Saleh Əliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Saleh Əliyev
Saleh İltizam oğlu Əliyev
Saleh Əliyev.jpg
Doğum tarixi 20 oktyabr 1956 (1956-10-20) (63 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, İmişli rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, hidrobiologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA Zoologiya İnstitutu
Təhsili ali

Saleh İltizam oğlu ƏliyevAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Saleh İltizam oğlu Əliyev 20 oktyabr 1956-cı ildə İmişli rayonunda anadan olmuşdur. 1964-cü ildə Saatlı rayon Gömuşçu kənd orta məktəbinə daxil olmuş, 1974–cü ildə oranı bitirmişdir. 1975-1977-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. 1979-cu ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1984-cü ildə oranı bitirib, təyinatla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutuna göndərilib. Həmin institutun Su heyvanları şöbəsinin hidrobiologiya laboratoriyasında laborant, kiçik elmi işçi, sonra isə böyük elmi işçi olmuşdur. 1985-1988-ci illər ərzində institutun dissertantı olmuşdur. 1993-cü ildə “Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin dib faunası” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2012-ci ildə isə “Azərbaycanın çaylarının makrozoobentosu (növ tərkibi, miqdarca inkişafı, ekologiyası, zoocoğrafi analizi və mənşəyi)” mövzusunda doktorluq dissertasiya mövzusu təsdiq olunmuşdur. 2005-ci ildən isə paralel olaraq Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin “Onurğasızlar Zoologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətə 1984-cü ildən laborant vəzifəsindən başlayan Saleh İltizam oğlu Əliyev 1994-cü ildən hal-hazıra qədər böyük elmi işçi vəzifəsində işləyir. Onun tədqiqatları 1985-1988-ci illərdə Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin hidrofaunasının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Həmin tədqiqat dövründə körfəzdən 453 növ onurğasız qeydə alınmışdır. Onlardan 220 növü makrobentosa, 164 növü makrozoobentosa, 69 növü zooplanktona aiddir. 1989-cu ildən isə kontinental su hövzələrinin makrozoobentosunu tədqiq etməyə başlamışdır. Onun tədqiqatları makrozoobentosun növ tərkibi, miqdarca yayılması, ekologiyası, zoocoğrafi təhlili və mənşəyinə həsr olunmuşdur. Həmin dövrdən başlayaraq mərhələ-mərhələ Azərbaycanın bölgələrinin çaylarının makrozoobentosunu tədqiq edir. İlk növbədə 1989-1990-cı illərdə Şəki-Zaqatala bölgəsinin molyusk faunası tədqiq olundu. Bu bölgə Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində, Alazan-Həftəran vadisində yerləşir. Bölgənin çayları Alazan (Qanıx) və Əyriçay hövzələrinə ayrılır. Alazan çayı Mingəçevir su anbarına, Əyriçay Alazan çayına birləşir. Sonrakı illərdə Azərbaycanın Şimali-Şərq bölgəsində yerləşən çaylarda, Qərb bölgəsinin çaylarında, Şirvan bölgəsinin çaylarında Kür-Araz çayları və onların qollarında, Şəmkir su anbarında, Yenikənd su anbarında makrozoobentosa dair kompleks tədqiqat işləri aparılmışdır. Eyni zamanda yeni yaradılmış Taxtakörpüçay su anbarının formalaşmaqda olan makrofaunası araşdırılmışdır. Tədqiaqat dövründə makrofaunaya daxil olan Protozoa, Nemaoda, Oligohoeta, Hirudinea, Mollusca, Ostracoda, Mysidacea, İsopoda, Amphipoda, Branchipoda, Decapoda, Hydrocarina, Plecoptera, Odonata, Ephemeroptera, Hemiptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera (Chironomidae, Tipulidae, Culicedae, Simulidae fəsilələri) dəstələrinə daxil olan 500-dən artıq qeydə alınmışdır. Aşkar olunan növlərin 250-dən çoxu Azərbaycan faunası üçün, 106 növü Qafqaz faunası üçün ilk dəfə olaraq göstərilmişdir. Aparılan tədqiqatlar makrozoobentosun növ tərkibi, miqdarca inkişafı, say dinamikası, biokütləsi, ekologiyası, zoocoğrafi analizi və mənşəyinə həsr olunub. Eyni zamanda su hövzələrinin zooplankton faunasına dair materialları təhlil edir. Hidrofaunaya əsasən suyun ümümi keyfiyyət sistemini təhlil edir. V.Sladeçev (1973) təsnifatına görə hər bir su hövzəsinin indikator orqanizmlərini, Saprob zonaları və suyun keyfiyyətini müəyyən edir. Hal-hazırda Beynəlxalq çay hövzələri ətraf mühitinin mühafizəsi layihələrində iştirak edir. Burada əsas məqsəd transsərhəd çay hövzələrinin sularının ekoloji, kimyəvi və hidro-morfoloji statusuna dair məlumatların əldə olunmasını və keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi prosesində iştirak edir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. С.И.Алиев. Зоопланктон Малого Кызылагачского залива Каспийского моря. / Н.Ф.Лиходеева // Изв.АН Азерб.ССР, 1988, № 6, с.47-52
 2. С.И.Алиев. К изучению донной фауны Малого Кызылагачского залива. // Изв.АН Азерб., 1989, № 6, с.85-90
 3. С.И.Алиев. Сезонные изменения макрозообентосы Малого Кызылагачского залива.// Изв.АН Азерб., 1989, № 6, с.61-66
 4. С.И.Алиев. Изменения макрозообентоса в Малом Кызылагачском заливе по биотопом. // Мат.науч.конф.молод.ученых., Баку, 1988, с.39 (tezis)
 5. С.И.Алиев. Свободноживущие инфузории Малого Кызылагачского залива Каспийского моря. / А.Р.Алиев // АзНИИНТИ, Баку, 1993
 6. С.И.Алиев. Санитарно-гидробиологическая характеристика Малого Кызылагачского залива. // Межд.народ.научно-тех.конф., Баку, 1994, с.189
 7. С.И.Алиев. Питание окуня в Малом Кызылагачском заливе. / С.Ш.Сулейманов // Межд.народ.научно-тех.конф., Баку, 1994, с.166 (tezis)
 8. С.И.Алиев. Макрозообентос Малого Кызылагачского залива. / С.Ш.Сулейманов // АзНИИНТИ, Баку, 1995
 9. С.И.Алиев. Некоторые обобщения по Малому Гызылагачскому заливу. / С.Ш.Сулейманов, Исмайылов // АзНИИНТИ, Баку, 1995
 10. С.И.Алиев. К эколого-биологической характеристике сазана в Малом Кызылагачском заливе. / С.Ш.Сулейманов, А.П.Азизов // АзНИИНТИ, Баку, 1995
 11. С.И.Алиев. О биологии, размерно-весовой характеристике, распределении, численности и биомассе креветок западной часити Южного Каспия. / А.П.Азизов, А.Б.Шукуров // АзНИИНТИ, Баку, 1995
 12. С.И.Алиев. Гидробиологическая харктеристика Большлго Кызылагачского залива. / Г.С.Мирзоев, С.Ш.Сулейманов // АзНИИНТИ, Баку, 1995
 13. S.İ.Əliyev. Лянкяран тябии вилайяти чайларынын мцасир еколожи дуруму вя онларын бентик организмляри. / А.Р.Ялийев // Ятраф мцщит вя еколоэийа. Елми-прак.конф.мат., Бакы, 1997, с.92-93
 14. S.İ.Aliyev. Böyük Kafqazya dağlarının Azerbaycan bölümündeki irmaklarının bentik orqanizmlərinin incelenmesi. / A.R.Aliev // “IX Ulusal su ürünleri sempozyumu” İsparta, 1997., s 119.
 15. S.İ.Əliyev.Küçük Kızılağac su havzasında bulunan Mollusca faunasının incelenmesi. / A.R.Aliev // “IX Ulusal su ürünleri sempozyumu” İsparta, 1997., s 40
 16. С.И.Алиев. Материалы по биологии молоди рыбца в Малорм Кызылагачском заливе Южного Каспия./ Г.К.Исмаилов, С.Ш.Сулейманов // I конгресс ихтиологов России, Астрахан, 1997, с.422
 17. S.İ.Əliyev. Şəmkir su anbarının bentik heyvanları. / A.R.Əliyev, Ş.Bağırova və b.// Şəmkir su anbarının biologiyası kitabı. Bakı, 1997, səh. 67-76
 18. S.İ.Əliyev. Laboratoriya şəraitində iynəcə sürfələrinin ağcaqanad sürfələrini məhv etməsi./ Ç.M.Hacızalov, M.İ.Əliyev, E.A.Hacıbeyova // Elmi-tədqiqat TPS-75 illiyinə həsr olunmuş konf.materialları, Bakı, 1997, s.103-106
 19. S.İ.Əliyev. Şemkir su anbarinin (Azerbaycan) faunasi ve onun ekonomik ahamiyyeti. / A.R.Aliyev, Ş.M.Bağirova // X Ulusal su ürünleri sempozyumu. Adana, 1999, c.16
 20. S.İ.Aliyev. Azerbaycanin guzey-doğu bölgesindeki irmaklarin bentik faunasi. // X Ulusal su ürünleri sempozyumu. Adana, 1999, c.83
 21. S.İ.Aliyev. Hazar denizi Küçük Gizilagac su havzasinda bulunan Chironomidae türlerinin incelenmesi. / G.K.İsmailov, G.S.Mirzayev, J.E.Süleymanova // X Ulusal su ürünleri sempozyumu. Adana, 1999.
 22. С.И.Алиев. Видовой состав и количественное распределение амфипод и моллюсков северо-западной части Большого Кавказа в пределах Азербайджана. / Р.А.Алиев,Г.С.Мирзоев // Bakı-Dövlət Əmtəşünaslıq-kommersiya institutunun elmi-tədqiqat işlərinin yekunu. Elmi konf. materi-alları. Bakı, 1998, 53-58.
 23. С.И.Алиев. Водная растительность Малого Кызыл-агачского залива. / Д.А.Алиев // Azərbaycan florası bitkiliyi-nin istifadəsi və qorunması. Bakı, 2000, s.241-244
 24. С.И.Алиев. Распределение амфипод по глубинам в Малом и Большом Кызылагачском заливах./ Р.А.Алиев, Г.С.Мирзоев // İqtisad Universitetinin elmi-tədqiqat işlərinin yekunu. Elmi konfransın materialları. Bakı, 2000, s.101-105
 25. S.İ.Əliyev. Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin makrozoobentosunun növ tərkibi və onun fəsillər üzrə dəyişilməsi. // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət, Bakı, 2000, № 24, 83-87
 26. S.İ.Əliyev. Gəncə-Qazax zonası artezianları bulaqları: karxana sularının makrozoobentosu. / R.A.Əliyev // Azərbaycan EA Xəbərləri. Bakı, 2000, № 3, s.53-59
 27. S.İ.Əliyev. Xəzər dənizinin Böyük Qızılağac körfəzinin bentik faunasının ekoloji xarakteristikası. / G.S.Mirzəyev,
 28. S.Ş.Süleymanov // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət, Bakı, 2000, № 25, s.28-30
 29. S.İ.Əliyev. Yaşma adası – Giləzi dili. / E.H.Sultanov // “Azərbaycan potensial ramsar sahələri” kitabında, Bakı, 2000, s. 13-15
 30. S.İ.Əliyev. Dərinlik özülləri zavodu, “Şelf” və “Sahil” qəsəbəsi. / E.H.Sultanov və b. //“Azərbaycanın potensial ramsar sahələri” kitabında, Bakı, 2000, s. 19-21
 31. S.İ.Əliyev. Qızılağac qoruğu. / E.H.Sultanov //“Azərbaycanın potensial ramsar sahələri” kitabında, Bakı, 2000, s. 30-37
 32. S.İ.Əliyev. Müxtəlif dərəcəli duzluqlu suyun kütüm sürfəsinin inkişafına təsiri. / Q.K.İsmayılov // Tibb universiteti, Təbib nəşriy-yatı, Bakı, 2000, s. 105-108
 33. S.İ.Əliyev. Xəzər dənizi Kiçik və Böyük Qızılağac körfəzlərinin balıqçılıq təsərrüfa-tının inkişafında rolu və perspektivləri. / S.Ş.Süleymanov, G.S.Mirzəyev // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət, Bakı, 2000, № 26, s. 123-125
 34. S.İ.Əliyev. Hacıqabul gölünün zoobentosu. / R.A.Əliyev // “Kür ətrafı göllərin biologiyası” Bakı, 2001, s. 71-82
 35. S.İ.Əliyev. Naxalıxqala gölünün zoobentosu. / R.A.Əliyev // “Kür ətrafı göllərin biologiyası” Bakı, 2001, s. 96-102
 36. С.И.Алиев. Пресноводные моллюски рек предгорья Большого Кавказа в пределах Азербайджана. //“Bilqi” jurn. Bakı, 2001, № 1, s. 41-47
 37. S.İ.Əliyev. Kiçik Qafqazın orta və dağlıq qurşağı (Gədəbəy rayonu) çaylarında bentik heyvanların növ tərkibi və miqdarca inişafı. // Azərb.MEA “Xəbərlər” jurnalı, 2001, № 1-3, s.114-118
 38. S.İ.Əliyev. Xəzər dənizi kiçik Qızılağac körfəzinin külmə balıq körpələrinin qidası. // Azərb.MEA “Xəbərlər” jurnalı, 2001,№ 1-3, 114-120
 39. S.İ.Əliyev. Şəki-Zaqatala təbii vilayəti çaylarının bentik orqanizmlərinin növ tərkibi və miqdarca inkişafı. //“Bilgi” jurn. 2001, № 3, s.81-87
 40. S.İ.Əliyev. Kiçik Qızılağac körfəzinin mikrobentosunun öyrənilməsinə dair. //“Bilgi” dərgisi, 2002, № 2, s.53-58
 41. S.İ.Əliyev. Araz çayının müasir ekoloji durumu və onun bioloji sərvətləri. // Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, BDU, 2001, s. 134-135
 42. S.İ.Əliyev. Azərbaycan faunası. Molyusklar və onların əhəmiyyəti. // Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, BDU, 2001, 503-505
 43. S.İ.Əliyev. Alazan çayında bentik heyvanların növ tərkibi və miqdarca inkişafı. // XX əsrin sonu. Heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Bakı-2001, 134-137
 44. S.İ.Əliyev. Mingəçevir su anbarının vəziyyəti və onun zooplanktonunun inkişaf xüsusiyyətləri. // XX əsrin sonu. Heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Bakı-2001, 137-140
 45. S.İ.Əliyev. Qəbələ rayonu RLS zonası çaylarında aparılan hidrobioloji tədqiqatlara dair. // Ekologiya, fəlsəfə və mədəniyyət. Bakı-2002, № 33, s. 41-45
 46. S.İ.Əliyev. Pirsaatçayın bentik orqanizmlərinin öyrənilməsinə dair. // Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-ABU-2002, s.327
 47. С.И.Алиев. Полезные животные фауны Азербайджана. Разообразные (Crustasea). // Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-ABU, 2002, s.324
 48. S.İ.Əliyev. Kiçik Qızılağac körfəzinin mikrobentosunun öyrənilməsinə dair (növ tərkibi, yayılması). // “Bilgi” dərgisi. Bakı-2002, № 2, s.60-65.
 49. S.İ.Əliyev. Orta kür hövzəsi bəzi çaylarının bentik orqanizmlərinin növ tərkibi və miqdarca inkişafı. // Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря, 15-17 сентября 2003, с.260-262
 50. S.İ.Əliyev. Kürəkçayın bentosunun öyrənilməsinə dair. // Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря, 15-17 сентября 2003, с.262-265
 51. S.İ.Əliyev. Faunamızın xeyirli heyvanları. Tibb zəlisi (Hirudo medisinalis). // Ekologiya, fəlsəfə və mədəniyyət jurn. Bakı-2003, № 34, s. 48-51
 52. S.İ.Əliyev. Lənkəran çayın hidrobioloji xarakteristikası. // Zooloqlar cəmiyyəti I qurultayının materialları. Bakı-2003, s.323-328
 53. S.İ.Əliyev. Yenikənd su anbarının hidrobioloji rejiminin öyrənilməsinə dair. / A.R.Əliyev // Zooloqlar cəmiyyəti I qurultayının materialları. Bakı-2003, s.309-314
 54. S.İ.Əliyev. Qidalanmasından asılı olaraq karp körpələrinin böyümə intensivliyi. //“Xəbərlər” jurnalı, 2003, № 5-6, s.54-58
 55. S.İ.Əliyev. Zəyəmçayın hidrobioloji rejiminə dair. //“Kür çökəkliyi və ekoloji problemləri” kitabı, 2004, s. 78-83
 56. S.İ.Əliyev. Girdmançay və Qaranohur gölünün hidrobioloji xarakteristikası. / A.R.Əliyev // AMEA “Xəbərlər” jurnalı, 2004, № 1-2, s.81-88
 57. S.İ.Aliyev. Yenikənd su anbarının makrobentosunun növ tərkibi. // AMEA “Xəbərlər” jurnalı, 2004, № 3-4, s. 79-85
 58. S.İ.Aliyev. Kiçik Qafqazın cənubi-qərb yamacının çaylarının bentik faunasının növ tərkibi və miqdarca inkişafı. //“Bilgi” jurnalı, 2004, № 5, 34-40
 59. S.İ.Aliyev. Yenikənd su anbarında makrobentosun biokütləsi və say dinamikası. // AMEA “Xəbərlər” jurnalı, 2004, № 5-6, s. 98-106
 60. S.İ.Aliyev. Azərbaycanın daxili su hövzələrinin iynəcə sürfələrinin öyrənilməsinə dair. // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət, 2004, № 38, s. 144-147
 61. S.İ.Aliyev. Abşeron-Qobustan zonası çaylarının bentik faunası. //“Bilgi” dərgisi, 2005, № 1, s. 96-101
 62. S.İ.Aliyev. Kür çayının müasir ekoloji vəziyyəti və onun canlılarının biomüxtəlifliyi. / A.R.Əliyev // Beynəlxalq eko-energetika konfransı, 2005, s. 391-394
 63. S.İ.Aliyev. Lənkəran təbii vilayətinin bəzi çaylarının hidrobioloji xarakteristikası. // AMEA Xəbərləri jurn., 2005, № 3 – 4, s. 98 - 106
 64. S.İ.Aliyev. Ağçala gölünün zooplanktonun öyrənilməsinə dair. //“Biologiyada elmi nailiy-yətlər” konf.materialları, 1 jur., Bakı- 2006, s. 198.
 65. S.İ.Əliyev. Kiçik-Qafqazın şimali-şərq yamacının cənubi-şərqi hissəsi çaylarının makrozoobentosu. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri XXVIII cild, 2006, s. 218-224.
 66. S.İ.Əliyev. Araz çayının makrobentosunun öyrənilməsinə dair. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri XXVIII cild, 2006, s. 190-197.
 67. S.İ.Əliyev. Abşeron yarımadasının bəzi göllərinin hidrobioloji xarakteristikası. // IX Eko-energetika konfransının materialları (ingilis dilində), Bakı, 2007, s.424-427.
 68. S.İ.Əliyev. Yeni ekoloji şəraitdə Kiçik Qızılağac körfəzinin makrozoobentosu. //«Biologiyanın müasir problemləri» elmi konfransının materialları, BDU-2007.
 69. S.İ.Əliyev. Yeni ekoloji şəraitdə Kiçik Qızılağac körpfəzinin zooplanktonu. //«Biologiyanın müasir problemləri» elmi konfransının materialları, BDU-2007.
 70. S.İ.Əliyev. Ağçala gölünün hirofaunasının ekoloji xarakteristikası. //«Akademik H.Əliyev və Azərbaycanda ekologiya elmi» elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2007, s. 322-325.
 71. S.İ.Əliyev. Hacıqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti. //«Akademik H.Əliyevin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konf.materi-alları, Bakı, BDU, 2008.
 72. S.İ.Əliyev. Ağçala gölünün bentik heyvanlarının ekoloji xarakteristikası. // Azərbaycan təbiətinin eko-coğrafi problemləri. Azərb. coğraf.cəmiyyətinin əsərlə-ri, XII cild, Bakı, 2008, s. 703-709.
 73. S.İ.Əliyev. Müasir ekoloji şəraitdə Kiçik Qızılağac körfəzinin infuzor faunası. // Biologiyanın müasir prob-lemləri. H.Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş elmi konf. mater. Bakı, 25-26 aprel, 2008, s. 234-235.
 74. S.İ.Əliyev. Tovuz bölgəsinin quru ilbizləri və çaylarının makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair. // Biologiyanın müasir problemləri. H.Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş elmi konf.material. Bakı, 25-26 aprel, 2008, s. 277-278.
 75. S.İ.Əliyev. Abşeron-Qobustan çaylarının makrozoobentosu. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild. Bakı, Elm, 2008, s. 473-478.
 76. S.İ.Əliyev. Kiçik Qafqazın şimali-şərq yamacı çaylarının bentik faunası. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild. Bakı, Elm, 2008, s. 451-457.
 77. S.İ.Əliyev. Hacıqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti. / Sultanov C. və b. // 2008
 78. S.İ.Əliyev. Xəzərin Şimali Abşeron sahillərinin makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair. / Əlibəyov B.C. // BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövz. elmi konf. materialları, Bakı, 2009, s. 376-377.
 79. S.İ.Əliyev. Qudyalçayın makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair. // BDU-nun 90 illik yubile-yinə həsr olunmuş «Biologi-yada elmi nailiyyətlər» mövzusunda elmi konf. materialları, Bakı, 2009, s. 402.
 80. S.İ.Əliyev. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mezozooplanktonun yayılması. / Cəlilov Ə.G. // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri, II cild, Bakı, 2009, s.483-488.
 81. S.İ.Əliyev. Şəki – Zaqatala zonası bəzi çaylarının bentik heyvanları. / Qarabəyli O.Z., Əliyeva L.M // Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu. III Beynəlxalq elmi-praktiki konf. mater-rı. Bakı, Elm, 2009, s. 316 - 320
 82. S.İ.Əliyev. Gəncə - Qazax zonası bəzi çaylarının makrozoobentosu. // Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu. III Beynəlxalq elmi-praktiki konf. mater-rı. Bakı, Elm, 2009, s. 311- 316
 83. С.И.Алиев. Зоогеографический анализ гидрофауны рр. Куры и Аракс. / А.Р.Алиев // Экология, эволюция и систематика животных. Мат-лы Всерос.научно-практ.конф.с международ. участием. Рязань, «Голос губернии», 2009, с. 31 – 33
 84. С.И.Алиев. Макрозообентос побережья Абшеронского полуострова Каспийского моря. / Алибеков Б.Дж. // Проблемы сохранения экосистемы Каспия в усло-виях освоения Нефтегазо-вых месторождений. Мат-лы третьей международной научно-практич.конф. Астрахань, 2009, с. 14 - 17
 85. S.İ.Əliyev. Böyük Qafqazın şimali – şərq yamacının yan silsiləsinin bəzi çaylarının makrozoobentosu. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 562-567
 86. С.И.Алиев. Гидробиологическая характеристика р. Виляшчай. / Мамедов В.А. // Материалы Всерос.н/практ. конф. «Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых и иных территориях. Уфа, РИЦ БашГУ, 2010, с. 214-217
 87. S.İ.Əliyev. Qanıx (Alazan) hövzəsi çaylarının hidroloji və hidrobioloji xüsusiyyətləri. / Əliyev A.R., Məmmədov V.A. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 551-557
 88. S.İ.Əliyev. Kür – Araz ovalığında şirinsu hövzələrinin bioloji məhsuldarlığı və ondan istifadə edilmə imkanları. / Musayev M.Q. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 873-878
 89. S.İ.Əliyev. Kür silsilə su anbarlarının makrozoobentosu. / Əliyev A.R., Əliyev R.A. // Kür silsilə su anbarlarının biologiyası. Bakı, 2010, s. 65-101
 90. S.İ.Əliyev. Naxçıvan MR çaylarında yayılmış Simulidae (Diptera) fəsiləsinin sürfələri. / Bayramov A.B. // Naxçıvan MR MEA Xəbər-ləri “Təbiət və texnika” elmləri bölməsi, 2010, № 2, s. 167 – 173.
 91. S.İ.Əliyev. Lənkəran təbii vilayətinin bəzi su hövzələrinin bentofaunasının öyrənilməsinə dair. / Babaxanova E.A. // XXI əsrdə biologiyanın aktual problemləri. A.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf. mater. 2-3 aprel, 2010, s. 207-208.
 92. S.İ.Əliyev. Müasir şəraitdə Abşeron yarımadası Böyük-Şor gölünün zooplanktonu. / Daşdəmirova R.Ə. // XXI əsrdə biologiyanın aktual problemləri. A.Qarayevin ana-dan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf. mater. 2-3 aprel, 2010, s.208-210.
 93. S.İ.Əliyev. Abşeron yarımadasının Bülbülə gölünün zooplanktonunun öyrənilməsinə dair. / Daşdəmirova R.Ə. // XXI əsrdə biologiyanın aktu-al problemləri. A.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf.mater.2 – 3 aprel, 2010, s. 210 – 211.
 94. S.İ.Əliyev. Xəzərin Şimali – Abşeron sahillərində yayılmış molyuskalar. / Əlibəyov B.C. // XXI əsrdə biologiyanın aktu-al problemləri. A.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf.mater.2 – 3 aprel, 2010, s. 211 – 213.
 95. С.И.Алиев. Экологическая характеристика макрозообентоса р. Кусарчай и Кудиалчай. / Мамедов В.А. // Первые Международные Беккеровские чтения. Волго-град, 27-29 мая, 2010, с. 272-274.
 96. С.И.Алиев. Гидробиологическая характеристика р. Ахсучай. // Актуальные проблемы эколо-гии. Матер.VI Всерос. науч. конф.«Актуальные проблемы экологии и сохранения био-разнообразия России и сопре-дельных стран». Владикав-каз, 2010, с. 144 – 148.
 97. С.И.Алиев. Распределение макрозообентоса по биотопам Северного побережья Апшеронского полуострова Каспийского моря. / Алибеков Б.Дж. // Молодой ученый. Чита, 2010, № 1 – 2, с. 135 – 138.
 98. С.И.Алиев. Сезонные изменения макрозообентоса побережья Апшеронского полуострова Каспийского моря. / Алибеков Б.Дж. // Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях. Материалы Международной научной конференции. Саранск, 2010, с. 5 – 7.
 99. С.И.Алиев. Видовой состав и количественное распределение насекомых Нижней куры и Варваринского водохранилища. // Проблемы водной энтомологии России и сопредельных стран. Материалы IV Всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым. Владикавказ, 2010, с. 6 -11.
 100. С.И.Алиев. Макрозообентос р. Гянджачай Малого Кавказа. // Современные проблемы экологии. Материалы докл.Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011, с. 5 – 8.
 101. С.И.Алиев. Гидробиологияеская характеристика р. Гянджачай малого кавказа в Пределах Азербайджана. // Современные проблемы экологии. Материалы докл.Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011, с. 345 – 388.
 102. С.И.Алиев. Гидрофауна Малого Кызылагачского залива Каспийского моря. / Гаджиев Р.В., Бабаханова Э.А. // Современные проблемы экологии. Материалы докл.Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011, с. 20 – 23.
 103. С.И.Алиев. Биологические т экологические особенности видов водно-болотной флоры пресноводных водоемов, расположенных на Куро-Араксинской низменности. / Мусаев М.Г. // Современные проблемы экологии. Материалы докл.Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011, с. 464 – 467.
 104. S.İ.Əliyev. Taxtakörpüçayın makrozoobentosu. // AMEA Zoologiya institutu-nun elmi əsərləri. XXİX cild. Bakı, Elm, 2011, s. 95 – 100.
 105. S.İ.Əliyev. Abşeron yarımadası Qızılnohur gölünün makrozoobentosu. / Qarabəyli O.Z., Rəsulova A.S. // “Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi – praktiki konfransım materialları. Bakı, 2011, s. 49 – 55.
 106. S.İ.Əliyev. Lənkəran təbii vilayətinin bəzi su hövzələrinin makrozoobentosunun fəsillər üzrə dəyişməsi. / E.A. Babaxanova // AMEA-nın Xəbərləri, Ser.”Elm və innovasiya”, Bakı, Elm, 2011, № 4, səh. 86-91.
 107. С.И.Алиев. Гидрофауна озера Сарысу. / Р.В.Гаджиев, М.Ахундов // «Вестник» университета Казахстана им. Ал-Фараби, серия экология, № 1, 2012, с. 159 – 162
 108. S.İ.Aliev. Zoobenthic crustaceans and seasonal distributions in northern coast of the Absheron peninsula (Caspian Sea) inpaktor, kateqoriya C. / B.C.Alibayov, A.Mülayim // Turkish journal of fisheries and aquatic sciences 12: 1-2 (2012)
 109. S.İ.Əliyev. Yalama çaylarının makrobentosunun növ tərkibi // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 30, № 1, 2012, s. 66- 69
 110. С.И.Алиев. Макрозообентос нижней части реки Аракс. // Материалы Всероссийской нучной конференции с международным участием, 20-24 августа 2012, Барнаул, с. 3-8.
 111. С.И.Алиев. Зоогеографический анализ гидрофауны р.Куры и Аракс. // Ж.Вестник Костромского Государственного Университета им.Некрасова, 2012. №3, 56-61
 112. С.И.Алиев. Экологическая характеристика макрозобентоса рр.Кусарчай и Кудиялчай. // Azərb.Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq institutunun 100 illiyinə həsr olunmuş “Xəzər hövzəsinin bioresurslarının qorunması və bərpası” elmi-praktiki konf.mat., Bakı, 2012. C. 101-106.
 113. S.İ.Əliyev. Abşeron yarımadası Qızıl nohur və Kürdəxanı göllərinin hidrobioloji xarakteristikası. / Şahbazov H.N. // Azərb.Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq institutunun 100 illiyinə həsr olunmuş “Xəzər hövzəsinin bioresurslarının qorunması və bərpası” elmi-praktiki konf.mat., Bakı, 2012. C. 124-129.
 114. S.İ.Əliyev. Mingəçevir su anbarının bioloji məhsuldarlığının formalaşmasında ekoloji təzadlar.
 115. S.İ.Əliyev. Azərbaycan faunası. 2012. (Proqram)
 116. С.И.Алиев. Фауна Азербайджана. 2012. ( Proqram)
 117. С.И.Алиев. Гидрофауна оз. Акгель. Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов. Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции (с Международным участием), посвященной 50-летию кафедры ботаники. Махачкала, ДГПУ, 2013, с. 77 – 81.
 118. S.İ.Əliyev. Abşeron yarımadası Qızıl-nohur və Kürdəxanı göllərinin hidrobioloji xarakteristikası. / Qarabəyli O.Z. // “Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası” Azərb. ETBTİ 100-illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, 2013, s. 361 - 366
 119. S.İ.Əliyev. Ekoloji amillərin Mingəçevir su anbarında bioloji məhsuldarlığın formalaşmasına təsiri. / Şahbazov H.N. //“Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası” Azərb. ETBTİ 100-illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, 2013, s. 477 - 481
 120. S.İ.Aliev. The macrozoobenthos of the rivers, situated in the southern slopes of Greater Caucasus. // Suitable development of Asian countries, water resources and biodiversity under climate change. Barnaul, Russia, 2013.
 121. S.İ.Aliyev. Şimali-Şərqi Azərbaycanın bəzi çaylarının makrozoobentosu. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, № 1, 2013, s. 68 – 75
 122. S.İ.Aliyev. “Xəlfəçala gölünün makrozoobentosu” / O.Z.Qarabəyli // “Müstəqillik illərində coğrafiya elminin inkişafı mövzusunda” Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2013, s. 93 – 100.
 123. S.İ.Aliyev. Azərbaycanın Şirvan zonasının çaylarının makrozoobentosu. // AMEA Xəbərlər jurnalı, 2013, № 4
 124. С.И.Алиев. Санитарная гидробиология. BDU, 2013 (Proqram)
 125. S.İ.Aliyev. Naxçıvan Muxtar Respublikası çaylarının əsas biosenozları. / A.Bayramov // AMEA Naxçıvan bölməsi “Xəbərlər” jurnalı, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, cild 9, № 4, s. 204-412
 126. S.İ.Aliyev. Şimali Şərqi Azərbaycanın bəzi su hövzələrinin makrozoobentosu. // AMEA xəbərlər jurn. Biologiya və Tibb seriyası 2014. №3
 127. S.İ.Aliyev. Orta Kür və onun bəzi qollarının makrozoobentosu. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Bakı. 2014 c. 30. s.21-37.
 128. S.İ.Aliyev. Orta Kür çayı və onun bəzı qollarının makrozoobentosunun monitorinqi. / A.R. Əliyev // AMEA Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. 2014. cild 6. № l. c. 44-53.
 129. S.İ.Aliyev. Aşağı Kür çayının onun bəzi qollarının makrozoobentosunun monitorinqi. // XXI əsrdə Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri: Respublika elmi konfransı Bakı ; 2014, s. 187-192
 130. S.İ.Aliyev. Proqram. Yerli fauna. / A.N.Həsənova // Magistrlər üçün. ADPU 2014 10 səh.
 131. S.İ.Aliyev. Mingəçevir su anbarlarının makrobentosu. / J.F.Abdullayeva // Azərb. Dövlət Pedoqoji univer. xəbərləri 2014. № 4. s.
 132. S.İ.Aliyev. Yeni ekoloji şəraitdə Mingəçevir su anbarının zooplanktonu. / O.Z.Qarabəyli, A.R.Haşımova // Azərb. Dövlət Pedoqoji univer. xəbərləri. 2014. №4. S
 133. S.İ.Aliyev. Kiçik Qafqazın Şimali-şərq yamacı çaylarının makrobentosunun növ tərkibi. // BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş. Respublika elmi konf. Materialları 2014.
 134. С.И.Алиев. Видовой состав и формирование макрозообентоса Варваринского водохранилище. // Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов : Мат. II Всеросийской научно-практической конф.с. международным участием. Е. Махачкала 2014. С.82-84
 135. С.И.Алиев. Гидрофауна Дивичинского лимана. // Современная картина мира: концепции, проблемы, перспективы. г. Махачкала, 2014, с. 6-10.
 136. С.И.Алиев. Распределение макрозообентоса по биоценозам в Нижнем течении река Куры. // Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов : Мат. IV Всеросийской научно-практической конф.с. международным участием. Е. Махачкала 2015. С.
 137. S.İ.Aliev. Species composition and quantitative distribution of the macrozoobenthos of the lower part of the Araks River. // Вестник Харковского Гос.Университета 2014, №22 (Томсон Рейтер)
 138. S.İ.Aliyev. Yeni ekoloji şəraitdə Mingəçevir su anbarının zooplanktonu. / O.Z.Qarabəyli A.R.Haşımova // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri 2015, №2
 139. S.İ.Aliyev. Aşağı Kür çayının makrozoobentosunun monitorinqi. / A.R.Əliyev, Ş.Ə.Nəsrullayev // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. 2015, cild 7, №1, c. 24-30
 140. S.İ.Aliyev. Aşağı Kür çayının bentik heyvanlarının müasir vəziyyəti. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri 2015, 33-cü cild, №2, c.32-36
 141. С.И.Алиев. Распределение макрозообентоса по биоценозам в нижнем течении р. Куры. // Биоразнообразие и рациональное Использование природных ресурсов. Мат. III всерос. научн.конф. с международным участием. Махачгала 2015, с. 36-39
 142. С.И.Алиев. Биоразнообразие озеро Сарысу. / Мамедов В.А. // Материалы междунароный симпозиум Водные ресурсы и проблемы воду пользование. Монголия 2015, Ховдийский Университет. С. 121-127.
 143. С.И.Алиев. Видовой состав и количественное распределение макрозообентоса нижного течения реки Аракс Азербайджана (Thonson Scientific Master Journal List) // Вестник Харковского национального университета Серия биология. №1126. Выпуск 22. №2. С. 73-78.
 144. S.İ.Aliyev. Aşağı Kür çayının makrozoobentosunun növ tərkibi və ekoloji xarakteristikası. // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri 2016, №1
 145. С.И.Алиев. Биоразнообразие некоторых озер Абшеронского полуострова. / Мамедов В.А. // II Международная конференция Современные проблемы биологии и экологии, 2016
 146. С.И.Алиев. Гидробиологическая характеристика озера Акгель. / Мамедов В.А. // II Международная конференция Современные проблемы биологии и экологии, 2016
 147. С.И.Алиев. Основные биоценозы Мингечаурского водохранилища. / Тагиева К.Я., Мамедов В.А. // II Международная конференция Современные проблемы биологии и экологии, 2016.
 148. С.И.Алиев. Изучение макрозообентоса рек южного склона Большого Кавказа // Вестник Запорожского гос. Университет, 2016

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]