Sərtlik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Sərtlik - texniki mexanikada işlədilən parametr olub, cismə təsir edən yük və yaranan elastiki deformasiya arasındakı asılılığı təsvir edir. Verilmiş cismin sərtliyi onun materialının mexaniki xassələrindən və həndəsi formasından asılıdır. Təsir edən yükün növündən asılı olaraq əyiləmədə, genişlənmədə və burulmada sərtliklər mövcud olur. Sərtliyin tərs mütənasibinə qeyri-sərtlilik deyilir.

Sərtlik özülülük, möhkəmlik, deformasiya olunabilmə, bərklik, sıxlılıqərimə temperaturu kimi materialın mexaniki xassələrinə aid edilir.

Hissənin sərtliyi k aşağıdakı düsturla tapılır:

burada:

P təsir edən qüvvə (yük)
δ deformasiya nəticəsində baş verən yerdəyişmədir

SI sistemində sərtlik N/m ilə ölçülür.