Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
AƏSMA
Əvvəlki adı Moskva Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının Bakı filialı
Rektor Hüseyn Qaraşov
Şəhər Bakı
Ünvan Azadlıq prospekti 181
aesma.edu.az

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası-Azərbaycanda özəl ali təhsil müəssisəsi.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Kadr hazırlığı həmişə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının diqqət mərkəzində оlmuşdur. Kadr və fəalların iхtisasının artırılması və yenidən hazırlanması vəzifəsini 1952-ci ildən müхtəlif adlarla fəaliyyət göstərmiş həmkarlar ittifaqlarının tədris mərkəzi yerinə yetirmişdir. Eyni zamanda, ali təhsilli kadrlar hazırlamaq üçün 1962-ci ildə keçmiş SSRİ-nin Həmkarlar İttifaqları Hərəkatı Ali məktəbinin Bakı Tədris-Məsləhət Məntəqəsi yaradılmışdır. Həmin məntəqə 1998-ci ildə Rusiya Federasiyası Əmək və Sоsial Münasibətlər Akademiyasının Bakı filialına çevrildi. 2006-cı ildə isə Filialın bazasında müstəqil ali təhsil müəssisəsi - Azərbaycan Əmək və Sоsial Münasibətlər Akademiyası yaradıldı.Akademiyaya ümumi rəhbərliyi mövcud qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura həyata keçirir. Elmi Şura fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamə”sinə uyğun həyata keçirir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 (üç) ildir. Elmi Şuranın üzvləri 17 nəfərdən ibarətdir.

Təsisçisi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, BHİK-in və Pan Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı Səttar Suliddin oğlu Möhbalıyev.

Rəhbərlik[redaktə | əsas redaktə]

Rektor: Hüseyn Qaraşov

1978-ci ildən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları təhsil müəssisəsində çalışır. Tədris mərkəzində metodist, direktor müavini, direktor, 1999-cu ildən Həmkarlar ittifaqlarının ali təhsil müəssisəsi olan Rusiya Federasiyası Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası Bakı Filialının direktoru, 2006-cı ildən isə Filialın bazasında yaradılmış Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektorudur.

Sosiologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar müəllim, AHİK-in Məclis üzvü, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi Rəyasət heyətinin üzvüdür.

Təhsil[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Əmək və Sosial Mü­na­sibətlər Akade­miya­sı­nda tədris ali təhsillə bağlı mövcud qanunvericiliyə əsasən təşkil olunur. Tədris ili iki semestrdən: payız və yaz semestrlərindən ibarətdir. Bundan əla­və, yay tətili müd­dətində altı həftədən çox olmayaraq yay semestri də təşkil olu­na bi­lər. Təd­ris ili 40 həftədir. Hər semestr 20 həftədən (o cümlədən, 5 həftə imtahan ses­­­si­ya­sı) ibarətdir. Bir semestrə 30 kre­dit müəyyənləşdirilir. Bir kredit tələbənin au­­di­to­riya və auditoriyadankənar 30 sa­at­lıq işinə bərabərdir. Tələbələrə əlavə fənn də seçməyə icazə verilir. Bütün hal­lar­da bir semestrdə tələbənin götürdüyü kreditlərin sayı 40-dan çox olmamalıdır. Tə­lə­bənin beş günlük iş rejimində həftəlik auditoriya və au­di­toriyadankənar ümumi yükünün həcmi 45 sa­­atdır. Tələbənin həftəlik işinin həc­mi 1,5 kreditdir. Buraxılış işinin hazırlan­ma­sı­na və müdafiəsinə, eləcə də buraxılış döv­lət və semestr imta­han­la­rına hazırlığa, im­ta­­hanın verilməsinə və təcrübələrin ke­­çirilməsinə ayrılmış hər bir həftə 1,5 kreditə bə­­­rabərdir.

Tədris planında tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyən edilir. Kre­dit­lər tələbənin auditoriya (mühazirə, seminar, praktik məşğələlər, laboratoriya) dərs­lə­­rində iştirak etməsi; auditoriyadankənar (tələbənin müstəqil və müəllimin rəh­bər­li­­yi ilə sərbəst işi) işi; təcrübələrdə iştirak etməsi; laboratoriya işlərini yerinə ye­ti­r­mə­­­si; imtahanlara ha­zır­lığı və imtahanları verməsi; buraxılış işini hazırlaması və mü­­­dafiəsi, eləcə də bu­ra­xılış döv­lət imtahanına hazırlığı və həmin imtahanı ver­mə­si kimi fəaliyyəti üzrə mü­əy­yənləşdirilir.

Tədris prosesi auditoriya və auditoriyadankənar şəkildə təşkil olunur. Sərbəst iş­lərin həcmi keçirilən mühazirələrə, seminarlara və praktik məşğələlərə ayrılan aka­­­­demik saatlara müvafiq olaraq müəyyənləş­di­ri­lir. Bu zaman bütün növ dərslərin bir akademik sa­­atına bir saatdan az olmayaraq sərbəst iş müəyyənləşdirilir. Mü­əl­li­min rəh­bər­liyi ilə tələbənin sərbəst işi fənnin tədrisindəki mürəkkəb mə­sələlərin həl­­lindən, ev tapşırıqlarının, yoxlama iş­lə­ri­nin yerinə ye­ti­ril­mə­sin­dən, hesabatların ha­­­zırlanmasından ibarət olub, xüsusi tərtib edil­miş cədvəllə hə­ya­ta keçirilir.

Fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak et­mə­yən tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır.


Tərkibi[redaktə | əsas redaktə]

"Əmək və Sosial Münasibətlər" Jurnalı[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının əsas mətbu orqanı “Əmək və sosial mü­na­sibətlər” elmi­-praktiki jur­na­lıdır. Jurnal ildə iki dəfə 8­-10 çap vərəqi həcmində, 300 tirajla çap olunur. Bu gün, elmi jurnalların çoxluq təşkil etdiyi bir zamanda, “Əmək və sosial mü­na­sibətlər” elmi­-praktiki jur­na­lının qarşısında təq­dim edilən məqalələr­də elmi səviyyənin yüksək olması, intel­lek­tual potensialın ye­tiş­di­rilməsi və möhkəm­lən­­dirilməsi, təhsilin key­fiy­yə­tinin yük­səl­dil­məsi, sosial­əmək mü­nasibətləri prob­lem­lə­ri­nin öyrənilməsinə töhfə vermək, in­for­masiya tex­nolo­gi­ya­­ları sahəsində son illərdə əldə olunmuş uğur­­ları beynəlxalq elmi əməkdaş­lıq­da tətbiq et­­mək və s. bu kimi mühüm vəzifələr durur.“Əmək və sosial münasibətlər” elmi­-praktiki jurnalı in­tel­lektual diskussiyalar və elmi mə­­sə­lələr ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq üçün həmişə açıqdır. Jurnal həm­kar­lar itti­fa­qı hərəkatı, sosial problemlər və müasir elmin ­ iqtisadiyyat, so­siolo­gi­ya, hü­quq və s. inkişafı ilə bağlı olan aktual məsə­lə­lərin əsl müzakirə mey­danı­dır.

Gender Araşdırmaları Mərkəzi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında “Gender Araş­dırma­­la­rı Mərkəzi” (GAM) fəaliyyət göstərir. Mərkəzin yaradılmasında məqsəd Azər­bay­­can­da gender sahəsində olan problemləri araşdırmaq, ölkədə müvafiq sahədə apa­­rı­lan tədbir və islahatları təhlil etmək, yeni fikir və ideyalarla çıxış etmək, fərqli tək­­lif­ləri aidiyyəti orqanlara çatdırmaq, cəmiyyətdəki cinslərarası zorakılıq hal­la­rı­nın aradan qaldırılması yollarını aramaq, tələbələr arasında gender mədəniyyətinin for­malaşmasında maarifləndirici işlər aparmaqdan ibarətdir. Bunun üçün Mərkəzə bu sahədə təcrübəsi olan mütəxəssislər, qabaqcıl tələbələr cəlb olunub. Mərkəzin xət­ti ilə Akademiyada artıq üç dəfə “Azər­baycanda gender problemləri: mövcud və­ziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf” mövzusunda respublika konfransı keçirilib. Aka­demiyanın müəllimləri tərəfindən “Qadın: ailədə, cəmiyyətdə, təhsildə, dində, ədə­biyyatda” və “Gender asimmetriyası” adlı əsərlər yazılmışdır.

İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında “İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi” (İAM) fəaliyyət göstərir. Mərkəzin yaradılmasında məqsəd ölkədə iqtisadi sahədə aparılan islahatları təhlil etmək, yeni fikir və ideyalarla çıxış etmək, fərqli təklifləri aidiyyəti orqanlara çatdırmaqdan ibarətdir. İqtisadi mövzularda dəyirmi masalar keçirmək, debatlar təşkil etmək, layihələr tərtib etmək bu yolda atılan addımlardandır. 2014-cü ildə Mərkəzin xətti ilə Akademiyada “Vergi yükünün iqtisadi artıma təsirinin müəyyənləşdirilməsi: I və II tip Laffer nöqtələrinin tapılması” mövzusunda dəyirmi masa, “Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında neft sektorunun rolu” və “Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafına kreditlərin təsiri” mövzularında debatlar keçirilmişdir. Sevindirici haldır ki, Mərkəzin gənc üzvlərinin hazırladığı iqtisadi layihə Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən bəyənilmiş və həyata keçirilməsi üçün maliyyələşdirilməsinə qərar verilmişdir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]