Ədəbi dil

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ədəbi dil – xalqın öz mәdәni ehtiyaclarını ödәmәk üçün işlәtdiyi normalaşdırılmış dil. Ədəbi dil elmi vә bәdii әsәrlәrdә, mәtbuatda vә idarәçilik aparatında, televiziya vә radioda, mәktәblәrdә işlәdilir. Dialektlәrә, loru dilә, jarqonlara qarşı qoyulur. İki qolu var: yazılı vә şifahi. Ədəbi dil dә elmifiloloji qayda vә normalar mövcuddur. Zәngin üslublar sisteminә malik olan, daim yenilәşsә dә sabit әnәnәni qoruyub saxlayan Ədəbi dil universaldır vә cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrindә geniş istifadәsi zәruri hesab edilir.