Əbülfəz Rəcəblinin biblioqrafiyası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Əbülfəz Rəcəblinin biblioqrafiyası — Talış əsilli Azərbaycan alimi; türkoloq; ümumi dilçi; filologiya elmləri doktoru; professor Əbülfəz Rəcəblinin kitab, elmi, publisist məqalə və rəhbəri olduğu dissertasiyalar.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Dilçiliyə girişdən tapşırıqlar (A.Qurbanovla), Bakı, 1979, 24 s.
 • 2.Залоги глагола в языке орхоно-енисейских памятников. Bakı, АГУ, 1982, 86 с.
 • 3.Orxon-Yenisey abidələri dilində felin tərzləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1988, 75 s.
 • 4.Dilçilik tarixi, Bakı, "Maarif" Nəşriyyatı, 1988, 541 s.
 • 5.Məktəblinin talışca-azərbaycanca lüğəti. Bakı, "Maarif" Nəşriyyatı, 1992, 93 s.
 • 6.Dil, şüur, cəmiyyət, tarix. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1993,157 s.
 • 7.Orxon-Yenisey abidələri (Y.Məmmədovla).Bakı, Yazıçı, 1993, 345 s.
 • 8.Talışlar və talış dili. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1994, 81 s.
 • 9.Talış dilinin orfoqrafiya lüğəti.Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1995, 59 s.
 • 10.Tolışə zıvon (Ə.Əliyevlə). IV sinif, Bakı, "Maarif" Nəşriyyatı, 1996, 95 s.
 • 11.Uyğurlar. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, 83 s.
 • 12."Dilçiliyə giriş" kursundan praktikum. Bakı, 1997, 239 s.
 • 13.Qədim türkcə-azərbaycanca lüğət. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001, 191 s.
 • 14.Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002, 471 s.
 • 15.Ferdinand dö Sössürün dilçilik görüşləri. Bakı, Nurlan, 2003, 97 s.
 • 16.Göytürk dilinin sintaksisi. Bakı, Nurlan, 2003,630 s.
 • 17.Nəzəri dilçilik. Bakı, Nurlan, 2003, 515 s.
 • 18.Ulu türklər. Bakı, Nurlan,2003, 319 s.
 • 19.Dilçilik metodları. Bakı, Nurlan, 2003,487 s.
 • 20.Внешняя политика Испании после Франко. Bakı, Nurlan, 2004, 67 c.
 • 21.Göytürk dilinin leksikası. Bakı, Nurlan, 2004, 428 s.
 • 22.Göytürk dilinin fonetikası. Bakı, Nurlan, 2004, 416 s.
 • 23.Vilhelm fon Humboldt ümumi dilçiliyin banisi kimi. Bakı, Nurlan, 2004, 359 s.
 • 24.Linqvistik ölkəşünaslığın əsasları. Bakı, Nurlan, 2004, 125 s.
 • 25.T.Drayzer və onun "Amerika faciəsi" romanı. Bakı, Nurlan, 2004, 149 s.
 • 26.Sosiolinqvistika. Bakı, Nurlan, 2004, 516 s.
 • 27.Struktur dilçilik. Bakı, Nurlan, 2005, 530 s.
 • 28.Qədim türk yazısı abidələrinin dili. I, Bakı, Nurlan, 2006, 479 s.[1]
 • 29.Qədim türk yazısı abidələrinin dili. II, Bakı, Nurlan, 2006, 647 s.[2]
 • 30.S.Vurğunun "Komsomol poema"sının ilk variantı haqqında. Bakı, 2006, s.
 • 31.Dilçilik tarixi. I, Bakı, 2006, 528 s.
 • 32.Dilçilik tarixi. II,Bakı, 2006, 616 s.
 • 33.Tolışə zıvon (Ə.Əliyevlə). IV sinif, Bakı, Olaylar Nışriyyatı, 2006, 112 s.
 • 34.Orta məktəbdə tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi. Bakı, Nurlan, 2006, 94 s.
 • 35.Azərbaycan dilçiliyi. Bakı - Nurlan, 2007, 415 s.
 • 36.У.Д.Уитни – лингвист (N.Rəcəbova ilə). Bakı, Nurlan, 2007, 158 c.
 • 37.Афинитные формы глагола в языке орхоно-енисейских памятников. Bakı, Nurlan, 2008, 127 c.
 • 38.Talış dilinin fonetikası. Bakı, Nurlan, 2009, 187 s.
 • 39."Dilçiliyə giriş" kursundan mühazirə mətnləri. Bakı, Nurlan, 2008, 207 s.
 • 40.Язык орхоно-енисейских памятников древнетюркской письменности. Bakı, Nurlan, 2009, 291 c.
 • 41.Глаголообразование в языке орхоно-енисейских памятников. Bakı, Nurlan, 2009, 338 c.
 • 42.Qədim türk yazısı abidələri. I, Bakı, Nurlan, 2009, 561 s.[3]
 • 43.Qədim türk yazısı abidələri. II, Bakı, Nurlan, 2009, 461 s.[4]
 • 44.Qədim türk yazısı abidələri. III, Bakı, Nurlan, 2010, 661 s.[5]
 • 45.Qədim türk yazısı abidələri. IV, Bakı, Nurlan, 2010, 499 s.[6]
 • 46.Göytürk dilində felin semantikası. Bakı, Nurlan, 2010,`66 s.
 • 47.Tipoloji dilçilik. Bakı,2010, 100 s.
 • 48.Universali dilçiliyi. "Elm və təhsil", Bakı, 2011, 271 s.

Elmi məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Aprel çiçəkləri – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 16.7.1960
 • 2.Hind əfsanəsi Azərbaycan dilində - “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1.4.1961
 • 3.Amerikanın mütərəqqi yazıçısı – “Bakı” qəzeti, 26.8.1971
 • 4.“Madam Bovari”nin müəllifi - “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 25.12.1962
 • 5.M.F.Axundovun dramaturgiyası – “Avtomobil nəqliyyatçısı” qəzeti, 14.11.1962
 • 6.M.F.Axundovun fəlsəfi görüşləri - “Avtomobil nəqliyyatçısı” qəzeti, 3.8.1962
 • 7.Böyük gülüş ustası - “Avtomobil nəqliyyatçısı” qəzeti, 5.10.1962
 • 8.Синкретический тип сложно-подчиненных предложений в азербайджанском языке – «Материалы по общей тюркологии и дунганове-дения», Фрунзе, 1964
 • 9.Об онгинском памятнике и о слове «капаган» - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1966, № 5
 • 10. Qədim türk dilində say – S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri, dil və ədəbiyyat seriyası, 1967, № 1
 • 11. Orxon-Yenisey abidələri dilində ä səsinin mövcudluğu haqqında – B.İ.Lenin adına APU-nin Elmi əsərləri, XI seriya, 1967, № 1
 • 12.О переводе äl в древнетюркских рунических памятников – B.İ.Lenin adına APU-nin Elmi əsərləri, XI seriya, 1967, № 3
 • 13. Послелоги в древнетюркском языке - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1968, № 3
 • 14. Bir daha “50 söz” haqqında - S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri, dil və ədəbiyyat seriyası, 1969, № 3-4
 • 15. Глагол -up тюркского языка-основы – Всесоюзная научная конференция по тюркским языкам, (тезисы) – Баку, 1969
 • 16. Об онгинском памятнике – «Советская тюркология» , 1970, № 2
 • 17. Наклонение необходимости глагола в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1971, № 6
 • 18. Производные глаголы на -la, -lə в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1973, № 4
 • 19. Взаимный залог глагола в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1973, № 2
 • 20.Страдательный залог глагола в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1974, № 5
 • 21. Перифрастические формы глагола в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1974, № 2
 • 22. Возвратный залог глагола в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия востоковедение, 1975, № 1
 • 23.Составные глаголы из имен и вспомогательных глаголов с отвлеченным значением в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1975, № 3
 • 24. Выражение вида с двумя личными глаголами в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1975, № 1
 • 25. Дериваты глаголообразующего аффикса -ла в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия востоковедение, 1975, № 5
 • 26. Глагольные корни, составляющего и СГС в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1976, № 6
 • 27. Глагольные корни, имеющие омонимную с другими частями речи форму в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1976, № 2
 • 28. О некоторых глаголообразующих аффиксах в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1977, № 2
 • 29. Непродуктивные глаголообразующие аффиксы в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1977, № 4
 • 30. Побудительный залог глагола в языке орхоно-енисейских памятников - Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, серия язык и литература, 1978, № 1
 • 31.Faydalı vəsait – “Bakı” qəzeti, 21.8.1978.
 • 32.Dilçiliyimizin patriarxı – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 4.4.1980
 • 33.Tərcüməçiyə kömək – “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 3.10.1980
 • 34.Orxon-Yenisey abidələri dilində hərəkət adları – Türk dillərinin leksik-morfoloji quruluşu, Bakı, 1981
 • 35. Azərbaycan dilində təqlidi sözlər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 28.8.1981.
 • 36.Orxon-Yenisey abidələri dilində sifət - Türk dillərinin quruluşu və tarixi, Bakı, 1983
 • 36.Talış dilində türkizmlər (B.Hüseynovla) – Tipoloji dilçilik, Bakı, 1984
 • 37.Историко-этимологические разыскания по орхоно-енисейских памятников - Türk dillərinə dair etimoloji və tarixi-morfoloji tədqiqlər, Bakı, 1987
 • 38.Yanlış izahlar. “Leninçi” qəzeti, 23.6.1987.
 • 39.Talış dilində məkan önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri (Q.Ağayevlə). Kontrastiv morfologiya, Bakı, 1987
 • 40. Söz sırası. Kontrastiv sintaksis. Bakı, 1988.
 • 41.Именные словосочетания в языке орхоно-енисейских памятников, «Тюркология -88», Фрунзе, 1988.
 • 42. Именные словосочетания в языке орхоно-енисейских памятников, «Тюркология -88», Фрунзе, 1988.
 • 43. Lənkəran-Astara regionu toponimlərinin tədqiqi prinsipləri. Azərbaycan dilinin etimologiyası və onomasitkası məsələləri, Bakı, 1990
 • 44. Bilinqvizm problemi (E.H.Həmzəyeva ilə). Azərbaycan-rus ikidilliliyi. Bakı, 1990
 • 45.Bilgə xaqan (Əsrlərə səyahət)– “Xalq” qəzeti, 9.12.1992
 • 46.Bilgə xaqan abidəsi – “İncəsənət” qəzeti, 27.2.1993
 • 47.Bumın xaqan (Əsrlərə səyahət)– “Xalq” qəzeti, 20.22.1992
 • 48.İstəris xaqan (Əsrlərə səyahət). “Xalq” qəzeti, 25.11.1992.
 • 49.Kapağan xaqan (Əsrlərə səyahət). “Xalq” qəzeti, 2.12.1992.
 • 50.Kül tigin (Əsrlərə səyahət). “Xalq” qəzeti, 24.12.1992.
 • 51.Kül tigin abidəsi. “İncəsənət” qəzeti, 5.8.1992.
 • 52.Müdrik Tonyukuk (Əsrlərə səyahət). “Xalq” qəzeti, 16.12.1992
 • 53.Ulu türk. “Novruz ” qəzeti, 9.10.1992.
 • 54.Ulu türk. “Novruz” qəzeti, 17.10.1992.
 • 55.Talışlar. “Tolışi sədo” qəzeti, I hissə, 20.2.1992.
 • 56.Talışlar. “Tolışi sədo” qəzeti, II hissə, 7.3.1992
 • 57.Talışlar. “Tolışi sədo” qəzeti, III hissə, 2.3.1992
 • 58.Oğuz xaqan. (Əsrlərə səyahət). “Xalq” qəzeti, 11.11.1992
 • 59.Qədim türk mədəniyyəti - “İncəsənət” qəzeti, 25.11.1992
 • 60.Qədim türk əfsanələri - “İncəsənət” qəzeti, 16.1.1993
 • 61.Qədim türklərin məişəti – “Rabitə dünyası” qəzeti, 5.1.1993
 • 62.Qədim türklərin məişəti – “Rabitə dünyası” qəzeti, 26.1.1993
 • 63.Qədim türklərin məişəti – “Rabitə dünyası” qəzeti, 2.2.1993
 • 64.Qədim türk mifləri - “İncəsənət” qəzeti, 29.12.1993
 • 65.Qədim türk poeziyası - “Ədəbiyyat” qəzeti, 12.3.1993
 • 66.Ən qədim yazılı sərvətlərimiz – “İstiqlal” qəzeti, 16.12.1993
 • 67.Talış əlifbası haqqında. “Tolışi sədo” qəzeti, 26.1.1993.
 • 68.Orxon-Yenisey kitabələri. “İslam dünyası” qəzeti, 11.12.1993
 • 69.Orxon-Yenisey kitabələri. “İslam dünyası” qəzeti, 25.12.1993
 • 70.İstəmi xaqan. “İncəsənət” qəzeti, 14.10.1993.
 • 71.İlk türk xaqanı. “İncəsənət” qəzeti, 15.9.1993.
 • 72.Ən qədim türk yazısı abidələri - “İncəsənət” qəzeti, 10.2.1994
 • 73.Göytürklər (birinci məqalə). “Xalq” qəzeti, 2.12.1995
 • 74.Göytürklər (ikinci məqalə). “Xalq” qəzeti, 9.12.1995
 • 75.Göytürklər (üçüncü məqalə). “Xalq” qəzeti, 6.1.1996
 • 76.Göytürk dövlətinin banisi. “İncəsənət” qəzeti, 16.12.1993
 • 77.Qədim abidələr-yeni münasibət. “Yeni Turan” qəzeti, 16.6.1993
 • 78.Tariximizin daş salnamələri (“Sirli əlifbanın” oxunmasının 100 illiyi). “Xalq” qəzeti, 25.1.1994.
 • 79.Orhon-Yenisey anıtlarının incelenmesindeki bazı problemleri. Türk Dili Araştırmarı Yıllığı – Belleten 1990’dan ayrıbasım, Ankara, 1994.
 • 80.Tolışon (“Talışlar”). “Tolışe sədo” qəzeti, 20.1.1994
 • 81.Mürəkkəb söz strukturunda nüfuzlu söz problemi. Dil və ədəbiyyat, Bakı, 1995, № 2
 • 82.Göytürklər (birinci məqalə). “Xalq” qəzeti, 2.12.1995
 • 83.Göytürklər (ikinci məqalə). “Xalq” qəzeti, 9.12.1995
 • 84.Göytürklər (üçüncü məqalə). “Xalq” qəzeti, 6.1.1996
 • 85.Redaktordan – Adil Babayev. “Azərbaycan dilçiliyinin tarixi”, Bakı, 1996.
 • 86.Talış dilində “əlifba” dərsliyi. Azərbaycan müəllimi qəzeti, 24.6.1997
 • 87.Zərərli dərslik - I. “Lənkəran” qəzeti, 18.1.1997
 • 88.Zərərli dərslik - II. “Lənkəran” qəzeti, 4.2.1997
 • 89.Ulu türk. “Novruz” qəzeti, 23.10.1997
 • 90.Ad qoymaq problemi haqqında. “Dil və ədəbiyyat” qəzeti, 1998, 4.
 • 91.Об одном орхоно-енисейском знаке. “Dil və ədəbiyyat” qəzeti, 1998, 2.
 • 92.Türk əlifbaları. “İrs” hurnalı, 2000, № 1.
 • 93.К проблеме сложного глагола в тюркских языках. “Dil və ədəbiyyat” qəzeti, 2000, 2.
 • 94.F.de Sössür Amerika dilçisi U.D.Uitni haqqında (N.Rəcəbovla). “Mütərcim” jurnalı, 2000, № 3, s.47-50.
 • 95.Göytürk dilində sintaktik bütövlər. “Dil və ədəbiyyat”, 2001, № 1, s.60-61.
 • 96.İlk türk dövləti. “Azərbaycan” qəzeti, 12.9.2001.
 • 97.Azərbaycan dilində sinkretik budaq cümlə. “Dil və ədəbiyyat”, 2001, № 2, s.6-9.
 • 98.Göytürk dilində gələcək zaman anlayışının ifadəsi. “Dil və ədəbiyyat”, 2001, № 2, s.60-63.
 • 99.İlk türk dövləti. “Mütərcim” jurnalı, 2001, № 3-4, s.43-46.
 • 100.Gözəl təşəbbüs – Adil Babayev. “Dilçiliyimizin məbədi”, Bakı, 2002.
 • 101.Budaq cümlənin sinkretik tipi. “Dil və ədəbiyyat”, 2002, № 2, s.26-30.
 • 102.Müasir ingilis dili önlükləri aqqında bəzi qeydlər. “Dil və ədəbiyyat”, 2003, 2, s.5-10.
 • 103.Dilimiz varlığımızdır. “Respublika” qəzeti, 29 iyun 2003.
 • 104.Sosiolinqvistika və törədici qrammatika. “Dil və ədəbiyyat”, 2002, 3, s.14-15.
 • 105.Qədim türk poeziyası. “Filologiya məsələləri”, 2008, № 5, s.230-239.

Publisistik məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Gənclərlə, gənclik həvəsi ilə. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 28.3.1970.
 • 2.Gözəl insan, müəllim, alim. “Lenin tərbiyəsi uğrunda” qəzeti, 28.3.1970.
 • 3.Alimin yubileyi. S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri, dil və ədəbiyyat seriyası, 1970, № 2.
 • 4.Dilçiliyimizin ağsaqqalı. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 4.4.1980.
 • 5.Şəhər ziyalısı kənd haqqında. “Sovet kəndi” qəzeti, 11.5.1982.
 • 6.Şəhər ziyalısı kənd haqqında. “Leninçi” qəzeti, 15.5.1982
 • 7.Xalqımın gələcəyindən narahatam. “Xalq” qəzeti, 18.7.1992.
 • 8.Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəyə. “Axtarış” qəzeti, 3.11.1992.
 • 9.İttifaq müqaviləsi, yoxsa... “Azərbaycan” qəzeti, 1.3.1991.
 • 10.Rafiq Zəka Xəndan cənablarına açıq məktub. “Elin səsi” qəzeti, fevral 1992 (№ 3).
 • 11.Kafedra niyə bağlandı? “Müxalifət” qəzeti, 10.7.1996.
 • 12.Gərginliyin anatomiyası. “Azərbaycan” qəzeti, 28.5.1991.
 • 13.Gərginliyin anatomiyası. “Azərbaycan” qəzeti, 7.6.1991.
 • 14.Azadlıq böyük nemətdir. “Azərbaycan” qəzeti, 28.12.1991.
 • 15.Talışın əlifbası varmı? “Tolışi sədo” qəzeti, 15.4.1993.
 • 16.İftira. “İstiqlal” qəzeti. 14.9.1993.
 • 17.Nadanlıq, yoxsa iftira. “İstiqlal” qəzeti, 2.11.1993.
 • 18.Saxtakarlıq. “Müxalifət” qəzeti, 15.10.1997.
 • 19.Yolunu azmış danaya görə. “Üç nöqtə” qəzeti, 26.4.2001.
 • 20.Dil insanların varlığını əks etdirir. “İki sahil” qəzeti, 17.7.2001.

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında yazdığı bölmələr[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Orxon-Yenisey abidələri – 7, 383
 • 2.Orxon-Yenisey əlifbası – 7, 383
 • 3.Qədim türk dili – 3, 127
 • 4.Əvəzlik – 4, 134
 • 5.İndoneziya dilləri – 4, 450
 • 6.Yapon dili – 5, 69
 • 7.Yakut dili – 5, 53
 • 8.Even dili – 3, 570
 • 9.Evenk dili – 3, 570
 • 10.Eskimos dili – 4, 96
 • 11.Əlifba – 4, 183
 • 12.Drayzer T. – 3, 537
 • 13.Batmanov İ.A. – 2, 41
 • 14.Qazax dili – 2, 560
 • 15.Qaraqalpaq dili – 3, 50
 • 16.Qıpçaq dili – 3, 164
 • 17.Kül tigin abidəsi – 6, 41
 • 18.Yudaxin K. – 5, 166
 • 19.Dil – 3, 451-452
 • 20.Türk dilləri – 9, 392
 • 21.Müqayisəli-tarixi dilçilik – 6, 117-118
 • 22.Dilçilik – 3, 454-455
 • 23.Oğuz dilləri 7, 322-323
 • 24.Bilinqvizm – 2, 165
 • 25.Dilçilik coğrafiyası – 3, 456
 • 26.Dil sistemi – 3, 452
 • 27.Psixolinqvistika – 8, 33
 • 28.Dil ailəsi – 3, 452
 • 29.Ulu dil – 9, 451

Rəhbəri olduğu dissertasiyalar[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Şabanova Fiqumə. Oğuz-səlcuq abidələrinin dili. Bakı, 1988.
 • 2.Bayramova Amalya. Leksik alınmaların dilin zənginləşməsində rolu. Bakı, 1998.
 • 3.Məmmədova Mətanət. Orxon-Yenisey abidələri qədim türk tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi. Bakı, 1999.
 • 4. Muradov Cavanşir. Tabesizlik əlaqəli söz birləşmələri (Azərbaycan, rus və ingilis dilləri materialları əsasında kontrastiv-tipoloji tədqiqat). Bakı, 2001.
 • 5.Şiriyev Fikrət. Müəyyənlik-qeyri-müəyyənlik kateqoriyası. Bakı, 2001.
 • 6.İsgəndəroca Şaiqə. Azərbaycan dilində felin perifrastik formaları. Bakı, 2002.
 • 7.Nəzərova Məhruzə. Kəmiyyət kateqoriyası və onun müxtəlif dillərdə ifadə vasitələri. Bakı, 2004.
 • 8.Əzizova Pərvinə. Sosiolinqvistika: problemlər, metodlar. Bakı, 2005.
 • 9.İsmayılova Afaq. İngilis dilində önlüklər və onların Azərbaycan dilində ifadəsi. Bakı, 2007.
 • 10.Bayramova Aytən. Felin tərz-zaman sistemi. Bakı, 2010.
 • 11.Cavadova Yeganə. İngilis dilində köməkçi nitq hissələri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri. Bakı, 2010.
 • 12.Şəbani Minaabad Məlahət. Dildə ölçü bildirən sifətlərin linqvistik təhlili. Bakı, 2010.
 • 13.Əliyeva Səlmi. Dildə xitab. Bakı, 2010.
 • 14.Ağakişiyev Əliheydər. Dildə nidanın linqvistik təhlili. Bakı, 2012.
 • 15.Kərim Nəzəri Bəqa. Törədici qrammatikasa semantika problemi. Bakı, 2013.
 • 16.Pərisa Fərrux. İngilis dilçiliyində söz birləşmələri problemi. Bakı, 2013.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Qədim türk yazısı abidələrinin dili: I hissə"(azərb.)). ebooks.az. 15 noyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2016.
 2. "Qədim türk yazısı abidələrinin dili: II hissə"(azərb.)). ebooks.az. 15 noyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2016.
 3. "Qədim türk yazısı abidələri: I cild: Göytürk yazısı abidələri: I hissə"(azərb.)). ebooks.az. 15 noyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2016.
 4. "Qədim türk yazısı abidələri: II cild: Göytürk yazısı abidələri: II hissə"(azərb.)). ebooks.az. 15 noyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2016.
 5. "Qədim türk yazısı abidələri: III cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: I hissə"(azərb.)). ebooks.az. 15 noyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2016.
 6. "Qədim türk yazısı abidələri: IV cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: II hissə"(azərb.)). ebooks.az. 15 noyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2016.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]