Vikipediya:Mövzulu ay/Coğrafiya ayı/HAygun

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yeni yaratdığım məqalələr[əsas redaktə]

 1. Sellər 5
 2. Paleogeomorfologiya 5
 3. Oliqosen-Erkən Miosen (Maykop) epoxası 5
 4. Karst və psevdokarst 5
 5. Hertsin qırışıqlığı 3
 6. Hiqroskopik su 2
 7. Hiqrofillər 1
 8. Hidrolakkolitlər 2
 9. Hindistan platforması 3
 10. Kaatinqa 2
 11. Kamlar 2
 12. Kukur 1
 13. Orta-Son Miosen epoxası 5
 14. Azərbaycan relyefinin geoloji inkişaf tarixi 1
 15. Pleystosen-Holosen epoxası 1
 16. Kondensasiya nəzəriyyəsi 1
 17. Erkən Pliosen (Balaxanı əsri) epoxası 5
 18. Eopleystosen (Abşeron əsri) epoxası 2
 19. Son Pliosen (Akçaqıl əsri) epoxası 5
 20. Azərbaycanın morfoskulpturları 5
 21. Kontinental iqlim 3
 22. Kriptodepresiya 2
 23. Qabarmalar 3
 24. Qıvrım qayalar 2
 25. Qravitasion relyef formaları 4
 26. Düzləmə səthləri 4
 27. Yeraltı axım 4
 28. Qırmızı lil 3
 29. Qırışıqlar 2
 30. Qırışıqlıq 2
 31. Qırmızı gil 2
 32. Kontinental iqlim -------
 33. Kriptodepresiya ---------
 34. Orta-Son Miosen epoxası ---------
 35. Kondensasiya nüvəsi 2
 36. Kürəvi ildırım 2
 37. Qabarmalar ------
 38. Qletçer 1
 39. Qrampian geosinklinalı 2
 40. Qrunt 2
 41. Quzey 1
 42. Quru yataq 2
 43. Laquna 2
 44. Laminar hərəkət 2
 45. Land 2
 46. Landşaft təbəqəsi 1
 47. Landşaftların invesiyası 3
 48. Loksodromiya 2
 49. Lopolit 1
 50. Litologiya 2
 51. Eol akkumulyasiya formaları 3
 52. Baltik sipəri və ya Baltik qalxanı 3
 53. Banka 2
 54. Barxan zənciri 2
 55. Batail zona 2
 56. Başlanğıc meredianı 2
 57. Baş miqyas 2
 58. Berqştrixlər 1
 59. Biogen süxurlar 2
 60. Buzlaq çöküntüləri 2
 61. Coğrafi zona 3
 62. Coğrafi uzunluq 2
 63. Dalmasiya tipli sahillər 2
 64. Dellüvi 1
 65. Evtrof bataqlıq 2
 66. Evtrof göl 3
 67. Ekman qanunu 3
 68. Egeida 2
 69. Epeyrogenik hərəkətlər 2
 70. Fitosenologiya 2
 71. Flüvioqlyasial çöküntülər 2
 72. Fön və ya fyon 3
 73. Geotermik qradiyent 2
 74. Germic 1
 75. Güns buzlaşması 1
 76. Havanın mütləq rütubətliyi 1
 77. Harmattan və ya Hamattan 1

Yaratdığım kateqoriya[əsas redaktə]

 1. Kateqoriya:Epoxalar 1 xal
 2. Kateqoriya: Ensiklopedik coğrafiya terminləri 1 xal

Ümumi xal: 179 xal