İnformasiya direktoru

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
  (iş davam edir)

İnformasiya direktoru – tәşkilatın aşağıdakılar üçün mәsul rәsmi şәxsi: 1) İnformaiya texnologiyalarının әldә edilmәsinin vә informasiya resurslarının idarә edilmәsinin qanunvericiliyә, sərəncamlara, göstərişlərә, siyasətlərә, qaydalara və rәhbәrliyin müәyyәn etdiyi prioritetlərə uyğun tərzdə hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk üçün tәşkilatın icra rәhbәrliyinә vә digәr yuxarı idarәetmә heyәtinә mәslәhәt vә digәr kömәyin tәmin edilmәsi; 2) Tәşkilat üçün nöqsansız və inteqrativ informasiya texnologiyaları arxitekturasının işlәnmәsi, gerçәklәşdirilmәsi, saxlanması vә inkişaf etdirilməsi; 3) İş proseslərinin təkmilləşdirilməsi də daxil olmaqla tәşkilat üçün bütün əsas informasiya resurslarının idarə edilməsi proseslərinin effektiv vә sәmәrәli layihə və istismarını təkmilləşdirmək.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • İmamverdiyev Y.N, "İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti", 2015,“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı,160 səh.