Xankişi Xankişiyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xankişi Xankişiyev
Xankişiyev Xankişi Səməd oğlu
5183 05f4081.jpg
Doğum tarixi (68 yaş)
Doğum yeri Sabirabad şəhəri, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi iqtisadiyyat
Elmi dərəcəsi iqtisad elmləri namizədi
Elmi adı dosent
İş yeri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Təhsili Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu
Mükafatları "Tərəqqi" medalı

Xankişiyev Xankişi Səməd oğlu"Tərəqqi" medalı laureatı, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında dosent,iqtisad elmləri namizədi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Xankişi Xankişiyev 28 aprel 1952-ci ildə Sabirabad şəhərində anadan olub. 1959-cu ildən 1969-cu ilədək orta məktəbdə oxuyub. 1969-cu ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki İqtisad Universiteti) Ümumiqtisad fakultəsinə daxil olub. 1974-cü ildə həmin institutu bitirərək iqtisadçı, siyasi iqtisad müəllimi ixtisası alıb. 1974-cü ilin noyabrından 1975-ci ilin noyabrınadək ordu sıralarında hərbi xidmətdə olub. 1978-1982-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində siyasi iqtisad ixtisası üzrə qiyabi aspiranturada oxuyub. 1987-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində siyasi iqtisad ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. 1988-ci ildə dosent elmi adı alıb. 1974-1988-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq təsərrüfatı İnstitutunda Siyasi iqtisad kafedrasında laborant, baş laborant, kabinet müdiri, müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışıb. 1988-1990-cı illərdə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialının Siyasi iqtisad kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb. 1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 1993-cü ildən 2005-ci ilədək Hazırlıq fakultəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. 2005-2015-ci illərdə Biznes inzibatçılığı fakultəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin kredit sisteminə keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Komissiyasının, Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Şurasının üzvüdür.

2007-ci ildə Təhsil sahəsində nailiyyətlərə görə Azərbaycan Respublikası «Qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanı ilə təltif olunub.İqtisad elminin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 26 sentyabr tarixli sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

İslam ölkələri Biznes universitetləri Assosiasiyanın idarə heyətinin üzvü,Avroasiya Gənclər Forumunun Rəsmi ekspertidir.

Müxtəlif Beynəlxalq Konfranslarda iştirak edib. 2010-cu ildə Qətərdə keçirilən «Dünya iqtisadi Forumu» və «10-cu Doha Forumu»nun iştirakçı olub.

60-dan çox elmi əsərin,dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Ailəlidir, iki övladı var.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

1.Ханкишиев, Х.С. Влияние свободного времени на увеличение производительности труда. Тезисы докладов II респуб.науч.конф.аспирантов вузов Азерб. Б, 1979. 0,2 п.л.

2. Ханкишиев, Х.С. Рациональное использование рабочего времени социалистического общества условиях современного Азербайджанской ССР. Тезисы докладов IV респ. науч. конферен. аспирантов вузов Азерб., Б, 1981 0,2 п.л.

3. Ханкишиев, Х.С. Рациональное использование бюджета времени социалистического общества условиях НТР. Тезисы докладов V респ. науч. конферен. аспирантов вузов Азерб., Б, 1982. 0,2 п.л.

4. Ханкишиев, Х.С. Рациональное использования свободного времени важное условие повышения эффективности сельской молодежи. Информационной бюллетень АзНИИТИ, Б, 1983. 0,4 п.л.

5. Ханкишиев, Х.С. Рабочее время и эффективность его использования в современных условиях Информационный листок. АзНИИТИ, Б, 1986. 0,4 п.л.

6. Ханкишиев, Х.С. Рост свободного времени и его рациональное использование-предпосылка высокого эффективной работы После защиты. Журн. «Народное хозяйство Азербайджана» №4, 1987. 1,0 п.л.

7. Ханкишийев, Х.С. Задания и методические рекомендаций по общественно-политической практики студентов в период преддипломной производственной практики. Тип.БФ ЛФЭИ им.М.А.Вознесенского. Б, 1988. /Ахундов А.Г. Гаджиев С.Д./ 2,0 п.л.

8. Ханкишиев, Х.С. Тематика обзорных лекций по марксизму- ленинизму. (на рус. и азерб. языках) Тип.БВ ЛФЭИ им.М.А.Вознесенского. Б, 1988. /Ибрагимов С. Джалилов М.Ф./ 0,8 п.л.

9. Ханкишийев, Х.С. Роль свободного времени в повышение социалистической дисциплины труда. Тематический сборник науч.трудов ХХVII съезда КПСС: тратегия социально экономического развития». ТИП, БФЛФЭИ, Б, 1988. 1,0 п.л.

10. Ханкишиев, Х.С. Роль фактора времени в организации труда Тезисы науч.конф.форм организации труда при социализме» Тип, БФ ЛФЭИ, Б, 1988. 0,2 п.л.

11. Ханкишиев, Х.С. Категория времени общества в системе производственных отношений социализме. Журн., «Экономика», Известия Акад.Наук. Азерб.ССР, 1989, №1. 1,0 п.л.

12. Ханкишийев, Х.С. Ижтимаиййят: дярс вясаити Тип, БФ ЛФЭИ, Б, 1989 /Жялилов М.Ф, Ящмядов М.А./ 18 ч.в.

13. Ханкишийев, Х.С. Совершенствование структуры бюджета времени как фактор активизации человеческого фактора (активизация человеческого фактора и проблемы совершенствования распределительных отношений.Тематический сборник). Тип, БФ ЛФЭИ, Б, 1989. 1,0 п.л.

14. Ханкишиев, Х.С. Экономия времени как фактор повышения эффективности общественного производства. Б, АзНИИТИ, 1989. 2,5 п.л.

15. Ханкишиев, Х.С. Резервы улучшения использования рабочего времени в машиностроении. Б, АзНИИТИ, 1990. 0,3 п.л.

16. Ханкишиев, Х.С. Национальное богатство и рыночная экономика. Тезисы респ.научно прак.конф. Переход рынку: проблемы и перспективы. Б, 1992.

17. Ханкишиев, Х.С. К вопросу совершенствования хозяйственных функции управления в районах агропромышленных формированиях в новых условиях хозяйства. Б, АзНИИТИ, 1992. /Джабраилов Ш.А./ 0,3 п.л.

18. Ханкишиев, Х.С. Организация управления крестьянскими хозяйствами в Азербайджанской Республики. Б, АзНИИТИ, 1992. 0,3 п.л.

19. Ханкишийев, Х.С. Основные направления перестройки организационного механизма управления в районных АПК Азербайджана на этапе перехода к регулируемой рыночной экономики. Б, АзНИИТИ, 1992. 0,3 п.л.

20. Ханкишиев, Х.С. Методологические аспекты разделения и сочетания функции государственного и хозяйственного управления в АПК Азерб.Республики в условиях перехода к рыночным отношениям. Б, АзНИИТИ, 1992. 0,3 п.л.

21. Ханкишиев, Х.С. Научные основы формирования функции распределения ресурсов в системе управления АПК республики в новых условиях хозяйства. Б, АзНИИТИ, 1992. 0,3 п.л.

22. Ханкишиев, Х.С. Кредитная система. Банки, процент, денежное обращение и ценные бумаги Тип, АзГЭИ, Б, 1993. 3,0 п.л.

23. Ханкишиев, Х.С. Проблемы рационального использования рабочего времени в условиях рыночной экономики. Тип, АзГЭИ, Б, 1995. 0,2 п.л.

24. Ханкишийев, Х.С. Цмуми игтисади нязяриййя (дярслик). Б, 1995. /Т.С.Вялийев, А.Д.Щясянов вя б./ 0,5 ч.в.

25. Ханкишийев, Х.С. Кредитные отношения в условиях перехода к рыночной экономике. Тип, АзГЭИ, Б, 1995. 2,0 п.л.

26. Ханкишиев, Х.С. Современные тенденции денежно-кредитной политики. Тип, АзГЭИ, Б, 1998. 0,2 п.л.

27. Ханкишийев, Х.С. Игтисади нязяриййя. (дярслик) Б, «Чашыоглы», 1999 /Т.С.Вялийев, А.П.Бабайев вя б./ 0,5 ч.в.

28. Ханкишиев, Х.С. Политика доходов и регулирование заработной платы.Азярб.Дювлят Игтисад Универ. 70 иллик йубилейиня щяср едилмиш елми практики конфрансын тезисляри – 2001.-с.513-514 0,2 п.л.

29. Ханкишийев, Х.С. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики. Азярб.Дювлят Игтисад Универ. Елми практики конфрансын тезисляри – 2003. 0,3 ч.в.

30. Ханкишийев, Х.С. Политика дешевых и дорогих денег. Сборник статей международной конференции по теме «Глобализация и региональное эконо-мическое развитие» – 2004 г. 0,5 п.л.

31. Ханкишиев, Х.С. Проблемы реализации кредитной политики Елми практики конфрансын тезисляри – 2004. 0,2 п.л.

32. Ханкишиев, Х.С. Проблемы развития кредитного рынка в Азербайджане. Елми практики конфрансын тезисляри – 2006. 0,3 ч.в.

33. Ханкишиев, Х.С. Роль малого бизнеса в развитие национальной экономики «Милли игтисади инкишафын Азярбайжан модели» мювзусунда бейнялхалг конфрансын материаллары –IV жилд, Б, 2007.сящ.239 0,5 ч.в.

34. «Кредит-банк системи», Игтисади нязяриййя «Макроигтисадиййат-1,2» Тярчцмя, Дярслик «Дашков вя К» няшриййат – тиъаря корпорасийасы Москва,2008 Чашыоьлу» мятбяяси Бакы; 2008 сящ.285-326

35. Ханкишийев, Х.С. Мцасир шяраитдя бизнесин тящлцкясизлийи проблемляри. «Сащибкарлыг вя елм» рцблцк елми-практики ъурнал – 2009-жу ил, март №5, сящ.8- 13. 0,8 ч.в.

36. «Базар вя базар игтисадиййаты». Аз. ДИУ. Дярслик. Тяръцмя. Игтисади нязяриййя. Микроигтисадиййат-1,2. Фясил-В, ХХВЫЫЫ.2009

37.Йанаъаг-енерэетика комплекси – мцасир мезоигтисадиййатын мцщцм елементидир» Аз. ДИУ. Дярслик. Тяръцмя. Игтисади нязяриййя. Микроигтисадиййат-1,2. Фясил-В, ХХВЫЫЫ.2009

38. Ханкишийев, Х.С. Азярбайжанда азад тижарят вя бизнес мцщцтини шяртляндирян амилляр Республика гязети, №136 (3851), 30 ийун 2010, сящ.6 0,7 ч.в.

39. Ханкишийев, Х.С. Азярбайжанда щяйата кечирилян игтисади ислащатларын бизнес мцщитиня тясиринин аналитик дяйярляндирилмяси. Игтисад елмляри:нязяриййя вя практика. Рцблик нязяри вя елми-практики ъурнал. №2-2010, Бакы-2010, сящ.46 1,0 ч.в.

40. Ханкишийев, Х.С. Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси (Дярслик) Аз.ДИУ- нун няшриййаты,Б, 2011 /Аббасов А./ 22 ч.в.

41. Ханкишийев, Х.С. «Харижи еффектляр. Коуз теорими.Познер теореми » Йени институсионал игтисади нязяриййя. Тяръцмя. Дярслик ИНФРА-М няшриййаты. Москва 2011. ЪБС мятбяяси. Бакы 2013 сящ.137-156

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı" (azərb.). president.az. 26 sentyabr 2011, 18:40. İstifadə tarixi: 2015-06-11.

Xarici link[redaktə | əsas redaktə]