Sürməli

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Merge-arrows.svg Bu məqalə Sürməli mahalı məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Sürməli mahalı – Qərbi Azərbaycanda (indikiTürkiyədə) etnik Azərbaycan torpaqları.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

1919-cu ildə Paris sülh konfransında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin memorandumunda İrəvan quberniyası (bura Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli qəzaları, Yeni Bəyazid, Eçmiədzin, İrəvanAleksandropol qəzalarının bir hissəsi daxil edilmişdi) Azərbaycanın keçmiş inzibati-ərazi bölgüsü kimi təqdim edilmişdi. (Cəmil Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində, 1918-1920-ci illər, Bakı, 1993, səh. 203-204)

1918-1919-cu ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Sürməlidə 75 yaşayış məntəqəsi yerlə yeksan edilmiş, yüz minlərlə əhali qırılmış və öz etnik ərazilərindən qaçqın düşmüşdü. (Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f.894, siy.10, iş 80, v. 49-56;)

1826-1828- ci illər Rusiya-İran1828-1829-ci illərdə Rusiya-Türkiyə müharibələri nəticəsində Sürməli mahalında dağıdılmış kəndlərin siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

1.Vəlican, 2.Talasavan, 3.Abbasabad, 4.Sərhəngabad, 5.Rəsullu, 6.Zəngan, 7.Hacı Abbas, 8.Saxsalı, 9.Atlıca, 10.Qaraçılı, 11.Mərhava, 12.Çıraxlı, 13.İstinax-Çıraxlı, 14.Urumuş, 15.Ərgöv, 16.Göyumus, 17.Qurğan, 18.Qaraçay, 19.Əli Malik, 20.Zor, 21.Əlikeçən, 22.Quşçu, 23.Karvansaray, 24.Əsmə, 25.Quyuca, 26.Çıraxçı, 27.Sarı Hasar, 28.Muça.

1828-ci ildə Sürməli mahalında kəndlərin siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

1.Arkuri, 2.Rəhmətabad (Ramazankəndi), 3.Həsənabad, 4.Süleymanabad, 5.Cənnətabad, 6.Daşburun, 7.Toxanşahlı Qacar, 8.Göyçəli, 9.Toxanşahlı Bayat, 10.Şirəçi, 11.Səfərqulu, 12.Əlican, 13.Hüseyn kəndi, 14.Mürşüd Əliqışlağı, 15.Zülfüqar, 16.Tecirli, 17.Evcilər, 18.Amarat, 19.Nəcəf Əli, 20.Qazıqışlağı, 21.Ələtli, 22.Panik, 23.Qızıl Zakir, 24.Qazançı, 25.Sarıçoban, 26.Ağaver, 27.Ağ Məhəmməd, 28.Ərəbkirli, 29.Molla Əhməd, 30.Yaycı, 31.Quzukənd, 32.Qasımcan, 33.Blur, 34.Ağ veis, 35.Əli Qəmərli, 36.Xoşxəbər, 37.Xəlifəli, 38.İydir, 39.İbrahimabad, 40.Baharlı, 41.Arxacı, 42.Mələkli, 43.Qaraqoyunlu, 44.Daşlıca, 45.Siçanlı, 46.Qızılqula, 47.Güllücə, 48.Molla Qəmər, 49.Çançavat, 50.Qulp.

1919-cu ilin son iki ayinda ermənilər tərəfindən İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında dağıdılmış müsəlman kəndlərinin siyahisi[redaktə | əsas redaktə]

 1. .Yaycı
 2. .Oba
 3. .Güllük
 4. .Ağməhəmməd
 5. .Qasımcan
 6. .Ərəbkirli
 7. .Quzukənd
 8. .Sarıçoban
 9. .Ağaverdi
 10. Sürməli
 11. Qazançı
 12. Nəcəfəli
 13. Amarat
 14. Mələkli
 15. İydir Mava
 16. Sultanabad
 17. Birinci Arxacı
 18. İkinci Arxacı
 19. Üçüncü Arxacı
 20. Qaraqoyunlu
 21. Zülfüqar
 22. Hüseynkəndi
 23. Səfər Qulu
 24. Cənnətabad
 25. Aşağı Dizə
 26. Yuxarı Dizə
 27. Həsənxan
 28. Kirəşbağ
 29. Oğuzlu
 30. Qızıl Zakir
 31. Qurbanlı
 32. Dərəkəndi
 33. Pərni
 34. Təpəbaşı

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • VAQİF ARZUMANLI, NAZİM MUSTAFA, "TARİXİN QARA SƏHİFƏLƏRİ. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq", AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MİLLİ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTU, Bakı, "Qartal, 1998 (ELMİ REDAKTOR : professor TEYMUR ƏHMƏDLİ)

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 18 dekabr 1997-ci il tarixli "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi deportasiyası haqqında" fərmanı
 2. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 26 mart 1998-ci il tarixli "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanı
 3. Петрушевский И.П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XYI - начале XIX в., Ленинград, 1949
 4. Байбуртян В.А., Армянская колония Новой Джульфы в XYII веке, Иряван, 1969
 5. Тер-Мкртчян Л.Х., Армения под властью Надир шаха. Москва, 1963
 6. Езов Г.А., Сношение Петра Великого с Армянским народом, СПб, 1898
 7. Мамедов С.А., Азербайджан по источникам XV - первой половины XVIII вв., Бакы, 1993 Шопен И., #Шопен И., Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху его присоединения к Российской империи, СПб 1852
 8. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, Bakı, 1989
 9. Enikolopov İ.K., Qriboedov i Vostok, İrəvan 1954
 10. Qлинка Н.С., Описания переселения армян Aзербайджанских в пределы России, M.1831
 11. Kemal Beydilli, 1828-1829. Osmanlı - Rus savaşında Doğu Anadoludan Rusiyaya Köçürülen Ermeniler, X T.T.K. konqresinde sunulan tebliğ, Ankara,1986
 12. Hovannesiyan R., Armenia on the Road to Independence, Los Angeles, 1976
 13. Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топогрфическом и финансовом отношениях, СПб, 1836
 14. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края, Tiflis, 1885
 15. Величко В.Л., Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы, С.Петербург, 1904
 16. "Армянский геноцид". Миф и реальность. Справочник фактов и документов, Б.1992
 17. Hüsyin Baykara., Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixi, Bakı, 1992
 18. Cahangir Zeynaloğlu, Müxtəsər Azərbaycan tarixi, Bakı, 1992
 19. Заварян С., Экономические условия Карабаха и голод 1906-1907 г., Перевод с армянского, С.Петербург, 1907
 20. Готлиб В.В., Тайная дипломатия во время первой мировой войны, М.1960
 21. Suleyman Kocabas, Tarihte Turk-Rus Mucadelesi, Istanbul, 1989
 22. Шахдин И., Дашнакцутюн на службе русской белогвардейщины и английского командования на Кавказе, Bakı, 1990
 23. Cəmil Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində, 1918-1920-ci illər, Bakı, 1993
 24. Məmməd Sadıq Aran. "Qardaş köməyi" məqaləsi;1951; Bax: "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 2 oktyabr 1990-cı il.
 25. Azərbaycan Respublikası MDSPİHA, f.276, s.8, iş 463, v.23; Bax: Bəxtiyar Nəcəfov, Лицо врага (История Армянского национализма в Закавказье в конце XIX начале XX в.), Bakı, 1993
 26. Грибойедов А., Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, Moskva, 1977.