Qara Fətəliyev

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox character.png
Qara Fətəliyev
Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev
Fotoqrafiya
Doğum tarixi 1940(1940-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic.svg Azərbaycan SSR, Cəbrayıl rayonu Sarıcallı kəndi
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi parazitologiya
İş yeri AMEA
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi adı Böyük elmi işçi
Təhsili ali
Mükafatları AMEA-nın 1 fəxri fərmanı

Qara Hüseyn oğlu FətəliyevAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya elmləri doktoru, böyük elmi işçi, Parazitologiya laboratoriyasının müdiri.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev 1940-cı ildə Azərbaycan Respublikası Cəbrayıl rayonunun Sarıcallı kəndində anadan olmuşdur. Atası Cəfərov Hüseyn Fətəli oğlu Kolxozda işləmiş, 1941-ci ildə Böyük Vətən Müharibəsinə getmiş, döyüşlərdə yaralanmış və aldığı yaradan vəfat etmişdir. Anası Kərimova Şahsoltan Həmzə qızı da uzun illər kolxozda işləmiş və 1998-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Sarıcallı kəndində vəfat etmişdir. Qara Fətəliyev 1958-ci ildə Cəbrayıl rayonu Soltanlı kənd orta məktəbini, 1963-cü ildə Bakı Kənd Təsərrüfatı texnikomunun Aqranomiya şöbəsini, 1971-ci ildə isə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakultəsini bitirmişdir. O, 1963-1966-cı illərdə EA (indiki AMEA) Botanika İnstitutunun Nəbatət bağında aqranom, baş aqranom, bağban və laborant, 1966-1969-cu illərdə Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunda bağban işləmişdir. Qara Fətəliyev 1969-cu ilin sentyabrında Azərbaycan EA Zoologiya İnstitutunda işə qəbul olunmuşdur.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Qara Fətəliyev elmi fəaliyyətinin ilk illərində AMEA Zoologiya İnstitutunun Biometod laboratoriyasına baş laborant vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur (1969-1971). 1971-ci il sentyabrından Ekoloji parazitologiya laboratoriyasına baş laborant vəzifəsinə keçirilmiş, 1972-ci ildə kiçik elmi işçi, 1983-cü ildən böyük elmi işçi, 2008-ci ildən Helmintologiya laboratoriyasının müdiri, hal-hazırda Parazitologiya laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışır. Q.H.Fətəliyev 1980-ci ildə “Azərbaycanın Kiçik Qafqazında və Mil-Qarabağ düzündə təsərrüfat əhəmiyyətli xəzdərili heyvan helmintlərinin yayılmasının ekoloji-faunistik xarakteristikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Q.H.Fətəliyev işlədiyi müddətdə Azərbaycanda və xarici ölkələrdə keçirilmiş 17 elmi konfrans və qurultaylarda iştirak etmiş və elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. Q.H.Fətəliyev əhli və vəhşi məməli hryvanların və sürünənlərin helmint faunası, biologiyası və ekologiyası sahəsində tanınmış mütəxəsisdir. O, 45 illik elmi tədqiqatları dövrundə 32 növə daxil olan 1415 vəhşi məməli heyvan tədqiq etmiş və onlardan 74 cins helmint aşkar etmişdir. Q.H.Fətəliyev 71 elmi əsərin və q dərs vəsaitin (həmmüəlliflə) müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 1 biologiya üzrə fəlsəfə doktoru müdafiə etmiş, 1 nəfər isə işini tamamlamışdır. O, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “Xəzdərili məməli heyvanların helmintozlarının təbii ocaqları”, “ Kənd təsərrüfatı heyvanlarının helmintozlarının təbii ocaqları”, “İnsan və ev heyvanlarının helmintlərinin təbii ocaqları” mövzusunda xəritələr hazırlamış və Azərbaycanın Milli Atlasında çap olunmuşdur.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 • AMEA-nın 1 fəxri fərmanı

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Q.H.Fətəliyev. “Dovşançılıq” dərnəyinin nümunəvi tematik plan və proqramı / X.A.Şükürova // Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları. V-VII siniflər üçün tədris vəsaiti. Bakı-2003. səh. 83-93

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Фаталиев Г.Г. Ландшафтно-экологическая характеристика гельминтов зайца-русака Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР) // ВОГ, биологические основы борьбы с гельминтами животных и растений. Тезисы докл. Конф., М.: февраль, 1983, с. 93
 2. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın Kiçik Qafqaz və оna birləşən Mil-Qarabağ düzündə yayılmış vəhşi heyvanların tükbaş qurdları (Trichоcephalus) və оnların ekоlоji хüsusiyyətləri // AEA-nın Хəbərləri, biоl. elm. ser., Bakı: 1983, №3, s. 57-61
 3. Фаталиев Г.Г. Влияние некоторых экологических факторов на гельминтофауну джейрана (Gazella subgutturosa Güld) на острове Булла Каспийского моря /Садыхов И.А., Колесниченко М.Л.// Исследование по гельминтол. в Азербайджане. Баку: Элм, 1984, с. 89-91
 4. Фаталиев Г.Г. К изучению гельминтофауны европейской косули на Малом Кавказе Азербайджанской ССР /Садыхов И.А.// Исслед. по гельминтол. в Азербайджане. Баку: Элм, 1984, с. 92-93
 5. Фаталиев Г.Г. Гельминты шакала на Малом Кавказе и в Мильско-Карабахской степях Азербайджана // Исслед. по гельминтол. в Азербайджане. Баку: Элм, 1984, с. 100-101
 6. Фаталиев Г.Г. Метастронгилиды диких и домашних свиней Азербайджана / Пятая Закавказ. конференция по паразитол. Тезисы докладов (18-20 мая, 1987). Ереван: АН Арм. ССР, 1987, с. 149
 7. Фаталиев Г.Г. Экологическая характеристика гельминтофаунистического комплекса барсука на Малом и Большом Кавказе в пределах Азербайджанской ССР и пути её формирования /Садыхов И.А.// Известия АНА, серия биол. наук, Баку: Элм, 1987, №2, с. 80-86
 8. Fətəliyev Q.H. Lənkəran nutriya fermasında nutriyaların Trichоcephalus myоcastоris Enigk, 1983 ilə yоluxma dinamikası və оnun prоfilaktikası /Sadıqоv İ.Ə., Yоlçuyev M.Ş.// AEA-nın Xəbərləri. Biоl. elm. seriyası, 1988, №4, s. 52-56
 9. Fətəliyev Q.H. Quba-Xaçmaz zоnasında ev dоnuzlarında exinоkоkkоz, sistiserkоz və askaridоz törədicilərinin yayılma dərəcəsi və оnlara qarşı prоfilaktik mübarizə tədbirləri /Sadıqоv İ.Ə.// AMEA-nın Xəbərləri. Biоl. elm. seriyası, 1990, №2, s. 55-61
 10. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın Gəncə-Qazax zоnasında Taenia hydatigena Pallas-ın inkişafına və yayılmasına temperaturun, nəmliyin və işığın təsirinin öyrənilməsi / Sadıqоv İ.Ə., Yоlçuyev M.Ş., İbrahimоva R.Ş.// AMEA-nın Xəbərləri. Biоlоgiya elmləri seriyası, 1993, №1-3, s. 87-94
 11. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın Gəncə-Qazaх zоnasında dоvşankimilərdə Trichоcephalus lepоris-in yayılmasının ekоlоji analizi / Sadıqоv İ.Ə., Ağayev B.B. // AEA-nın Хəbərləri. Biоlоgiya elmləri seriyası. 1994, №1-6, s. 56-59
 12. Фаталиев Г.Г. Обнаружение Bronchostrongylus subcrenatus (Railliet et Henry, 1913) Cameron, 1931 в Азербайджане // Изуч. и охр. жив-го мира. Мат. научн. конф. посв. 75-летию со дня рожд. засл. акад. М.А. Мусаева. Баку: Элм, 1997, с. 105-107
 13. Fətəliyev Q.H. Abşerоn və оnunla həmsərhəd cənub-şərq regiоnunda aralıq və aхırıncı sahiblərdə Nохudvari teniyanın yayılmasının biоekоlоji хüsusiyyətləri // ХХ əsrin sоnunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qоrunması: Akad. M.Ə. Musayevin anadan оlmasının 80 illiyinə həsr оlunmuş elmi kоnfransın materialları. Bakı: Elm, 2001, s. 145-147
 14. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda Taenia pisifоrmis (Blоch, 1780) növünün inkişaf tsiklinin öyrənilməsinə dair // Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr оlunmuş «Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafının prоblemləri» mövzusunda elmi praktik kоnfransın Tezisləri. Bakı: El-Alliance, 2002a, s. 236-238
 15. Fətəliyev Q.H. Kiçik Qafqaz və Mil-Qarabağ düzündə vəhşi heyvanlarda parazitlik edən kapillaridlərin (Capillariidae) növ müxtəlifliyinin öyrənilməsinə dair // XX əsrin sоnunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qоrunması: Akad. M.Ə. Musayevin anadan оlmasının 80 illiyinə həsr оlunmuş elmi kоnfransın materialları. Bakı: Elm, 2002b, s. 330-331
 16. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın müxtəlif biоsenоzlarında trixinellоzun təbii оcaqlarının öyrənilməsinə dair // Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr оlunmuş «Həsən Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafının prоblemləri» mövzusunda elmi praktik kоnfransın Tezisləri. Bakı: El-Aliance, 2002c, s. 339-340
 17. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda dоvşan tükbaşının (Trichоcephalus lepоris) inkişafının öyrənilməsinə dair // AMEA-nın Xəbərləri. Biоlоgiya elmləri seriyası, 2003, №1-2, s. 85- 94
 18. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın sənaye əhəmiyyətli vəhşi heyvanlarının tikanbaş qurdları (Macracanthоrhynchus Travassоs, 1917) və оnların ekоlоji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Zооlоqlar cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı: Elm, 2003, s. 66-69
 19. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda vəhşi məməli heyvanlarda spiruridlərin növ müxtəlifliyinin öyrənilməsi və оnların ekоlоji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Zооlоqlar cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı: Elm, 2003, s. 69-74
 20. Fətəliyev Q.H. Qafqazın cənub ətəklərində (Azərbaycan ərazisində) su siçоvullarının helmintləri // AMEA-nın Xəbərləri. Biоlоgiya elmləri seriyası, 2003, №5-6, s. 65-69
 21. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda nadir və nəsli kəsilməkdə оlan vəhşi heyvanların exinоkоkku (Echinоcоccus granulоsus (Batsch, 1786)) və оna qarşı mübarizə tədbirləri / Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə. Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr оlunmuş «Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və təbiətdən istifadə» mövzusunda elmi-praktik kоnfransın Tezisləri. Bakı: El-ALliance, 2003, s. 126-129
 22. Fətəliyev Q.H. Abşerоn yarımadası və Xəzəryanı ərazilərdə vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların başlıca helmintоz törədicilərinin ekоsistemdə rоlu /Sadıqоv İ.Ə., Yоlçuyev M.Ş., İbrahimоva R.Ş. // V. Axundоv adına ET Tibbi Prоfilaktika İnstitutunun sоn 10 illik elmi-təcrübi fəaliyyətinin yekunlarına həsr оlunmuş elmi kоnfransın məcmuəsi. Bakı: “Nasir”, 2004, s. 218-220
 23. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın Gəncə-Qazax zоnasında exinоkоkkun yayılmasına və оnun inkişafına təsir edən bəzi amillərin öyrənilməsi /Sadıqоv İ.Ə., Yоlçuyev M.Ş., Namazоv A.Z. // Azərbaycan Dövlət Pedaqоji Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2005, №1, s. 157-159
 24. Fətəliyev Q.H. Abşerоn və Xəzəryanı ərazilərdə tülkünün (Vulpes vulpes L., 1758) helmintlərinin növ müxtəlifliyinə təsir edən bəzi amillərin öyrənilməsi / Yоlçuyev M.Ş., İbrahimоva R.Ş. // AMEA Zооlоgiya İnstitutunun əsərləri, XXVIII c. Bakı: Elm, 2006, s. 272-277
 25. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda trixоstrоnglidlərin (Trichostrongylidae) vəhşi məməlilər arasında yayılmasının landşaft-ekоlоji xarakteristikası // AMEA Zооlоgiya İnstitutunun əsərləri, XXVIII c. Bakı: Elm, 2006, s. 278-290
 26. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın Xəzəryanı ərazilərində çaqqalın helmintlərinin yayılmasının ekоlоji xüsusiyyətləri /Yоlçuyev M.Ş., İbrahimоva R.Ş.// Görkəmli alim və ictimai xadim, akad. H.Əliyevin anadan оlmasının 100 illiyinə həsr оlunmuş «Akad. H.Əliyev və Azərbaycanda ekоlоgiya elmi» mövzusunda elmi-praktik kоnfransın tezisləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2007, s. 277-278
 27. Фаталиев Г.Г. Ландшафтно-экологическая характеристика распространения гельминтов диких млекопитающих в Азербайджане / Труды Международной конференции «Горные экосистемы и их компоненты» (13-18 август, 2007, Нальчик), ч. 3. М.: 2007, с. 148-152
 28. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda vəhşi məməli heyvanların helmintlərinin ekоlоji zоnaların landşaftları üzrə yayılması // Azərb. MEA-nın Xəbərləri, biоl.elm.seriyası, Bakı, 2008, №1-2, s. 77-88
 29. Fətəliyev Q.H., Yolçuyev M.Ş., İbrahimova R.Ş. Azərbaycanın Xəzəryanı ərazilərində qamış pişiyinin (Felis chaus G.) helmintlərinin növ müxtəlifliyi // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I c., Bakı: Elm, 2008, s. 77-80
 30. Fətəliyev Q.H., Yolçuyev M.Ş., İbrahimova R.Ş., Əzizova A.A. Şirvan zonasında vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların helmintlərinin növ müxtəlifliyi, onların epizootoloji və epidemioloji rolu // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I c., Bakı: Elm, 2008, s. 189-193
 31. Fətəliyev Q.H. Böyük Qafqazın cənub ətəklərində meşə siçanının (Apodemus sylvaticus L.) helmint faunası və onun ekoloji xüsusiyyətlərinə dair /Həsənov F.Z.// BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfrasının Materialları. 22-23 may. Bakı: 2009, s. 355
 32. Fətəliyev Q.H. Şirvan zonasında vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların helmintlərinin yayılmasında aralıq sahiblərin rolu / Yolçuyev M.Ş., İbrahimova R.Ş.// BDU-nun 90 illik yubiləyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfrasının Materialları. 22-23 may. Bakı, 2009, s. 404-405
 33. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda vəhşi məməli heyvanların helmintlərinin epidemioloji, epizootoloji rolu və təbii ocaqlılığı // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, biologiya elmləri, c. 64, № 3-4; Bakı: Elm, 2009, s. 70-73
 34. Фаталиев Г.Г. Развитие яиц Trichocephalus ovis в различных типах почв Азербайджана / Мамедова М.М. // Ветеринарная медицина, № 4, М.: ООО « Агровет», 2009, с. 28-32
 35. Фаталиев Г.Г. Гельминтофауна грызунов (Rodentia) Азербайджана и пути его формирования // Юг России. Экология, развитие, №4, ООО Издательский дом «Камертон», Махачкала: 2009, с. 118-122
 36. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda azsaylı və nəsli kəsilməkdə olan vəhşi məməlilərin teniidiləri / Yolçuyev M.Ş., İbrahimova R.Ş., Əzizova A.A.// Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II c., Bakı: “Elm”, 2010, s. 117-120
 37. Fətəliyev Q.H. Şirvanın dağlıq ərazilərində vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların helmintlərinin növ müxtəlifliyinin öyrənilməsi / Yolçuyev M.Ş., İbrahimova R.Ş. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II c. Bakı: “Elm”, 2010, s. 230-233
 38. Fətəliyev Q.H. Qafqazın cənub ətəklərində meşə sıçanının (Apodemus sylvaticus) helmint faunası /Həsənova A.M., Həsənov F.M.// Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II c. Bakı: “Elm”, 2010, s. 113-116
 39. Фаталиев Г.Г. Ландшафтно-экологическая характеристика распространения гельминтов ушастых ежей (Hemıechınus aurıtus Gmelin) в Азербайджане. / Ализаде С.А. // Общественно-научный журнал «Проблемы региональной экологии», №4, 2010, с. 144-147
 40. Фаталиев Г.Г. Эколого-географический анализ распространения возбудителей мониезиоза диких и домашних парнокопытных животных Азербайджана / Исмаилов Г.Д. // Научно-практический журнал «Ветеринарная медицина», ООО «Агровет» М., №3-4, 2010, с. 47-48
 41. Фаталиев Г.Г. Эпизоотология мониезиоза жвачных животных и их промежуточные хозяева в Азербайджане. / Исмаилов Г.Д.// Ветеринарная медицина, ООО «Агровет» М.: № 5-6, 2010, с. 75-77
 42. Фаталиев Г.Г. Экологический анализ распространения гельминтов кошачьих (Felidaе) Азербайджана // Теоретические и практические проблемы паразитологии. Материалы Международной научной конференции (30 ноября - 3 декабря 2010 г. Москва) Москва, 2010, с. 391-394
 43. Фаталиев Г.Г. Гельминтофаунистический комплекс куньих (Mustelidae) Азербайджана и пути его формирования // Первые международные Беккоровские чтения (27-29 мая, 2010) часть1. ООО «Триас» Волгоград, 2010, с. 539-541
 44. Fətəliyev Q.H.Şirvanın cənub şərq ərazilərində vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların helmintlərinin növ tərkibinin öyrənilməsi. /Yоlçuyev M.Ş., İbrahimоva R.Ş. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, XXIX cild, 2011, s. 295-300
 45. Fətəliyev Q.H. Şirvanda vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların başlıca helmintoz törədicilərinin təbii və sinantrop ocaqlıqları. / Yolçuyev M.Ş., İbrahimova R.Ş. // AMEA xəbərləri 2011, cild 66, №3, 2011, s. 132-136
 46. Fətəliyev Q.H. Qafqazın cənub ətəklərində qafqaz sincabının – Sciuris anomalus Guld (Rodentia, Scirudae) helmint faunası və onun formalaşması yolları / Əzizova A.A.// AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, XXIX cild, Bakı: Elm, 2011, s.128-132
 47. Фаталиев Г.Г.Распространение мониезиозов у жвачных животных Азербайджана, зональное распределение и динамика численности орибатидных клещей - промежуточных хозяев Moniezia expansa, M.benedeni (Cestoda, Anoplocephalata). / Исмаилов Г.Д., Азизова А.А.// Юг России , 2011, №3, с. 69-75
 48. Фаталиев Г.Г. Гельминтофауна диких псовых в Азербайджане и пути его формирования // Санкт-Петербург: «Наука», Паразитология, том 45, выпуск 2, март-апрель 2011, с. 129-139
 49. Фаталиев Г.Г. Протостронгилиды овец в зонах различного характера Марагинской области Исламской Республики Иран. / Гасанзаде Г.М.// Научно-практический журнал «Ветеринарная медицина», 2011, № 3-4, М., ООО «Агровет» с. 67-68
 50. Фаталиев Г.Г. Эколого-географический анализ распространения возбудителей мониезиоза (Moniezia еxpansa, M.benedeni, M.futumnalia - Cestoda, Anoplocephalata) жвачных животных Азербайджана и их сезонная и возрастная динамика. / Исмаилов Г.Д., Азизова А.А., Рзаев Н.М. // Юг России , 2011, №4, с. 219-223
 51. Fətəliyev Q.H. Şirvanın müxtəlif ərazilərində gəmiricilərin (Rodentia) helmint faunası. /Kazımova G.T. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 30, №1, 2012, s. 86-91
 52. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsində ərəbdovşankimilərin (Dipodidae) helmint faunası. /Aslanova E.K.// AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 30, №1, 2012, s. 9-14
 53. Фаталиев Г.Г. Природная и локальная очаговость аноплоцефалятоза (Cestoda, Anoplocephalata) жвачных животных. / Исмаилов Г.Д., Азизова А.А., Рзаев Н.М. // Азербайджана Научно-практический журнал «Ветеринарная медицина», 2012, №2, М., ООО «Агровет» с. 27-29
 54. Фаталиев Г.Г. Влияние местообитания на гельминтофауну диких и домашних плотоядных животных южного склона Большого Кавказа. / Ёлчуев М.Ш., Ибрагимова Р.Ш. // Материалы за IX Международное научно-практичной конференции, «Настоящие исследования и развитие - 2013», 17-25-го января 2013, т. 24, Биология, София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013, с. 59-64
 55. Фаталиев Г.Г. Гельминтофауна зайца-русака Азербайджана и пути ее формирования. // Вестник Запорожского национального университета (Серия биологические науки), № 3, 2013, с. 53-59
 56. Фаталиев Г.Г. Влияние абиотических факторов на эмбриональное развитие паразита Trichocephalus myocastoris (Nematoda, Trichocephalidae). // Москва: «Наука», Зоологический журнал, том 92, №12, 2013, с. 1475-1477
 57. Fətəliyev Q.H. Lənkəran təbii vilayətində ev siçanının helmintlərinin növ müxtəlifliyi və onların yayılmasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri. /Aslanova E.K.// AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 32, №1, Bakı 2014, s. 44-48
 58. Фаталиев Г.Г. Зараженность овец диктиокаулами в зависимости от возраста и сезона года на территории Марагинской области Исламской Республики Иран. /Гасанзаде Г.М., // Российский паразитологический журнал, №4, М., 2014, с. 27-30
 59. Фаталиев Г.Г. Влияние трофических факторов на гельминтофауну и пути ее формирования у диких и домашних плотоядных животных в Азербайджане. / Елчуев М.Ш., Ибрагимова Р.Ш. // «Современный научный вестник», научно-теор. ж. №31 (227), г. Белгород, 2014, с. 5-13
 60. Fətəliyev Q.H. Lənkəran təbii vilayətinin düzənlik qurşağında yayılan gəmiricilərinin (Rodentia) helmint faunası. / Aslanova E. K. // AMEA-nın Xəbərləri, Gəncə bölməsi, №1 (59), 2015, s. 8-14
 61. Фаталиев Г.Г Гелъмитофауна диких свиней SUS SCROFA L.1758 в Азербайджане.// Паразитология, 49, 6, 2015, с. 428-432
 62. Fətəliyev Q.H. Böyük Qafqazın cənub ətəklərində meşə siçanlarının (Sylvaemus, Rodentia) müasir helmintoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. /Hüseynova Q.O., Nəcəfov C.Ə.// AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 33, №1, Bakı: Elm, 2015, s.43-49
 63. Fətəliyev Q.H. Azərbaycanda itkimilərin (Canidae) helmint faunasının müasir vəziyyəti. / İbrahimova R.Ş.// AMEA-nın Xəbərləri, biol. və tibb elmləri, cild 70, №1, Bakı: Elm, 2015, s. 35-38


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]