Almas Muradova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Almas Muradova
Doğum tarixi 14 mart 1941 (1941-03-14) (78 yaş)
Doğum yeri Füzuli şəhəri

Almas Cəlil qızı Muradova - AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Azərbaycanın müasir tarixi" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Almas Cəlil qızı Muradova 1941-ci il martın 14-də Füzuli şəhərində anadan olmuşdur. O, 1950-1960-cı illərdə Füzuli şəhərinin rus orta məktəbində oxumuşdur. 1963-1968-ci illərdə Dağıstan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində oxumuşdur. 1968-ci ilin dekabrında Azərbaycan EA-nın Tarix İnstitutunda "Azərbaycanın sovet dövrü tarixi" şöbəsində baş laborant vəzifəsində işə başlamışdır. 1969-cu ilin noyabrında kiçik elmi işçi, 1993-cü ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilmişdir. 2004-cü ildən aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. Almas Muradova işlədiyi müddətdə bir sıra kollektiv monoqrafiyaların çapa hazırlanmasında iştirak etmişdir. Onun iştirakı ilə nəşr olunan əsərlərdən "Zaqafqaziyada Sovet hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda mübarizə", "Azərbaycanda kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi", "Azərbaycanda sosialist sənayeləşdirilməsi" (II hissə) sənədlər külliyyatını və s. göstərmək olar. Almas Muradova 1974-cü ildən "1926-1940-cı illərdə Bakı Sovetinin fəaliyyəti" mövzusunda tədqiqat aparmış, Bakı Sovetinin çoxsahəli fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra elmi məqalələr yazıb, əsasən Azərbaycan EA-nın Xəbərlərində dərc etdirmişdir. 1981-ci il yanvarın 14-də namizədlik dissertasiyası kimi müdafiə olunan bu əsər 1986-cı ildə monoqrafiya kimi depozitə qoyulmuşdur. Almas Muradova 1984-cü ildən etibarən "Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti (1920-iyun 1941-ci illər)" adlı monoqrafiya yazmışdır. Həmin mövzuda bir sıra elmi məqalələr dərc etdirmişdir. Almas Muradova bir sıra beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdir. Məruzələrin mətnləri konfrans materiallarında dərc olunmuşdur. Almas Muradova yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin VI cildinin çapa hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir və Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə dair bir neçə bölmənin müəllifidir. Həmin cild 2001-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Almas Muradova 1995-ci ildən etibarən "Azərbaycan dövlət hakimiyyəti orqanlarında qadınların fəaliyyəti (1920-1941-ci illər)" adlı doktorluq dissertasiyası üzərində iş aparmış və əsər çapa məsləhət bilinmişdir. Almas Muradova "Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы государственной власти" adlı monoqrafiya yazmış və 2007-ci ildə onu nəşr etdirmişdir. O, hazırda "Azərbaycan SSR qadınlarının İkinci Dünya müharibəsində iştirakı (1941-1945-ci illər)" monoqrafiya üzərində iş aparır.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Монография «Деятельность Бакинского Совета в 1926-1940 гг.». 8 п.л. Депонирована в ЦНИОНе 6/II-1986 г., №24038 г., Москва, с. 190.
 2. Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы государственной власти. Монография 7 п.л. Баку, Нурлан, 2007, 176 с.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Н.Нариманов – борец за пролетарский интернационализм и дружбу народов // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1972, №2, с. 31-40.
 2. Роль Бакинского Совета в социалистическом преобразовании деревни в 1926-1937 гг. // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1976, №1, с. 20-27.
 3. Организационно-массовая работа Бакинского Совета в 1926-1932 гг. // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1976, №3, с. 13-21.
 4. Деятельность Бакинского Совета в области городского благоустройства и повышения культурного уровня трудящихся (1926-1940 гг.). // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1978, №4, с. 24-34.
 5. Коллективизация сельского хозяйства Азербайджана (сборник документов и материалов), т. 1, (1927-1929 гг.). Научно-вспомогательная работа. 20,25 п.л. Баку, Элм, 1982.
 6. Содружество городских Советов столиц братских республик закавказских федерации в деле улучшения и развёртывания советского строительства (1926-1936 гг.). // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1982, №4, с. 78-84.
 7. Роль Советов Азербайджана в вовлечении трудящихся в государственное управление (1926-1941 гг.). // Тезисы доклада научной конференции молодых учёных Института истории АН Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им. С.М.Кирова. Баку, 1983, с. 26.
 8. Роль Советов Азербайджана в вовлечении женщин в государственное управление (1926-1941 гг.). // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1988, №4, с. 23-30.
 9. Роль Советов Азербайджана в интернациональном воспитании трудящихся // Тезисы доклада научной конференции молодых учёных Института истории АН Азерб. ССР, посвящённой 70-летию Великого Октября. Баку, Элм, 1988, с. 17-19.
 10. Статья, посвящённая 90-летию со дня рождения видного государственного деятеля М.А.Нариманова. // Бакинский рабочий, 29 июля 1987 г.
 11. Статья, посвящённая 110-летию со дня рождения видного государственного деятеля М.Б.Касумова. // Бакинский рабочий, 30 июня 1989 г.
 12. Советы Азербайджана и жилищное строительство (1926 – июнь 1941 гг.). // Материалы научной конференции, посвящённой 70-летию ВЛКСМ. Баку, Элм, 1989, с. 103-105.
 13. Статья, посвящённая 60-летию VI съезда Советов Азербайджана. // Вышка, 29 апреля 1989 г.
 14. События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов. Сборник материалов. 17 с. м.п. Баку, Элм, 1989.
 15. Роль Советов Азербайджана в трудоустройстве населения // Труды научной конференции, посвящённой дню восстановления Азербайджанской государственности. Баку, Элм, 1991, с. 142-147.
 16. Подготовка кадров для местных Советов в 20-30-ые годы // Труды научной конференции, посвящённой проблемам «Истории Азербайджана». Баку, 1992, с. 136-139.
 17. Борьба с детской беспризорностью в Азербайджане в 20-30-ые годы. 4 с. м.п. Депонирована в Институте общественно-политических исследований и информации (ИОПИИ) АН Азербайджана. 1.03.1995 г., №26.
 18. Связи Азербайджана с другими республиками в 2-30-ые годы. // Доклады второго международного симпозиума. Баку, Элм, 1997 г., с. 212-215.
 19. Баку в международных связях в 20-30-ые годы // Доклады третьего международного симпозиума. Баку, Элм, 1997 г., с. 212-215.
 20. Azərbaycan tarixi – müəlliflərdən biri. 1 c.v. VI-cı cild. Bakı, 2000-ci il, s. 269-278; 398-401.
 21. Трагедия ХХ века: «Ходжалинский геноцид». // Азербайджан и азербайджанцы. Баку, 2002, №5-6, с. 24-28 (в соавторстве) – к.и.н. Р.Д.Иманов.
 22. Трагедия ХХ века: «Ходжалинский геноцид». // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Сборник статей. Баку, Нурлан, 2003, 358 с., с. 75-83 (на рус. и англ. языках) (в соавторстве).
 23. Государственное строительство в Азербайджане. Степень изученности и перспективы разработки // Сборник докладов международной научно-теоретической конференции азербайджановедов, посвящённой 10-летию независимого объединения азербайджановедения. Баку, 2004, с. 170-173.
 24. Вовлечение женщин из национальных меньшинств в органы государственной власти Азербайджана (20-30-ые годы ХХ в.). // История и её проблемы. – 2006, №4, с. 142-152.
 25. Государственное строительство в Азербайджане: Степень изученности и перспективы разработки // Сборник докладов международной научно-теоретической конференции азербайджановедов, посвящённой 10-летию независимого объединения азербайджановедов. Баку, 2004, с. 170-173.
 26. Женщины и детская беспризорность в Азербайджанской ССР (2-е годы ХХ в.). // Научные труды Азербайджанской Государственной Морской Академии. Баку, 2008, №6, с. 99-102.
 27. Создание и деятельность женских клубов в Азербайджане (20-30-ые годы ХХ в.). // Elmi axtarışlar. НАН Институт Фольклора, 2006, т. 27, с. 216-220.
 28. Участие женщин Азербайджана в избирательной кампании (20-30-ые годы ХХ в.). // Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu. XXIV c-i), 2006, c. 175-181.
 29. Роль клубов в привлечении женщин Азербайджанской ССР в общественно-политическую жизнь республики (20-30-ые годы ХХ вв.). Журнал // Учёные записки Азербайджанского технического университета. Баку, 2008, №3, с. 9-12.
 30. Женщины и детская беспризорность в Азербайджанской ССР (20-ые годы ХХ в.). // Научные труды Азербайджанской Государственной Морской Академии. Баку, 2008, №61, с. 99-102.
 31. Ликвидация неграмотности среди женщин Азербайджанской ССР (20-30-ые годы ХХ в.). // Вопросы филологии Института рукописи им. М.Физули НАНА. Баку, 2009, №1, с. 418-424.
 32. Формы и методы вовлечения женщин Азербайджанской ССР в избирательную кампанию (20-30-ые годы ХХ в.). // Научные известия Сумгаитского государственного университета. Баку, 2009, т. 5, №1, с. 73-77.
 33. Формы и методы работы среди женщин Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы ХХ в. Научные работы (Ежемесячно-теоретический журнал). Баку, 2011, №02(28), с. 14-19.
 34. Повышение образовательного уровня женщин Азербайджана в 20-30-ых годах ХХ в. // Elmi axtarışlar. (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). Национальная Академия наук Азербайджана. Институт фольклора. Bakı, 2011, №2, с. 137-145.
 35. Подготовка женских клубов для работы в органах государственной власти в Азербайджане в 20-30-ые годы ХХ века // Учёные записки Азербайджанского технического университета. Баку, 2012, №3, с. 13-18.
 36. Формы и методы вовлечения женщин Азербайджанской ССР в избирательную кампанию (20-30-ые годы ХХ века). // Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri. Sumqayıt, 2009, №1, cild 5, s. 73-77.
 37. Ликвидация неграмотности среди женщин Азербайджанской ССР (20-30-ые годы ХХ в.). // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına əlyazmalar İnstitutunun Filologiya məsələləri. Bakı, 2009, №1, s. 418-425.
 38. Формы и методы работы среди женщин Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы ХХ в. // Elmi iş (aylıq beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). Bakı, 2011, №2(28), s. 14-19.
 39. Создание и деятельность комитета по улучшению труда и быта женщин в Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы ХХ в. // Azərbaycan texniki Universitetinin Elmi əsərləri. Bakı, 2011, №3, s. 119-121.
 40. Повышение образовательного уровня женщин Азербайджана в 20-30-ых годах ХХ в. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Elmi axtarışlar. Bakı, 2011, №2, s. 137-145.
 41. Подготовка женских кадров для работы в органах государственной власти в Азербайджане в 20-30-ые г. ХХ века // Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri. Bakı, 2012, №3, s. 13-19.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]