Aida Bağırova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aida Bağırova
Aida Baghirova.jpg
Doğum tarixi 22 oktyabr 1955(1955-10-22) (64 yaş)
Doğum yeri Kirovabad, Azərbaycan Azərbaycan SSR, SSRİ SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Həyat yoldaşı İsa Qəmbər
İş yeri BDU

Aida Bağırova (Qəmbər) (d. 22 oktyabr 1955(1955-10-22), Kirovabad) — Azərbaycanın tanınmış şərqşünas alimi, Yaxın Şərq üzrə ekspert.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Aida Bağırova Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərində həkim ailəsində doğulub. 1962-1972-ci illərdə Bakı şəhərində 15 sayli orta məktəbdə oxuyub. 1972-1977-ci illərdə Bakı (Azərbaycan) Dövlət Universitetinin Ərəb tərcüməçiləri, Ərəb filologiyası ixtisası üzrə təhsil alıb və həmin Univertsiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1977-1980-cı illərə İraq Respublikasında ezamiyyətdə olub. 1980-1993-cü illərdə EA Şərqşünaslıq İnsitutunda – kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb. İnstitutun Gənc Alimlər Şurasının sədri və Elmi Şuranın üzvü olub. 1980-1984-cü illərdə Moskva şəhərində SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunda məqsədli aspiranturada (doktorantura) oxuyub və "İraq BƏƏS partiyası: ideologiya və siyasəti" adlı namizədlik dissertasıyasını müdafiə edərək tarix eımləri namizədi alimlik dərəcəsi alib.

1993-cü ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universitetinin "Asiya və Afrika ölkələri tarixi" kafedrasının baş müəllimi, 1996-cı ildən isə dosenti vəzifələrində çalışır. 2004-cü ildə "İraqın xarici siyasəti (1968-2003-cü illər)" adlı doktorluq dissertasiyasını bitirib.

Aida Bağırovanın əsas tədqiqat sahəsi Ərəb ölkələrinin müasir tarixi və xarici siyasəti ilə bağlıdır. 100-ə yaxın elmi məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin, 1 metodik vəsaitin, bakalavr və magisrt pilləsi ücün 13 fənn proqramının müəllifidir.

Seçilmiş əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Политика Ирака в зоне Персидского залива (70-е-80-е гг.). – Журнал «История и ее проблемы». 1997, №4
 • 2.Позиция сопредельных стран по обеспечению безопасности зоны Персидского залива. – Журнал «Международная жизнь». 1999, №1
 • 3.Ираг нефти уьрунда мцбаризя давам едир… - «Експерт» журналы. 2000, №4-5
 • 4.Cağdaş Irak’ta Egemenlik, Din ve Dini Mühalefet. – «Avrasya Dosyası» (Ankara), Sonbahar 2000, cilt 6, №3
 • 5.Перспективы развития иракской нефти после кризиса в Персидском заливе. – Актуальные проблемы Востока: история и современность. 2001
 • 6.İrak’ın Sosyo-Politik Yaşamında Ordunun Rolü. – «2023 Dergisi» (Ankara), haziran 2002, №15
 • 7.Основные аспекты политики Ирака в зоне Персидского залива на завершающем этапе «холодной войны». – Журнал «История и ее проблемы», 2003, №3.
 • 8.АБШ-Ираг: цчцнъц миниллийин икинъи мцщарибяси? – «Експерт» журналы, 2003, №3
 • 9.Iraqi Army: Mith and Realites. – http://stradigma.com/English/may2003 issue4.html. - Анкара, 2003
 • 10.Иракский режим: вторая мишень антитеррористической борьбы США. – Журнал «История и ее проблемы», 2003, №3
 • 11.Ирако-иранские отношения в 90-е годы. – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук.2003, №3
 • 12.Некоторые аспекты ирако-турецких отношений в 90-е гг. – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. 2003, №4
 • 13.Ирако-египетские отношения в 70-90-е гг. XX в. – Журнал «История и ее проблемы». 2004, №1
 • 14.Зона Персидского залива в системе международных отношений в конце 80-х-90-е гг. и политика Ирака. – Журнал «История и ее проблемы». 2004, №2
 • 15.Ираг ямялиййаты вя тцркманларын дуруму. – «Елм вя щяйат» журналы. 2004, №1-2.
 • 16.Отношения Ирака с ведущими мировыми державами в период ирако-иранской войны. – Востоковедный сборник. 2004
 • 17.Кувейтский кризис и «иракская политика» США (1990-2003 гг.). – Журнал «Социальные науки». 2004, №1 (17)
 • 18.Ближневосточная политика Ирака в конце 60-х – 80-е гг. XX века. – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. 2004, №1
 • 19.Ирагда тцркманларын дуруму вя Тцркийянин мювгейи. – Дцнйада йени инкишаф меййляри истигамятиндя Тцрк дцнйасы, Азярбайъан вя Тцркийя. Бейнялхалг елми-практики симпозиумун материаллары. Б., 2004
 • 20.Основные направления внешней политики Ирака (1968-2003 гг.). – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. 2004, №3
 • 21.Ираг ямялиййаты вя нефт проблеми. - «Експерт» журналы. 2004, №2
 • 22.Кувейтский кризис и его воздействие на региональную ситуацию. – «Восток и Кавказ». Рецензированный и реферированный международный научный журнал. Тб., 2005, №3
 • 23.Проблема «арабского единства» во внешней политике Ирака (70-е гг. XX в.). Вестник Бакинского Университета. Серия гуманитарных наук. 2005, №1
 • 24.Шиитское движение в современном Ираке. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. 2005, №2
 • 25.О некоторых аспектах шиитской проблемы в Ираке. Научные исследования ИВ НАН. 2007, №1-4
 • 26.Проблемы межарабской интеграции и регионального сотрудничества во внешней политике Ирака (70-80-е гг. XX в.). – Журнал «История и ее проблемы», 2007, №2
 • 27.О некоторых аспектах политики США в Ираке после 2003 г. – Вестник Бакинского Университета. Серия гуманитарных наук. 2008, №3
 • 28.2003-ъц ил Ираг мцщарибяси яряфясиндя бюйцк эцълярин сийасятиня даир. – БДУ-нун Хябярляри. Щуманитар Елмляр серийасы. 2010, №1
 • 29.Проблема иракских туркман во внешней политике Турции. «Тцрк дцнйасы: дцняни вя бу эцнц» бейнялхалг елми конфрансын тезисляри. Бакы, 23-24 май 2011
 • 30.Война 2003 г. и ее влияние на ирако-сирийские отношения. - Вестник Бакинского Университета. Серия гуманитарных наук. 2011
 • 31.Ирак: трудный путь к демократическому государству – Тезисы международной научной конференции «Актуальные проблемы современного востоковедения», Баку, 1-2 июнь 2011
 • 32.Большой Ближний Восток и Ирак – «Йахын вя Орта Шярг: дцняни, бу эцнц, сабащы» Бейнялхалг елми конфранс, 2007-ъи ил 24-24 октйабр. – «Елми арашдырмалар» елми-нязяри мягаляляр топлусунун хцсуси бурахылышы. Бакы, 2011
 • 33.Проблема послевоенного Ирака в региональных отношениях – БДУ-нун Хябярляри, 2012, №1
 • 34.Müasir dövrdə İraq-Avropa İttifaqı münasibətləri./Tarix və onun problemləri. Ak.Z.Bünyatovun 90 illik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. 2012, №2
 • 35.О некоторых международных аспектах иракской войны 2003 г. – BDU-nun Xəbərləri. 2013, № 3
 • 36.Об участии международного сообщества в послевоенном восстановлении Ирака - BDU-nun Xəbərləri. 2015, №2
 • 37.Türkiyənin "İraq siyasəti"nin açar nöqtələri (2003-2010)./13. Uluslararası Türk Dünyası. Sosial bilimler Kongresi. 28-29 Ekim 2015 İstanbul, 2016
 • 38.İraqda türkman varlığı: dünəni və bugünü. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları, Bakı, 25-27 may, Cild II, 2016
 • 39.Yaponiyanın xarici siyasətində İraq problemi. БДУ-нун Хябярляри. Щуманитар Елмляр серийасы, 2016, №1
 • 40.Türkiye'nin politikasında Irak faktörü (2003-2010). URAL Eğitim, Kültür ve Srtarejik Araşdırmalar Dergisi, İstanbul, oktyabr, 2016
 • 41.Irak Türkmanları: tarihi ve bügünü. URAL Eğitim, Kültür ve Srtarejik Araşdırmalar Dergisi, İstanbul, sentyabr, 2016
 • 42.Деятельность шиитских улемов в Ираке в годы Первой мировой войны. – Журнал «Вопросы истории», М., 2018, №2