Aida Bağırova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aida Bağırova
Aida Baghirova.jpg
Doğum tarixi (65 yaş)
Doğum yeri Kirovabad, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Həyat yoldaşı İsa Qəmbər
İş yeri BDU

Aida Bağırova (Qəmbər) (d. 22 oktyabr 1955(1955-10-22), Kirovabad) — Azərbaycanın tanınmış şərqşünas alimi, Yaxın Şərq üzrə ekspert.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Aida Bağırova Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərində həkim ailəsində doğulub. 1962-1972-ci illərdə Bakı şəhərində 15 sayli orta məktəbdə oxuyub. 1972-1977-ci illərdə Bakı (Azərbaycan) Dövlət Universitetinin Ərəb tərcüməçiləri, Ərəb filologiyası ixtisası üzrə təhsil alıb və həmin Univertsiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1977-1980-cı illərə İraq Respublikasında ezamiyyətdə olub. 1980-1993-cü illərdə EA Şərqşünaslıq İnsitutunda – kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb. İnstitutun Gənc Alimlər Şurasının sədri və Elmi Şuranın üzvü olub. 1980-1984-cü illərdə Moskva şəhərində SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunda məqsədli aspiranturada (doktorantura) oxuyub və "İraq BƏƏS partiyası: ideologiya və siyasəti" adlı namizədlik dissertasıyasını müdafiə edərək tarix eımləri namizədi alimlik dərəcəsi alib.

1993-cü ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universitetinin "Asiya və Afrika ölkələri tarixi" kafedrasının baş müəllimi, 1996-cı ildən isə dosenti vəzifələrində çalışır. 2004-cü ildə "İraqın xarici siyasəti (1968-2003-cü illər)" adlı doktorluq dissertasiyasını bitirib.

Aida Bağırovanın əsas tədqiqat sahəsi Ərəb ölkələrinin müasir tarixi və xarici siyasəti ilə bağlıdır. 100-ə yaxın elmi məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin, 1 metodik vəsaitin, bakalavr və magisrt pilləsi ücün 13 fənn proqramının müəllifidir.

Seçilmiş əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Политика Ирака в зоне Персидского залива (70-е-80-е гг.). – Журнал «История и ее проблемы». 1997, №4
 • 2.Позиция сопредельных стран по обеспечению безопасности зоны Персидского залива. – Журнал «Международная жизнь». 1999, №1
 • 3.Ираг нефти уьрунда мцбаризя давам едир… - «Експерт» журналы. 2000, №4-5
 • 4.Cağdaş Irak’ta Egemenlik, Din ve Dini Mühalefet. – «Avrasya Dosyası» (Ankara), Sonbahar 2000, cilt 6, №3
 • 5.Перспективы развития иракской нефти после кризиса в Персидском заливе. – Актуальные проблемы Востока: история и современность. 2001
 • 6.İrak’ın Sosyo-Politik Yaşamında Ordunun Rolü. – «2023 Dergisi» (Ankara), haziran 2002, №15
 • 7.Основные аспекты политики Ирака в зоне Персидского залива на завершающем этапе «холодной войны». – Журнал «История и ее проблемы», 2003, №3.
 • 8.АБШ-Ираг: цчцнъц миниллийин икинъи мцщарибяси? – «Експерт» журналы, 2003, №3
 • 9.Iraqi Army: Mith and Realites. – http://stradigma.com/English/may2003 issue4.html. - Анкара, 2003
 • 10.Иракский режим: вторая мишень антитеррористической борьбы США. – Журнал «История и ее проблемы», 2003, №3
 • 11.Ирако-иранские отношения в 90-е годы. – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук.2003, №3
 • 12.Некоторые аспекты ирако-турецких отношений в 90-е гг. – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. 2003, №4
 • 13.Ирако-египетские отношения в 70-90-е гг. XX в. – Журнал «История и ее проблемы». 2004, №1
 • 14.Зона Персидского залива в системе международных отношений в конце 80-х-90-е гг. и политика Ирака. – Журнал «История и ее проблемы». 2004, №2
 • 15.Ираг ямялиййаты вя тцркманларын дуруму. – «Елм вя щяйат» журналы. 2004, №1-2.
 • 16.Отношения Ирака с ведущими мировыми державами в период ирако-иранской войны. – Востоковедный сборник. 2004
 • 17.Кувейтский кризис и «иракская политика» США (1990-2003 гг.). – Журнал «Социальные науки». 2004, №1 (17)
 • 18.Ближневосточная политика Ирака в конце 60-х – 80-е гг. XX века. – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. 2004, №1
 • 19.Ирагда тцркманларын дуруму вя Тцркийянин мювгейи. – Дцнйада йени инкишаф меййляри истигамятиндя Тцрк дцнйасы, Азярбайъан вя Тцркийя. Бейнялхалг елми-практики симпозиумун материаллары. Б., 2004
 • 20.Основные направления внешней политики Ирака (1968-2003 гг.). – Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. 2004, №3
 • 21.Ираг ямялиййаты вя нефт проблеми. - «Експерт» журналы. 2004, №2
 • 22.Кувейтский кризис и его воздействие на региональную ситуацию. – «Восток и Кавказ». Рецензированный и реферированный международный научный журнал. Тб., 2005, №3
 • 23.Проблема «арабского единства» во внешней политике Ирака (70-е гг. XX в.). Вестник Бакинского Университета. Серия гуманитарных наук. 2005, №1
 • 24.Шиитское движение в современном Ираке. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. 2005, №2
 • 25.О некоторых аспектах шиитской проблемы в Ираке. Научные исследования ИВ НАН. 2007, №1-4
 • 26.Проблемы межарабской интеграции и регионального сотрудничества во внешней политике Ирака (70-80-е гг. XX в.). – Журнал «История и ее проблемы», 2007, №2
 • 27.О некоторых аспектах политики США в Ираке после 2003 г. – Вестник Бакинского Университета. Серия гуманитарных наук. 2008, №3
 • 28.2003-ъц ил Ираг мцщарибяси яряфясиндя бюйцк эцълярин сийасятиня даир. – БДУ-нун Хябярляри. Щуманитар Елмляр серийасы. 2010, №1
 • 29.Проблема иракских туркман во внешней политике Турции. «Тцрк дцнйасы: дцняни вя бу эцнц» бейнялхалг елми конфрансын тезисляри. Бакы, 23-24 май 2011
 • 30.Война 2003 г. и ее влияние на ирако-сирийские отношения. - Вестник Бакинского Университета. Серия гуманитарных наук. 2011
 • 31.Ирак: трудный путь к демократическому государству – Тезисы международной научной конференции «Актуальные проблемы современного востоковедения», Баку, 1-2 июнь 2011
 • 32.Большой Ближний Восток и Ирак – «Йахын вя Орта Шярг: дцняни, бу эцнц, сабащы» Бейнялхалг елми конфранс, 2007-ъи ил 24-24 октйабр. – «Елми арашдырмалар» елми-нязяри мягаляляр топлусунун хцсуси бурахылышы. Бакы, 2011
 • 33.Проблема послевоенного Ирака в региональных отношениях – БДУ-нун Хябярляри, 2012, №1
 • 34.Müasir dövrdə İraq-Avropa İttifaqı münasibətləri./Tarix və onun problemləri. Ak.Z.Bünyatovun 90 illik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. 2012, №2
 • 35.О некоторых международных аспектах иракской войны 2003 г. – BDU-nun Xəbərləri. 2013, № 3
 • 36.Об участии международного сообщества в послевоенном восстановлении Ирака - BDU-nun Xəbərləri. 2015, №2
 • 37.Türkiyənin "İraq siyasəti"nin açar nöqtələri (2003-2010)./13. Uluslararası Türk Dünyası. Sosial bilimler Kongresi. 28-29 Ekim 2015 İstanbul, 2016
 • 38.İraqda türkman varlığı: dünəni və bugünü. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları, Bakı, 25-27 may, Cild II, 2016
 • 39.Yaponiyanın xarici siyasətində İraq problemi. БДУ-нун Хябярляри. Щуманитар Елмляр серийасы, 2016, №1
 • 40.Türkiye'nin politikasında Irak faktörü (2003-2010). URAL Eğitim, Kültür ve Srtarejik Araşdırmalar Dergisi, İstanbul, oktyabr, 2016
 • 41.Irak Türkmanları: tarihi ve bügünü. URAL Eğitim, Kültür ve Srtarejik Araşdırmalar Dergisi, İstanbul, sentyabr, 2016
 • 42.Деятельность шиитских улемов в Ираке в годы Первой мировой войны. – Журнал «Вопросы истории», М., 2018, №2

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]