Aidə Şahbazova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aidə Şahbazova
Aidə Heybət qızı Şahbazova
Aidə Şahbazova.jpg
Doğum tarixi (76 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi pedaqoqika
Elmi dərəcəsi pedaqoji elmlər doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Şahbazova Aidə Heybət qızı — Azərbaycan dilçi alimi, professor, Bakı Slavyan Universitetinin Rus dili və onun tədrisi metodikası kaferdasının müdiri.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aida Şahbazova 7 may 1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1962-ci ildə M.F.Axundov adına АPRDƏİ-nə daxil olmuş, 1967-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetini Rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bitirmişdir.

Həmin ili M.F.Аxundov adına АPRDƏİ –də müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 12 may 1981-ci ildə pedaqoji elmlər nazmizədi, 22 avqust 1984-cü ildə dosent vəzifəsinə layiq görülmüşdür. 1995-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 20 iyun 1997-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1991-ci ildə BSU-nun Praktik rus dili kafedrasında, 2003-cü ildə isə Rus dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri işləyir. 39 illik pedaqoji stajı var. 100-ə qədər nəşr olunmuş elmi əsərin, monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. Ümumtəhsil məktəblər və filologiya fakültəsinin tələbələri üçün hazırlanmış bir çox dərslik və dərs vəsaitlərinin rəyçisi olmuşdur.

Yerusəlimdə Ofri adına beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzində «Современные методы обучения в начальной и промежуточной школах Израиля» mövzusunda seminarda iştirak etmişdir. Moskva şəhəri Puşkin adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna vaxtaşırı məzuniyyətlər edir. 18 noyabr 2008-ci ildə Moskva Dövlət Linqvistik Universitetində keçirilmiş «Лигводидактические компетенции преподавателей русского, других этнических и иностранных языков: модели описания и формирования» adlı beynəlxalq dəyirmi masada «Об опыте создания лингвокультурологического словаря идентичных паремио-фразеологических единиц русского и азербайджанского языков» adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.

Əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • «Учимся говорить по-русски». (I hissə). (dərslik). Bakı: BSU "Mütərcim", 2008
 • «Учимся говорить по-русски». (II hissə) (dərslik). Bakı: BSU "Mütərcim”, 2013
 • Программа: по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на филологическом факультете БСУ. Баку, 2010.
 • Программы по кафедре русского языка и методики его преподавания. Филологический факультет. Баку, 2003.
 • Организация лексической работы при обучении русскому языку в Азербайджанской школе. Kitab. Баку, 1996. 40 s.
 • «Синтаксис русского языка». Dərs vəsaiti. Баку, Мутарджим, 2001.
 • Пособие по пунктуации». Dərs vəsaiti. Bakı: BSU “Kitab aləmi”, 2005. 20,5 ç.v.
 • «Развитие методической мысли в Азербайджане». Monoqrafiya. Баку, Эргюн, 1994.
 • Понятие связного текста и вопросы обучения русскому языку студентов-азербайджанцев. Республиканская научная конференция на тему: «Актуальные проблемы исследования грамматического строя современного русского языка». Тезисы докладов. Баку, 1975 г.
 • Приемы развития связной речи учащихся. Русский язык и литература в азербайджанской школе. Баку, 1978, №5.
 • Методические приемы обучения правописанию союзов. Русский язык и литература в азербайджанской школе. Баку, 1979, №3.
 • Использование тестирования в целях диагностики и обучения. Профессорско-преподавательская межинститутская научная сессия (Материалы). Тбилиси, 1979.
 • У Межвузовская зональная научно-методическая конференция. Тезисы докладов (10-12 ноября 1981 г, г.Тбилиси). использование тестирования в целях определения уровня знаний студентов-азербайджанцев (на материале обучения союзным конструкциям). Министерство высшего и среднего специального образования Грузинской ССР. Г.Тбилиси, 1981 г.
 • Развитие навыков конструирования предложений с однородными членами, связанными соединительными союзами. Издательство «Маариф» журнал «Русский язык и литература в азербайджанской школе». II, 1982.
 • Развитие речи учащихся-азербайджанцев при обучении синонимическим оборотам. Издательство «Маариф» журнал «Русский язык и литература в азербайджанской школе», 1983.
 • Обучение союзным конструкциям русского языка в азерб. аудитории. Актуальные проблемы методики преподавания русского языка в национальных группах неязыковых вузов Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР Закавказское зональное современный семинар преподавания русского языка Тезисы докладов. Ереван, 1983.
 • Обучение сложносочиненным предложениям русского языка студентов языкового вуза, с.32-33. IX Республиканская межвузовская научно-методическая конференция по актуальным вопросам обучения русскому языку в азерб. аудитории. Тезисы докладов и сообщения (8-9 декабря 1983). Баку, 1983.
 • Текст как учебная единица. «Актуальные вопросы методики преп. русского языка в национальных секторе высших и средних специальных учебных заведений» Закавказская научно-методическая конференция. Баку, 1986
 • Методика использования текстового материала в целях обучения русскому языку. Республиканский семинар – совещание преподавателей русского языка и литературы средних специальных учебных заведений. Баку, 1987
 • Некоторые проблемы обучения учащихся аудированию русской речи. Журнал «Русский язык и литература в азербайджанской школе», 1987, №6.
 • Лингводидактические основы обучения студентов-азербайджанцев способам и средствам выражения временных значений, с.66. Межвузовская научная конференция «Пути совершенствования профессиональной подготовки учителя-русиста в педвузе» (тезисы докладов) (15-16 октября 1992 г.). Баку, 1992.
 • Функционирование научная конференция «Функционирование русского языка как эффективного средства делового общения. Проблемы и опыт» (Тезисы докладов и сообщений). (9-10 июня 1993 г.). Баку. Обучение созданию текста делового общения, с.77.
 • Организация лексической работы при обучении русскому языку в Азербайджанской школе. (А помощь учителям). Баку, 1996
 • О педагогическом значении «Авесты». Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Сборник. Баку: Мутарджим, 2001.
 • «Изучение фразеологических единиц в практическом курсе русского языка». Журнал «Русский язык и литература в Азербайджане». №2, 2002.
 • Прилагательные цвета как объект усвоения лингвострановедческого аспекта изучения русского языка в азербайджанской аудитории. Журнал «Русский язык и литература в Азербайджане». №4, 2002.
 • Из истории педагогической мысли в Азербайджане. Баку: Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук, 2002, с 202-205
 • «Из истории педагогической мысли в Азербайджане». Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Баку-2002. Мутарджим.
 • «Пособие по пунктуации» (для студентов филологического факультета). Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ. Баку: «Kitab aləmi», 2003
 • «Изучение фразеологических сочетаний русского языка в азербайджанской аудитории». Сборник научных статей. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Баку: Мутарджим, 2003.
 • О некоторых приемах семантизации фразеологизмов в практическом курсе русского языка (лингвострановедческий аспект). Сборник статей по лингвистике и лингводидактике «Исследования». Баку, 2003
 • Программы по кафедре русского языка и методики его преподавания. Филологический факультет. Баку-2003
 • Становление личности студента в период педагогической практики. ARTN. БСУ «Elm və cəmiyyət» Баку –«Kitab aləmi», 2004
 • Пособие по пунктуации. Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ. Баку–«Kitab aləmi», 2006
 • Роль журнала «Русский язык и литературы в Азербайджане» в развитии методической мысли в Азербайджане. Русский язык и литературы в Азербайджане. Баку: БСУ, 2007, №3.
 • Изучение предложных конструкций в практическом курсе русского языка. Актуальные проблемы методики и языкознания. Батуми, 2007.
 • Активизация познавательной деятельности студентов-азербайджанцев при обучении русскому языку. Баку: Проблемы современной лингвистики, 2007.

К вопросу о создании учебного пособия по русскому языку как иностранному. Баку: Русский язык в школе и в вузе, 2007

 • Паремиологические единицы как объект лингвометодики и лингвострановедения. Баку: Учебные записки, 2007, №1, с.106-112
 • Об опыте создания лингвокультурологического словаря идентичных паремиофразеологических единиц русского и азербайджанского языков. Москва, 2008
 • Категория вида глагола в современном русском языке. Баку, Мутарджим, 2009
 • Усвоение значений слов на фразеологическом материале. Махачкала, 2010
 • Программа: по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на филологическом факультете БСУ. Баку, 2010.
 • Русский культурный архетип, Məqalə. 2010
 • Архетипы, мифология и современность, məqalə. 2010
 • Основные этапы приобщения к русской лингвокультурологической системе в Азербайджане, məqalə. 2010.
 • История, своеобразие и особенности Азербайджанской кухни, məqalə. 2010.
 • Azərbaycan mətbəxinin tarixi, müxtəlifliyi və özünəməxsusluğu, məqalə. 2010

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]