Nazim Şəmilov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nazim Şəmilov
Nazim Şəmilov.jpg
Doğum tarixi (60 yaş)
Doğum yeri Çaybasar, Amasiya rayonu, Ermənistan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi kimya elmləri namizədi (1995), kimya üzrə elmlər doktoru (2012)
Elmi adı dosent (2002), professor (2013)
Mükafatları

"Tərəqqi" medalı

BDU-nun 100illik (1919-2019) Yubiley medalı

Nazim Şəmilov — kimya elmləri namizədi (1995), dosent (2002), kimya üzrə elmlər doktoru (2012), professor (2013).

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Şəmilov Nazim Telman oğlu Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun Çaybasar kəndində anadan olub.

1983-cü ildə Bakı Dövlət Univrsitetinin kimya fakültəsinə daxil olub.

1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1988-1999-cu illərdə AMEA Kimya Problemləri (indiki kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutu)institutunda kiçik elmi işçi.elmi işçi , böyük elmi işçi vəzifələrində işləyib

1995-ci ildə AMEA-nın Kimya Problemləri(indiki Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutu) institutunda “Tərkibində nadir torpaq elementləri saxlayan oksid sistemlərin metanın oksidləşdirici dehidrodimerləşmə reaksiyasında fiziki kimyəvi və katalitik xüsusiyyətləri”mövzusunda namizədlik, 2012-ci ildə isə“C1-C4 alkanların oksidləşdirici dehidrogenlləşmə reaksiyasında modifikasiya olunmuş oksid katalizatorlarının fiziki kimyəvi və katalitik xassələri”mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1995-ci ildən Nyu-York Elmlər akademiyasının, 2013-cü ildən Beynəlxalq Ekoenergetika akademiyasının üzvüdür.

1999-cu ildən BDU-da çalışır. 1999-2001-ci illərdə baş müəllim, 2002-ci ildən Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti, 2005-2011-ci illərdə kimya fakültəsinin dekan müavini, 2011-ci ildən ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanıdır. 2012-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, kimya üzrə elmlər doktorudur. 2013-cü idən Ekoloji kimya kafedrasının professorudur.

Bakalavrda “Fiziki kimya“, “Kolloid kimya“, “Tətbiqi elektrokimya“,"Ekoloji kataliz" , “Elektrokimyəvi kinetika”, “Kimyəvi cərəyan mənbələri və yanacaq elementləri”, magistraturada “Heterogen kataliz”,"Kimya sənayesinin ekoloji problemləri" fənlərini tədris edir.

144 elmi əsərin, 13 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Onun tədqiqat sahəsinə - Heterogen kataliz, Kiçikmolekullu alkanların oksdləşdirici dehidrogenləşməsi yolu ilə sənaye əhəmiyyətli olefinlərin alınması üçün effektiv katalizatorların sintezi və onların müvafiq reaksiyada tədqiqi aiddir.

Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ Beynəlxalq elmi konfransının (Bakı, 8-9 noyabr 2007) və Zveniqorod şəhərində keçirilən “Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы“ (8-11 iyun 2008) konfransın iştirakçısı olub.

Ailəlidir, iki övladı var.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. N.T.Shamilov et.all. Improvement of catalytic functions of binary V-Sb oxide catalysts for oxidative conversion of isobutene to isobutene, Chemical Engineering Journal, 2003, 95: 1-3:37-45
 • 2. N.T.Shamilov et.all. Oxidative conversion of isobutene to isobutene over V-Sb-Ni oxide catalysts, Applied Catalysis A: General 2003, 250:1:143-150
 • 3. N.T.Şəmilov və b. Vanadiumlu oksid katalizatorların etanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında təsir mexanizmi, Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2006, s.195-198
 • 4. N.T.Şəmilov və b. Etanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında vanadiumlu oksid sistemlərin fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi, Azərbaycan kimya jurnalı, №3, 2007, s.138-142
 • 5. N.T.Səmilov. C2-C4 alkanların oksidləşdirici dehidrogenləşmə katalizatorları(icmal), Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2008, s.177-193
 • 6. Н.Т.Шамилов. Изучение каталитических свойств ванадийсодержащих оксидных катализаторов в реакции окислительного дегидрирования пропана. Журн.Естественные и технические науки, №6, 2010, с.672-675
 • 7. Н.Т.Шамилов. Промотирующий эффект и роль сурьмы в окислительном дегидрировании изо-бутана на нанесенных V-Sb оксидных катализаторах. Журн.Химия и химич.технология, Т.54, №4, 2011, с.62-65.
 • 8. Н.Т.Шамилов, А.Дж.Эфенди, Р.М.Мустафаева. Исследование оксидов металлов нанесенных на оксид алюминия в реакции окислительного дегидрирования пропана. Журн.Вопросы химии и химич.технологии, 2011, 31-32.
 • 9. Н.Т.Шамилов. Каталитические особенности и структура ванадийсодержащих оксидных катализаторов окислительного дегидрирования углеводородов (обзор). Azərbaycan kimya jurnalı, №1, 2011, s.145-160.
 • 10. N.T.Shamilov, V.P.Vislovskii. Effect of various supports on the catalytic performance of  V-Sb oxides in the oxidative dehydrogenation of isobutane. J.of Korean Chem.Soc., Vol.55, №1, 2011, 81-85.
 • 11. С.Э.Мамедов, Х.В.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедова, Н.Т.Шамилов. Превращение прямогонной бензиновой фракции на высококремнеземном цеолите модифицированном галлием и фосфором. Сборник материалов VIII научно-практической конференции, Новосибирск, 2011, с.144-147
 • 12. N.T.Shamilov, V.P.Vislovskii. Effect of various supports on the Physico-chemical Properties of  V-Sb oxides in the oxidative dehydrogenation of isobutane. J.of  Korean Chem.Soc., Vol.55, №5,2011, p.812-818
 • 13. Н.Т.Шамилов, А.Ф.Аминбеков, Л.Р.Садыхова. Изучение распределения органических углеводородов в толще воды вблизи Апшеронского полуострова. Вестник Бакинского университета, Серия естественных наук, №5, 2013, с.41-51
 • 14. N.T.Shamilov, K.T.Mahmudov, M.Fátima C.Guedes da Silva, Manas Sutradhar, M.N.Kopylovich, F.E.Huseynov, A.A.Voronina, T.M.Buslaeva, Armando J.L.Pombeiro. Lanthanide Derivatives Comprising Arylhydrazones of β-Diketones: Cooperative E/Z Isomerization and Catalytic Activity in Nitroaldol Reaction. The international journal for inorganic, organometallic and bioinorganic chemistry, Dalton Transactions, 2015, 44, p.5602-5610
 • 15. N.T.Shamilov, L.R.Sadikhova, A.F.Aminbekov. Distribution and sources of polycyclic hydrocarbons in surfical sediments of the Caspian Sea in the vicinity of the Absheron peninsula. Scientific journal, European science review, №1-2, 2015, p.90-97
 • 16. Н.Т.Шамилов, Л.Р.Садыхова, А.Ф.Аминбеков. Полициклические ароматические углеводороды и их алкилированные производные в донных отложениях Каспийского моря. Научный журнал Научное образование, №5, 2015, с.46-59
 • 17. Н.Т.Шамилов, Л.Р.Садыхова, А.Ф.Аминбеков. Вертикальное распределение ПАУ в морской воде. Bakı Universitetinin xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №4, 2015, s.21-27
 • 18. Н.Т.Шамилов, З.А.Ахундова, Исследование реакций (транс)-этерификации в присутствии каталитических систем на основе природных цеолитов Азербайджана, V Российская конференция Актуаль­ ­­ные проблемы нефтехимии, Зве­ни­го­род, 18-21 октября 2016 г.с.373-374
 • 19. N.T.Şəmilov, Z.A.Axundova, Cu2+ və Cr3+ ionlarının seolitlərlə sudan təmizlənməsi proseslərindən alınan adsorbatların iştirakında oksigenli yanacaq komponentlərinin sintezi, Ümummilli lider H.Əliyevin 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri­nin aktual problemləri” VI respub­lika elmi konfransın materialları, Bakı,4-5 may 2017, s.14.
 • 20. N.T.Şəmilov,Ü.Z.Balaqadaşova,Ə.F.Əminbəyov, İşlənmiş bitki mənşəli yağların biodizelə katalitik çevrilməsi, Akademik H.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Еkologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” III beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı ,26-27 dekabr, 2017, s.172-173
 • 21. N.T.Şəmilov, G.A.Mirzəzadə S.R.Hacıyeva, A.B.Mirzəyev, H.Əliyev adına Neft emalı zavodunun ətraf mühitə təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi, Ekologiya və su təsərrüfatı Elmi-texniki və istehsalat jurnalı, №2,2018,s.12-16
 • 22. N.T.Şəmilov, Ü.Z.Balaqadaşova, Transefirləşmə reaksiyası katalizatorlarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, Ümummilli lider H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri­nin aktual problemləri” VII respub­lika elmi konfransın materialları, Bakı,3-4 may 2018, s.48.
 • 23. N.T.Şəmilov,,S.R.Hacıyeva, A.B.Mirzəyev, G.A.Mirzəzadə, Neft emalı müəssisələrinin tullantı suları ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbələrdən biri kimi, Ümummilli lider H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri­nin aktual problemləri” VII respub­lika elmi konfransın materialları, Bakı,3-4 may 2018, s.61.
 • 24. Н.Т.Шамилов, Ф.Н.Бахманова, Э.Н.Алирзаева, С.Р.Гаджиева, Ф.М.Чырагов, Извлечение урана хелатообразующим сорбентом модифицированным фрагментами м-фенилендиамина, Ümummilli lider H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri­nin aktual problemləri” VII respub­lika elmi konfransın materialları, Bakı,3-4 may 2018, s.70.
 • 25. F. E. Huseynov, N. T. Shamilov K. T. Mahmudov, A.M. Maharramov, M.Fatima C. Guedes da Silva, Cyanosilylation of aldehydes catalyzed by lanthanide derivatives comprising arylhydrazones of b-diketones, Journal of Organometallic Chemistry,867(2018), 102-105
 • 26.Шамилов Н.Т.,Чырагов Ф.М., Гусейнов Ф.Э. и др. Изучение сорбции ионов Сe(III) полимерными хелатообразующими cинтетическим сорбентом на основании сополимера стирола с малеиновым ангидридом и м-аминофенола, Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология , 2019,  том 9, н. 3. с. 376-384.
 • 27.Шамилов Н.Т.,Чырагов Ф.М., Гусейнов Ф.Э. и др. Сорбции ионов церия (III) на полимерном хелатообразующем сорбенте, Химия и химическая технология №8, 2019
 • 28.Hacıyeva S.R., Bayramov Q.İ., Şəmilov N.T. N-N-di (N1-N1didodesoksimetilazon- N1-monododesoksimetilazon )-N1 monondodesoksimetilazon) sulfadimezin korroziya inhibitoru kimi, Azərbaycan Respublikası Əqli mülkiyyət Agentliyi, Patent və Əmtəə nişanlarının Ekspertizası mərkəzi, Sənaye Mülkiyyəti, №8, 2019
 • 29.Shamilov N.T., Hajiyeva S.R.,Bayramov G.I. et.all  Development of an Ecologically Friendly Method for the Chemical Treatment of Industrial Wastewater Generated in the Oil Industry, Medwin Publishers,Journal of Ecology & Natural Resources, IF: 2.454, 13 august, 2020,Vol 4, İssue 5, p.1-3
 • 30.Shamilov N.T., Hajiyeva S.R.,Bayramov G.I. et.all  Synthesis and Study of New Derivatives of Diphenylcarbazide on the Base of N1`, N1`-Dioctoxymethylchlorazone Ether Medwin Publishers,Journal of Ecology & Natural Resources, IF: 2.454, 07 january, 2020,Vol. 4, İssue 1, p.1-5

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. M.C.Mirzai, А.К.Əcəmov, N.T.Şəmilov ” Heterogen katalizin əsasları” Bakı, 2002, ADNA nəşriyyatı, 83 səh.
 • 2. N.T.Şəmilov, E.İ.Əhmədov, İ.S.Zamani „ Kimyəvi kinetika və kataliz“ Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2003, 100 səh.
 • 3. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva “ Fiziki kimya praktikumu”, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2007, 215 səh.
 • 4. N.T.Şəmilov, Q.M.Bayramov, T.O.Qəhrəmanov “Tətbiqi elektrokimya”, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008, 169 səh.
 • 5. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva “ Fiziki kimya praktikumu”(yenidən işlənilmiş nəşr), Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2009, 282 səh.
 • 6. E.İ.Əhmədov,S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.T.Şəmilov, T.O.Qəhrəmanov “ Fiziki kimyadan məsələlər”, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2009 səh.155
 • 7. N.T.Şəmilov, S.E.Mirzəliyeva , A.Q.Əliyeva "Kimyəvi cərəyan mənbələri və yanacaq elementləri ", Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2010
 • 8. N.T.Şəmilov, F.Ş.Kərimli, F.E. Hüseynov "Qaz xromotoqrafiyası", Bakı, UniPrint nəşriyyatı 2010
 • 9. N.T.Şəmilov, S.E.Mirzəliyeva,G.X.Vəliyeva "Tətbiqi elektrokimyadan praktikum" Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2012
 • 10. Н.Т.Шамилов, С.Р.Гаджиева, З.Т.Велиева, Ф.Э.Гусейнов, Роль химических элементов в биосфере, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2016, 200s.
 • 11.S.E.Məmmədov,T.O.Qəhrəmanov,S.E.Mirzəliyeva,N.T.Şəmilov "Kolloid kimyadan praktikum"“Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2019, 195s.
 • 12.S.R.Hacıyeva,N.T.Şəmilov,T.İ.Əliyeva,C.Z. Səmədov,A.A.Səmədova "Ekoloji monitorinqdən praktikum" (üç dildə) "ULU" nəşriyyatı,2019,140s.
 • 13.N.T.Şəmilov,V.M.Mərdanova, A.A.Səmədova, Ekoloji kataliz Green Print House nəşriyyatı, Bakı, 2020-ci il, 282 səh.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]