Mirzə Mövsümzadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mirzə Mövsümzadə
Mirzə Məmməd oğlu Mövsümzadə
Doğum tarixi 17 oktyabr 1939 (1939-10-17) (80 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi neft kimyası
Elmi dərəcəsi kimya elmləri doktoru
Elmi adı elmi işlər üzrə direktor müavini
İş yeri akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Mükafatları "Şöhrət" ordeni

Mirzə Məmməd oğlu Mövsümzadə — kimya elmləri doktoru, professor. Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Mirzə Mövsümzadə1939-cu il oktyabrın 17-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta təhsilini Bakı şəhər 36 saylı məktəbdə aldıqdan sonra, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının kimya texnologiyası fakültəsiniə qəbul olunub. 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirdikdən sonra Azərbaycan Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuna işə qəbul olunub. 1964-cü ildə o, aspiranturaya daxil olub. 1968-ci ildə "α-monoxlorhidrin qliserin efirləri törəmələrinin sintezi və yağlara aşqar və polimer materiallarına stabilizator kimi tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə etmişdir. 1986-cı ildə "Elektrolit-karbohidrogen sistemləri üçün səmərəli metalların korroziyası inhibitorlarının sintezi və alınma texnologiyasının işlənilməsi" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almış, 1991-ci ildə isə professor elmi adına layiq görülmüşdür. 1967-1983-ci illər ərzində AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik və böyük elmi işçi, «Yanacaqlara aşqarlar» laboratoriyasının rəhbəri vəzifələrində çalışmış, 1992-ci ildən bu günədək institun elmi işlər üzrə direktor müavinidir.

Məmməd Mövsümzadənin oğludur.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Mirzə Mövsümzadə neft kimyası sahəsində tanınmış alimdir. Mirzə Mövsümzadə elmi fəaliyyəti bilavasitə AMEA-da akademik Ə.Quliyevin rəhbərlik etdiyi "Sürtkü yağları və aşqarlar" laboratoriyası və 1965-ci ildə onun əsasında təşkil edilmiş, keçmiş SSRİ-də yeganə ixtisaslaşmış elm mərkəz olan AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu ilə bağlıdır. Onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini müxtəlif funksional təsirli və yüksək effektli korroziya inhibitorlarının məqsədyönlü sintezi, onlar əsasında inhibitor qarışıqlarının alınması və yanacaqların istismar xassələrini yaxşılaşdıran yüksək təsirli aşqarların yaradılmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması təşkil edir. Onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə yaradılmış bir sıra inhibitorlar, aşqarlar və sürtkü yağları, o cümlədən xüsusi təyinatlı yağlar sənayedə tətbiq edilmişdir. Son illərdə onun elmi fəaliyyət istiqamətlərindən biri bitki yağlarının transefriləşməsi reaksiyası nəticəsində alınan biodizel və onun törəmələri əsasında ekoloji təhlükəsiz yanacaq aşqarlarının işlənib hazırlanmasıdır.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Mirzə Mövsümzadə 235 elmi əsərin, o cümlədən 44 müəlliflik şəhadətnaməsi və patent müəllifidir. Onun əsərlərinin təxminən 55-i xaricdə çap olunmuşdur. O, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmi İnkişafı Fondunun maliyyələşdirdiyi qrant layihələrinin qalibi olmuşdur.

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Высокоэффективный ингибитор сероводородной коррозии на основе нефтяного сырья//«Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности», Москва, № 3, 1976 //Мамедов Ф.Н., Мамедов Ф.А.
 • Синтез аминометильных 2-окси-5-трет-алкилтиофенолов и их расщепление тиолами //Журнал органической химии, № 12, 1976//Кулиев А.М., Мамедов Ф.Н., Алиев Ш.А.
 • Исследование о-оксиалкилтиофенолов и их серозамещенных производных как ингибиторов коррозии металлов// «Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности», изд.-во ВНИИОЭНГ, Москва, № 6, 1981//Алиев Ш.Р., Мамедов Ф.Н.,Велиева Р.К.
 • Синтез и реакции 2-хлор-5-трет.амилбензо-1-окси-3-тио-2-фосфоланов//Журнал общей химии, № 11, 1977//Кулиев А.М.,Мамедов Ф.Н., Алиев Ш.А.,Шихиева М.И.
 • Синтез 1-окси-2-тионафтола и некоторые его превращения//Журнал органической химии, № 4, 1979//Зейналов А.М., Мамедов Ф.К.,Ибадзаде В.К.
 • О продуктах реакции 2-окси-5-трет.алкил-тиофенолов с треххлористым фосфором//Журнал общей химии, № 12, 1980//Алиев Ш.Р.,Мамедов Ф.Н.
 • Исследование влияния некоторых N,S- содержащих органических соединений на коррозию стали Ст.-3 в двухфазной системе, содержащей сероводород// «Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности», изд.-во ВНИИОЭНГ, Москва, № 10, 1980//Мамедов Ф.Н., Султанова Н.Р.,Джафарова Н.В.
 • Исследование о-оксиалкилтиофенолов и их серозамещенных производных как ингибиторов коррозии металлов//«Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности», изд.-во ВНИИОЭНГ, Москва, № 6, 1981//Алиев Ш.Р.,Мамедов Ф.Н.,Велиева Р.К.
 • Синтез и превращение 1-хлор-3-(2-гидр-окси-5-алкилфенилтио)-пропанолов-2//Журнал органической химии, № 1, 1982//Кулиев А.М.,Кязимов В.М.,Мамедов Ф.Н.
 • Реакция 2-алкилтио-4-трет.бутилфенолов с эпихлоргидрином и превращения полученных продуктов//Журнал органической химии, № 9, 1982//Кулиев А.М.,Кязимов В.М.,Мамедов Ф.Н.
 • Исследование N-содержащих производных о-оксиалкилтиофенолов в качестве ингибиторов коррозии стали марки Ст.3//«Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности», изд.-во ВНИИОЭНГ, Москва, № 4, 1982//Алиев Ш.Р., Мамедов Ф.Н., Велиева Р.К.
 • Влияние 1-амино-3-(2-гидрокси-5-алкилтио-фенил)-пропанолов-2 на электродные процессы, протекающие на Ст.3 в 0,1 н растворе соляной кислоты//«Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности», изд.-во ВНИИОЭНГ, Москва, № 4, 1982//Кязимов В.М.,Мамедов Ф.Н., Велиева Р.К.
 • Исследование зависимости эффективности ингибирующего действия от состава и структуры в ряду о-гидрокситиофенолов// Защита металлов, Москва, № 6, 1982//Мамедов Ф.Н., Джафарова Н.В.,Эйвазова И.М.Фарзалиев Ф.М.
 • Синтез 2-оксиметил (6-алкилобензо)-4-оксатианов//Журнал органической химии, № 7, 1987//Кязимов В.М.,Мамедов Ф.Н.
 • Аминооксиацилпропанолы в качестве маслорастворимых ингибиторов коррозии//Химия и технология топлив и масел, 1989, № 6, с.29-30.//Джавадова А.А.,Эйвазова И.М.
 • Ингибитор коррозии для установки этаноламиновой очистки газа//Нефтепереработка и нефтехимия, 1990, № 10, c.36-38.//Эйвазова И.М.
 • Влияние строения 1-амино-3-окси-ацил-2-пропанолов на коррозию стали в кислой среде//Защита металлов,1991, 27, c.1038-1041//Эйвазова И.М.
 • Синтез различных аминоэфиров и исследование их влияния на термоокислительную стабильность реактивных топлив //Нефтехимия, т.32, № 3, 1992//Билалов С.Б.
 • Антиокислительные присадки к топливам//Нефтехимия, т.32, № 6, 1992//Билалов С.Б.
 • Синтез и исследование алкил(арил) аминометильных производных 2-гидрокси-5-метокси-тиофенола как защитных присадок к смазочным маслам//Химия и технология топлив и масел, Москва, 1994, № 5, с.16//Новрузова Н.А., Алиев Ш.Р.
 • Исследование олигомеров малеинового ангидрида в качестве ингибиторов коррозии//Нефтепереработка и нефтехимия, № 8, Москва, 1995, c.15-18//Агаева М.А.,Эйвазова И.М.,Сеидова С.Т.,Мовсумова Г.Т.
 • Синтез аминометильных производных 2-гидрокси-5-метокситиофенола//Журнал органической химии, 1996, т.32, вып.10, с.1552-1554//Новрузова Н.А., Алиев Ш.Р.
 • Исследование йеменской нефти месторождения «MAREB» и выделенных из нее фракций//Известия высших технических учебных заведений Азербайджана, Баку, 2000, № 5, с.14-18//Халед Ахмед Мукбиль, Юсифзаде А.А.
 • Гидроочистка дизельной фракции (195-3500С) из йеменской нефти «MAREB»//Известия высших технических учебных заведений Азербайджана, Баку, 2000, № 6, с.37-40//Хавари Али Наджи Салех, Халед Ахмед Мукбиль, Юсифзаде А.А.
 • Гидроочистка фракции (420-5000С) из йеменской нефти месторождения «MAREB»// Известия высших технических учебных заведений Азербайджана, Баку, 2001, № 2(12), с.26-28// Хавари Али Наджи Салех, Юсифзаде А.А.
 • Очистка дизельного топлива методом экстракции ароматических углеводородов// Нефтехимия и нефтепереработка, 2001, № 8, с.48-49//Халед Ахмед Мукбиль, Юсифзаде А.А.
 • Симметричные аминоэфиры в качестве антимикробных присадок к топливам//Нефтепереработка и нефтехимия, 2002, №1, с.40-42//Гасанова Е.Т., Билалов С.Б., Эйвазова И.М., Кулиева Д.М.
 • Противозадирные и противоизносные присадки к смазочным маслам на основе симметричных аминосульфидов// Нефтехимия, 2002, №5, с.398-400//Гасанова Е.Т., Билалов С.Б., Эйвазова И.М., Агаева М.А.
 • Улучшение низкотемпературных cвойств масляной фракции адсорбционной очисткой //Нефтепереработка и нефтехимия, 2002, №3, с.34-36.//Хавари Али Наджи Салех, Юсифзаде А.А.
 • Топливные композиции с улучшенными противонагарными свойствами// Нефтепереработка и нефтехимия, 2008, №10, с.6-8.//Алиева Ф.А., Эйвазова И.М.,Агаева М.А., Меликов А.Х
 • Получение N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-бензил) N-амидов и исследование их в качестве антиокислительных присадок к топливам// Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №3, c.19-20//Алиева Ф.А.,Эйвазова И.М.,Агаева М.А,Меликов А.Х.
 • Получение и свойства приработочного масла с ультрадисперсным природным алюмосиликатом//Материалы, технологии, инструменты, Минск, 2011, №3, с.43-47//Карпинчик Е.В. , Фарзалиев В.М., Комаров В.С.
 • Присадки, улучшающие эксплуатационные свойства дизельных топлив//Сборник трудов конференции по нефтехимии, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.Д.Меликадзе, Тбилиси, 2011, 1-2 ноября, с.34-40//Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Топливные композиции с улучшенными антинагарными свойствами//Международной научно-технической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения академика В.Легасова, Тула, 2012, с.22-26//Гусейнов К.З., Меликов А.Х., Алиева М.А., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Непрерывный способ получения гептилфенолов и синтез присадки типа ИХП-114 на основе полученных гептилфенолов// Нефтепереработка и нефтехимия, Москва, 2013, № 5, с.42-43//Мамедова К.М., Гасанов Д.Г.
 • Трансэтерификация растительных масел низкомолекулярными спиртами в присутствии наноразмерного катализатора// Нефтепереработка и нефтехимия, 2013, № 12//Ахмедов И.М., Аббасов Н.А., Махмудова Л.Р., Эйвазова И.М.
 • Трансэтерификация подсолнечного масла метиловым спиртом в присутствии катализатора. Синтез биодизельного топлива.Алтернативные источники сырья и топлива. Сборник научных трудов. Минск, 2014, c.72-83.//Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Разработка топливных композиций на базе биодизельных и дизельных топлив, улучшающих эксплуатационные свойства дизельных двигателей//Нефтепереработка и нефтехимия, Москва, 2015, № 9, с.40-41//Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Иманова Х.А
 • Разработка биодизельных композиций и влияние их на эксплуатационные характеристики топлив //Алтернативные источники сырья и топлива. Сборник научных трудов. Минск, 2016, c.42-49//Махмудова Л.Р., Ахмедов И.М., Султанова Н.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М
 • Разработка биостойких топливных композиций на основе дизельных топлив и биодизелей//Теоретическая и практическая наука, №07(39)2016,с.70-74//Махмудова Л.Р., Ахмедов И.М., Алиев Н.А7., Аббасова М.Т., Султанова Н.Р., Эйвазова И.М

Müəllif şəhadətnamələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Способ получения четвертичных аммониевых солей//А.С. № 199903//Кулиев А.М.,Мамедов Ф.Н.
 • Способ получения четвертичных аммониевых солей//А.С. № 197609//Кулиев А.М.,Мамедов Ф.Н.
 • Способ получения четвертичных аммониевых солей //А.С. № 321108//Кулиев А.М.,Мамедов Ф.Н.
 • Способ защиты стального оборудования газоконденсатных скважин//А.С. № 267288//Кулиев А.М.,Ханларова А.Г.,Мамедов Ф.Н.
 • Способ защиты нефтяного оборудования от коррозии//А.С. № 292519//Велиева Р.К.,Кулиев А.М.,Ханларова А.Г., Мамедов Ф.Н.
 • Способ защиты стального оборудования газоконденсатных скважин//А.С. № 386579//Мамедов Ф.Н.,Ханларова А.Г., Гасанова С.А.,Велиева Р.К.
 • Способ защиты стального оборудования нефтяных и газоконденсатных скважин от сероводородной коррозии и наводораживания//А.С. № 424451//Ханларова А.Г., Велиева Р.К., Везирова В.Р., Гасанова С.А.
 • 4-оксиарилтиометил-2,6-ди-трет.бутилтиофенолы, проявляющие антиокислительную активность//А.С. № 696723//Мамедов Ф.Н., Шихиева М.И., Алиев Ш.Р., Ликша В.Б.
 • Ингибитор коррозии нефтегазопромыслового оборудования//А.С. № 683274//Кулиев А.Б., Везирова В.Р., Спирина В.А
 • Ингибитор коррозии стали в 2-х фазных средах//А.С. № 707379// Мамедов Ф.Н., Везирова В.Р., Гасанова С.А., Зейналова А.М.
 • Бис-3-(2-окси-5-трет.бутилфенил-тио)-2-оксипропил сульфид в качестве антикоррозионной присадки к консистентным смазкам //А.С. № 1295691// Кязимов В.М., Мамедов Ф.Н., Шихиева М.И., Гасанова С.А.
 • Ингибитор коррозии стали в кислых средах//А.С. № 788835// Мамедов Ф.Н., Везирова В.Р., Гасанова С.А., Фарзалиев Ф.М.
 • 1,3-бис-(тио-2-гидрокси-5-трет.бутил-фенил)-пропанолов-2 в качестве противокоррозионной и противоизносной присадки к смазочным маслам//А.С. № 1025098//Кулиев А.М., Кязимов В.М., Мамедов Ф.Н.
 • Топливная композиция //А.С. № 1340146//Алиев Н.А., Иманова Х.А., Алиева С.З.
 • Ингибитор коррозии стали//А.С. № 1352992//Кулиев А.М., Эйвазова И.М.
 • 1-диэтилдитиокарбамато-3-окси-капроил-2-пропанол в качестве антикоррозионной присадки к смазочным маслам//А.С. № 1412256//

Эйвазова И.М., Мамедов Ф.Н., Джавадова А.А.,Гусейнова А.А.

 • 2-гидрокси-3-дибутиламинопропиловый эфир капроновой кислоты в качестве антикоррозионной присадки к смазочным маслам//А.С. № 1432978//Эйвазова И.М., Мустафаев Н.П., Джавадова А.А., Гусейнова Л.М.
 • Топливная композиция//А.С. № 1602040//Алиев Н.А., Иманова Х.А.
 • N,N-бис-(алкоксиметил)-N-алкил (арил) амины в качестве антимикробных присадок к углеводородным топливам// А.С. № 1810330//Билалов С.Б., Гасанова Е.Т.

Patentləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Антимикробные присадки к смазочным маслам//Патент Азербайджана, Баку, 19.12.94 С.№95/000439//Новрузова Н.А.,Алиев Ш.Р.
 • İtiyerişli nəqliyyat dizelləri üçün motor yağı //İddia sənədi № // Fərzəliyev V.M., Cavadova H.Ə., Mustafayev N.P., Sadıxov K.İ.
 • N,N-bis-(alkoksimetil)-N-alkilaminlər sürtgü yağlarına biosid aşqarı kimi//Azərbaycan Respublikası Patenti № İ 2007 0144//Bilalov S.B., Həsənova Y.T., Eyvazova İ.M., Quliyeva D.M.
 • Yanacaq kompozisiyası//Azərbaycan Respublikası Patenti № i 20110066, 30//Əliyev N.Ə., Hüseynov Q.Z., Ağayeva M.A., Məlikov A.X., Əliyev S.A.
 • Yanacaqlara oksidləşməyə qarşı aşqar//Azərbaycan Respublikası Patenti № I 2012 0032//Əliyeva F.C., Ağayeva M.A., Eyvazova İ.M., Əliyev N.Ə., Sultanova N.R.
 • Способ получения приработочного масла// Патент Республики Беларусь № 18144, 2013//Фарзалиев В.М., Агабеков В., Карпинчик Е.В.
 • Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyaları üçün katalizatorun alınma üsulu//Azərbaycan Respublikası Patenti № I 2015 0076 /Əhmədov İ.M.,Mahmudova İ.R., Əliyev N.A., Eyvazova İ.M.
 • Bitki yağlarının transefirləşmə reaksiyalarından alınan qliserinin reaksiya qarışığından təmiz ayrılması üsulu// Azərbaycan Respublikası Patenti № I 2016 0022 // Əhmədov İ.M., Mahmudova İ.R., Əliyev N.A., Eyvazova İ.M
 • Yanacaqlara oksidləşməyə qarşı aşqar//Azərbaycan Respublikası Patenti № i 2016 0099// Əliyev N.A., Sultanova N.R., Mahmudova L.R., Rzayeva İ.Ə.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 • Присоединение аминов к 1,2-эпокси-3-фенил-сульфиду//Материалы XII научной сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей, Рига, 1971//Султанова Н.Р., Мамедов Ф.Н., Везирова Н.М.
 • Синтез и некоторые превращения 2-окси-5-алкилтиофенолов// Материалы XIII научной сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей, Рига, 1974, c.113 //Кулиев А.М., Мамедов Ф.Н.
 • Хлорирование 2-окси-5-трет.алкилтиофенолов//XV научная сессия по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей, Уфа, 1979, с.41//Кулиев А.М., Кязимов В.М., Мамедов Ф.Н., Гасанова С.А.
 • Влияние некоторых N-содержащих cоединений на коррозию и на наводораживаемость в системе Ме-кислота//III международная научно-техническая конференция по проблеме СЭВ «Разработка мер защиты металлов от коррозии», Варшава, 1980//Колотыркин Я.М., Агладзе Т.Р., Мамедов Ф.Н.
 • Разработка и исследование высокоэффективных ингибиторов коррозии и наводоражива ния типа ИКАНАЗ для нефтегазодобывающей промышленности //XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, секция «Электрохимия», изд-во «Наука», Москва, 1981// Кулиев А.М., Мамедов Ф.Н., Агладзе Т.Р.
 • Использование реакций бензилирования четвертичными аммониевыми солями для разработки эффективных стабилизаторов к полимерным материалам// Материалы VII всесоюзной научно-технической конференции по химикатам для полимерных материалов, Тамбов, 1982 // Мамедов Ф.Н., Шихиева М.И., Кязимов В.М.
 • Исследование аминоэфиров и эфироаминоспиртов как антикоррозионных и антимикробных присадок // Тезисы докладов III всесоюзной конференции «Синтез и применение присадок к смазочным материалам», Дрогобыч, 1982, с.4// Кязимов В.М., Мамедов Ф.Н., Алиев Ш.Р.
 • Эфироаминоспирты на основе жирных кислот в качестве антиржавейных присадок// Тезисы докладов IV всесоюзной конференции “Cинтез, технология и применение присадок к смазочным материалам”, г.Кременчук, 1987 г., c.40.// Эйвазова И.М., Джавадова А.А.
 • Синтез и исследование ингибиторов коррозии стали в водных средах, содержащих ионы хлора и сульфата// Тезисы докладов IV всесоюзн.научно-технич. конференции “Борьба с коррозией в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности”, Кириши, 1988, с.147// Эйвазова И.М.
 • Разработка безотходной технологии производства антидымных присадок к топливам// VII нефтехимический симпозиум, Киев, 1990// Алиев Н.А., Шахгельдиев М., Гусейнов.М., Пиримов Ф.И.
 • Исследование влияния структуры и состава на эффективность ингибирующего действия в ряду ациламинопропанолов потенциостатическим методом// Тезисы докладов во II всесоюзной школе-семинаре “Современные методы исследования и предупреждения коррозионных и эрозионных разрушений”, Севастополь, 1991, с.98// Эйвазова И.М
 • Исследование влияния детергентно-диспергирующих присадок на антиржавейные свойства индустриальных и трансмиссионных масел // Тезисы докладов 5-й науч.-тех.конференции, Новгород, 1991, сентябрь, с.154// Джавадова А.А., Алиев Н.А., Джавадова Э.М., Иманова Х.А.
 • Синергизм антикоррозионного действия четвертичных аммониевых солей в сульфатных и хлоридных растворах//Тезисы докладов на I Конгрессе ВАКОР “Защита 92”, Москва, 1992, с159-161// Эйвазова И.М
 • Разработка новых методов получения симметричных аминосульфидов в качестве присадок для реактивных топлив и смазочных масел// XVIII конференция по проблемам технологии органических соединений серы, Казань, 1992, с.41// Билалов С.Б.
 • Синтез новых симметричных аминосульфидов в качестве противоизносных и противозадирных присадок к смазочным маслам // III конференция по присадкам к смазочным маслам, Дрогобыч, 1992 // Билалов С.Б.
 • Нитропроизводные олиго меров и соолигомеров олефинов в качестве противодымных беззольных присадок//Тезисы докладов Международной конференции “Экология-95”, г.Уфа, 1995 г.// Агаева М.А., Эйвазова И.М.,

Сеидова С.Т., Мовсумова Г.Т.

 • Ингибиторы коррозии на основе осерненной олеиновой кислоты //Тезисы докладов международной конф. по сероорг.соед., г.Казань, 1995// Агаева М.А., Эйвазова И.М., Сеидова С.Т., Мовсумова Г.Т.
 • Улучшение экологических характеристик дизельных топлив с помощью противодымных присадок//Сборник трудов Международного Симпозиума “Наука и техн.углевод. дисп.систем”, Москва, 1998// АгаеваМ.А., Эйвазова И.М.
 • Непрерывный процесс нейтрализации продуктов конденсации получения алкилфенолятной присадки с целью исключения отходов их производства// Международная конференция «Перспективы развития химической переработки горючих ископаемых», Санкт-Петербург, 2006, с.160 // Зейналов Б.А., Гасанов Д.Г.
 • Присадки, улучшающие эксплуатационные свойства дизельных топлив// Сборник трудов конференции по нефтехимии, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.Д.Меликадзе, Тбилиси, 2011, 1-2 ноября, с.34-40// Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Топливные композиции с улучшенными антинагарными свойствами // Международной научно-технической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения академика В.Легасова, Тула, 2012, с.22-26// Гусейнов К.З.,Меликов А.Х., Алиева М.А., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Трансэтерификация подсолнечного масла метиловым спиртом в присутствии катализатора. Синтез биодизельного топлива// Алтернативные источники сырья и топлива. Тезисы докладов IV Международной научно-технической конференции, 28-30 мая 2013 г., Минск // Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Синтез биодизельных топливных композиций и их эксплуатационные характеристики// Алтернативные источники сырья и топлива. Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции, 26-28 мая 2015 г., Минск,с.17 // Махмудова Л.Р., Ахмедов И.М., Алиев Н.А., Иманова Х.А
 • Разработка биостойких топливных композиций на основе дизельных топлив и биодизелей// Теоретическая и практическая наука, №07(39)2016,с.70-74 //Махмудова Л.Р., Ахмедов И.М., Алиев Н.А., Аббасова М.Т., Султанова Н.Р., Эйвазова И.М
 • Присоединение аминов к 1,2-эпокси-3-фенил-сульфиду//Материалы XII научной сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей, Рига, 1971//Султанова Н.Р., Мамедов Ф.Н., Везирова Н.М.
 • Синтез и некоторые превращения 2-окси-5-алкилтиофенолов// Материалы XIII научной сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей, Рига, 1974, c.113 //Кулиев А.М., Мамедов Ф.Н.
 • Хлорирование 2-окси-5-трет.алкилтиофенолов//XV научная сессия по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей, Уфа, 1979, с.41//Кулиев А.М., Кязимов В.М., Мамедов Ф.Н., Гасанова С.А.
 • Влияние некоторых N-содержащих cоединений на коррозию и на наводораживаемость в системе Ме-кислота//III международная научно-техническая конференция по проблеме СЭВ «Разработка мер защиты металлов от коррозии», Варшава, 1980//Колотыркин Я.М., Агладзе Т.Р., Мамедов Ф.Н.
 • Разработка и исследование высокоэффективных ингибиторов коррозии и наводоражива ния типа ИКАНАЗ для нефтегазодобывающей промышленности //XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, секция Электрохимия», изд-во «Наука», Москва, 1981// Кулиев А.М., Мамедов Ф.Н., Агладзе Т.Р.
 • Использование реакций бензилирования четвертичными аммониевыми солями для разработки эффективных стабилизаторов к полимерным материалам// Материалы VII всесоюзной научно-технической конференции по химикатам для полимерных материалов, Тамбов, 1982 // Мамедов Ф.Н., Шихиева М.И., Кязимов В.М.
 • Исследование аминоэфиров и эфироаминоспиртов как антикоррозионных и антимикробных присадок // Тезисы докладов III всесоюзной конференции «Синтез и применение присадок к смазочным материалам», Дрогобыч, 1982, с.4// Кязимов В.М., Мамедов Ф.Н., Алиев Ш.Р.
 • Эфироаминоспирты на основе жирных кислот в качестве антиржавейных присадок// Тезисы докладов IV всесоюзной конференции “Cинтез, технология и применение присадок к смазочным материалам”, г.Кременчук, 1987 г., c.40.// Эйвазова И.М., Джавадова А.А.
 • Синтез и исследование ингибиторов коррозии стали в водных средах, содержащих ионы хлора и сульфата// Тезисы докладов IV всесоюзн.научно-технич. конференции “Борьба с коррозией в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности”, Кириши, 1988, с.147// Эйвазова И.М.
 • Разработка безотходной технологии производства антидымных присадок к топливам// VII нефтехимический симпозиум, Киев, 1990// Алиев Н.А., Шахгельдиев М., Гусейнов.М., Пиримов Ф.И.
 • Исследование влияния структуры и состава на эффективность ингибирующего действия в ряду ациламинопропанолов потенциостатическим методом// Тезисы докладов во II всесоюзной школе-семинаре “Современные методы исследования и предупреждения коррозионных и эрозионных разрушений”, Севастополь, 1991, с.98// Эйвазова И.М
 • Исследование влияния детергентно-диспергирующих присадок на антиржавейные свойства индустриальных и трансмиссионных масел // Тезисы докладов 5-й науч.-тех.конференции, Новгород, 1991, сентябрь, с.154// Джавадова А.А., Алиев Н.А., Джавадова Э.М., Иманова Х.А.
 • Синергизм антикоррозионного действия четвертичных аммониевых солей в сульфатных и хлоридных растворах//Тезисы докладов на I Конгрессе ВАКОР “Защита 92”, Москва, 1992, с159-161// Эйвазова И.М
 • Разработка новых методов получения симметричных аминосульфидов в качестве присадок для реактивных топлив и смазочных масел// XVIII конференция по проблемам технологии органических соединений серы, Казань, 1992, с. 41// Билалов С.Б.
 • Синтез новых симметричных аминосульфидов в качестве противоизносных и противозадирных присадок к смазочным маслам // III конференция по присадкам к смазочным маслам, Дрогобыч, 1992 // Билалов С.Б.
 • Нитропроизводные олиго меров и соолигомеров олефинов в качестве противодымных беззольных присадок//Тезисы докладов Международной конференции “Экология-95”, г.Уфа, 1995 г.// Агаева М.А., Эйвазова И.М.,
 • Сеидова С.Т., Мовсумова Г.Т.
 • Ингибиторы коррозии на основе осерненной олеиновой кислоты //Тезисы докладов международной конф. по сероорг.соед., г.Казань, 1995// Агаева М.А., Эйвазова И.М., Сеидова С.Т., Мовсумова Г.Т.
 • Улучшение экологических характеристик дизельных топлив с помощью противодымных присадок//Сборник трудов Международного Симпозиума “Наука и техн.углевод. дисп.систем”, Москва, 1998// АгаеваМ.А., Эйвазова И.М.

• Непрерывный процесс нейтрализации продуктов конденсации получения алкилфенолятной присадки с целью исключения отходов их производства// Международная конференция «Перспективы развития химической переработки горючих ископаемых», Санкт-Петербург, 2006, с.160 // Зейналов Б.А., Гасанов Д.Г.

 • Присадки, улучшающие эксплуатационные свойства дизельных топлив// Сборник трудов конференции по нефтехимии, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.Д.Меликадзе, Тбилиси, 2011, 1-2 ноября, с.34-40// Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Топливные композиции с улучшенными антинагарными свойствами // Международной научно-технической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения академика В.Легасова, Тула, 2012, с.22-26// Гусейнов К.З.,

Меликов А.Х., Алиева М.А., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.

 • Трансэтерификация подсолнечного масла метиловым спиртом в присутствии катализатора. Синтез биодизельного топлива// Алтернативные источники сырья и топлива. Тезисы докладов IV Международной научно-технической конференции, 28-30 мая 2013 г., Минск // Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М.
 • Синтез биодизельных топливных композиций и их эксплуатационные характеристики// Алтернативные источники сырья и топлива. Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции, 26-28 мая 2015 г., Минск,с.17 // Махмудова Л.Р., Ахмедов И.М., Алиев Н.А., Иманова Х.А

Elmi-ekspertiza və konsaltinq fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1997-ci ildən etibarən M.Mövsümzadə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Kimya Ekspertlər Şurasının üzvü, sədr müavini, sədri, rəyasət heyətinin üzvü vəzifələrində çalışmışdır. Bu gün də o, Şuranın sədr müavini kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Dissertantlara elmi rəhbərlik və opponent[redaktə | əsas redaktə]

Professor M.Mövsümzadənin rəhbərlik etdiyi dissertasiya işlərinin mövzuları respublika üçün aktual olan məsələlərin həllinə həsr olunmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru və 12 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

Fəlsəfə doktorları[redaktə | əsas redaktə]

 • Гасанова С.А. Синтез и исследование алкилфеноксиаминоспиртов как ингибиторов коррозии и антимикробных добавок. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 1973.-(02.00.03).
 • Эйвазова И.М. Эфироаминоспирты карбоновых кислот алифатического ряда – ингибиторы коррозии металлов / ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 1992.-(02.00.03).
 • Новрузова Н.А. Алкил (алкокси)гидрокситиофенолы и их некоторые производные в качестве присадок к смазочным маслам/ ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 1997.-(02.00.03).
 • Халед Ахмед Мукбиль Аль-Рабой. Получение экологически чистых дизельных топлив на основе Йеменских нефтей/ ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 2002.-(05.17.07).
 • Зейналов Б.А. Разработка непрерывной и безотходной технологии получения алкилфенолятных присадок. / ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 2007.-(02.00.03).
 • Məlikov A. X. Tərkibində metal (Ca) və bəzi heteroatom saxlayan yanacaq aşqarlarının alınması və tədqiqi /ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 2012.-(02.00.03).
 • Göyüşov Ş.A. ЕП-300 qurğusunda əmələ gələn ağır fraksiyalardan istifadə etməklə tərkibində azot saxlayan törəmələrin sintezi və tədqiqi /ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 2014.-(02.00.03).
 • Султанова Н.Р. Синтез продуктов нуклеофильного замещения некоторых дигалогенэфиров и эфиров α- монохлоргидрина и исследование их в качестве присадок к маслам и топливам, и ингибиторов коррозии. .- Баку.- 1974.-(2314.01).

Elmlər doktorları[redaktə | əsas redaktə]

 • Мамедов Ф. А. Производные фенолов и меркаптофенолов в создании ингибиторов коррозии металлов и присадок к маслам /ИХП АН Азербайджана.- Баку.- 1991.-(02.00.03).
 • Зейналов А.М. Антиокислительные и противокоррозионные присадки на основе продуктов сульфидирования фенолов и нафтолов/ИХП АН Азербайджана.- Баку.-1992.-(02.00.03).

Redaksiya fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

«Neft təsərrüfatı» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

M.Mövsümzadə1990-ci ildən 2005-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Üzvi birləşmələrin texnologiyası" kafedrasında əvəzçiliklə professor vəzifəsində çalışıb; O, bakalavr və magistrlara "Ümumi kimyəvi texnologiya", "Yağlara və yanacaqlara aşqarların kimyası və texnologiyası" xüsusi kursları üzrə mühazirə oxuyub. Onun rəhbərliyi ilə beş magistr dissertasiyası müdafiə olunub.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 • AMEA-nın Fəxri Fərmanları (1999, 2004, 2009);
 • “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı (2005);
 • "Şöhrət" ordeni (2015);

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]