəritələr 2
 64. Paleokanyon 1
 65. Paleomaqnetizm 2
 66. Paleogeomorfoloji xəritə 1
 67. Paleoorogen 2
 68. Paleovulkanizm 1
 69. Paleovulkanologiya 1
 70. Panplanasiya 1
 71. Palimpsest relyef 1
 72. Panplanasiya 2
 73. Panplen 2
 74. Parabolik dyunlar 2
 75. Parageosinklinal 2
 76. Pediment 1
 77. Pediplen 2
 78. Req 2
 79. Reqressiv eroziya 2
 80. Relyef xəritələri 2
 81. Resekvent çay 1
 82. Resekvent dərə 1
 83. Resekvent tirə 1
 84. Riaslar 1
 85. Sahil akkumulyasiyası 1
 86. Sahil bəndi 1
 87. Sahil xətti 4
 88. Sartan buzlaq epoxası 1
 89. Sebxa 1
 90. Sediplen 1
 91. Semiarid iqlim 1
 92. Seraki 1
 93. Serir 1
 94. Sifon (termin) 1
 95. Sikl terrası 1
 96. Singenez 1
 97. Şəkillərin deşifrlənməsi 2
 98. Şxer 1
 99. Şlak konusu 1
 100. Şott (termin) 1
 101. Tafrogen 1
 102. Tafrogenez 1
 103. Tağ (termin) 1
 104. Takson (termin) 1
 105. Talassidlər 1
 106. Talassogenez 1
 107. Talassokraton 1
 108. Tektogenez 1
 109. Tirə 1
 110. Tirə ada 1
 111. Tirə relyefi 1
 112. Topofasiyalar 1
 113. Toros 1
 114. Tufobrekçiya 1
 115. Ued 1
 116. Uçma 1
 117. Uvala 1
 118. Uzanma 1
 119. Üstəgəlmə 1
 120. Üfqi səth 1
 121. Üfüqi yatım 1
 122. Üfüqi yerdəyişmə 1
 123. Üfləmə kanalı 2
 124. Ümumi eroziya bazası 1
 125. Ümumiləşdirmə 1
 126. Üst denudasion səviyyə 1
 127. Üstəgəlmə örtüyü 1
 128. Üfüqi parçalanma 1
 129. Valday buzlaq epoxası1
 130. Vadi 1
 131. Valun 1
 132. Valun sahəsi 1
 133. Valunlarsız sahə 1
 134. Virqasiya (şaxələnmə) 1
 135. Voklüz 1
 136. Vulkan adaları qövsü 1
 137. Vulkan brekçiyası 1
 138. Vulkan çökəkliyi 1
 139. Vulkan dağları 1
 140. Vulkan dərəsi 1
 141. Vulkan konusu 1
 142. Vulkan külü 1
 143. Vulkan qaymaları 1
 144. Vulkan qurşaqı 1
 145. Vulkan landşaftı 1
 146. Vulkan massivi 1
 147. Vulkan morfostrukturları 1
 148. Vulkan nunatakı 1
 149. Vulkan obeliski 1
 150. Vulkan ocağı 1
 151. Vulkan palçığı axını 1
 152. Vulkan platosu 1
 153. Vulkan relyefi 1
 154. Vulkan sahili 1
 155. Vulkan sikli 1
 156. Vulkan silsiləsi 1
 157. Vulkan sütunu 1
 158. Vulkan uçqunu 1
 159. Vulkan yaylası 1
 160. Vulkan zəlzələsi 1
 161. Vulkan zonaları 2
 162. Vulkanogen-çökmə yataqlar 1
 163. Yaxınlaşan terraslar 1
 164. Yala bənzər uzununa dyunlar 1
 165. Yamac buzlağı 1
 166. Yamacın dikliyi 1
 167. Yamac prosesləri 1
 168. Yamacın dabanı 1
 169. Yamacın hamarlanması 1
 170. Yamacın profili 1
 171. Yamacların çəkilməsi 1
 172. Yamacların səmtliyi 1
 173. Yamacların yatması (batması) 1
 174. Yan eroziya 1
 175. Yan moren 1
 176. Yan püskürmə 1
 177. Yan suayrıcı 1
 178. Yarıq boyu pillə 1
 179. Yarılmış meandr 1
 180. Yarımaçıq dərə 1
 181. Yarımapelsinlər 1
 182. Yarımhorst 1
 183. Yarımkaldera 1
 184. Yarımplatforma 1
 185. Yarımtağ 1
 186. Yarma (termin) 1
 187. Yarmut buzlaqarası 1
 188. Yastı abissal düzənlik 1
 189. Yastı sahil 1
 190. Yastı zirvə buzlağı 1
 191. Yataq axını 1
 192. Yataq eroziyası 1
 193. Yataq prosesi 2
 194. Yataqboyu dyunlar 1
 195. Yatmış vulkan 1
 196. Yer örtükləri 1
 197. Yerdəyişmə amplitudu 1
 198. Yerik 1
 199. Yerin alt mantiyası 1
 200. Yerin əsas suayrıcı 1
 201. Yerin kosmosdan öyrənilməsi 2
 202. Yerin qütblərinin hərəkəti 2
 203. Yerini dəyişən göl 2
 204. Yerini dəyişən moren 1
 205. Yerli eroziya bazisi 1
 206. Yerli qar xətti 1
 207. Yerüstü proseslər 1
 208. Yetkin dərə 1
 209. Yuyulma 1
 210. Yüksəyə qaldırılmış düzənlik 1
 211. Zəlzələ ocağı 1
 212. Zəlzələnin episentri 1
 213. Zəncirvari dyunlar 1
 214. Zəncirvari kraterlər 1
 215. Zirehlənmiş karst 1
 216. Zirehlənmiş relyef 2

Yeni yaratdığım iri həcmli məqalələr[əsas redaktə]

 1. Ağgöl Dövlət Təbiət Qoruğu 15
 2. Azərbaycanın faydalı qazıntıları 35
 3. Azərbaycanın geoloji quruluşu 14
 4. Xəzər dənizinin hüquqi statusu 25
 5. Qravitasion relyef forması 25
 6. Azərbaycanın morfoskulpturları və mofostrukturları 35
 7. Naxçıvanın morfostrukturu və morfoskulpturu 28
 8. Ceyrançöl öndağlığının relyefi 10
 9. Naxçıvanın çay dərələri və terrasları 10
 10. Naxçıvanın sel prosesləri 10
 11. Naxçıvanın düzəlmə səthləri 9
 12. Naxçıvanın geomorfoloji quruluşu 14
 13. Relyefin ümumi səciyyəsi 19

Commonsa Yüklədiyim fotolar[əsas redaktə]

Fotoların hamısından yaratdığım iri həcmli məqalələrdə istifadə olunub

 1. Commons:File:Kür dağarası çökəkliyinin ekogeokimyəvi landşaftları.jpg 2
 2. Commons:File:Dərələyəz silsiləsinin alçaq dağlığı.jpg 2
 3. Commons:File:Zəngəzur silsiləsinin alçaq dağlığı.jpg 2
 4. Commons:File:Zəngəzur dağları.png 2
 5. Commons:File:Şərur-Ordubad düzənliyi.jpg 2
 6. Commons:File:Araz çayı dərəsi.jpg
 7. Commons:File:Batabat gölü2.jpg
 8. Commons:File:Zəngəzur dağları.png
 9. Commons:File:Dərələyəzdə yüksək dağlıq.jpg
 10. Commons:File:Zəngəzur dağları.jpg
 11. Commons:File:Zənqəzur silsiləsi.jpg
 12. Commons:File:Araz çayı1.jpg
 13. Commons:File:Abşeronda neft mədəni.jpg
 14. Commons:File:Əhəngdaşı tikinti materialları.jpg
 15. Commons:File:Yanardağ1.jpg
 16. Commons:File:Abşeronda neft mədəni.jpg
 17. Commons:File:Quşquna kəsilişi.jpg
 18. Commons:File:Qaraca kəsilişi.jpg
 19. Commons:File:Bozdağ kəsilişi.jpg
 20. Commons:File:Duzdağ kəsilişi.jpg
 21. Commons:File:Kələvudağ kəsilişi.png
 22. Commons:File:Dərəköhnəbinə kəsilişi.jpg
 23. Commons:File:Talıstan olistoliti.jpg
 24. Commons:File:Dəmirçi palçıq vulkanı.jpg
 25. Commons:File:Qızmeydan palçıq vulkanı.jpg
 26. Commons:File:. Yanardağ yanar qaz çıxışı.jpg
 27. Commons:File:Buynuz intruziyasının panoram görünüşü.jpg
 28. Commons:File:Göyəzən ekstruziv günbəzi.jpg
 29. Commons:File:Tovuz rayonunda sütunvari ayrılma.jpg
 30. Commons:File:Çovdar yaaxınlığında sütunvari ayrılma.jpg
 31. Commons:File:Döşəkvari ayrılmalar.jpg
 32. Commons:File:Vezuvian təzahürü.jpg
 33. Commons:File:Üç qardaş (Deşikdaş) ekzotik qayaları.jpg
 34. Commons:File:Qusarçay (Ləzə) kanyonu.jpg
 35. Commons:File:Zəngiçay (Müdriçay) kanyonu.jpg
 36. Commons:File:Minarə ekzotik qayası.jpg
 37. Commons:File:Qudialçay kanyonu.jpg
 38. Commons:File:Nəhəcir mineral su mənbəyi.jpg
 39. Commons:File:Darıdağ mineral su mənbəyi.jpg
 40. Commons:File:Nüsnüs mineral su mənbəyi.jpg
 41. Commons:File:Gömür mineral su mənbəyi.jpg
 42. Commons:File:Qənzə mineral su mənbəyi.jpg
 43. Commons:File:Vayxır mineral su mənbəyi.jpg
 44. Commons:File:Ləkətaq mineral su mənbəyi.jpg
 45. Commons:File:Uçqun prosesi Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında.jpg
 46. Commons:File:Şinçay dərəsində sürüşmələr.jpg
 47. Commons:File:Murovdağ silsiləsində uçqun prosesi.png
 48. Commons:File:Dozulu kəndində sürüşmələr.jpg
 49. Commons:File:Sürüşmə - uçqun prosesi.jpg
 50. Commons:File:Suffozion prosesi.jpg
 51. Commons:File:Bedled.jpg
 52. Commons:File:Karst mağarası.png
 53. Commons:File:Xınalıq sinklinorium çökəkliyindən fraqment.jpg
 54. Commons:File:Xınalıq sinklinorium çökəkliyindən fraqment2.jpg
 55. Commons:File:Təngi-Beşbarmaq antiklinorium silsiləsi.jpg
 56. Commons:File:Qudyalçayın dərəsi.jpg
 57. Commons:File:Zaqatala-Qovdağ sinklinorium çökəkliyindən fraqment.jpg
 58. Commons:File:Şamaxı platosu.jpg
 59. Commons:File:Daşgil palçıq vulkanı.jpg
 60. Commons:File:Abraziyon sahil.jpg
 61. Commons:File:Akkumulyativ sahil.jpg
 62. Commons:File:Qazangöldağ (Zəngəzur silsiləsinin qərb yamacı) ərazisində kar.png
 63. Commons:File:Araz çayının antesedent dərəsi.jpg
 64. Commons:File:Zəngəzur silsiləsi.jpg
 65. Commons:File:Dərələyəz silsiləsinin massivi.jpg
 66. Commons:File:Xanagah dağı.png
 67. Commons:File:Zəngəzur sıra dağının Qaplan dərəsi.jpg
 68. Commons:File:Dərələyəz sıra dağları.jpg
 69. Commons:File:Duzdağ platosu.jpg
 70. Commons:File:Naxçıvançayın orta axını.jpg
 71. Commons:File:Çökmə süxur.jpg
 72. Commons:File:Bazardüzü (4466 m).jpg
 73. Commons:File:Şahdağ (4243 m).jpg
 74. Commons:File:Qapıcıq (3904 m).jpg
 75. Commons:File:Talış dağları1.jpg

Redaktə etdiyim Göyçay rayonu-nun kənd məqalələri[əsas redaktə]

 1. Dövranlı 2
 2. Hacalıkənd 3
 3. Hacıağabəyli 1
 4. Cəyirli (Göyçay) 3
 5. Alıkənd (Göyçay) 3
 6. Alpout (Göyçay) 4
 7. Kürd (Göyçay) 1
 8. Alxasava 3
 9. Aşağı Qaraməryəm 3
 10. Çərəcə 2
 11. Ərəbşahverdi (Göyçay) 2
 12. Çərəkə 2
 13. Xəlitli 2
 14. İnçə (Göyçay) 2
 15. İkinci Ərəbcəbirli 3
 16. Kürd (Göyçay) -
 17. Buğda -


Ümumi xal: 1126 xal