Məhərrəm Babayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Məhərrəm Babayev
Məhərrəm Pirverdi oğlu Babayev
Məhərrəm Babayev.jpg
Doğum tarixi 13 yanvar 1937(1937-01-13)
Doğum yeri Bərdə şəhəri, Azərbaycan SSR
Elmi dərəcəsi kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor,AMEA-nın həqiqi üzvü
İş yeri AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Mükafatları “Şərəf nişanı”ordeni (1986),
Azərbaycan SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Fəxri fərmanı” (1987)
AMEA-nın “Fəxri Fərmanı” (1997)
AMEA-nın “Fəxri Fərmanı” (2006)

Məhərrəm Pirverdi oğlu Babayev - kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor, AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru [1], AMEA-nın həqiqi üzvü [2].

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan torpaqlarının genezisi, təkamülü, morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı, xəritələşdirilməsi, torpaqların torpaq-coğrafi məlumat bazasının hazırlanması.[3]

Elmi əsərlərinin adları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Деградация почв под влиянием возрастающего антропогенного воздействия. Тез. док. III съезда Докучаевского общ.почв-в, Москва, 2000,.С.10-11
 2. Degradation of soil in Azerbaijan influence increasing antropogen effect EUR 1723EN // European communities,- Italy, 2000, Р.71-74
 3. Экологический мониторинг биогеоценозов Кура-Араксинской низменности // Тез.док. всес. межд. конф., Сыктывкар
 4. Роль термоустойчивых микроорганизмов в самоочищении и рекультивации нефтезагрязненных почв сухих субтропиков Азербайджана - Матер. науч. межд. конф.,- Владимир,-Россия, 2004,.С. 244-245
 5. Management of the processes of degraded soils rehabilitation in Azerbaijan by traditional methods. Elista, Republic of Kalmyk (Russian Federation), 2004 ,.Р. 7-8
 6. Management of degraded soil rehabilitation processes in Azerbaijan traditional methods - UNESCO-MAB Dry lands series -France, Paris, No 4, 2005, p. 45-52
 7. Современная классификация почв Азербайджана // Почвоведение, Москва, №11, 2006,.С. 1307-1314
 8. About the stability of soils to oil contamination along North Export Pipeline- 18th World Congress of soil science, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2006, Р/1-2
 9. Biological methods of fertility reproduction of antropogen degraded irrigated soils in Azerbaijan dry subtropics Euro Soil 2008, (Vienna, Austria) p 106-107
 10. Новая классификация антропогенных почв Азербайджана, 2010 г., г. Томск, Россия, Т.1, стр. 11-13, ISBN 5-91302-090-X
 11. Developed characters of degradation of the irrigative soils in arid and subtropics zone of Azerbaijan Samsun-Turkey, May 26-28, 2010, p. 881-886, ISBN 978-975-7636-69-4
 12. The methods of fertility reproduction of soils and the growth of high-quality fodder in Azerbaijan, Lozenge, Bulgaria, 2011, p. 12-17, ISSN 1313-7735
 13. Исследование зависимости плодородия хлопчатника от концентрации солей в лугово- сероземных орошаемых почвах (Irragri Gleyic Calsisols) на Муганской равнине Азербайджанской Республики. Съезд Общ.,Поч-ов., Науч. Конф., Кн. 1, Петрозаводск, Москва, «Карельский научный центр РАН», 2012, с. 445
 14. Biological indices–an obligatory component in the creation of the informational soil-geographical database4thInternational Congress Eurosoil, Bari-Italy, 2012, p.2234
 15. The Institute of Soil Science and Agrochemistry of Azerbaijan National Academy of Sciences in independence years (1991-2011) Eurasian Soil Wokrshop, Samsun 2013, Turkey, p. 46-47
 16. National Reference Base of Anthropogenic Soil Resources in the Azerbaijan RepublicBishkek, Kyrgyzstan, 2013, Volume 2, Number 2 (1), Special Issue for Agricasia “1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techiques and Plant Nutrition “, p. 885-890

Seçilmiş əsərləri və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность Баку: Элм, АН Аз. ССР, 1983 г., 175 стр.
 2. Почвенная карта Азербайджана БККИ СССРИ НС, Москва, 1991 г., 1 стр.
 3. Azərbaycanın torpaq xəritəsi BKKİ SSRİ NC, Moskva, 1991., 1 səh.
 4. Tərəvəzçinin məlumat kitabı, Azərnəşr, II nəşr, 1992, 228 s.
 5. Azərbaycanın torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası, Bakı: Elm, 2002, 250 s.
 6. Cənab Heydər Əliyəvin torpaqşünaslığın inkişafında rolu Bakı, 2003, 12 s.
 7. Azərbaycan torpaqlarının morfo-genetik profili (az və rus. dil) Bakı:Elm, 2004, 202 s.
 8. Şəkər çuğundurunun becərilmə texnologiyasının torpaq ekoloji və qidalanma şəraiti. Bakı, Elm, 2005, 79 s.
 9. Ekoetika haqqında Azərbaycanda ilk dəyərli monoqrafiya. Bakı, 2005, 176 s.
 10. Müxtəlif torpaq ekoloji şəraitdə tərəvəz bitkilərindən yüksək məhsul almağın idarə olunması. Bakı, Elm, 2007, 240 s.
 11. Azərbaycanda torpaq ekspedisiyası və mühafizəsi. Bakı, 2010, 216 s.
 12. Suvarılan torpaqların bərpası və qorunub saxlanılması. Bakı, 2010, 220 s.
 13. Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı. Bakı, 2011, 452 s.
 14. Natural factors that can create danger for that part of the Baku – Tbilisi –Ceyhan oil pipeline passing through the Azerbaijan Republic and intending measures for preservation Baku: Elm, 2012, 112 p.

Digər fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • 2001-2008-ci illər Azərbaycan MEA İnstitutu nəzdindəki doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə D.01.41 Dissertasiya Şurasının sədri
 • 2009-2011-cu illər Ali Attestasiya Komissiyası Biologiya və Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə ekspert komissiyasının sədri
 • 2011-ci ildən hal-hazıra kimi yenidən doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə D.01.41 Dissertasiya Şurasının sədri
 • 2007-ci il Azərbaycan MEA Biologiya bölməsinin büro üzvü və akademik katibinin müavini
 • 2012-ci ildə АМЕА-nın nəzdində yeni yaradılmış Aqrar Bölmənin büro üzvü

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]