İlqar Niftəliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İlqar Niftəliyev
Doğum tarixi (48 yaş)
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİAzərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Tarix
Elmi dərəcəsi tarix üzrə fəlsəfə doktoru (2009)
İş yeri AMEA Tarix İnstitutu Azərbaycanın müasir tarixi şöbəsi

İlqar Vahid oğlu Niftəliyev ‎ - tarix üzrə fəlsəfə doktoru‎, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu "Azərbaycanın müasir ‎tarixi" şöbəsinin müdiri

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İlqar Niftəliyev 1972-ci il mayın 26-da anadan olmuşdur. O, 1996-2002-‎ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır. ‎

İlqar Niftəliyev 2002-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix ‎İnstitutunda işləyir. O, 2003-2006-cı illərdə AMEA A.A.Bakıxanov adına ‎Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdı. ‎

İ.V.Niftəliyev 2007-ci ildə “Azərbaycan SSR-ə qarşı ermənilərin ‎ekspansiya planlarının həyata keçirilməsi (XX əsrin 20-ci illərinin birinci ‎yarısı)” adlı dissertasiya işi müdafiə etmiş, tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik ‎dərəcəsinə layiq görülmüşdür. ‎

İlqar Niftəliyev hazırda AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun ‎Azərbaycanın müasir tarixi şöbəsinin müdiridir. O, AMEA Tarix İnstitutu Elmi Şurasının üzvüdür, 2005-ci ‎ildən 2016-cı ilədək Tarix İnstitutunun Gənc alimlər və mütəxəssislər Şurasının sədri olmuşdur.‎

İlqar Niftəliyevin elmi axtarışlarının əsas istiqamətini Azərbaycanın ‎müasir dövr tarixinin müxtəlif məsələlərinin araşdırılması təşkil edir. O, 5 ‎kitabın (3-ü – müştərək) və 80-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. ‎İ.V.Niftəliyev çoxsaylı beynəlxalq və respublika səviyyəli konfransların ‎istirakçısı olmuşdur. ‎

Evlidir, iki övladı var.‎‎

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Çap olunmuş monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20-е годы ХХ ‎века). Баку: Тахсил, 2010, 292 с.‎
 2. Геноцид азербайджанцев в Иреванской губернии (1918-1920). Баку: ‎‎2014, Турхан, 188 с.‎

Çap olunmuş məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan dilində

 1. Azərbaycan SSR-in Sovet Rusiyasında səlahiyyətli nümayəndəsi ‎B.Şahtaxtinskinin respublikanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi //BDU ‎Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. -2005. -№3. - s.151-158.‎
 2. XX əsrin 20-ci illərində Naxçıvanda və Dağlıq Qarabağda ermənilərin ‎yerləşdirilməsi məsələsi / /Dirçəliş-XXI əsr. - 2005-2006. - № 94-95. - s.147-151.‎
 3. Ermənilərin Azərbaycan SSR-ə qarşı ərazi iddiaları və Sovet Rusiyası (1920-ci ‎il) // Dircəliş –XXI əsr, 2007, № 110-111, -s. 105-111.‎
 4. Erməni sovet tarixşünaslığında Azərbaycan-erməni münasibətləri tarixinin ‎saxtalaşdırılması / Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 6-cı elmi-əməli konfransın ‎materialları. Bakı: Qanun, 2007, -s. 141-144.‎
 5. Türkiyə –Rusiya münasibətlərində Naxçıvan məsələsi ( 1920-1921-ci illər) / ‎Naxçıvan bu gün: İslahatlar, perspektivlər (5-6 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş ‎beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan-2008, -s. 149-156.‎
 6. XX əsrin 20-ci illərində ermənilərin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ‎yerləşdirilməsi məsələsi / Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 7-cı elmi- əməli ‎konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2008, -s. 149-152.‎
 7. Qarabağ general-qubernatorluğu dövründə Erməni Milli şurasının separatçılıq ‎fəaliyyəti / Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 8-cı elmi-əməli konfransın ‎materialları. Bakı: Qanun, 2009, -s. 85-90.‎
 8. Erməni separatçılığına qarşı mübarizə, s.50-60 (A.Məmmədov ilə birgə) / ‎Heydər Əliyev. İki cilddə. 1cild Bakı, 2013‎
 9. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-də rəhbərliyi dövründə Ermənistanın ərazi ‎iddialarına və erməni separatçılığına qarşı mübarizəsi (1969-1982), s. 94-113 ‎‎(A.Məmmədov ilə birgə) / Heydər Əliyev. İki cilddə. 1cild, Bakı, 2013‎
 10. AXC dövründə Qarabağ və Zəngəzur uğrunda diplomatik mübarizə (1918-‎‎1920-ci illər). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş ‎respublika elmi konfransının materialları. 22 may 2013-cü il. Bakı, 2014, s.157-‎‎166‎

Rus dilində

 1. Передача части территории Зангезура Армении //Tarix fakültəsi ‎magistrantlarının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildömünə həsr ‎olunmuş Elmi-praktik konfransın materialları.- Bakı, 2002. - s.43-45.‎
 2. Нефтяной фактор во взаимоотношениях Азербайджана и Армении //BDU ‎Xəbərləri. – 2003. -№4. - s.216-219.‎
 3. Армянская печать об армяно-азербайджанских отношениях и политике ‎Советской России (апрель-ноябрь 1920 г.) // Материалы научной ‎конференции аспирантов НАН Азербайджана. -Баку, 2005. -с.188-191.‎
 4. Азербайджанская дипломатическая миссия в Армении после апрельской ‎оккупации 1920 г. // История и её проблемы -2006. -№ 1. - с.74-78.‎
 5. Освещение армяно-азербайджанских отношений в советской ‎историографии / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi ‎konfransının materialları. II hissə. Bakı, Elm, 2006.- s.3-9.‎
 6. К вопросу о названии, населении и границах Нагорно-Карабахской ‎Автономной области Азербайджанской ССР // Труды Института Истории ‎НАН Азербайджана, 2007, т. 21, -с.122-133.‎
 7. Некоторые факты о преступных деяниях армян в Нагорном Карабахе ‎(первая половина 20-х годов ХХ века) // Вестник Бакинского университета. ‎Серия гуманитарных наук. 2007, № 2, - с.137-145.‎
 8. Позиция Сталина в вопросе о территориальной целостности ‎Азербайджанской ССР и фальсификации в армянской историографии // ‎История и её проблемы, 2007, № 1, - с.397-402.‎
 9. Проблема беженцев в Азербайджанской ССР в результате военной ‎экспансии армян в первой половине 20-х годов ХХ века // Азербайджан и ‎азербайджанцы, 2007, № 1-4, -с.138-145.‎
 10. Некоторые особенности формирования национального и социального ‎состава руководящих партийных кадров Азербайджанской ССР в 20-30 ‎гг. ХХ века // Азербайджан и азербайджанцы, 2008, № 5-8,- с.219-228.‎
 11. Изменения в границах между Азербайджанской ССР и Армянской ССР ‎после образования Закавказской федерации // Азербайджан и ‎азербайджанцы, 2008, № 9-12, -с.194-201.‎
 12. Ложь на службе у экспансионизма // Труды Института Истории НАН ‎Азербайджана, 2008, т. 26, -с.40-46.‎
 13. Из истории НКАО в 20-х годах // Журнал «Ирс-Наследие», № 3 (33), ‎‎2008, - с.52- 55.‎
 14. Армянские территориальные притязания к Азербайджанской ССР после ‎Второй мировой войны (вторая половина 40-х годов-60 гг. ХХ века) // ‎Журнал «Ирс-Наследие» , № 5 (35), 2008, -с.44-47.‎
 15. Миф о горе Арарат или фальсификация армянами библейских сказаний и ‎исторических документов // Труды Института Истории НАН ‎Азербайджана, 2009, т. 27, с.19-27.‎
 16. Образование НКАО – яркое проявление большевистской политики ‎национально-государственного строительства // Журнал «Ирс-Наследие», ‎‎№ 6 (42), 2009, - с.18-22.‎
 17. Политический оборотень или некоторые штрихи к политическому ‎портрету Анастаса Микояна / Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart ‎soyqırımı. Sənədlər toplusu. 3-cilddə, c.1,Bakı, 2009, Çaşıqoğlu, - s.74-82.‎
 18. Правда о «Горячем сердце Бакинской коммуны» или кем в ‎действительности являлся Прокофий Джапаридзе / Azərbaycan xalqına ‎qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Sənədlər toplusu. 3-cilddə, c.1, Bakı, 2009, ‎Çaşıqoğlu -s.83-88.‎
 19. «Мы просто целились в головы и стреляли». Газ. Азербайджанские ‎Известия, 2010, 31 марта.‎
 20. Проблемы развития национальной истории в Азербайджане (вместе с ‎Э.Исмаиловым) / Национальные истории на постсоветском пространстве –‎II. Под редакцией Ф.Бомсдорфа , Г.Бордюгова- М.: Фонд Фридриха ‎Наумана, АИРО-XXI, 2009, 372 с.‎
 21. Территории Азербайджана в экспансионистских планах Армении после ‎второй мировой войны. (вторая половина 40-х-60-е гг.ХХ века). // ‎Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 9-cı elmi-əməli konfransın materialları. ‎Bakı: Qanun, 2009, s. 91-98.‎
 22. Некоторые аспекты генезиса конфликта в Нагорном Карабахе в конце 80-‎х годов ХХ века // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 9-cı elmi- əməli ‎konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2010, s. 106-109.‎
 23. Преступления Бакинского Совета в Губинском уезде Северного ‎Азербайджана (апрель –май 1918 г.) // «Россия и Кавказ: История и ‎современность». Материалы международной научной конференции. 22 ‎октября 2009 года.-Махачкала: Издательство «Наука ДНЦ», 2010, с.301-‎‎304.‎
 24. Геноцид азербайджанцев в марте 1918 года в воспоминаниях ‎большевиков. // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 10-cı elmi-əməli ‎konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2011,- s. 106-109.‎
 25. Первый полномочный представитель Азербайджанской ССР в советской ‎России // Журнал «Ирс-Наследие», № 3 (51), 2011, -с.12-16.‎
 26. Установление границ между Азербайджаном и Арменией (1918-1930 ‎гг.). Часть 1. // Журнал «Ирс-Наследие» , № 5 (53), 2011, -с.10-15.‎
 27. Определение границ между Азербайджаном и Арменией (1918-1930 гг.). ‎Часть 2. // Журнал «Ирс-Наследие» , № 6 (54), 2011, -с.50-55‎
 28. Историческая память: характер и формирование // Журнал ‎‎«Историческое пространство» № 1, М., Наука, 2011, с.14-15‎
 29. Становление исторической науки в Азербайджанской республике: ‎проблемы, особенности, разночтения// Журнал «Историческое ‎пространство», № 1, М., Наука, 2011, с.22-36‎
 30. Компартия Азербайджана: форма организации, структура и параметры ‎выдвижения кадров (20-30-е годы ХХ века) – s.200-210 // Журнал «Milli ‎Azərbaycan Tarix muzeyi», Bakı, Elm, 2011,356 s.‎
 31. Проармянская позиция Советской России в территориальном конфликте ‎между Арменией и Азербаджанской ССР (апрель-ноябрь 1920 г.) //Труды ‎Института Истории НАН Азербайджана, 2011, т. 38, с.339-346.‎
 32. Геноцид азербайджанцев весной 1918 года в воспоминаниях ‎большевиков. Журнал «Ирс-Наследие» , №2 (56), 2012, -с.38-43.‎
 33. Кровавый путь Амазаспа. 30 марта 2012. Газета «Азербайджанские ‎известия» Армяно-азербайджанский территориальный конфликт в ‎региональной политике советской России (1920 г.) // Qarabağ dünən, bu ‎gün və sabah. 11-cı elmi-əməli konfransın materialları. Bakı: Qanun, 2012,- ‎s. 63-68‎
 34. Компартия Азербайджана в годы партийных чисток и «Большого ‎террора» (20-30-е годы ХХ века) // Азербайджан и азербайджанцы, 2012, ‎‎№ 1-2, с.137-145‎
 35. Некоторые особенности места и роли Азербайджана в истории Второй ‎Мировой войны (современная азербайджанская историография). ‎Международный симпозиум «Азербайджан во Второй мировой войне и ‎предотвращение холокоста на Кавказе». Баку, 17-19 октября 2012 г., с.32-‎‎38‎
 36. Дипломатическая борьба вокруг Карабаха и Зангезура при АДР (1918-‎‎1920). Журнал «Ирс-Наследие», № 6 (60), 2012, -с.20-24‎
 37. Он был непреодолимым барьером на пути сепаратистов.12 декабря 2012. ‎Газета «Азербайджанские известия».‎
 38. Некоторые особенности политики коренизации кадров в ‎Азербайджанской ССР (20-30-е годы ХХ века). s.146-163 // Журнал «Milli ‎Azərbaycan Tarix muzeyi», Bakı, Elm, 2012,336 s.‎
 39. Партийно-государственная власть в Азербайджанской ССР: структура, ‎форма организации и руководство ( 20-30-е годы) Журнал «Историческое ‎пространство», № 1, М., Наука, 2012, с.219-229‎
 40. Как Азербайджан потерял Зангезур. Журнал «Ирс-Наследие», № 1 (61), ‎‎2013, с.20-23‎
 41. «Дашнакские отряды сделали свое подлое дело…». Газета ‎‎«Азербайджанские известия», 29 марта 2013. ‎http://www.azerizv.az/news/a-12817.html‎[ölü keçid]
 42. İrəvan quberniyasında erməni amansızlığı. «Azərbaycan» qəzeti. 30 mart ‎‎2013-ci il. http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=21861‎
 43. Тюркские топонимы как объекты армянской экспансии // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 12-cı elmi-əməli konfransın materialları. ‎Bakı: Elgün, 2013,- s. 94-100.‎
 44. Прокофий Джапаридзе-один из главных организаторов геноцида ‎азербайджанцев, или правда о «горячем сердце Бакинской коммуны», ‎с.61-75/ «Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и ‎палачи».Баку,2013.‎
 45. Анастас Микоян –участник геноцида азербайджанцев и главный ‎фальсификатор истории Бакинской коммуны, с.76-92/ «Геноцид ‎азербайджанского народа 1918 года: организаторы и палачи». Баку, 2013.‎
 46. Геноцид азербайджанцев 1918 года в воспоминаниях большевиков, ‎с.244-258/ «Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и ‎палачи». Баку, 2013.‎
 47. Нариман Нариманов о засилье армянских коммунистов в партийном ‎руководстве Азербайджанской ССР// Журнал «Milli Azərbaycan Tarix ‎muzeyi», s. 195-213 Bakı, Elm, 2013,367 s.‎
 48. "Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı". Bakı, 2013 ‎‎(həmmüəllif).‎
 49. «Армянский вопрос» в политике России в годы Первой мировой войны. ‎Материалы международной научной конференции , посвященные 100 ‎летию начала Первой мировой войны. Баку, 23-24 мая 2014 года, с.261-‎‎274‎
 50. Исповедь дашнакского лидера. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 13-cü ‎elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2014,- s.105-111‎
 51. К вопросу о создании армянского государства и определения его границ ‎на переговорах в Батуми и Стамбуле в 1918 г. // Труды Института ‎Истории НАН Азербайджана, 2014, т. 48-50, с.87-93.‎
 52. Депортация азербайджанцев из Армении (1948-1953).‎
 53. Геноцид азербайджанцев в Иреванской губернии
 54. Губинская трагедия 1918 г. Бакинский рабочий 24 февраля 2015 г.‎
 55. Геноцид азербайджацев в Шемахинской губернии весной 1918 года. ‎Бакинский рабочий. 14 февраля 2015 г.‎

İngilis dilində

 1. Deeds of Armenian who Held Leading Posts in Azerbaijan SSR and Respective ‎Heavy After- Effects (1920-1925) // Azerbaijan & Аzerbaijanis, 2006, № 5-12, ‎‎-p.227-233‎
 2. Stalin on the territorial integrity of the Azerbaijani SSR // Visions of ‎Azerbaijan. May-June. 2010.‎
 3. Armenia,s groundless territorial claims on Azerbaijan// Visions of Azerbaijan. ‎September-October. 2010.‎
 4. Formation of the Nagorno-Karabakh Autonomous Region as a vivid ‎manifestation of the Bolshevik policy of nationbuilding // IRS-‎Heritage_3_(10)_2012.indd 50‎
 5. Genocide and deportation of Azerbaijans of the Erivan governorate (1918-‎‎1920) // IRS-Heritage, № 13, 2013, p. 52-57‎
 6. Genocide and deportation of Azerbaijans of the Erivan governorate (1918-‎‎1920) // IRS-Heritage, № 14, 2013, p. 34-43‎
 7. Genocide and deportation of Azerbaijans of the Erivan governorate (1918-‎‎1920) // IRS-Heritage, № 15, 2013, p.40-45‎
 8. Deportation of Azerbaijanis from Armenia (1948-1953) IRS-Heritage, № 16, ‎‎2014, p.42-49‎
 9. Deportation of Azerbaijanis from Armenia (1948-1953) IRS-Heritage, № 17,‎‎ 2014, p.54-59‎
 10. ‎1988: Final stage of the Deportation of Azerbaijanis from Armenia. Article 1. ‎‎ “Irs- Heritage” 3 (18), 2014, p.44-47.‎
 11. 1988: Final stage of the Deportation of Azerbaijanis from Armenia. Article 2. ‎‎ “Irs- Heritage” 4 (19), 2014, p.30-39.‎

Türk dilində

 1. Bolşeviklerin anılarına göre 1918 yılının ilkbaharında azerbaycanlılara karşı ‎yapılmış soykırım // IRS -Heritage_1_2013_TR_last.indd 16‎
 2. Azerbaycan Halk Cumhuriyyeti (1918-1920) döneminde Karabağ ve ‎Zengezurla ilgili mücadele. “İrs- Miras” 1(9), 2014, s.48-57‎
 3. Azerbaycan Zengezuru nasıl kaybetti? “İrs- Miras” 2(10), 2014, s.52-57‎
 4. Sovyet-Türk İlişkİlerinde Ermenistan’la Azerbaycan arasındakİ toprak İhtilafı ‎‎(1920 yılı) 3 (11), 2014, s.38-45‎

Sənədlər toplusu

 1. История Азербайджана в архивных документах (1917-1920). На основе ‎материалов Российского Государственного архива Социально-‎политической истории. Гл.редактор Я.М.Махмудов, составитель ‎И.В.Нифталиев. Баку, 2010.‎
 2. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Xatirələr. Sənədlər ‎toplusu. 3-cilddə, c.2. Baş redaktor Y.M.Mahmudov, tərtibçi İ.V. Niftəliyev. ‎Bakı, 2010.‎
 3. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. İrəvan ‎quberniyasında soyqırımı. 3 cilddə, cild 2, kitab 2. Baş redaktor ‎Y.M.Mahmudov, tərtibçi İ.V. Niftəliyev. Bakı. 2011.‎
 4. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımı. Gəncə ‎quberniyasında soyqırımı. 3 cilddə, cild 2, kitab 1. Baş redaktor ‎Y.M.Mahmudov, tərtibçi İ.V. Niftəliyev. Bakı. 2011.‎
 5. История Азербайджана в архивных документах (апрель-декабрь 1920 ‎года). На основе материалов Российского Государственного архива ‎Социально-политической истории. Гл.редактор Я.М.Махмудов, ‎составитель И.В.Нифталиев. Баку, 2012.‎

İnternet səhifələrində dərc olunan məqalələr

 1. Откуда взялось на Южном Кавказе армянское государство. 5 марта ‎‎2012.
 2. Депортация 40-50-х. Сговор против азербайджанского народа. 9 марта ‎‎2012.
 3. ‎1940-50 гг. Как армянская церковь лоббировала отторжение Карабаха ‎от Азербайджана. 12 марта 2012. ‎‎
 4. 1918-1920. Как Армения и Антанта делили Южный Кавказ. 22 марта 2012 ‎http://news.day.az/politics/322433.html
 5. Страшная правда. Как Иреван стал столицей Армении. 29 марта 2012. ‎http://news.day.az/politics/323476_print.html
 6. Как проходило переселение армян в Азербайджан. 2 апреля 2012. ‎http://news.day.az/politics/324043.html
 7. Как Армения добивалась бакинской нефти. 9 апреля 2012. ‎http://news.day.az/politics/325412.html
 8. Армянские козни вокруг Нахчывана в 20-е годы ХХ века.12 апреля ‎‎2012. http://news.day.az/politics/326176.html
 9. ‎ Как проходило заселение Карабаха армянами. 16 апреля 2012. ‎http://news.day.az/politics/326681_print.html
 10. ‎1918. Как начинался нагорно-карабахский конфликт. 19 апреля 2012. ‎http://news.day.az/politics/327541.html
 11. ‎1920. Армянский мятеж и борьба за власть в Карабахе. 23 апреля ‎‎2012. http://news.day.az/politics/328152.html
 12. ‎1920. Как Нахчыван был освобожден от дашнаков и большевиков. ‎‎26 апреля 2012: http://news.day.az/politics/328900_print.html
 13. ‎ 1921 год. Большевистские игры вокруг Карабаха. 30 апреля 2012. ‎http://news.day.az/politics/329354.html
 14. ‎1921. За что армяне обиделись на Сталина. 03 мая 2012. ‎http://news.day.az/politics/330193.html
 15. 20-е годы ХХ века. Армянские козни вокруг Шушы. 07 мая 2012. ‎http://news.day.az/politics/330795_print.html
 16. Правда о том, как Карабах стал автономной областью 14 мая 2012. ‎http://news.day.az/politics/332204.html
 17. Армянские претензии на Гянджу в 20-е годы ХХ века: 21 мая 2012. ‎http://news.day.az/politics/332818.html
 18. ‎40-е годы ХХ века. Как начинался советский этап армянской ‎экспансии. 24 мая 2012. http://news.day.az/politics/333427_print.html
 19. Как армяне пытались воспользоваться "хрущевской оттепелью" в ‎вопросе Нахчывана. 29 мая 2012. http://news.day.az/politics/334900.html
 20. ‎1920. Судьбу азербайджанских земель от имени Баку решали ‎армяне. 11 июня 2012. http://news.day.az/politics/337449.html
 21. Каким был Нагорный Карабах перед началом конфликта 18 июня ‎‎2012 http://news.day.az/politics/338784.html
 22. ‎60-е годы ХХ века. В Нагорном Карабахе пролилась первая ‎кровь.25 июня 2012. http://news.day.az/politics/340077_print.html
 23. ‎70-е годы ХХ века. Армянские националисты против своих. 5 июля ‎‎2012. http://news.day.az/politics/341240.html
 24. Неизвестные факты армянских провокаций в советский период.12 ‎июля 2012. http://news.day.az/politics/342633.html
 25. Как Армения шла к оккупации Карабаха - от "холодной" фазы к ‎‎"горячей. 19 июля 2012. http://news.day.az/society/344045.html
 26. Как проходила кровавая арменизация Зангезура.26 июля 2012 ‎http://news.day.az/politics/345969.html
 27. Армянские "игры" вокруг Азербайджана накануне советизации ‎Южного Кавказа. 2 августа 2012. http://news.day.az/politics/346493.html
 28. Как большевики и армяне рвали на части Азербайджан. 9 августа ‎‎2012 http://news.day.az/politics/348248.html
 29. Тюркские топонимы как объекты армянской экспансии.13 августа ‎‎2012. http://news.day.az/politics/348864.html
 30. Армянские козни в Нахчыване. 23 августа 2012. ‎http://news.day.az/politics/350196.html
 31. Кровавые страницы истории азербайджанского Южного Кавказа. ‎‎3 сентября 2012. http://news.day.az/politics/351994.html
 32. ‎1918-1919. Как Азербайджан отстоял Нахчыван. 10 сентября 2012. ‎http://news.day.az/politics/353636.html
 33. 1945. "Армянский вопрос" в грязных играх СССР против Турции. ‎‎17 сентября. 2012. http://news.day.az/politics/354981.html
 34. ‎1921. Как несколько слов спасли Нахчыван от передачи Армении. ‎‎1 октября 2012. http://news.day.az/politics/357819.html‎
 35. 1919. Как армяне потеряли покровителей на Западе. 11 октября ‎‎2012. http://news.day.az/politics/359170.html
 36. Армянское фиаско. Вся правда о Карсском договоре. 18 октября ‎‎2012. http://news.day.az/politics/360409.html
 37. ‎1921-1966. Армянские хищники атакуют Нахчыван. 1 ноября 2012 ‎http://news.day.az/politics/361887.html
 38. ‎20-е годы ХХ века. Как азербайджанцы изгонялись из Армении 13 ‎ноября 2012: http://news.day.az/politics/364360.html
 39. ‎1919 год. Как Армению выдворили из Карабаха. 23 ноября 2012. ‎http://news.day.az/politics/365671.html
 40. ‎1919 год. Как Армения продавалась ради территорий. 29 ноября ‎‎2012‎ // http://news.day.az/politics/368822.html
 41. ‎1920 год. Карабах. Армяне в грязных играх против азербайджанцев. 17 января 2013. http://news.day.az/politics/375829.html
 42. ‎1923-й. Лидер дашнаков исповедался в преступлениях армян 7 ‎февраля 2013 http://news.day.az/politics/382179.html
 43. ‎1921 год. Неизвестные подробности большевистско-дашнакского ‎сговора. 22 февраля 2013: http://news.day.az/politics/385412.html
 44. Март 1918-го. Как готовилось кровопролитие в Баку11 марта 2013 ‎http://news.day.az/politics/388753.html
 45. Зверства армянских националистов приводили в ужас царских ‎офицеров и большевиков 18 марта 2013 http://news.day.az/politics/390442_print.html
 46. ‎1918-й. Как происходила массовая резня в Губе. 28 марта 2013 ‎http://news.day.az/politics/392100.html
 47. Шуша. Какой ее строили азербайджанцы 8 мая 2013 http://news.day.az/politics/399935.html
 48. История Армении в плену мифов 21 мая 2013 ‎http://news.day.az/politics/402906.html
 49. ‎1918-1920 гг. Как у Армении появилась столица 13 июня 2013 ‎http://news.day.az/politics/408017.html
 50. ‎ Как армяне сорвали Стамбульскую конференцию 1918 года.25 июля ‎‎2013 http://news.day.az/politics/417981.html
 51. ‎ 1919. Капризы армян сдали Кавказ большевикам 6 августа 2013. ‎http://news.day.az/politics/419928_print.html
 52. ‎1919. США открывают правду об Армении 19 августа 2013: ‎http://news.day.az/politics/423456.html
 53. Как большевики "лепили" Армению 29 августа 2013 ‎http://news.day.az/politics/426051.html
 54. ‎1919 год. Миссия, перечеркнувшая надежды армян10 сентября 2013: ‎http://news.day.az/politics/428457.html
 55. Кровавый путь. Как Зангезур стал "армянским" 10 октября ‎‎2013 http://news.day.az/politics/435783.html
 56. ‎1919. Зверства армян глазами британского дипломата22 октября ‎‎2013 http://news.day.az/politics/438803.html
 57. ‎1918. Странная история армянской "независимости". 04 декабря ‎‎2013. http://news.day.az/politics/449410_print.html
 58. XVIII век. Как армяне пытались продать Карабах России.26 декабря ‎‎2013 http://news.day.az/politics/454299.html
 59. XVIII век. Армяне - орудие в борьбе за Кавказ. 9 января ‎‎2014: http://news.day.az/politics/457111.html
 60. XVIII век. Как карабахский хан переиграл армян. 24 января 2014 http://news.day.az/politics/460202.html
 61. ‎1918. Баку один на один с армянским национализмом.7 февраля ‎‎2014 http://news.day.az/politics/464024.html
 62. XIX век. Армянство в роли пятой колонны на Кавказе 24 февраля 2014 http://news.day.az/politics/468817.html
 63. ‎1918 г. Армянские зверства в Баку дискредитировали большевиков 6 ‎марта 2014 http://news.day.az/politics/471752.html
 64. ‎1918 год. Страшные подробности зверств армян в Шамахы 11 марта ‎‎2014 http://news.day.az/politics/473009.html
 65. Неизвестные страницы геноцида азербайджанцев 1918 года ‎‎31 марта 2014 http://news.day.az/politics/477703.html
 66. Как начинался "армянский вопрос" 8 апреля ‎‎2014 http://news.day.az/politics/479969.html
 67. ‎1915 год. История грандиозного армянского предательства 24 ‎апреля 2014: http://news.day.az/politics/484800.html
 68. ‎1918 г. Как Британия использовала армян для взятия Баку. 06 мая ‎‎2014. http://news.day.az/politics/488041.html
 69. ‎1988. Армяно-советский заговор против Азербайджана. 3 июня ‎‎2014 http://news.day.az/politics/489711_print.html
 70. ‎1988. Вся правда о сумгайытской провокации 9 июня 2014 ‎http://news.day.az/politics/496952_print.html
 71. ‎1988. Кровавая депортация азербайджанцев из Армении. 23 июня ‎‎2014 http://news.day.az/politics/500532.html
 72. ‎1988. Правда о депортации азербайджанцев из Армении, которую ‎хотели скрыть 16 июля 2014 http://news.day.az/politics/506069.html
 73. 1918. Государство Армения – продукт доброй воли Азербайджана ‎‎24 июля 2014: http://news.day.az/politics/508166.html
 74. XIX-й. Как провалилась попытка армян создать "царство" на ‎Кавказе 4 сентября 2014: ‎http://news.day.az/politics/517468.html
 75. 1920-й. Окончательный крах нахчыванских планов Армении. 17 ‎сентября 2014. http://news.day.az/politics/520551.html
 76. ‎1920 год. Чрезмерные аппетиты дашнаков оставили их без ‎Нахчывана 2 октября 2014 http://news.day.az/politics/524132.html
 77. ‎1918-й. Как армяне делили азербайджанский Зангезур: 9 октября ‎‎2014 http://news.day.az/politics/525764.html
 78. ‎1919-й. Страшная правда об Армении, которую мы не знали. 29 ‎октября 2014: http://news.day.az/politics/530642.html
 79. ‎ 1878 г. Армянский вопрос начался с унижения армян 5 ноября 2014 ‎http://news.day.az/politics/532368.html
 80. Индийский след. 26.09.2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=17056‎
 81. Индийский след. 28.09.2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=17072‎
 82. Индийский след. 30.09.2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=17200‎
 83. Депортация. 30.10.2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=18559‎
 84. Депортация. 31.10.2014. http://www.kaspiy.az/news.php?id=18604‎
 85. Депортация. 01.11.2014. http://www.kaspiy.az/news.php?id=18630‎
 86. Депортация. 04.11.2014. http://www.kaspiy.az/news.php?id=18762‎
 87. Депортация. 05.11.2014 http://www.kaspiy.az/news.php?id=18812‎
 88. 1919 год. Карабах в играх армян и большевиков: 12 ноября 2014: ‎http://news.day.az/politics/533944.html
 89. 1919 год. Как был дан отпор армянским бандам в Ведибасаре. 21 ‎ноября 2014 http://news.day.az/politics/536403.html
 90. Депортация-1988. 16 ноября 2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19238‎
 91. Депортация-1988. 21 ноября 2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19538‎
 92. Депортация-1988. 23 ноября 2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19565‎
 93. Депортация-1988. 25 ноября 2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19682‎
 94. Депортация-1988. 26 ноября 2014. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19738‎
 95. Депортация-1988. 27 ноября 2014 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19785
 96. Депортация-1988. 28 ноября 2014 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19823‎
 97. Депортация-1988. 02 декабря 2014 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=19993‎
 98. Депортация-1988. 03 декабря 2014 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=20035
 99. ‎1948-1953. Неизвестные факты о депортации азербайджанцев из ‎Армении. 22 декабря 2014: http://news.day.az/politics/541547.html
 100. 1914-й. Как армянские рецидивисты планировали удар в спину ‎России. 7 января 2015 http://news.day.az/politics/546910.html
 101. Комиссар юстиции. 07 января 2015: ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=21421‎
 102. Комиссар юстиции. 08 января 2015: ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=21473‎
 103. ‎1919-й. Антанта - надежда Армении на присвоение территорий ‎Азербайджана: 16 января 2015 http://news.day.az/politics/548863.html
 104. Мятежные вассалы. 23 января 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=22060
 105. ‎1920 год. Игры с большевиками вокруг Карабаха стоили дашнакам ‎власти. 27 января 2015. http://news.day.az/politics/551307.html
 106. Мятежные вассалы. 28 января 2015. http://www.kaspiy.az/news.php?id=22525
 107. Мятежные вассалы. 03 февраля 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=22526‎
 108. Мятежные вассалы. 10 февраля 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=22818‎
 109. Мятежные вассалы. 19 февраля 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=23240‎
 110. Мятежные вассалы. 26 февраля 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=23516‎
 111. Мятежные вассалы. 05 марта 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=23813‎
 112. Армянский вопрос. 18 марта 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24306‎
 113. Армянский вопрос. 19 марта 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24350‎
 114. Армянский вопрос. 20 марта 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24387‎
 115. Армянский вопрос. 30 марта 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24564#.VRkwsCAr6wI.facebook
 116. Армянский вопрос. 31 марта 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24617‎
 117. Армянский вопрос. 01 апреля 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24657‎
 118. Армянский вопрос. 02 апреля 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=24723‎
 119. ‎1915-1916. Зверства армян в Турции заставили Россию изменить ‎планы: 12 февраля 2015 http://news.day.az/politics/555489.html
 120. Армянский шовинизм и Губинская трагедия 1918 года2015. ‎http://www.1news.az/authors/oped/20150220012319591.html
 121. Геноцид азербайджанцев в Шамахинском уезде весной 1918 года // http://www.1news.az/authors/oped/20150213025349036.html
 122. ‎1918 год. Как рухнул грандиозный армянский миф 24 февраля 2015 ‎// http://news.day.az/politics/558567.html
 123. ‎1918-й. Вся правда о геноциде азербайджанцев из уст очевидца - ‎бакинского еврея. 6 марта 2015 http://news.day.az/politics/561302.html
 124. ‎1918 год. Геноцид азербайджанцев в Баку со слов Шаумяна: "Мы ‎шли сознательно на это…" 11 марта ‎‎2015 http://news.day.az/politics/562107.html
 125. ‎1918-й. Геноцид азербайджанцев глазами его участника. 28 марта ‎‎2015. http://news.day.az/politics/565495.html
 126. ‎1918-й Неизвестные страницы геноцида азербайджанцев в Гяндже. ‎‎31 марта 2015. http://news.day.az/politics/567040.htm‎
 127. Март 1918-го. Как готовилось кровопролитие в Баку. 31 марта 2015 ‎http://www.1news.az/authors/oped/20150331112913061.html
 128. Неизвестные страницы депортации азербайджанцев из Армении. 20-‎‎30 гг.15 апреля 2015. http://news.day.az/politics/570730.html
 129. ‎1915 год. Правда о "геноциде армян", которую не хочет слышать ‎мир. 24 апреля 2015. http://news.day.az/politics/573342.html
 130. Трудный путь борьбы. 19 апреля 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=25381‎
 131. Трудный путь борьбы. 26 апреля 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=25677‎
 132. Трудный путь борьбы. 03 мая 2015. ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=25945‎
 133. Трудный путь борьбы. 17 мая 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=26540#.VViJNVsOB5Q.facebook
 134. Трудный путь борьбы. 24 мая 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=26830#.VWL7qM8CmwE.facebook
 135. Трудный путь борьбы. 31 мая 2015 ‎http://www.kaspiy.az/news.php?id=27102‎
 136. Баку в 1905 г. Так начиналась резня азербайджанцев . 13 мая 2015. ‎http://news.day.az/politics/577950.htmlhttp//news.day.az/politics/58261.html
 137. ‎1920-й. Так начиналась армянская авантюра вокруг Карабаха. 29 ‎мая 2015. http://news.day.az/politics/582461.html
 138. ‎1919. Чрезмерный аппетит подвел армян. 05 июня 2015. ‎http://news.day.az/politics/584663.html
 139. XIX век. Переселенные на Кавказ армяне стали головной болью для империи 29 июля 2015 http://news.day.az/politics/595867.html
 140. Как армяне попали на Южный Кавказ и каким способом расширялись армянские границы? . 04 августа 2015. http://www.1news.az /authors/ oped/ 20150804030438135.html
 141. Откуда произошли армяне? И кто такие зоки? – Есть мнение. http://archiveshare.net/v2/24082015/6/4/0/3/6/f6c55279d45132f6938a534d3d0e39d1981/0c00c437dacf3875fb74a4ea50b9a4c9aca4ce7c/web/?archSh=1[ölü keçid]
 142. 1914-й. Армянская церковь - вдохновитель террора 31 августа 2015 http://news.day.az/politics/607784.html
 143. 1915 г. Армяне против дашнаков. 23 сентября 2015. http://news.day.az/politics/700156.html
 144. 1917. Южный Кавказ могли перекроить под армян. 08 октября 2015. http://news.day.az/politics/704482.html
 145. Откуда на Южном Кавказе армянские топонимы. 16 октября 2015 http://news.day.az/politics/707293.html
 146. Голубая мечеть Иревана ждет истинных хозяев – РАССЛЕДОВАНИЕ. 17 октября 2015. http://news.day.az/politics/707793.html
 147. Как армяне предали Грибоедова – РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ http://news.day.az/politics/709638.html 23 октября 2015.
 148. Чего армянство не может простить России – РАССЛЕДОВАНИЕ. 2 ноября 2015. http://news.day.az/politics/712379.html
 149. Эта черта армянства ценилась в России на вес золота – ФАКТ В ИСТОРИИ. 19 ноября 2015. http://news.day.az/politics/718474.html
 150. Как Сталин отнял Армению у азербайджанцев – ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ. 24 ноября 2015. http://news.day.az/politics/720251.html
 151. Бронепоезда Азербайджанской армии – Как это было. 17 декабря 2015. http://news.day.az/politics/729071.html
 152. Армянам не удалось доказать России свои права на Карабах – факт из истории. 4 января 2016. http://news.day.az/politics/734479.html
 153. Полный провал армянского вопроса – как это было. 11 января 2016. http://news.day.az/politics/736605.html
 154. Армянская карта мира – какой бы она была . 29 января 2016. http://news.day.az/politics/742955.html
 155. Горькая судьба азербайджанского озера Гейча. 17 февраля 2016 г. http://news.day.az/politics/750004.html
 156. XIX век: Россия узнала цену армянской благодарности. 9 марта 2016 г. http://news.day.az/politics/757287.html
 157. 1918-й. Армянских бандитов постигла судьба их жертв http://news.day.az/politics/761793.html. 20 марта 2016
 158. Геноцид азербайджанцев в 1918 году – http://news.day.az/politics/764783.html. 31 марта 2016.
 159. 1915-1916 гг. Зверства армян в Турции приводили русских в ужас. 24 апреля http://news.day.az/politics/772981.html
 160. "Духовный центр" армян – откуда он взялся на азербайджанских землях? – РАССЛЕДОВАНИЕ 12 мая 2016. http://news.day.az/politics/779463.html
 161. 1918 год. Откуда на Южном Кавказе взялась Армения 26 мая 2016. http://news.day.az/politics/784103.html
 162. Историческая призма: 1988 год. Так начинался карабахский конфликт 9 июня 2016.http://news.day.az/politics/789072.html
 163. 1945 год. Как азербайджанцы брали Берлин. 22 июня 2016 http://news.day.az/politics/793496.html
 164. Армянский фашизм. Кто и как помогал разведке Гитлера воевать с СССР – ФОТО 18 июля 2016. http:т//news.day.az/politics/802076.html
 165. Армяне на службе у фашистов. 8 августа 2016 http://news.day.az/politics/804595.html
 166. Севрский договор. Правда, которая не понравится армянам. 20 августа 2016 http://news.day.az/politics/812732.html
 167. "Историческая призма": 1921-й. Бесславный конец армянских палачей. 4 сентября http://news.day.az/politics/817479.html
 168. "Поход на Стамбул отменяется": как Сталин оставил армян без турецких земель - ПОДРОБНОСТИ 25 сентября http://news.day.az/politics/824402.html
 169. Историческая призма": Армянские фальсификаторы истории присвоили чужих царей – ПОДРОБНОСТИ 28 октября 2016. http://news.day.az/politics/834726.html
 170. "Историческая призма": Начало ХХ века. Как дашнаки разваливали Российскую империю. 19 ноября 2016. http://news.day.az/politics/839850.html
 171. "Историческая призма": Шокирующая правда о зверствах армян в Турции из уст европейцев 4 декабря 2016. http://news.day.az/politics/844322.html
 172. 1905-й. Зверства дашнаков потрясли российские власти 18 декабря 2016 . http://news.day.az/politics/851134.html
 173. 1829-1830 гг. Как армяне оказались на Южном Кавказе 25 декабря 2016. http://news.day.az/politics/853067.html
 174. 1913 год. Как "армянский вопрос" чуть не поссорил державы. 4 января 2017. http://news.day.az/politics/854430.html
 175. Как Учкилисе стал Эчмиадзином. 15 января 2017. http://news.day.az/politics/858854.html
 176. 1917-й. Большевики оставили армян без Карса, но подарили Иреван. 22 января 2017. http://news.day.az/politics/860998.html
 177. "Историческая призма": 1828-1829. Как армяне подставили Грибоедова. 5 февраля 2017. http://news.day.az/politics/865664.html
 178. 1988 год. Так начинался карабахский кошмар. 28 февраля 2017. http://news.day.az/politics/872561.html
 179. Как из кровавого Андраника лепили народного героя. 8 марта 2017. http://news.day.az/politics/875316.html
 180. Трагедия озера Гёйча - первый геноцид азербайджанцев.26 марта 2017. http://news.day.az/politics/880637.html
 181. Март 1918-го. Геноцид азербайджанцев в показаниях свидетелей - ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА АРМЯНСКИХ ЗВЕРСТВ. 30 марта 2017. http://news.day.az/politics/881570.html
 182. XIX век. Как армяне выторговывали себе государственность. 9 апреля 2017.http://news.day.az/politics/884828.html
 183. Как армянская независимость превратилась в безнадежный проект. 16 апреля 2017. http://news.day.az/politics/887297.html
 184. Миф об Эребуни и основа армянского расизма. 1 мая 2017. http://news.day.az/politics/891357.html
 185. 1918-й. Так начинались армянские интриги вокруг Шуши. 8 мая 2017. http://news.day.az/politics/893590.html
 186. 1950-е. Как в СССР пытались сделать Армению "древнее" 15 мая 2017. http://news.day.az/politics/895920.html
 187. 1905-1906 гг. Кровавая хроника преступлений дашнаков в Шуше. 22 мая 2017. http://news.day.az/politics/898539.html
 188. 29 мая 1918-го. Так была решена судьба азербайджанского Иревана. 28 мая 2017. http://news.day.az/politics/900673.html
 189. 1945. Крах армянских планов по расширению Армении. 4 июня 2017. http://news.day.az/politics/902865.html
 190. 1919 г. Генерал-губернатор Карабаха - один против армянских бандитов. 18 июня 2017. https://news.day.az/politics/906906.html
 191. 1948-1949. Как пришлые армяне вытесняли из Карабаха азербайджанцев. 29 июня 2017. https://news.day.az/politics/909197.html
 192. XVIII в. Мелики Карабаха - развенчание армянского мифа 21 август 2017.https://news.day.az/politics/925151.html

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]