Bədirxan Əhmədov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Bədirxan Əhmədov
Bedirkhan Ahmedov.jpg
Doğum tarixi (68 yaş)
Doğum yeri Gəyliyən, Dmanisi rayonu, Gürcüstan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcələri filologiya elmləri doktoru, professor
Elmi adı Asiya xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri
İş yeri AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Mükafatları "Qızıl Kəlmə" (2015)

Bədirxan Əhmədov — ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor. B.Əhmədov həm də Azərbaycan Yazıçılar BirliyininAzərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Asiya xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin müdiridir.[1]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bədirxan Balaca oğlu Əhmədov 20 aprel 1955-c ildə Gür­cüstan Respublikasının qədim Baş­keçid (indiki Dmanisi) rayo­nundakı Az-Gəyliyən kəndində anadan olub. 1973-cü ildə orta mək­təbi bitirib və elə həmin il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İns­ti­tutunun (indiki Azər­baycan Dövlət Pedaqoji Universitetin) fi­lo­logiya fakültəsinə daxil olub. 1977-ci ildə ali məktəbi mü­vəf­fəqiyyətlə başa vurub. 1977-1982-ci illərdə Sabirabad rayo­nun­ Abdulabad kəndində Azər­bay­can dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyib. 1980-ci ildə Azər­baycan Milli Elmlər Aka­demiyası Nizami adına Ədə­biyyat İns­titu­tunda qiyabi aspiranturaya daxil olub. 1982-ci ildə təyinat müddəti başa çatdıqdan sonra Bakıya gələrək Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanın­da Baş Ar­xiv İda­rə­sində müx­təlif poleoqraf, baş poleoqraf, şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb (1983-1990). 1986-cı ildə Azər­bay­can Milli Elmlər Aka­demiyası Nizami adına Ədə­biyyat İns­ti­tutunda “Sabit Rəhmanın satirası” mövzusunda namizədlik dis­­sertasiyası müdafiə edib. 1990-ci ildən “Vətən səsi”, “Cümhuriyyət”, “Azər­baycan ordusu” qəzetlərində şö­bə müdiri, baş redaktor müavini işləyib. 1993-1998-ci illərdə Azər­baycan Silahlı Qüvvələri sıralarında olub. Azərbaycan Res­publikasının Müdafiə Nazirliyinin “Azər­bay­can ordusu” qə­ze­tində baş redaktor müavini işləyib. Azər­baycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda və istefada olan ka­pitanıdır. Qarabağ veteranıdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

B.Əhmədov ehtiyata çıxdıqdan sonra yenidən elmi fəaliyyət sahəsinə qayıdaraq Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində işə başlamış (1999) kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, şöbə müdirini icraedən, baş elmi işçi vəzifələrini tutmuşdur. 2013-2016-cı illərdə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi katibi işləmişdir.

2005-ci il dekabrın 7-də “Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Yüzdən çox elmi, iki yüzdən çox publisistik məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 2 kitabın müəllifi olan

B.Əhmədov ölkə daxilində və xaricdə keçirilən onlarla Beynəlxaq elmi konfrans və elmi simpoziumların iştirakçısı olmuş (Türkiyə, Almaniya, Polşa və s.), məruzələr etmiş, məqalələri nüfuzlu xarici və ölkə elmi məcmuələrində dərc olunmuşdur. “Sabit Rəhmanın satirası” (1998), “Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri” (2000), monoqrafiyaları Azərbaycanda satiraşünas alim kimi tanıtmışdır. “Bir istiqlal yolçusu” (2003) monoqrafiyasında ilk dəfə olaraq görkəmli ədəbiyyatşünas alim, Qorqudşünas, ədəbiyyat tarixçisi Əmin Abidin həyat və yaradıcılığı araşdırılır.  Respublika prezidentinin sərəncamı ilə çıxan Əmin Abidin “Seçilmiş əsərləri” (2005, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı) kitabının nəşri (əsərlərinin toplanması, tərtibi və Ön sözün yazılması) ona tapşırılmışdır. 1999-cu ildən Bakı Slavyan Universiteti və Xəzər Universitetində müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan ədəbiyyatı, Ədəbi tənqid tarixi, Ədəbi proses və başqa fənlərdən mühazirələr oxumuşdur. Bu gün də bakı slavyan Universitetində XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatından tələbələrə mühazirələr oxuyur. Azərbaycan ədəbiyyatı və jurnalistikaya aid ona qədər proqram və metodik vəsait və dərs vəsaitlərindən müəllim və tələbələr istifadə edirlər. Bakalavr və magistrlər üçün 3 cilddə nəşr edilən “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabları yüzilin ədəbi prosesini, inkişaf yolları və meyllərini özündə ehtiva edir. "XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı; mərhələlər, istiqamətlər, problemlər" (2015) monoqrafiyası son illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının uğurlarından hesab olunur.

2011-2012-ci illərdə Türkiyənin Kars-Kafkas Universitetində çalışmışdır. Ədəbiyyat İnstitutunun Dissertasiya Şurası nəzdində olan Elmi seminarın üzvü olmuşdur. Hazırda Müdafiə şurasının üzvüdür. Dəfələrlə müxtəlif Dissertasiya Şuralarında (AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti və s.) ekspert və opponent kimi çıxış etmişdir. O, həm də rəhbərlik etdiyi doktorantların (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı Slavyan Universiteti, Qafqaz Universiteti, Xəzər Universiteti və s.) bir alim kimi formalaşması üçün nəzəri və metodoloji tövsiyələrini verir. 

Ədəbi imzası: Bədirxan Başkeçid

Monoqrafiyaları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Sabit Rəhmanın satirası. Bakı, Yurd, 1998, 116 s.;
 1. Azər­bay­can satirasının inkişaf problemleri (1920-1980-ci iller). Bakı, Elm, 2000, 296 s.;
 2. Bir istiklal yolçusu (Emin Abidin heyatı, mühiti, yaradıcılığı). Ba­kı, Elm, 2003, 205 s.;
 3. Sabit Rəhman: həyatı, mühiti, yara­dıcılığı. Bakı, Nurlan 2010. 296 səh. ;
 4. Dramaturq, sənət, həqiqət. Bakı, 2011, 256 səh.
 5. XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı: mərhələlər, istiqamətlər, problemlər. B., "Elm və təhsil", 2015, 556 s.

Metodik vəsaitləri və dərslikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1.Azər­baycan satirası. Metodik vəsait. Bakı, 2007.

2. XX əsr Azərbaycan ədə­biyyatı tarixi. (Arzular çin olanda.) Dərs­lik. Bakalavr və ma­­gistrlər üçün. 3 cilddə, 1 cild. Bakı, Elm və təh­sil.2011.476 səh

3. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Dərslik. Bakalavr və ma­gistr­lər üçün. 3 cild­də, 2 cild. Bakı, “Apostrof çap evi”. Dərslik, 2010. 436 səh.

Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii tərcümə tarixi: faktlar, müla­hizələr. Tərcümə və trans­milli proseslər. Uluslararası konfrans.  Azər­baycan Dil­lər Universitesi. Bakı, 2005, 14-15 aprel.;

2. 20-30-cu iller Azerbaycan edebiyyatını me­todoloji deyerlendir­menin bazi as­pekt­leri. Bakı Slavyan Universiteti. Mükayiseli ede­biy­yat. 2-ci Uluslarası konfransın ma­terialları. Bakı.2006, 19-21 noyabr.;

3.Satirik gü­lüş­de stereotipler ve milli özünüderk problemi. Bakı Slavyan Universiteti. Müka­yi­seli ede­­biyyat. 3-cü Uluslarası konfran­sın materialları. Bakı. 2008, 21-22 noyabr. s.35.;

4.Türk dünyasının ortak problemi Kuzey Kıbrıs Azerbaycan ba­sınında. 1 Ulus­lar­ara­sı Kıb­rıs Sem­poziumu. 21-23 kasım 2008. Sempozium bildiri kitabı. Ankara. 2009. s. 169-177.

5.M.F.Ahundzadenin Elifba projesi ve Türkiye Harf devrimi. Ye­ditepe Univer­si­teti Atatürk İl­ke­leri ve İnkilap Tarihi Enstitisü. 2008, 9-11 Kasım. İstanbul 2009, s.37-43

6.Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında "Əli və Nino" gizlinləri. Kars, 21-23 oktyabr, 2015, s. 46-59

7. Postmodernist bakış acısından "Kitabi Dədə Qorqud". "Türk dünyası və Kitabi Dədə Qorqud". Türkiyə, İzmir, 19-23 oktyabr, 2015

8. Azərbaycan mühacirətinin formalaşmasında Polşa amili. Materialy III konferensyı Naukovoy Azerbayjdzan-Dolska. Warszawa-2014.s.11-15

Məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Jurnallarda çap olunmuş məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Sabit Rehmanın felyeton yaradıcılığı. .[1]

2. Problemler, portretler, etüdler. .[2]

3.Böyük satirik. .[3]

4. Vıdayuşiysya satirik .[4]

5. Molla Nəsrəddindən başlanan yol.[5]

6. Sabit Rehman gülüşü ekranda.[6]

7. Qarşıdan 37-ci il gelirdi.[7]

8. Bir şairin taleyi. .[8]

9.Her şey elifbadan başlanıyor[9]

10.Beydulla Musayev və onun gündeliyi.[10]

11. Ahmed Cavad hakkında okuduklarım ve düşündüklerim.[11]

12. Emin Abid və onun “Azerbaycan türklerinin ədəbiyyatı tarixi.[12]

13. Dramaturgiyaya aid daha bir tedqiqat. .[13]

14. Satira ve yumor; onların ekvivalentliyi ve bir-birine münasibeti.[14]

15.Azerbaycan serbest şeirinin 20-30-cu iller edebi prosesinde foemalaşma problemleri. .[15]

16. “Nibelunqlar” ölkəsindən başlanan “Dede Korkud” yolunun milli areal­da araş­dırıl­ması prob­lemləri. .[16]

17. Repressiya və ədəbiyyat; genezisi, xarakteri və yanaşma meyl­ləri. .[16]

Müxtəlif kitablarda çap olunmuş məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Aydınlığa doğru.[17]
 2. Harbi marşlar, döyüş şarkıları, kahramanlık şiirleri .[18]
 3. Poetik obrazlarla düşünen şair.[19]
 4. Azerbaycab bedii nasrinde  satirik psixologizm ve naturalizm.[20]
 5. Behlul Behcet elegiyası. Behlul efendi Behcet.[21]
 6. Malum repressiyanın namelum sehifeleri.[22]
 7. Azerbaycan poeziyasında satirik portretler.[23]
 8. Ali Nazminin satirası.[24].
 9. Ömrünün sonu dünyanın sonuna düşmeyen şair Arif Abdulla­zade. A.Abdullazade. Tövbe duaları[25]
 10. Azerbaycan satirasının teşekkül problemleri.[26]
 11. Azerbaycan satirasının janr-üslub mühtelifliyi.[27]
 12. Samed Mensurun satirası.[28]
 13. Anarın satira poetikası.[29]
 14. Güldüren ve düşündüren satirik pritçalar. F.Ağasıbeyli. Mem­medhasan eminin uykuları.[30]
 15. Manevi borc. M.Qacar.Təqib.[30]
 16. 20-30-cu yıllar edebi tenqidinde metodoloji deyerlendirmünin bazi aspektleri. XX esr Azerbaycan edebiyyatı meseleleri. 1 kitab. .[31]
 17. 20-ci yıllar Azerbaycan poeziyasında yeni poetik tefekkürün for­malaşması. XX esr Azer­baycan edebiyyatı meseleleri.[31]
 18. Firuz Mustafa. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. I cild. Bakı, “Elm və Təhsil” 2016, s. 682-697.
 19. İki vətənin şair övladı-Rafiq Hümmət. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. I cild. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2016, s.783-790.
 20. Hamlet İsaxanlı – yenilikçi şair. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2016, s. 634-643.
 21. Modern nəsr yollarında-Nəriman Əbdülrəhmanlı. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2016, s. 481-497.

Qəzetlərdə çap olunmuş məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Kelefin ucu açılır.[31]

2. Bestekar aşıq müsiqisi haqqında.[32]

3. Ahundovşünaslığın ilkin ahtarış merhelesi[33]

4. O, senetkara qiymet verirdi.[34]

5. Tesadüfi tehrif, yoksa?.. .[35]

6. Nicat sahilinde tale.[35]

7. Ağ ziyada qara leke.[36]

8. Yazıçının mektubları, yazıçıya mektublar (Mehdi Hüseyn haq­qında).[37]

9. Qeribe taleli şair (Samed Mensur haqqında).[37]

10.  Altmış  yıl evvel..[38]

11.  Hepimiz bir güneşin zerresiyiz.[39]

12.  Otuz iki yıldan sonra.[40]

13.  Dost kimdir, düşmen kim? .[41]

14.  Senet yolçusu.[42]

15.  “Molla Nesreddin” ne üçün bağlandı?.[43]

16.  “Açıq söz”-istiqlal yolu.[44]

17.  Ömrümün ne yazık günleri bardı.[45]

18.  Latından kirile-yahud merkezsayağı evezetme[46].

19.  Kim kimdir?. .[47]

20.   Bir gündeliyin tarihi. .[48]

21.   Yaşayan aktyor ömrü.[49]

22.   Bir sual işaresi.[50]

23.   Cümhuriyyet şairi.[51].

24.  Yürü, yürü batan günün yüzüne.[52]

25.   Turan şairi.[53]

26.  Tarih her kese öz deyerini verir. Azadlıq.[53]

27.  Siyasi repressiya heyatda ve edebiyyatda.[54]

28.  37-ci ilin repressiya qurbanlarından biri.[55]

29.  “Dede korkud” un ilk azerbaycanlı tedqiqatçısı.[56]

30.  Cabbarlı yaradıcılığında satira ve yumor.[57]

31.  Predmetsiz mübahise haqqında bir neçe söz..[58]

32.  Gülen ve güldüren senetkar.[59]

33.   İstiqlalçı şairin “Buzlu cehennemi”.[60]

34.   Senetkarı yaşadan amiller.[61]

35.   Hürriyet fedaisi. Azerbaycan müellimi.[62]

36.  Qiymetli tedqiqat eseri.[63]

37.    Malum repressiyanın namelum sehifeleri.[64]

38.  “Molla Nasreddin” ne üçün bağlandı.[65]

39.  Ertoğrul Cavidin elyazmalarının tedqiqi.[66]

40.   Monoqrafik tedqiqatlar ustası.[67]

41.   Senetkar gülüşüne üvertura.[68]

42.   Müasirliyin bedii tesviri.[69]

43.   Qan yaddaşının izi ile.[70]

44.   Azerbaycan legion edebiyyatı.[71]

45.   Sehrbazlaar deresinin sehri.[72]

46.  Azerbaycan legion edebiyyatının tedqiqine töhfe.[73]

47.   Poetik duyğular şairi.[74]

48.  Müasir menevi-exlaqi gerçekliklerin bedii tesviri.[75]

49.  Poetik assosiasiyalar (Vaqif Semedoğlunun poeziyası haqqın­da).[76]

50.   Baharda bir elyazması.[77]

51.   Şair ömrü-sözün ömrü. Kredo.[78]

52.   Alim,şair, vetendaş.[79]

53.  “Dəli Kür”ün poetik dünyası; taleler, xarakterler.[80]

54.  Zamanın və anın poetik dramı, yahud Eli Şirin Şükürlünün poeziyası haqqında düşünceler.[81]

55.  Edebiyyat tarihinin köhne problemine yeni bahış.[82]

56.   Nece unudasan.[83]

57.   Yazıçı, komedioqraf, kinossenarist.[84]

58.  Arif Abdullazade; özü ve sözü.[85]

59.  Unudulmazların unudulmayan obrazları.[86]

60.   Unutmağa kimse yok....[87]

61.   Nahçıvan teatrosnun şerefli salnamesi.[88]

62.   Azerbaycan edebiyyatşünaslığının çağdaş durumu; yeni kon­sep­siyalar ve temayüller.[89]

63.  Edebiyat ve represiya; genezisi, harakteri ve yanaşma meyleri.[90]

64.  Bizdən əvvəl kimlər gəlmiş (Tənqidçi İsrail Mustafayevin 75 illiyinə). Məqalə..[91]

65 "Əli və Nino" romanının müəllifi Məhəmməd Əsəd bəydir.[92]

66 Söz ömrünə ucalıqda çatan şair.[93]

67. Bugünün və gələcəyin poeziyası. "Ədəbiyyat qəzeti", 2015, 11 iyul[94]

68. Azadlıq mücahidinin həyat dramı.[95]

69. İstiqlalı yaşadan mühacirət poeziyası.[96]

70. Türklük və istiqlal mücahidi. "Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə".[97]

71. Məmməd Arif yaradıcılığında satira məsələləri. Məmməd Arif Dadaşzadə. Məqalələr. Xatirələr. Məktublar.[98]

72. Ədəbiyyatşünaslıq yolu. "Ədəbiyyat qəzeti",[99]

73. Ədəbi məktublar-əbədi məktublar. Q.Paşayev. Ədəbi məktublar.[100]

74 Ü.Kərəmqızı. Qızıl alma. Ön söz.[101]

75. Molla Abbasın Gülbaba əfsanəsi. .[102]

76“Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? -[103] I məqalə

77Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - II məqalə [104][2]

78.Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - III[105] məqalə

79“Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - IV məqalə[106] [3]

80. “Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - V məqalə[107] [4]

81.Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu - VI məqalə[108] [5]

82.Ədəbiyyatşünaslığımıza böyük töhfə. ,[109] 14 aprel

83.Göz yaşının çəkisi (Rəşad Məcidin "Bir də gəlməyəcək" şeirlər kitabı üzərinə). "Ədəbiyyat qəzeti",l[110],2015

84. Ədəbi məktublar-əbədi məktublar. "Ədəbiyyat qəzet i[110]

85. Acı talelər romanı (N.Əbdülrəhmanlının "Qurban. yüzilin "Əli və Nino" əfsanəsi" romanı haqqında.[111]

86. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. I məqalə [112]

87.Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. II məqalə [113]

88. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. III məqalə [114]

89. Yazıçı dünyasına tənqidçi baxışı. "Ədəbiyyat qəzeti" [115]

90. Azərbaycan edebiyatında batılaşma. Referans, Almaniya, Köln, 2016 [116]

91. ”Əli və Nino” müəllifinin gizlinləri. “525-ci qəzet” [117]

Mükafatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qızıl Kəlmə mükafatı [118](2015)[6]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu

2. Təbrik edirik!...Professor BƏDİRXAN ƏHMƏDOV - 60

3. Bədirxan Əhmədov - Ədəbiyyat və repressiya

4. Bədirxan Əhmədovun 60 yaşına esse Arxivləşdirilib 2017-06-18 at the Wayback Machine

5. Bədirxan Əhmədovun monoqrafiyası təqdim olunub[ölü keçid]

6. “XX yüz il Azərbaycan ədəbiyyatı: mərhələlər, istiqamətlər, problemlər” monoqrafiyası təqdim olunub[ölü keçid]

8. XX əsr ədəbiyyat tariximizə yeni metodoloji – estetik baxış

11. Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat

12. «XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı»na baxış

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Sabit Rehmanın felyeton yaradıcılığı. AMEA-nın Xəbərləri. Ədə­biyyat, Dil, İncəsənət. 1984, 4, s. 56-59.
 2. Problemler, portretler, etüdler. Azərbaycan, 1984, 8, s.113-115.
 3. Böyük satirik. Kitablar aləminde.1985, 3,s.28-30.
 4. Vıdayuşiysya satirik. Literaturnıy Azerbaydjan. 1990, 10, s.96-97.
 5. Molla Nəsrəddindən başlanan yol. Ulduz, 1990, 4, s.56-61.
 6. Sabit Rehman gülüşü ekranda. Yeni filmler. 1990, 1, s.18-21.
 7. Qarşıdan 37-ci il gelirdi. Azerbaycan, 1990, 1, s.110-121.
 8. Bir şairin taleyi. Azerbaycan kadını. 1990, 1, s.28-31.
 9. Her şey elifbadan başlanıyor. Kitablar aleminde.51-56.
 10. Beydulla Musayev və onun gündeliyi. Marhamat. 1991, 1, s.21-28.
 11. Ahmed Cavad hakkında okuduklarım ve düşündüklerim. Edebi tenkid. 1992, 1, s.28-37.
 12. Emin Abid və onun “Azerbaycan türklerinin ədəbiyyatı tarixi”. Azərbaycan, 1999, 9, s.38-46.; Türk dünyası incelemeleri dergisi.3, 1999, Türkiye-İzmir,s.267-277.
 13. Dramaturgiyaya aid daha bir tedqiqat. Azerbaycan, 2000, 7, s.106-110.
 14. Satira ve yumor; onların ekvivalentliyi ve bir-birine münasibeti. AMEA-nın Haberleri. 2001, 3, s.61-68.
 15. Azerbaycan serbest şeirinin 20-30-cu iller edebi prosesinde foemalaşma problemleri. İlmi eserler. Dil ve edebiyyat seriyası. BSU, 2009, 1, s. 23-33.
 16. 1 2 “Nibelunqlar” ölkəsindən başlanan “Dede Korkud” yolunun milli areal­da araş­dırıl­ması prob­lemləri. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat səriyası. BSU. Məqalə. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. BSU. 2010,  2, s.85-96.
 17. Aydınlığa doğru. Ağ ləkələr silinir. Bakı, 1991, s.124-130.
 18. Harbi marşlar, döyüş şarkıları, kahramanlık şiirleri (Tərtib və Ön söz) Bakı.1998, s.3-8.
 19. Poetik obrazlarla düşünen şair. R.Fahralı. Könlüm cennet qa­pı­sı­dı. Bakı, 1999, s.3-7.
 20. Azerbaycab bedii nasrinde  satirik psixologizm ve naturalizm. İlmi ahtarışlar. Bakı, 2001, s.3-9.
 21. Behlul Behcet elegiyası. Behlul efendi Behcet. Bakı, 2001, s.58-61.
 22. Malum repressiyanın namelum sehifeleri. L.Şüküroğlu. Cüm­huriyyet hökumeti rep­ressiya mengenesinde.Bakı, 2001, s. 3-8.
 23. Azerbaycan poeziyasında satirik portretler. İlmi ahtarışlar.Bakı, 2002. s.22-27.
 24. Ali Nazminin satirası. Elmi ahtarışlar. Bakı, 2002, s.33-38
 25. Ömrünün sonu dünyanın sonuna düşmeyen şair Arif Abdulla­zade. A.Abdullazade. Tövbe duaları. Bakı, 2003, s.11-18.
 26. Azerbaycan satirasının teşekkül problemleri. Elmi ahtarışlar. Bakı, 2002, s.85-90.
 27. Azerbaycan satirasının janr-üslub mühtelifliyi. Elmi ahtarışlar. Bakı, 2003, s.56-60.
 28. Samed Mensurun satirası. Tağıyev okuları. Bakı, 2004, s.125-129.
 29. Anarın satira poetikası. Elm ve cemiyyet. Bakı, 2004, s.75-79.
 30. 1 2 Güldüren ve düşündüren satirik pritçalar. F.Ağasıbeyli. Mem­medhasan eminin uykuları. Bakı, Nergiz, 2004, s. 3-6.
 31. 1 2 3 20-30-cu yıllar edebi tenqidinde metodoloji deyerlendirmünin bazi aspektleri. XX esr Azerbaycan edebiyyatı meseleleri. 1 kitab. Bakı, Elm, 2006, s.222-239.
 32. Bestekar aşıq müsiqisi haqqında. Edebiyyat ve incesenet. 1988, 21 aprel.
 33. Ahundovşünaslığın ilkin ahtarış merhelesi. Kommunist, 1988, 22 oktyabr.
 34. O, senetkara qiymet verirdi. Edebiyyat ve incesenet. 1988, 8 dekabr.
 35. 1 2 Tesadüfi tehrif, yoksa?.. Yeni fikir. 1989, 1989.
 36. Ağ ziyada qara leke. Azerbaycan müellimi. 1989, 13 oktyabr.
 37. 1 2 Yazıçının mektubları, yazıçıya mektublar (Mehdi Hüseyn haq­qında). Yeni fikir. 1989, 13 dekabr.
 38. Altmış  yıl evvel. Edebiyyat ve incesenet. 1990, 23 mart.
 39. Hepimiz bir güneşin zerresiyiz. Vatan sesi. 1990, 12 dekabr.
 40. Otuz iki yıldan sonra. Yeni fikir. 1990, 10 sentyabr.
 41. Dost kimdir, düşmen kim? Azerbaycan gencleri. 1990, 27  oktyabr.
 42. Senet yolçusu. Edebiyyat ve incesenet. 1990, 23 noyabr.
 43. “Molla Nesreddin” ne üçün bağlandı? Edebiyyat ve incesenet. 1991, 1 fevral.
 44. “Açıq söz”-istiqlal yolu. Açıq söz. 1991, 9 fevral.
 45. Ömrümün ne yazık günleri bardı. Edebiyyat ve incesenet. 1991, 5 aprel.
 46. Latından kirile-yahud merkezsayağı evezetme. Aypara, 1991, s aprel.
 47. Kim kimdir?. Aypara, 1991, 13 sentyabr.
 48. Bir gündeliyin tarihi. , 1991, 20 senyabr.
 49. Yaşayan aktyor ömrü. Gürcüstan, 1991, 14 noyabr.
 50. Bir sual işaresi. , 1992, 15 iyul.
 51. Cümhuriyyet şairi. Azerbaycan ordusu, 1992, 28 may
 52. Yürü, yürü batan günün yüzüne. Azerbaycan ordusu. 1992, 26 may.
 53. 1 2 Turan şairi. Yeni Turan. 1993, 24 mart.
 54. Siyasi repressiya heyatda ve edebiyyatda. Azerbaycan ordusu. 1998, 5 noyabr.
 55. 37-ci ilin repressiya qurbanlarından biri. Azerbaycan. 1999, 5 yanvar.
 56. “Dede korkud” un ilk azerbaycanlı tedqiqatçısı. Azerbaycan, 1999.
 57. Cabbarlı yaradıcılığında satira ve yumor. Azerbaycan, 1999, 11 sentyabr.
 58. Predmetsiz mübahise haqqında bir neçe söz. Azerbaycan. 2000, 8 fevral.
 59. Gülen ve güldüren senetkar. Edebiyyat qazeti. 2000, 6 iyun.
 60. İstiqlalçı şairin “Buzlu cehennemi”. Ekspress, 2000, 27 aprel.
 61. Senetkarı yaşadan amiller. Ekspress. 2000, 4 iyul.
 62. Hürriyet fedaisi. Azerbaycan müellimi. 2000, 26 oktyabr.
 63. Qiymetli tedqiqat eseri. Azerbaycan ordusu. 2001, 30 yanvar.
 64. Malum repressiyanın namelum sehifeleri. Azerbaycan, 2001, 15 noyabr.
 65. “Molla Nasreddin” ne üçün bağlandı. Edebiyyat ve incesenet.
 66. Ertoğrul Cavidin elyazmalarının tedqiqi. 525-ci qazet. 2002, 15 sentyabr..
 67. Monoqrafik tedqiqatlar ustası. Ayna, 2003, 28 aprel.
 68. Senetkar gülüşüne üvertura. 525-ci qazet, 2003, 26 iyun.
 69. Müasirliyin bedii tesviri. Kredo, 2004, 24 iyul.
 70. Qan yaddaşının izi ile. Kredo, 2004, 11 sentyabr.
 71. Azerbaycan legion edebiyyatı. Kredo, 2005, 6 avqust.
 72. Sehrbazlaar deresinin sehri. Ekspress, 2005, 27 iyul.
 73. Azerbaycan legion edebiyyatının tedqiqine töhfe. 525-ci qazet. 2005, 21 iyul.
 74. Poetik duyğular şairi. Kredo, 2005, 19 mart.
 75. Müasir menevi-exlaqi gerçekliklerin bedii tesviri. Kredo. 2005, 26 mart.
 76. Poetik assosiasiyalar (Vaqif Semedoğlunun poeziyası haqqın­da). Kredo, 2006, 28  oktyabr.
 77. Baharda bir elyazması. Kredo, 2006, 4 noyabr.
 78. Şair ömrü-sözün ömrü. Kredo, 2006, 14 oktyabr.
 79. Alim,şair, vetendaş. Kredo,2006, 2 dekabr.
 80. “Dəli Kür”ün poetik dünyası; taleler, xarakterler. Kredo, 2007, 13, 20 yanvar.
 81. Zamanın və anın poetik dramı, yahud Eli Şirin Şükürlünün poeziyası haqqında düşünceler. Edalet. 2009, 15 yanvar.
 82. Edebiyyat tarihinin köhne problemine yeni bahış. 525-ci qazet, 2009, 11 mart.
 83. Nece unudasan. Edebiyyat qazeti. 2009, 23 yanvar.
 84. Yazıçı, komedioqraf, kinossenarist. Edebiyyat qazeti, 2010, 4 aprel,
 85. Arif Abdullazade; özü ve sözü. 525-ci qazet. 2010, 8 may.
 86. Unudulmazların unudulmayan obrazları. Edebiyyat qazeti, 2010, 11 iyun.
 87. Unutmağa kimse yok... Kaspi,  2010, 19-21 iyun.
 88. Nahçıvan teatrosnun şerefli salnamesi. Yeni Azerbaycan, 2010, 9 iyul.
 89. Azerbaycan edebiyyatşünaslığının çağdaş durumu; yeni kon­sep­siyalar ve temayüller. “525-ci qazet”, 2011, 9 ekim
 90. Edebiyat ve represiya; genezisi, harakteri ve yanaşma meyleri. Azerbaycan, 2012, №3
 91. Bizdən əvvəl kimlər gəlmiş (Tənqidçi İsrail Mustafayevin 75 illiyinə). Məqalə. 525-ci qəzet. 5 fevral 2013-cü il . Səh.7.
 92. "Əli və Nino" romanının müəllifi Məhəmməd Əsəd bəydir. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, N1, s. 16-24
 93. Söz ömrünə ucalıqda çatan şair. 2015, 1 may
 94. Bugünün və gələcəyin poeziyası. "Ədəbiyyat qəzeti", 2015, 11 iyul
 95. Azadlıq mücahidinin həyat dramı. "525-ci qəzet", 2015, 2 oktyabr
 96. İstiqlalı yaşadan mühacirət poeziyası. "525-ci qəzet", 2015, 28 noyabr
 97. Türklük və istiqlal mücahidi. "Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə". Bakı, "Elm", 2015, s. 359-372
 98. Məmməd Arif yaradıcılığında satira məsələləri. Məmməd Arif Dadaşzadə. Məqalələr. Xatirələr. Məktublar. Bakı, "Elm", 2015, s.272-277
 99. Ədəbiyyatşünaslıq yolu. "Ədəbiyyat qəzeti", 2015,
 100. Ədəbi məktublar-əbədi məktublar. Q.Paşayev. Ədəbi məktublar. Bakı, "Təhsil", 2015, s.7-23
 101. Ü.Kərəmqızı. Qızıl alma. Ön söz. Bakı, "Elm və təhsil", 2015, s. 3-5
 102. Molla Abbasın Gülbaba əfsanəsi. "525-ci qəzet", 3 avqust 2015-ci il.
 103. "Arxivlənmiş surət". 2015-12-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-07-05.
 104. Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - II məqalə
 105. Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - III
 106. Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - IV məqalə
 107. “Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu kimindir? - V məqalə
 108. Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” üçlü düsturu - VI məqalə
 109. Ədəbiyyatşünaslığımıza böyük töhfə. "525-ci qəzet", 13 aprel,
 110. 1 2 Göz yaşının çəkisi (Rəşad Məcidin "Bir də gəlməyəcək" şeirlər kitabı üzərinə). "Ədəbiyyat qəzeti", 18aprel
 111. Acı talelər romanı (N.Əbdülrəhmanlının "Qurban. yüzilin "Əli və Nino" əfsanəsi" romanı haqqında. "Ədəbiyyat qəzeti", 23 yanvar
 112. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. I məqalə, "525-ci qəzet", 2016, 7 oktyabr
 113. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. II məqalə, "525-ci qəzet", 2016, 24 oktyabr
 114. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. III məqalə, "525-ci qəzet", 2016, 14 noyabr
 115. Yazıçı dünyasına tənqidçi baxışı. "Ədəbiyyat qəzeti", 2016, 12 noyabr
 116. Azərbaycan edebiyatında batılaşma. Referans, Almaniya, Köln, 2016, №2, s.26-29.
 117. ”Əli və Nino” müəllifinin gizlinləri. “525-ci qəzet”, 2016, 19 noyabr.
 118. "Arxivlənmiş surət". 2021-10-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-07-05.