Misir heroqlifləri (A qrupu)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

A qrupu 61 heroqlifdən ibarət olub, bunlardan otuzu oturmuş şəxs, iyirmisi isə üzanmış, ayaq üstə durmuş və yıxılmış şəkildə olan təsvirlərdir.

Şifrələr Təsvirlər Tələfüslər Tərənnümlər İzahlar
A1
A1
j oturmuş kişi 1. Determinativ/İdeogramm: "mən" (Orta qədim dövrdən başlayaraq kişi cinsii üçün). 2. Determinativ tipik kişi cinsinə işarədir: "oğul" yaxud "qapıqulu və ya ev qulluqçusu" və s.. Adətən determinativ kişi adından sonra qeyd olunmuşdur.
A2
A2
wnm, swr, sdd, gr, k3j, mrj, əli ağzında olan oturmuş kişi Determinativ olaraq fəaliyyət: "yemək" və"içmək" və ya "içmək" və "danışmaq" ya "içmək", "fikirləşmək", "hiss etmək", "anlatmaq", "susmaq", "məsləhət vermək", "sevmək".
A3
A3
ḥmsj Çöməlmiş kişi Determinativ mzj "oturmuş"
A4
A4
dw3, jmn Qollarını bükərək oturmuş kişi Determinativ ibadət, diləmək und gizlətmək.
A5
A5
jmn Divar arxasında gizlənmiş kişi Determinativ gizlətmək.
A6
A6
wˁb Başında su küpəsi ilə oturmuş kişi Determinativ/İdeogramm wˁb pak olmaq.
A7
A7
wrd Çöməlmiş, taqətsiz kişi Determinativ yorğun olmaq, zəif.
A8
A8
hnw Çöməlmiş, şənlənən kişi Determinativ hnw Şənlik
A9
A9
k3t, 3ṯp Başında bir səpət ilə oturan kişi Determinativ "İş", "yükləmək" və "daşımaq".
A10
A10
sqdw Əlindəki avar ilə oturmuş kişi Determinativ sqdw avar çəkmək
A11
A11
Oturmuş kişi ˁb3-əsa və ḥq3-çomaq Determinativ və İdeogramm: nms Dost.
A12
A12
Kaman və ox tutmuş oxçu İdeogramm/Determinativ: mšˁ "Ordu"; Determinativ für mnf.yt Əsgərlər.
A12D
A12D
A13
A13
sbj Qandallı kişi Determinativ Düşmən, Qiyamçı
A14
A14
mwt, ḫftj Başından qan axan uzanmış kişi Determinativ Ölən, Düşmən.
A14A
A14A
wie A14 Başı baltalı çöməlmiş kişi
A15
A15
ḫr Yıxılmış kişi İdeogramm/Determinativ r Yıxılmaq, fonetik detemrinativ r
A16
A16
ksj Baş əymiş kişi Determinativ ksj "Baş əymək"
A17
A17
nnj Əli ağzında oturmuş uşaq Determinativ/İdeogramm Gənc.
A17A
A17A
ḥmsj, msw Oturmuş uşaq Determinativ: "Oturmuş" (hieratischer Ersatz für A3) "Gənc" und A17
A18
A18
jnp Əli ağzında oturmuş qırmızı taclı uşaq Determinativ: Uşaq hökümdar.
A19
A19
j3w, smsw, wr, tnj, rhn, j(3)kw Beli bükük kişi Determinativ/İdeogramm Qoca, Kövrək olmaq, Ən yaşlı, Ən böyük, Arıq.; Fonoqramm: jk; Hieratik ideogramm: wj "Döymək"
A20
A20
smsw Yabaya dirənmiş kişi Determinativ/Ideogramm smsw "Qədim".
A21
A21
sr, smr Qaməti düz çomaqlı kişi Determinativ və ya ideogramm: "Rəsmi", "saray adamı", "alimənsəb"
A21A
A21A
A22
A22
ẖntj, twt Çomaq və əsalı heykəl Determinativ: Heykəl.
A23
A23
jty Hökmdar çomaq və toppuz ilə Determinativ für Monarx, Hökmdar.
A24
A24
ḥwj, nḫt, sb3 Döyən kişi (ikiəlli) Determinativ: döymək, güc, qüvə (yox), öyrətmək.
A25
A25
ḥwj Döyən kişi (birəlli) Determinativ: döymək.
A25A
A25A
A26
A26
njs, ˁš, sḏm-ˁš Bir qolunu uzatmış kişi Determinativ: çağırmaqqulluqçu (qısaldılmış forma).
A27
A27
jn Qollarını açaraq yürüyən kişi
A28
A28
q3j, ḥˁj, ḥ3j Qollarını başı üzərinə qaldırmış kişi Determinativ: yüksək olmaq, sevinmək, kədərlənmək.
A29
A29
sḫd Başı üstə durmuş kişi Determinativ: baş aşağı.
A30
A30
dw3, tr, tw3 Qollarını üzünə qaldırmış kişi Determinativ: dua etmək, tərifləmək, öymək, hörmət, dilək, istək.
A31
A31
ˁnw Başı üstünə qollarını qaldırmış kişi Determinativ: Üz çevirmək, döndərmək.
A32
A32
ḫbj Rəqs edən kişi Determinativ: rəqs etmək, qışqırmaq və alqışlamaq, sevinmək.
A33
A33
mnjw, šm3w Çiyni düyünlü ya heybəli kişi Determinativ və ideogramm: Çoban, köçəri ya sərgərdan, yad.
A34
A34
ḫwsj palçıq tapdalayan kişi Determinativ für stampfen.
A35
A35
qd Divar tikən ayaqüstə durmuş kişi Determinativ və ideogramm: inşa etmək.
A36
A36
ˁftj Pivəbişirən Determinativ və ideogramm: Pivəbişirən.
A37
A37
A38
A38
Qjs Mifik canlının boynundan tutmuş kişi İdeogramm: Qusae.
A39
A39
İki zürafənin boynundan yapışmış kişi
A40
A40
Ptḥ, Mnṯw, j, wj, jnk Oturmuş tanrı Determinativ və ideogramm: Ptah, Mont, (ilahi) mən, məni, mən (cinsindən asılı olmayaraq)
A41
A41
nsw, A40 kimi oturmuş hökümdar Determinativ və ideogramm:Hökümdar, Əlahəzrət, (şahhanə) mən, məni.
A42
A42
wie A41 Əli qamçılı oturmuş hökümdar Determinativ və ideogramm:Hökmdar, Əlahəzrət, (şahhanə) mən, məni.
A43
A43
nsw, Wsjr Başı ağ taclı oturmuş hökmdar Determinativ və ideogramm: Yuxarı Misir hökmdarı, Osiris.
A44
A44
A43 kimi Başı ağ taclı və əli qamçılı oturmuş hökmdar
A45
A45
bjtj Başı qırmızı taclı oturmuş hökmdar Determinativ və ideogramm: Aşağı Misir hökmdarı.
A46
A46
A45 kimi Başı qırmızı taclı və əli qamçılı oturmuş hökmdar
A47
A47
mnjw, s3w Oturmuş çoban Determinativ və ideogramm: "çoban", "otarmaq ya gözətdəmək"
A48
A48
jrj Əlində əşya olan (güman ki, bıçaq) oturmuş kişi Determinativ və ideogramm: mənsəb.
A49
A49
ˁ3mw Çomaqlı suriyalı Determinativ: yadelli, asiyalı.
A50
A50
smr, Snbw, j, wj, jnk Oturmuş alimənsəb kişi Determinativ və ideogramm: saray adamı, nəcib, (zərif) mən, məni.
A51
A51
špsj, jmjw-ḥ3t Oturmuş qamçılı alimənsəb kişi Determinativ və ideogramm: "kərəm sahibi olmaq", "nəcib", görkəmli.
A52
A52
špsj, sˁḥ, P3-ḥrj Çöməlmiş qamçılı alimənsəb kişi Determinativ: "kərəm sahibi olmaq", "nəcib"
A53
A53
wj, twt, qj stehende Mumie Determinativ für Mumienhülle, mumiya, heykəl, forma, görkəm.
A54
A54
mnj Uzanıqlı mumiya Determinativ: ölüm, ölü.
A55
A55
sḏr, ẖ3t Masa üzərində uzadılmış mumiya Determinativ: uzanmaq, gecələmək, meyit.
A59
A59
sḥr Çomağını qaldırmış kişi Determinativ: Qovmaq.