Arif Həsənov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Arif Həsənov
Arif Həsən oğlu Həsənov
Doğum tarixi 7 noyabr 1936(1936-11-07) (85 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı professor
İş yerləri AMEA, Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Sənaye İnstitutu
Mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi

Arif Həsənov (tam adı: Arif Həsən oğlu Həsənov) — Azərbaycan alimi, AMEA akad. Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun “Tsikloolefinlər” laboratoriyasının müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru, professor.[1][2]

Ümumi məlumatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Arif Həsən oğlu Həsənov 1936-cı il noyabrın 7-də Bakı şəhərində, müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1944-cü ildə Ağdam şəhər orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və oranı 1954-cü ildə bitirmişdir.

1954-cü ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) “Neft və qaz texnologiyası” fakultəsinə qəbul olmuş və 1959-cu ildə oranı mühəndic-texnoloq ixtisası ilə başa vurmuşdur.

Həmin ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin sərəncamı ilə “Parçaların kimyəvi texnologiyası” ixtisasına yiyələnmək üçün Rusiya Federasiyasının İvanovo şəhərinə ezam olunmuşdur. İl yarım müddətində həmin ixtisasa yiyələndikdən sonra, 1961-1963-cü illərdə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq kombinatının “Boyaq-bəzək” işləmə fabrikində sex rəisi vəzifəsində işləmişdir.

1963-cü ildən başlayaraq A.H.Həsənovun sonrakı əmək və elmi fəaliyyəti bilavasitə Azərbaycan MEA akademik Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ilə bağlıdır. O, burada əvvəlcə mühəndis, sonralar kiçik və böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmış, 1989-cu ildən bu günə kimi isə İnstitutun “Tsikloolefinlər” laboratoriyasının müdiridir.

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Alitsiklik karbohidrogenlər və onların törəmələrinin kimyası professor A.H.Həsənovun elmi fəaliyyətində xüsusi yer tutur. Bu sahədə apardıgı tədqiqatlar nəticəsində bir çox praktiki qiymətli xassələrə malik, məlum və yeni monomerlərin alınmasının əlverişli üsulları yaradılmışdır. Belə istiqamətlərdən, başlıca olaraq, pirolizin C5 fraksiyasından tsiklopentadienin, bütün məlum proseslərdən öz iqtisadi və ekoloji göstəriciləri ilə fərqlənən çıxarılma prosesini, stereomüntəzəm polimerlər üçün tsiklopenten və norbornen kimi tsikloolefin monomerlərinin yeni alınma üsullarını, norbornen əsasında karkas karbohidrogenlərinin alınma prosesini, norbornen sırası karbohidrogenlərin bioloji aktiv O-törəmələrinin alınma üsullarını və s. göstərmək olar.

Əsas elmi nəticələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

A.H.Həsənovun tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Üzvi Sintez İnstitutunda (Moskva), Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Sintetik və Təbii Ətirli Maddələr İnstitutunda (Moskva) və Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Sintetik Kauçuk Monomerləri İnstitutunda (Yaroslavl) sınaqdan keçirilmiş və müsbət rəylər alınmışdır. Sintez olunmuş tsikloolefin monomerləri (tsiklopenten, norbornen və 5-metilnorbornen) çox aşağı şüşələşmə temperaturuna (minus 97 və minus 1140C) malik kauçukların istehsalı üçün yararlı polialkenamer polimerlərinin alınmasında Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Sintetik Kauçuk İnstitutunda (Sankt-Peterburq) müsbət nəticə ilə sınaqdan keçmişdir. Alitsiklik sırası ketonların və olefinlərin bəzi oksigenli törəmələri əsasında Moskvada ətirli kompozisiyalar yaradılmış və müəlliflik şəhadətnamələri alınmışdır.

Elmi istiqamətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi istiqaməti əsasən alitsiklik sırası karbohidrogenlər və onların törəmələrinin kimyasıdır. O cümlədən:

 • Alitsiklik sırası doymamış karbohidrogenlərin əsasında bir çox praktiki əhəmiyyətli bioloji aktiv O- və N-törəmələrinin rasemat və optiki aktiv formalarının alınması;
 • Neft turşuları və bərpa olunan mənbələr əsasında, bitki mənşəli doymuş və doymamış yağ turşularının nano-ölçülü katalitik sistemlərin iştirakı ilə dekarboksilləş-məsi ilə dizel yanacaqları üçün yüksək setan ədədli alkanların alınması və daxili olefinlərin alınması istiqaməti 3 Azərbaycan Patenti ilə təsdiqlənmişdir;
 • Alitsiklik dienlər və ali alifatik sırası C6-C10 spirtlər əsasında yüksək özlülük indeksinə malik müasir tələblərə müvafiq sintetik sürtkü yağlarının alınması istiqaməti Azərbaycan Patenti ilə təsdiqlənmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1963-cü ildən başlayaraq A.H.Həsənovun sonrakı əmək və elmi fəaliyyəti bilavasitə Azərbaycan MEA akademik Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ilə baglıdır. Alitsiklik karbohidrogenlər və onların törəmələrinin kimyası professor A.H.Həsənovun elmi fəaliyyətində xüsusi yer tutur. O, NKPİ-nin Elmi Şurasının, 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının İxtisaslaşdırılmış Şurasının, 2000-ci ildən hal-hazıra kimi NKPİ-nin Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Nailiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aparılan praktiki əhəmiyyətli elmi işlərdən biri də mürəkkəb efir tipli sənaye plastifikatoru olan dibutilftalatın analoqunun alınma prosesidir. Prosesin texnologiyası işlənib hazirlanmış və Təcrübə-Sənaye miqyaslı istehsalı təşkil olunmuş, Bakı “Süni gön və Plyonka materialları” zavodunda müvəffəqiyyətlə tətbiq olunmuşdur.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

A.H.Həsənov elmi işlərini pedaqoji fəaliyyəti ilə uzlaşdıran alimdir. 1964-67-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun yeni açılmış “Lifli materialların texnologiyası” kafedrasında “Kimyəvi texnologiya” ixtisası üzrə əvəzçiliklə mühazirə fənnini aparmış, 1998-ci ildən etibarən 2008-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru vəzifəsində pedaqoji fəaliyyətdə olmuşdur.

Kadr hazırlığı[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • elmlər doktoru 1;
 • fəlsəfə doktorları 6 (+1 doktorant);
 • magistr 13

Təltif və mükafatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin diplomu, 22.12.1986., qərar № 10;
 • 1996-cı il “Əmək Veteranı” medalı;
 • AMEA-nın fəxri fərmanları (19.12.2001, № 39/12-104 ; 05.08.2011, №18/4;
 • Azərb. Respublikası “Avropa Nəşr Mətbu Evi” diplomu (AZ № 803210277).
 • Əməkdar elm xadimi (2019)

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi əsərlərinin sayı: - 246

 1. Получение диенов дегидратацией продуктов жидкофаз ного окисления олефинов // Нефтехимия, 1966, Т6, № 2, С.257-261.
 2. О кротоновой конденсации кетонов в гетерогенной щелочной среде. // Азерб.хим.журнал, 1969, № 4.
 3. Исследование реакции конденсации циклопентанона с формальдегидом Азерб.хим.журнал, 1972, № 2, с.35-38.
 4. Синтез и некоторые превращения алкенил- и циклоалкенил – замещенных цикланонов. Кандидатская диссертация, Баку, ИНХП Азерб. ССР, 1972 г.
 5. Макрокинетические особенности альдольной конденсации циклопентанона с н.валериано-вым альдегидом // Доклады АН Аз.ССР, 1973 г. № 10, с.17-19.
 6. Синтез алкенилцикланонов // Азерб.хим.журнал, 1975, № 3.
 7. Щелочная соконденсация изомеров метилциклогексанона с ацетоном // Азерб.хим.журнал, 1978, № 1.
 8. К изучению реакции каталитического превращения циклопентадиена // Докл. АН Аз.ССР, 1980, № 6.
 9. О циклодиенах жидких продуктах пиролиза // Азерб.нефт.хоз-во, 1983, № 11, с.47-51.
 10. Каталитическое превращение олигомера фр.С5 ЖПП с целью получения циклоолефиновых углеводородов//Азерб.хим.журнал,1984г. № 4, с.27-36.
 11. Получение циклопентена и норборнена на основе жидких продуктов пиролиза // Тезисы IV Нефтехим.Симпозиума АН Соц.стран, г.Балатонфыред, (Венгрия), 12-17 ноября 1984г. С.58.
 12. Совмещенный процесс получения циклопентена и норборнена на базе жидких продуктов пиролиза// Азерб.нефтяное хозяйство, 1985, № 7, с.36.
 13. Получение циклоолефиновых мономеров как перспективное направление переработки ЖПП // Докл.АН Аз.ССР, серия хим.вып. 41, 1985, № 10, с.50-54.
 14. Изомеризация гексенов на перлите при образовании их из спиртов // Азерб.нефт.хоз-во, 1986, № 1, с.44-46.
 15. Термическая и каталитическая мономеризация димера циклопентадиена // Тезисы докл. Всесоюзн. Конф., посв. Памяти А.М.Бутлерова «Химия непр. Соед.», г.Казань, 1986, с.143.
 16. Этерификация 2-алкилциклогексанолов алифатическими карбоновыми кислотами // Азерб.хим.журнал, 1987, № 1,с.103 -104.
 17. Каталитическая активность природн. Флюмосиликатов в изомеризации олефинов // Тезисы докл. Конф.Соц.стран «Исслед.и прим. природн. цеолитов», г.Тбилиси, окт.1988г.
 18. Термокаталитическое преврашение циклопентадиена // Нефтехимия, 1988, Т.ХХУШ, № 5, с.653–661.
 19. Синтез простых эфиров бицикло-/2.2.1/ - гептенового ряда // Азерб.хим.ж., 1988, № 4.
 20. Этерификация алифатических моноэфиров этиленгликоля жирными кислотами // Азерб.хим.журнал, 1989, № 2.
 21. Каталит.мономеризация дициклопентадиена в проточной системе на  - Аl2О3. // Нефтехимия, 1990, т.ХХХ, № 1, с.69.
 22. Получение циклоолефинов циклопентенового и норборненового рядов термокаталитическим преврвщением фр.С5 пиролиза и некоторые синтезы на их основе, Докторская диссертация, Баку, АМЕА,1991г.
 23. /2+2/-гомо- и содимеризация циклоолефинов под воздействием радиационного облучения // Нефтехимия, 1992г. ХХХП, №4, с.335-338.
 24. Пути рационального использования пироконднсата ЭП-300 // Тезисы докл. I Бак.Межд.научной конференции по нефтехимии, 23-27 март 1994г.
 25. Получение норкамфена // там же.
 26. Перспективы использования фр.С5 пироконденсатаЭП-300 // Азерб.нефт. хоз-во, 1995, № 5.
 27. Реакция алкоксилирования,протекающая при дебромировании 2,3- ди-бромбицикло /2.2.1/-гептена в присутствии спиртового раствора цинковой пыли // ЖорХ, 1994, т.30, № 5, ст.785.
 28. Изучение особенностей реакции каталитичес-кого присоединения одно-и вухатомныхспиртовкбицикло/2.2.1/гептенам // ЖорХ, 1994, Т.30. Вып.5, с.707- 709.
 29. Асимметрический катализ в реакции [4+2]присоединения малеиновой кислоты к алифатическим диенам // Тезисы докл.П Бак.Межд.нефт.конф., 18-21 июня, 1996г.
 30. Na - и NН4 - соли циклогексен- и норборнен-дикарбоновых кислот в качестве ингибиторов коррозии комплексного действия // Азерб.Хим.Ж. 1998г. № 3.
 31. Превращения 2-метилол-бицикло-/2.2.1/-гептана на оксидных катализаторах // Нефтехимия, 2000, том 40, № 4, с.304-306.
 32. Циклоалкиловые моноэфиры этиленгликоля // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2000, № 4, с.14-18.
 33. Асимметрическая реакция Дильса-Альдера – перспективное направление в решении задач современной нефтехимии и фармокологии // там же, 2001, № 4, с.32-40.
 34. Асимметрический синтез эфиров норборненкарбоновой кислоты в присутствии хиральных катализаторов // Тезисы докл. V Бак. Межд. Мамедалиевской н/х конф., 2002, с.65.
 35. Асимметрический синтез полихлорнорборненов в присутствии хиральных катализаторов// Доклады АМЕА,2002, № 5-6.
 36. Синтез и превращение 5-, 2-метид- и метилен-бицикло[2.2.1]гептен(ан)ов с ретроспективной δ-миграцией водорода на оксидном катализаторе // ЖОрХ, 2003, Т.39, Вып.7, с.1008-1012.
 37. The investigation of the interrelation between biological activity and the structure of monoethers of alicyclic dicarboxylic acids // 17-th International Simposium on Medical Chemistry (ISMC), 14-17 october 2003, Kyoto, Japan.
 38. Стереоселектиный синтез кислых ß-оксиалкиловых моноэфиров норборнендикарбоновой кислоты и изучение их биологической активности // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2004, № 1(16), с.57-60.
 39. Asymmetric synthesis of cycloalkyl monoether of norbornenedicarboxylic acid // Processes of petrochemistry and oil refining, 2004, № 2(16), 38-40.
 40. Диэфиры тетрагидро- и эндометилен-тетрагидро-фталевых кислот в качестве пластификаторов ПВХ-композиций // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2004, № 4(19), с.31-34.
 41. Stereoselective synthesis of acids ß-oxyalcyl ethers of norbornenedicarboxylic acids // Processes of petrochemistry and oil refining, 2004, № 1, P.57-60.
 42. Синтез индивидуальных стереоизомеров N-производных алкиловых моноэфиров норборнендикарбоновой кислоты и изучение их биологической активности // Азерб.Хим.Жур., 2005, №3, с.88-91.
 43. Стерео- и энантиоселективный синтез моноалкиловых эфиров норборнен дикарбоновой кислоты и изучение их биологической активности // Азерб.Хим.Жур., 2005, №1, с. 77-80.
 44. The ethers of mono and carboxylic acigs bicycle[2.2.1]hept-5-ene series and their biological activity // Processes of petrochemistry and oil refining, 2005, № 2(21).
 45. Синтез 2-(бицикло[2.2.1]гепт-2-ил)оксиэтиловых эфиров алифатических карбоновых кислот // ЖОрХ, 2005, Т.41, Вып. 12, с.1793-1794.
 46. Эфиры моно- и дикарбоновых кислот бицикло[2.2.1]гепт-5-енового ряда и их биологическая активность // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2005, № 2, с.19-22.
 47. Əmtəəşünaslıq və kimya, Bakı, Elm, 2006, 540 s.
 48. Асимметрическое [4+2]-циклоприсоединение: синтез хиральных эфиров норборнен карбоновых кислот // Azərbaycan kimya jurnalı, 2006, № 1, s.124-128.
 49. Stereo- and enantioselektive syntesis of monoethers of bicyclic carboxylic acids // Processes of petrochemistry and oil refining, 2006, № 3, P.53-60.
 50. Биологические активные би- и три-циклические моноэфиры на основе С5 фракции пиролиза// Азерб.хим.журнал, 2006, № 3, С.149-153.
 51. Синтез рацемических и енантиомерных бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2 метилоловых моноэфиров алифатических дикарбоновых кислот и изучение их биологической активности // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2007, № 1, с.58-63.
 52. Стерео- и энантиоселективный синтез моноэфиров 2(3)-метилциклогек-сендикарбоновой кислоты и изучение их биологической активности//Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2007, № 2, с.64-68.
 53. Рацемические и хиральные моноэфиры циклогексендикарбоновых кислот: синтез и применение // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2007, № 5, с.25-32.
 54. Stereo- and enantioselektive syntesis of monoethers of cycloheksenedicar-Boxylic Acids // Processes of petrochemistry and oil refining, 2007, № 4, P.33-36.
 55. Изучение биологической активности ьоноэфиров циклогексендикарбоновой кислоты // Азерб.Технич.Универ., Научные труды, Фундаментальные науки, 2007, № 4, с.76-78.
 56. Синтез рацематов и оптически активных форм моноэфиров циклогексен и норборненкарбоновых кислот и исследование взаимосвязи биологической активности с их строением // XVIII Менделеевский Сьезд по общей и прикладной химии, Москва, 23-28 сентября 2007, Том 3, с.325.
 57. Исследование биологической активности моноэфиров 2(3)-метилциклогексен- и бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3 дикарбоновых кислот// Азерб.- Хим.Журнал, 2007, № 3, с.93-96.
 58. Диеновая конденсация алифатических 1,3-диенов с ароматическими азосоединениями // Азерб.Технич.Универ., Научные труды, «Фундаментальные науки», 2007, № 3, с.82-84.
 59. Стерео- и энантиоселективный синтез три- и тетра-карбоновых кислот // Там же, 2008, № 1, с.100-102.
 60. Синтез N-производных моноэфиров циклогексендикарбоновых кислот // Там же, 2008, № 1, с.105-107.
 61. Получение моноэфиров N-(ß-гидроксиэтиламидо)-циклогексендикарбоновой кислоты // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2008, № 3-4, с.178-187.
 62. Экологические чистые аналоги дибутилфталата на основе 2(3)-метилциклогексен-дикарбоновой кислоты // Журнал Прикладной Химии, 2008, Т.81, Вып.4, с.684-686.
 63. Изучение влияния параметров реакции на химический и оптический выходы три- и тетра-карбоновых кислот // Вестник БГУ, 2008, № 3, с.32-36.
 64. Синтез и применение хиральных моноэфиров циклогексен- и бицикло[2.2.1]гепт-5-ен -2,3 дикарбоновой кислоты // Журнал Органической Химии, 2008, Т.44, вып.12, с.1782-1785.
 65. Исследование биологической активности моноэфиров циклогексен- и 2(3)- метилциклогесен-дикарбоновых кислот // Азерб.Хим.Журнал, 2008, № 4, с.127-129.
 66. Катализаторы селективного окисления циклоолефинов и их производных в ди- и поликарбоновые кислоты // Вестник БГУ, 2008, № 4, с.18-24;
 67. Изучение жидкофазного окисления олефинов до карбоновых кислот // Азерб.Технич.Универ., Научные труды, «Фундаментальные науки», 2009, № 2, с.148-150.
 68. Побочные продукты нефтехимических производств: пути рационального использования // IV Всерос.конф. г.Томск(РФ), 29.10.2009, с.86.
 69. Моноэфиры N-(ß-гидроксиэтиламидо)-циклогексен- и бицикло[2.2.1]гепт-5- ен-2,3 дикарбоновых кислот в качестве биологически активных веществ // Ш Российская конф.»Актуальные проблемы нефтехимии», посв.75-летию акад.Н.А.Плате, Звенигород(Москва), 27-30 окт.2009.часть 2, с.17-18.
 70. Моноалкилкарбоксилаты циклогекы-4-ур-1,2-дикарбоновой кислоты в качестве синтонов в фармакохимии // Там же, часть 2, с.19-20.
 71. Синтез разнофункциональных алициклических соединений на основе побочных продуктов нефтехимического производства // Сб.трудов ИНХП НАНА. Баку, Элм, 2009, с.240-249;
 72. Изучение фотохимической [4+2]-циклодимеризации норборнена // Азерб, Технич.Универ., Научные труды, «Фундаментальные науки», 2009, № 2, УШ (29), с.98-102.
 73. К вопросу о рациональном использовании сырьевых ресурсов республики // Там же, 2009, № 3, УШ(29), с.93-96.
 74. Первопроходец /Газета «Эхо», Суббота, 20 марта 2010, № 51, с.7.
 75. Новые исследования реакции [4+2]-циклодимеризации на основе циклопентадиена // Азерб.Хим.Журнал, 2010, № 1, с.171-175.
 76. Новые бактерицидные препараты на основе побочных продуктов нефтехимического производства // Азерб.Нефт.Хоз, 2010, № 3, s. 51-54.
 77. Неорганические растворители в реакциях Дильса-Альдера // Азерб.Технич. Универ., Научные труды, «Фундаментальные науки», 2009, № 4, с.119-125.
 78. Синтез и бактерицидные свойства моноэфиров циклогексен- и норборнендикарбоновых кислот // Там же, 2009, № 4, Т.УШ (32), с.126-131.
 79. Алифатические и алициклические 1,3 диены в синтезе биологически активных соединений (часть 1) // Там же, 2010, № 1, Т.IX(33), c.99-104.
 80. Алифатические и алициклические 1,3 диены в синтезе биологически активных соединений (часть 2) // Там же, 2010, № 1, Т.IX(33), c.79-83.
 81. Новые пластификаторы для ПВХ-композиций // Там же, 2010, №1, T.IX(33), c. 84-88.
 82. Термический и каталитический диеновый синтез на основе диенов С5 фр. Пиролиза // Там же, 2010, № 1, Т.IX (33), c.105-111.
 83. Органические растворители в реакциях диенового синтеза // Там же, 2010, № 1, N.IX(33), c.93-98.
 84. Фармакофорные моноэфиры циклогесенового и норборненового рядов // Там же, 2010, № 1, Т.IX(33), c.101-105.
 85. Борсодержащие катализаторы в каталитическом диеновом синтезе // Азерб.Хим.Журнал, 2010, № 2, с.80-82.
 86. Farmacological aspects of application of cyclohe[ene and norbornene dicarboxylic acids monoesters as bactericids preparation // Processes of petrochemistry and oil refining, 2010, Vol.11, № 1(41), P.39-44.
 87. Azərb.Pat.. I 2013 0043, Reaktiv yanacaq üçün yüksək enerji tutumlu karbohidrogenlərin alınma üsulü.
 88. Экологические аспекты применения моноэфиров 3(4)-циклогексен-дикарбоновой кислоты в народном хозяйстве // Азерб.Технич.Универ. Научные труды, «Фундаментальные науки», 2010, № 3, Т.IX(35), с.130-132.
 89. Роль растворителей различной полярности в диеновом синтезе // В книге «Нефтепереработка, нефтехимия и катализ», Баку, Элм, 2010, с.83-92.
 90. Полож. Решение на заявку Азерб. Пат. а2011 0070, Способ получения высокоенергоемких циклановых углеводородов.
 91. О декарбоксилировании нафтеновых кислот // // Азерб.Технич.Универ., Научные труды, «Фундаментальные науки», 2011, № 1, Т.X(37).
 92. Декарбоксилирование нефтяных кислот в присутствии природного и синтетического алюмосиликатов //Там же, 2011, № 2, Т.Х (38).
 93. Современные направления использования растительных масел в качестве альтернативного нефтехимического сырья // Процессы Нефтехимии и Нефтепереработки , 2012, Том 13, № 1 (49), с.25-36.
 94. Декарбоксилирование нефтяных кислот в присутствии природного и синтетического алюмосиликатов // Азерб.Хим.Журнал, 2012, №3, c.37-42.
 95. О применение растительных масел в биотопливной технологии и нефтехимии // VIII Бакинская Мамедалиевская Конференция по нефтехимии, Баку,2012, 3-6 октября.
 96. Пути снижения коррозионности высококислых нефтей и нефтепродуктов в гетерогенизированных каталитических системах // Там же, 2012.
 97. Декарбоксилирование нефтяных кислот в присутствии нано-размерного оксида магния // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2012, т. 13, № 2, с 144-151.
 98. Получение циклановых компонентов для реактивных топлив на основе декарбоксилирования нефтяных кислот // IV Российская конф. «Актуальные проблемы нефтехимии», посв. 100-летию проф. З.А.Дорогочинского, г. Звенигород, 2012, с.228-229.
 99. Диалкилциклопентадиены – синтоны для получения синтетических масел// Там же, с. 437-438.
 100. О методах выделения нефтяных кислот из сырых нефтей и нефтепродуктов // Процессы Нефтехимии и Нефтепереработки , 2012, Том 13, № 3, с.264-276.
 101. Диены С5 фракции пиролиза в термических и каталитических реакциях (4+2)-циклоприсоединения // Нефтехимия, 2013, Том 53, № 1, с.58-63.
 102. Декарбоксилирование нефтяных кислот в присутствии нано-размерного диоксида титана //Химия и технология топлив и масел, 2013, № 4, с.34-35.
 103. Dekarboksilləşmə prosesi – nailiyyətlər və perspektivlik // Перспективные направления исследований в области нефтепереработки и нефтехимии. Сборник обз.статей ИНХП НАНА.Баку, «Елм», 2013, с.310;
 104. Современное состояние исследований в области декарбоксилирования карбоновых кислот // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2013, Том 14, №1(53), с.3-31.
 105. Novel catalysts for refining of unsaturated asids of veqetable oils to high internal olefins // CRS-2 “Catalysis for Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals” Sweden; Lund; 22-28 iyul 2013.
 106. Современное состояние исследований в области синтеза и применения. Полиалкилциклопентадиенов // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2013, Том 14, №2(54), с.103-115.
 107. Получение ненасыщенных углеводородов декарбоксилированием растительных масел // Международная научн. Конф. « Возобновляемые растительные ресурсы и органическая химия», Репино, Санкт-Петербург, 17-21 июня 2013г. С.121-122.
 108. Применение оксидов магния и титана в качестве катализаторов реакции декарбоксилирования кислот // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2013, Том 14, №3(55), с.191-198.
 109. Изучение реакции алкилирования циклопентадиена алифатическими спиртами ряда С710 // Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2013, № 4, s.106-109.
 110. Синтез и применение внутренных олефинов ряда С17 // Азерб.Технич. Универ., Научные труды, «Фундаментальные науки», 2011, № 1, Т.X(37), 2013, № 2, с.290-297.
 111. Синтез гептадецена-8 декарбоксилированием олеиновой кислоты в различных каталитических системах // Журнал Прикладной Химии, 2014, Т.87, вып.2.

Kitablar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Циклопентадиен и его преврашения, Баку, "Горгуд", 1998г., 268с.
 2. Süni gönlərin kimya və texnologiyası,- Бакı, "Горгуд", 1998г., 370с.
 3. Gön-ayaqqabı və xəz-dəri mallarının əmtəəşünaslığı, Баку, "Маариф", 1999г., 368с.
 4. Химия алициклических углеводородов, В кн.: Флагман нефтехимической науки, Баку, "Элм", 1999 г., с.190-204.
 5. Raket və reaktiv yanacaqları, Bakı, Elm, 2005, 228 s.
 6. Əmtəəşünaslıq və kimya, Bakı, Elm, 2006, 540 s.
 7. Monomerlərin kimya və texnologiyası, Bakı, “Elm”. 2014, 480 səh.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Arxivlənmiş surət". 2012-01-20 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-02-25.
 2. "Arxivlənmiş surət". 2019-11-09 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-02-13.