Sosial institut

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin

Sosial və ya ictimai institut — bu və ya digər cəmiyyətə və ya bu və ya digər sosial qrupa xas olan, kollektiv şəkildə paylaşılan dəyərlərə əsaslanan və hərəkət, düşüncə və hiss üsulları kimi ümumiləşdirilən bir-biri ilə əlaqəli normalar sistemi. Sosial institutlar normalar və sosial gözləntilər əsasında qurulur və sosial həyat praktikalarını doğurur. Sosial institutlar ideyası sosial struktur anlayışı və insanların sosial mütəşəkkil fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir [1] .

İnstitutlara xüsusi mülkiyyət, demokratiya, vətəndaşlıq, nikah, müqavilə, ailə və s. misal göstərmək olar. İnstitutlar sosial rolları müəyyən edir [1], sosial institutlarda dəyişikliklər sosial dəyişikliyin əsas meyarı hesab olunur [2] . Belə bir fikir var ki, bu və ya digər ölkədə mövcud olan sosial institutların xarakteri həmin ölkənin uzunmüddətli perspektivdə inkişafının uğur və ya uğursuzluğunu müəyyən edir.

Terminin tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ehtimal olunur ki, ictimai elmlərdə "institut" terminini ilk dəfə italyan filosofu və tarixçisi, müasir sosiologiyanın sələfi Cambattista Viko (1668–1744) işlətmişdir. 1693-cü ildə mülki qurumlar haqqında bir neçə əsər yazmışdır. Sosioloji ədəbiyyatda "institut" anlayışı sosiologiyanın bir elm kimi formalaşmasından bəri istifadə olunmağa başlandı və institusional yanaşma sosiologiyanın yaradıcıları — Ogust KontHerbert Spenserə qədər gedib çıxır. Sosial statikada cəmiyyəti sosial orqanizm kimi təmsil edən O. Kont onun ən mühüm orqanları kimi ailəni, kooperasiyanı, kilsəni, hüququ və dövləti götürür. Sosial hadisələrin tədqiqinə institusional yanaşma H. Spenserin əsərlərində davam etdirilmişdir. "Əsas başlanğıclar" (1860–1863) əsərində xüsusilə vurğulayır ki, "dövlətdə canlı orqanizmdə olduğu kimi, istər-istəməz tənzimləmə sistemi yaranır… Daha güclü icmanın, daha yüksək tənzimləmə mərkəzlərinin və tabe mərkəzlərin formalaşması ilə. görünür"[3] . Bu əsərlərdə sosial institut ifadəsi müəyyən edilməsə də, cəmiyyətin həyatına sonralar sosial institutlar adlanan xüsusi ictimai təşkilat formaları prizmasından baxılır. Buna baxmayaraq, "sosial institut" termininin elmi dövriyyəyə daxil edilməsi haqlı olaraq Karl Marksa aid edilir. K. Marks rus yazıçısı Pavel Vasilyeviç Annenkova yazdığı 28 dekabr 1846-cı il tarixli məktubunda qeyd edirdi ki, "sosial institutlar tarixi inkişafın məhsuludur"[4] . Lakin daha əvvəl "Hegelin hüquq fəlsəfəsinin tənqidinə dair" (1844) əsərində o, onun üçün ailə, dövlət və vətəndaş cəmiyyəti kimi sosial institutların boş mücərrədliklər deyil, "insan mövcudluğunun sosial formaları" olduğunu bildirmişdi"[5] . Sosial institutların funksional mənada nəzərdən keçirilməsini Emil Durkhaym davam etdirmişdir[6] . Amerikalı sosioloq və iqtisadçı T. Veblen sosial institutun təfərrüatlı tərifini ilk verənlərdən biri olmuşdur[7] .

Sosial institutların növləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Təhlükəsizliyə və nizama ehtiyac (dövlət).
 • Yaşayış vasitəsi əldə etmək ehtiyacı (istehsal)
 • Gənc nəslin bilik əldə etməsinə, sosiallaşmasına ehtiyac (təhsil institutları).
 • Mənəvi problemlərin həllinə olan ehtiyac (din institutu).

İnstitusionallaşma[redaktə | mənbəni redaktə et]

"Sosial institut" termininin birinci, ən çox istifadə olunan mənası, sosial əlaqələrin və münasibətlərin hər hansı növünün nizamlanması, rəsmiləşdirilməsi və standartlaşdırılmasının xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir. Və sadələşdirmə, rəsmiləşdirmə və standartlaşdırma prosesinin özü də institutsionallaşma adlanır. İnstitusionallaşma prosesi, yəni sosial institutun formalaşması bir neçə ardıcıl mərhələdən ibarətdir[8]:

 1. ödənilməsi birgə mütəşəkkil fəaliyyət tələb edən ehtiyacın yaranması;
 2. ümumi məqsədlərin formalaşması;
 3. sınaq və yanlışlıq yolu ilə həyata keçirilən kortəbii sosial qarşılıqlı əlaqə zamanı sosial norma və qaydaların yaranması;
 4. norma və qaydalarla bağlı prosedurların yaranması;
 5. norma və qaydaların, prosedurların institusionallaşdırılması, yəni onların qəbulu və praktiki tətbiqi;
 6. norma və qaydaları saxlamaq üçün sanksiyalar sisteminin yaradılması, ayrı-ayrı hallarda onların tətbiqinin diferensiallaşdırılması;
 7. institutun istisnasız olaraq bütün üzvlərini əhatə edən statuslar və rollar sisteminin yaradılması.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. 1 2 Scott et al., 2006
 2. Гидденс, 2005
 3. Spencer H. First principles. N. Y., 1898. S.46.
 4. Маркс К. П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 27.С. 406.
 5. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т.9. С. 263.
 6. см.: Durkheim É. Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie. Paris, 1960
 7. Веблен Т. Теория праздного класса. — М., 1984. С. 200–201.
 8. Фролов С. С. Социология. Учебник. Для высших учебных заведений. Раздел III. Социальные взаимосвязи. Глава 3. Социальные институты. — М.: Наука, 1994.